Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015

Kazalo

3856. Pravilnik o trženju semenskega krompirja, stran 12318.

  
Na podlagi 4.a člena, osmega, devetega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka 15. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, drugega odstavka 26. člena in petega odstavka 36. člena ter za izvrševanje drugega odstavka 66. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o trženju semenskega krompirja 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa kategorije in stopnje semenskega krompirja, zahteve za trženje in izjeme glede zahtev za trženje semenskega krompirja, zahteve glede sortiranja, pakiranja, pečatenja in označevanja semenskega krompirja, barvo, obliko in vsebino uradne etikete, pogoje za uradno potrditev in postopek uradne potrditve posamezne kategorije in stopnje semenskega krompirja, nadzor dobaviteljev uradno potrjenega semenskega krompirja, izmenjavo podatkov o uvozu semenskega krompirja ter naknadno kontrolo semenskega krompirja v skladu z:
– Direktivo Sveta 2002/56/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semenskega krompirja (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 60), zadnjič spremenjeno z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 16. junija 2014 o spremembi Direktive Sveta 2002/56/ES glede datuma, določenega v členu 21(3), do katerega se državam članicam dovoli podaljšanje veljavnosti odločitev v zvezi z enakovrednostjo semenskega krompirja iz tretjih držav (UL L št. 178 z dne 18. 6. 2014, str. 26), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/56/ES),
– Izvedbeno direktivo Komisije 2014/20/EU z dne 6. februarja 2014 o določitvi stopenj Unije za osnovni in certificirani semenski krompir ter pogojev in oznak, ki se uporabljajo za te stopnje (UL L št. 38 z dne 7. 2. 2014, str. 32; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/20/EU) in
– Izvedbeno direktivo Komisije 2014/21/EU z dne 6. februarja 2014 o določitvi minimalnih pogojev in stopenj Unije za predosnovni semenski krompir (UL L št. 38 z dne 7. 2. 2014, str. 39; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/21/EU).
2. člen 
(uporaba) 
(1) Ta pravilnik se uporablja za pridelavo semenskega krompirja z namenom trženja in za trženje semenskega krompirja v Evropski Uniji (v nadaljnjem besedilu: EU).
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za semenski krompir, ki je namenjen izvozu v tretje države.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. GERK-PID je identifikacijska oznaka GERK, pod katero se GERK vodi v registru kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
2. grafična enota rabe kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) je strnjena površina kmetijskega zemljišča z enako vrsto rabe, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja kmetijstvo;
3. imenovani laboratorij je laboratorij, ki je imenovan za opravljanje diagnostičnih preiskav in drugih testov semenskega krompirja v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin, ali laboratorij, ki ima v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin, javno pooblastilo za opravljanje diagnostičnih preiskav škodljivih organizmov;
4. matična rastlina krompirja je rastlina, ki je uradno potrjena kot matična rastlina in od katere se odvzame rastlinski material za nadaljnje razmnoževanje;
5. mikrorazmnoževanje je metoda hitrega razmnoževanja krompirja v 'in vitro' pogojih iz diferenciranih vegetativnih brstov ali rastnih vršičkov ali drugega materiala, odvzetega od matičnih rastlin krompirja z namenom pridelave čim večjega števila novih rastlin v čim krajšem času;
6. nasad semenskega krompirja je površina, na kateri so posajene rastline krompirja iste sorte, kategorije in stopnje ter porekla z namenom, da se iz njih ponovno pridela semenski krompir; nasad semenskega krompirja je lahko na celem GERK-u ali na delu GERK-a;
7. organ za potrjevanje je organ, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, javno pooblastilo za vodenje postopka uradne potrditve semenskega krompirja;
8. oznaka zaporedne množitve na polju pomeni skupno število dosedanjih množitev semenskega krompirja v nasadih semenskega krompirja na prostem;
9. uradni ukrepi so ukrepi, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, in s tem pravilnikom sprejmeta in izvajata:
– organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve ali
– pristojni fitosanitarni inšpektor pri uradnem ali inšpekcijskem nadzoru dobaviteljev in semenskega krompirja;
10. zavarovan prostor je rastlinjak, mrežnik ali drug objekt, namenjen za razmnoževanje semenskega krompirja z metodo mikrorazmnoževanja.
