Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015

Kazalo

3859. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah, stran 12347.

  
Na podlagi tretjega odstavka 17. člena, sedmega odstavka 113. člena, 129., 133. in 159. člena ter za izvrševanje 27. in 156. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah 
1. člen
V Pravilniku o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah (Uradni list RS, št. 106/10 in 10/14) se v drugem odstavku 13. člena besedilo »priznanja tuje listine izobraževanja za namene zaposlovanja« nadomesti z besedilom »vrednotenja izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja vrednotenje in priznavanje izobraževanja«.
2. člen 
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V evidenco brezposelnih oseb se lahko prijavijo tudi tujci z državljanstvom države, ki ni članica EU, EGP ali Švicarske konfederacije (v nadaljnjem besedilu: tujci iz tretjih držav), za katere zavod na podlagi podatkov iz uradnih evidenc v postopku prijave ugotovi, da:
– imajo prost dostop na slovenski trg dela,
– imajo veljavno enotno dovoljenje za prebivanje in delo, izdano na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo,
– imajo modro karto EU ali
– v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o pravočasno vloženi vlogi za izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje ter na podlagi zaposlitve ali samozaposlitve izpolnjujejo pogoje za prejemanje denarnega nadomestila za primer brezposelnosti v Republiki Sloveniji, dokler prejemajo to nadomestilo.«.
3. člen 
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
(prijava tujcev iz tretjih držav) 
V evidenco iskalcev zaposlitve se lahko prijavijo tujci iz tretjih držav, ki imajo prost dostop na trg dela v Republiki Sloveniji ali veljavno enotno dovoljenje za prebivanje in delo, izdano na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo. Tujci morajo te pogoje izpolnjevati ves čas vodenja v evidenci iskalcev zaposlitve.«.
4. člen 
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»32. člen
(pričetek vodenja v evidenci) 
Zavod prične voditi delodajalca v evidenci delodajalcev z negativnimi referencami z dnem:
– prijave delavca, če je v postopku preverjanja na podlagi podatkov iz uradnih evidenc, listinskih dokazov in zaslišanja prič ugotovljen obstoj razlogov iz prvega odstavka 27. člena zakona, zaradi katerih zavod temu delodajalcu ni dolžan posredovati delavcev,
– pridobitve podatkov od Inšpektorata Republike Slovenije za delo o pravnomočnih sankcijah, izrečenih delodajalcem za kršitve določb zakona, zakona, ki ureja delovna razmerja, zakona, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev, zakona, ki ureja minimalno plačo in zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu ter pridobitve podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije o pravnomočnih sankcijah, izrečenih delodajalcem za kršitve določb zakona, ki ureja preprečevanje dela in zaposlovanja na črno,
– pridobitve podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije o nepredloženih obračunih davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja ali o neporavnanih obveznih prispevkih za socialno varnost, ki na 25. dan v mesecu pred mesecem pridobitve podatka presegajo 2.500 EUR in so starejši od 90 dni.«.
5. člen 
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
(prenehanje vodenja v evidenci delodajalcev z negativnimi referencami) 
Zavod preneha voditi delodajalca v evidenci delodajalcev z negativnimi referencami:
– po šestih mesecih, v katerih ni ponovno nastal razlog iz prve alineje prejšnjega člena,
– po šestih mesecih od dneva pravnomočnosti sankcije, v katerih ni ponovno nastal razlog iz druge alineje prejšnjega člena,
– z dnem začetka meseca, ki sledi mesecu, v katerem je prenehal razlog iz tretje alineje prejšnjega člena ali
– z dnem prenehanja delodajalca.«.
6. člen 
V drugem stavku prvega odstavka 35. člena se za besedilom v oklepaju doda besedilo »in brezposelne osebe ali iskalca zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena,«.
7. člen 
Prvi in drugi odstavek 39. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Zaposlitveni načrt lastnoročno podpišeta uradna oseba zavoda ali pooblaščena oseba koncesionarja (v nadaljnjem besedilu: osebni svetovalec) in brezposelna oseba ali iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena. Osebni svetovalec izroči brezposelni osebi ali iskalcu zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, en izvod zaposlitvenega načrta.
(2) Če se zaposlitveni načrt izdela kot elektronski dokument, ga osebni svetovalec podpiše z varnim elektronskim podpisom, v skladu z zakonom, ki ureja elektronski podpis.«.
8. člen 
Prva alineja prvega odstavka 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– v času vključitve v usposabljanje in izobraževanje v okviru projektov Evropske unije ali drugih mednarodnih projektov, katerih trajanje ni daljše od 12 mesecev, če je vključitev smiselna po kriterijih, ki veljajo za vključitev v ukrepe APZ,«.
V tretji alineji se besedilo »rezervni sestavi policije« nadomesti z besedilom »pomožni policiji«.
V šesti alineji se beseda »in« nadomesti z vejico in za njo doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– v času opravljanja prostovoljskega dela v skladu z zakonom, ki ureja prostovoljstvo, do največ 12 mesecev, in«.
9. člen 
V prvem odstavku 47. člena se za besedilom »začasnega prebivališča« doda besedilo »ali kraj, od koder se oseba dejansko vozi,«.
10. člen 
V prvem odstavku 52. člena se za besedilom »začasnega prebivališča« doda besedilo »ali kraj, od koder se oseba dejansko vozi,«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Ne glede na spremenjeni 18. člen tega pravilnika se lahko v evidenco brezposelnih oseb ali v evidenco iskalcev zaposlitve prijavi tudi tujec z veljavnim osebnim delovnim dovoljenjem, izdanim na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 26/11, 21/13 – ZUTD-A, 100/13 – ZUTD-C in 47/15 – ZZSDT), do poteka veljavnosti osebnega delovnega dovoljenja.
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-26/2015
Ljubljana, dne 11. decembra 2015
EVA 2015-2611-0065
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti