Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015

Kazalo

3858. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, stran 12341.

  
Na podlagi petega odstavka 101. člena, osmega odstavka 101.a člena in šestega odstavka 103. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15) izdaja ministrica za okolje in prostor
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda 
1. člen
V Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14) se v 3. členu 17. točka spremeni tako, da se glasi:
»17. mikrobiološki parametri so mikrobiološki parametri iz predpisa, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode;«.
21. in 22. točka se črtata.
Dosedanje 23. do 36. točka postanejo 21. do 34. točka.
Dosedanja 37. točka, ki postane 35. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»35. zavezanec je povzročitelj obremenitve okolja, ki mora kot upravljavec naprave v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ali kot upravljavec odlagališča ali podzemnega skladišča v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov, izvajati prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih oziroma izcednih voda. Zavezanec je tudi povzročitelj obremenitve okolja, ki mora kot upravljavec naprave za proizvodnjo titanovega dioksida, ki odstranjuje tekoče odpadke z izpuščanjem v vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in odstranjevanje odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, izvajati prve meritve in obratovalni monitoring teh odpadkov;«.
Dosedanja 38. točka postane 36. točka.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se črtata vejica in besedilo »razen za komunalno odpadno vodo iz male komunalne čistilne naprave,«, besedilo »emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav« pa se nadomesti z besedilom »odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode«.
3. člen
V petem odstavku 7. člena se besedilo »emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav« nadomesti z besedilom »emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Sprememba obsega meritev parametrov v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, se določi na podlagi:
– podatkov o ugotovljeni čezmerni obremenjenosti vodnega telega ali njegovega dela, v katerega se odvaja industrijska odpadna voda, v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, ali predpisom, ki ureja stanje podzemnih voda, industrijska odpadna voda pa vsebuje parameter, ki je vzrok za tako obremenjenost,
– podatkov o ugotovljeni slabi kakovosti kopalne vode v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda, če gre za odvajanje industrijske odpadne vode v vodotok na vplivnem območju te kopalne vode,
– podatkov o oceni, da bi emisija snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijske odpadne vode iz te naprave lahko povzročila znatno povečanje tega parametra v vodotoku, ali
– rezultatov obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring stanja podzemnih voda, če je iz teh rezultatov razviden vpliv na stanje podzemne vode.«.
4. člen
V tretjem odstavku 8. člena se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– parameter BPK5, če gre za malo komunalno čistilno napravo in se ta parameter meri na merilnem mestu na iztoku iz male komunalne čistilne naprave,«.
Dosedanji druga in tretja alineja postaneta tretja in četrta alineja.
5. člen
V prvem odstavku 20. člena se črtata vejica in besedilo »razen za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če upravljavec naprave zagotavlja odvoz odpadne vode na komunalno, skupno ali industrijsko čistilno napravo s cestnim motornim vozilom ali na drug predpisan način, morajo biti poročilu o prvih meritvah priložena dokazila upravljavca te čistilne naprave o datumu in količini prevzete odpadne vode.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na prvi, drugi, tretji in četrti odstavek tega člena pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa upravljavcu male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, namesto poročila o prvih meritvah izda analizni izvid, iz katerega mora biti razvidna izmerjena vrednost parametrov onesnaženosti odpadne vode na iztoku iz te naprave, ki so predmet prvih meritev.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Upravljavec male komunalne čistilne naprave iz prejšnjega odstavka izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju, kjer se komunalna odpadna voda čisti v tej napravi, najpozneje 30 dni po prejemu analiznega izvida iz prejšnjega odstavka predloži poročilo o prvih meritvah na obrazcu iz priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika. Priloga poročila o prvih meritvah je tudi analizni izvid, ki ne sme biti starejši od 30 dni.«.
6. člen
Za drugim odstavkom 21. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če upravljavec naprave zagotavlja odvoz odpadne vode na komunalno, skupno ali industrijsko čistilno napravo s cestnim motornim vozilom ali na drug predpisan način, morajo biti poročilu o občasnih in trajnih meritvah priložena dokazila upravljavca te čistilne naprave o datumu in količini prevzete odpadne vode.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
7. člen
25. člen se črta.
8. člen
V prilogi 1 se preglednica 1 nadomesti z novo preglednico 1, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
V preglednici 2 se naslov četrtega stolpca spremeni tako, da se glasi »Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca(1) [ure]«.
Pod preglednico 2 se doda opomba, ki se glasi:
»(1) Za preskušanje mikrobioloških parametrov, če je to predpisano, se odvzame trenutni vzorec.«.
9. člen
V prilogi 2 se besedilo »DIN 19559, del 1, 2« nadomesti z besedilom »SIST DIN 19559, del 1, 2«, besedilo »DIN 38402-30« se nadomesti z besedilom »SIST DIN 38402-30«, besedilo »DIN 38409-9« se nadomesti z besedilom »SIST DIN 38409-9«, besedilo »DIN 38406-26« se nadomesti z besedilom »SIST DIN 38406-26«, besedilo »DIN 38413-1« se nadomesti z besedilom »SIST DIN 38413-1«, besedilo »DIN 38413-6« pa se nadomesti z besedilom »SIST DIN 38413-6«.
10. člen
V prilogi 4 se naslov podpoglavja »2.1 Podatki o glavnih tehničnih značilnostih komunalne ali skupne čistilne naprave« spremeni tako, da se glasi:
»2.2 Podatki o glavnih tehničnih značilnostih komunalne ali skupne čistilne naprave«.
Naslov podpoglavja »5.6 Uporabljene merilne metode« se spremeni tako, da se glasi:
»5.5 Uporabljene merilne metode«.
Naslov podpoglavja »5.7 Rezultati vsake posamezne meritve« se spremeni tako, da se glasi:
»5.6 Rezultati vsake posamezne meritve«.
Naslov podpoglavja »5.8 Rezultati vrednotenja ter izračunov iz 4. člena tega pravilnika« se spremeni tako, da se glasi:
»5.7 Rezultati vrednotenja in izračunov iz 4. člena tega pravilnika«.
V 5. poglavju se besedilo »ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, oziroma predpisu, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, če gre za malo komunalno čistilno napravo« in besedilo »ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav« nadomestita z besedilom »ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode«.
11. člen
Priloga 5 se nadomesti z novo prilogo 5, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
Priloga 6 in priloga 7 se črtata.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati 31. decembra 2015.
Št. 007-132/2015
Ljubljana, dne 9. decembra 2015
EVA 2015-2550-0106
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor 
 
 

AAA Zlata odličnost