4. člen 
(kategorije semenskega krompirja) 
Kategorije semenskega krompirja po tem pravilniku so:
1. predosnovno seme, to so rastline ali gomolji krompirja:
– ki so bili pridelani v skladu z uveljavljeno metodo vzdrževanja sorte in zdravstvenega stanja,
– ki so namenjeni za pridelavo predosnovnega ali osnovnega semena,
– ki izpolnjujejo minimalne pogoje za predosnovno seme iz priloge 1 in priloge 2, ki sta sestavni del tega pravilnika,
– za katere je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da izpolnjujejo minimalne pogoje iz prejšnje alineje;
2. osnovno seme, to so gomolji krompirja:
– ki so bili pridelani iz predosnovnega ali osnovnega semena,
– ki so namenjeni za pridelavo osnovnega ali certificiranega semena,
– ki izpolnjujejo minimalne pogoje za osnovno seme iz prilog 1 in 2 tega pravilnika,
– za katere je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da izpolnjujejo minimalne pogoje iz prejšnje alineje;
3. certificirano seme, to so gomolji krompirja:
– ki so bili pridelani neposredno iz osnovnega ali certificiranega ali predosnovnega semena,
– ki so namenjeni predvsem za pridelavo krompirja, ki ni semenski krompir,
– ki izpolnjujejo minimalne pogoje za certificirano seme iz prilog 1 in 2 tega pravilnika,
– za katere je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da izpolnjujejo minimalne pogoje iz prejšnje alineje.
II. ZAHTEVE ZA TRŽENJE 
5. člen 
(splošne zahteve za trženje semenskega krompirja) 
(1) Semenski krompir se lahko da na trg le, če:
– je bil uradno potrjen v eno od kategorij semenskega krompirja iz prejšnjega člena in izpolnjuje najmanj minimalne pogoje, določene v prilogah 1 in 2 tega pravilnika, ter
– pripada sorti, ki je vpisna v sortno listo v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, ali v katalog sort, ki ga vzpostavi druga država članica EU v skladu Direktivo Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 1).
(2) Če semenski krompir med trženjem preneha izpolnjevati minimalne pogoje, določene za partije semenskega krompirja v prilogi 2 tega pravilnika, se ga lahko ponovno sortira. Po sortiranju se lahko semenski krompir ponovno da na trg, če se z uradnim pregledom ugotovi, da ustreza najmanj minimalnim pogojem za partije semenskega krompirja iz priloge 2 tega pravilnika.
(3) Posamezna kategorija semenskega krompirja iz prejšnjega člena se lahko uradno potrdi in trži v eni od stopenj semenskega krompirja iz 14. člena tega pravilnika ali v eni od stopenj Unije za semenski krompir iz 10., 11. ali 12. člena tega pravilnika, če semenski krompir izpolnjuje dodatne pogoje in zahteve, predpisane za posamezno stopnjo s tem pravilnikom. Ustrezna oznaka stopnje Unije za semenski krompir se navede na uradni etiketi iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika pod »stopnja«.
(4) Semenski krompir, ki je tretiran z zaviralci kalitve, se ne sme tržiti.
6. člen 
(zahteve glede velikosti gomoljev v partiji) 
(1) Semenski krompir, ki se da na trg, mora glede velikosti gomoljev v partiji ustrezati zahtevam, določenim v tem členu. Velikost gomoljev se določi z velikostjo okenc v kvadratni mreži, ki se uporabi za sortiranje.
(2) Gomolji semenskega krompirja, ki padejo skozi kvadratno mrežo z okenci velikosti 25 mm x 25 mm, ne smejo biti dani na trg.
(3) Gomolje semenskega krompirja, ki ostanejo na kvadratni mreži z okenci velikosti 35 mm x 35 mm, se sortira tako, da se določita zgornja in spodnja mejna velikost gomoljev v partiji mm, in sicer z večkratnikom števila pet. Razlika med zgornjo in spodnjo mejno velikostjo gomoljev v partiji je lahko največ 25 mm. Podatek o zgornji in spodnji mejni velikosti gomoljev v partiji se navede na uradni etiketi iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika.
(4) Partija semenskega krompirja ne sme vsebovati več kot 3 utežne  % gomoljev, manjših od spodnje mejne velikosti, ali več kot 3 utežne  % gomoljev, večjih od zgornje mejne velikosti gomoljev, ki sta navedeni na uradni etiketi iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika.
(5) Ne glede na določbe tega člena se lahko da na trg semenski krompir, ki ne izpolnjuje zahtev glede velikosti gomoljev v partiji, če gre za semenski krompir kategorije predosnovno seme, ki se trži kot minigomolji, ki so bili pridelani neposredno iz rastlin krompirja, vzgojenih v 'in vitro' pogojih.
7. člen 
(zahteve glede pakiranja) 
Semenski krompir se lahko da na trg le v homogenih partijah in v zaprtih pakiranjih (npr. v vrečah, zabojih ali kontejnerjih), ki morajo biti zapečateni in označeni v skladu z 8. členom tega pravilnika. Vreče morajo biti nove, zaboji ali kontejnerji pa čisti.
8. člen 
(zahteve glede pečatenja in označevanja) 
(1) Pakiranja uradno potrjenega semenskega krompirja morajo biti zapečatena in označena uradno ali pod uradnim nadzorom tako, da pakiranj ni mogoče odpreti, ne da bi se pri tem poškodoval sistem pečatenja oziroma ne da bi bilo opazno nepooblaščeno spreminjanje uradne etikete ali pakiranja. Uradna etiketa, ki pred tem ne sme biti uporabljena, se pritrdi na zunanji strani vsakega pakiranja uradno potrjenega semenskega krompirja. Sistem pečatenja mora omogočati, da se ob zapiranju in pečatenju pakiranj uradna etiketa vpne, prišije ali pritrdi z uradno plombo, razen če se uporablja sistem pečatenja za enkratno uporabo. Če se uporabi uradna etiketa z luknjo za vrvico, mora biti njena pritrditev vedno zavarovana z uradno plombo.Uporaba samolepilnih etiket je dovoljena, če je semenski krompir v embalaži, s katere samolepilne etikete ni mogoče odstraniti, če pa se uradna samolepilna etiketa odstrani ali zamenja, mora biti to opazno.
(2) Uradna etiketa je bele barve z vijoličasto črto za predosnovno seme, bele barve za osnovno seme in modre barve za certificirano seme. Podatki, ki se navedejo na uradni etiketi, so določeni v 1. točki priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika. Glede velikosti mora uradna etiketa izpolnjevati zahteve iz 2. točke priloge 3 tega pravilnika.
(3) V vsakem pakiranju uradno potrjenega semenskega krompirja mora biti uradni dokument iste barve kot je uradna etiketa, na njem pa morajo biti navedeni najmanj podatki iz tretje, pete in sedme alineje 1. točke priloge 3 tega pravilnika. Uradni dokument ni potreben, če so podatki neizbrisno natisnjeni na pakiranju ali če se uporabi samolepilna etiketa iz prvega odstavka tega člena ali etiketa iz materiala, ki se ne trga.
(4) Če je semenski krompir obdelan s fitofarmacevtskim sredstvom, mora biti označen v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje fitofarmacevstkih sredstev.
(5) Če gre za semenski krompir gensko spremenjene sorte, mora biti podatek o tem jasno naveden na vseh etiketah, potrdilih in drugih uradnih ali neuradnih dokumentih, ki so na ali v posameznem pakiranju oziroma spremljajo partije semenskega krompirja.
(6) Uradno zapečatenih in označenih pakiranj se ne sme ponovno zapečatiti in označiti drugače kot uradno ali pod uradnim nadzorom. Pri ponovnem pečatenju in označevanju se na uradni etiketi namesto meseca in leta prejšnjega pečatenja navedeta datum zadnjega ponovnega pečatenja in označevanja ter uradni organ, ki je za to odgovoren.
9. člen 
(označevanje semenskega krompirja, ki ne izpolnjuje vseh zahtev za trženje) 
(1) Semenski krompir, ki glede kakovosti ali sorte ne izpolnjuje vseh zahtev za trženje, predpisanih s tem pravilnikom, in se začasno trži na podlagi dovoljenja, ki ga izda Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava) v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, ali pristojni organ druge države članice EU v skladu z 22. členom Direktive 2002/56/ES, se označi z uradno etiketo, ki je:
– enake barve kot je predpisana za posamezno kategorijo s tem pravilnikom, če semenski krompir ne izpolnjuje vseh zahtev glede kakovosti,
– rjave barve, če gre za semenski krompir sorte, ki ni vpisana v sortno listo v skladu zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, ali v katalog sort druge države članice EU v skladu s predpisom EU, ki ureja skupni katalog sort poljščin.
(2) Na uradni etiketi iz prejšnjega odstavka mora biti poleg podatkov iz 1. točke priloge 3 tega pravilnika navedeno tudi, da kategorija semenskega krompirja izpolnjuje manj stroge zahteve od predpisanih.
III. STOPNJE UNIJE ZA PREDOSNOVNI, OSNOVNI IN CERTIFICIRAN SEMENSKI KROMPIR 
10. člen 
(stopnje Unije za predosnovni semenski krompir) 
Semenski krompir kategorije predosnovno seme, ki izpolnjuje minimalne pogoje, določene v prilogah 1 in 2 tega pravilnika za predosnovno seme, se lahko uradno potrdi in trži v eni od naslednjih stopenj Unije za predosnovni semenski krompir: »EU-stopnja PBTC« ali »EU-stopnja PB«, če izpolnjuje dodatne pogoje, določene v prilogi Direktive 2014/21/EU za ustrezno stopnjo Unije za predosnovni semenski krompir.
11. člen 
(stopnje Unije za osnovni semenski krompir) 
(1) Semenski krompir kategorije osnovno seme, ki izpolnjuje minimalne pogoje, določene v prilogah 1 in 2 tega pravilnika za osnovno seme, se lahko uradno potrdi in trži v eni od stopenj Unije za osnovni semenski krompir, če izpolnjuje dodatne pogoje, določene v prilogi I Direktive 2014/20/EU za ustrezno stopnjo Unije za osnovni semenski krompir.
(2) Stopnje Unije za osnovni semenski krompir so:
1. »EU-stopnja S«, to so gomolji krompirja:
– ki so bili pridelani v nasadu semenskega krompirja, za katerega je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje iz 1. točke pod a) priloge I Direktive 2014/20/EU in
– za katere je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje iz 1. točke pod b) priloge I Direktive 2014/20/EU;
2. »EU-stopnja SE«, to so gomolji krompirja:
– ki so bili pridelani v nasadu semenskega krompirja, za katerega je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje iz 2. točke pod a) priloge I Direktive 2014/20/EU in
– za katere je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje iz 2. točke pod b) priloge I Direktive 2014/20/EU;
3. »EU-stopnja E«, to so gomolji krompirja:
– ki so bili pridelani v nasadu semenskega krompirja, za katerega je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje iz 3. točke pod a) priloge I Direktive 2014/20/EU in
– za katere je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje iz 3. točke pod b) priloge I Direktive 2014/20/EU.
12. člen 
(stopnje Unije za certificiran semenski krompir) 
(1) Semenski krompir kategorije certificirano seme, ki izpolnjuje minimalne pogoje, določene v prilogah 1 in 2 tega pravilnika za certificirano seme, se lahko uradno potrdi in trži v eni od stopenj Unije za certificiran semenski krompir, če izpolnjuje dodatne pogoje, določene v prilogi II Direktive 2014/20/EU za ustrezno stopnjo Unije za certificiran semenski krompir.
(2) Stopnje Unije za certificiran semenski krompir so:
1. »EU-stopnja A«, to so gomolji krompirja:
– ki so bili pridelani v nasadu semenskega krompirja, za katerega je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje iz 1. točke pod a) priloge II Direktive 2014/20/EU in
– za katere je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje iz 1. točke pod b) priloge II Direktive 2014/20/EU;
2. »EU-stopnja B«, to so gomolji krompirja:
– ki so bili pridelani v nasadu semenskega krompirja, za katerega je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje iz 2. točke pod a) priloge II Direktive 2014/20/EU in
– za katere je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje iz 2. točke pod b) priloge II Direktive 2014/20/EU.
IV. URADNA POTRDITEV SEMENSKEGA KROMPIRJA 
13. člen 
(uradna potrditev) 
(1) Postopek uradne potrditve semenskega krompirja izvede organ za potrjevanje na podlagi prijave dobavitelja. Prijava se vloži pri organu za potrjevanje kot prijava za uradni pregled lokacije nasada pred sajenjem ali razmnoževanjem semenskega krompirja (v nadaljnjem besedilu: prijava lokacije nasada), prijava za uradni pregled nasada semenskega krompirja (v nadaljnjem besedilu: prijava pridelave) ali prijava za uradni pregled partije semenskega krompirja pred trženjem (v nadaljnjem besedilu: prijava partije).
(2) Semenski krompir se uradno potrdi v ustrezno kategorijo iz 4. člena tega pravilnika in stopnjo iz 14. člena tega pravilnika, če se v postopku uradne potrditve ugotovi, da:
– nasad semenskega krompirja izpolnjuje minimalne pogoje, predpisane za posamezno kategorijo v prilogi 1 tega pravilnika, in dodatne pogoje, predpisane za ustrezno kategorijo in stopnjo v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika, oziroma da partija semenskega krompirja izpolnjuje minimalne pogoje, predpisane za posamezno kategorijo v prilogi 2 tega pravilnika, in dodatne pogoje, predpisane za ustrezno kategorijo in stopnjo v prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika,
– so izpolnjene zahteve glede zagotavljanja sledljivosti semenskega krompirja iz priloge 6, ki je sestavni del tega pravilnika,
– so izpolnjene zahteve za trženje iz 6., 7. in 8. člena tega pravilnika in
– so glede zdravstvenega stanja izpolnjene zahteve za izdajo rastlinskih potnih listov v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
(3) Uradno potrjen semenski krompir se označi z uradnimi etiketami, ki jih izda organ za potrjevanje in se štejejo tudi za rastlinski potni list v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin. Poleg zahtev iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika morajo uradne etikete izpolnjevati še naslednje zahteve: biti morajo označene z zaporednimi serijskimi številkami, na njih pa se poleg podatkov iz 1. točke priloge 3 tega pravilnika navedejo tudi podatki, predpisani za rastlinski potni list v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
(4) Na potrdilu o uradni potrditvi, ki ga izda organ za potrjevanje za uradno potrjen semenski krompir, se poleg podatkov iz prejšnjega odstavka navedejo tudi podatki o:
– oznaki zaporedne množitve na polju,
– skupni količini semenskega krompirja v partiji,
– številu pakiranj v partiji,
– datumu izdaje potrdila o uradni potrditvi.
14. člen 
(stopnje semenskega krompirja) 
Stopnje semenskega krompirja, v katero se uradno potrdi semenski krompir posamezne kategorije semenskega krompirja iz 4. člena tega pravilnika, so:
1. v kategoriji predosnovno seme:
a) stopnja IS-TC, to so matične rastline, vključno z mikrogomolji ter minigomolji, ki so bili pridobljeni v zavarovanem prostoru z mikrorazmnoževajnem in izpolnjujejo:
– minimalne pogoje za predosnovno seme iz 1. točke priloge 1 tega pravilnika in 1. točke priloge 2 tega pravilnika ter
– dodatne pogoje, predpisane za stopnjo IS-TC v točki 1.1. priloge 4 in v prilogi 5 tega pravilnika;
b) stopnja IS, to so gomolji krompirja, ki so bili pridelani iz semenskega krompirja stopnje IS-TC ali iz stopnje IS ali pridobljeni oziroma razmnoženi z metodo klonske selekcije in izpolnjujejo:
– minimalne pogoje za predosnovno seme iz 1. točke priloge 1 tega pravilnika in 1. točke priloge 2 tega pravilnika ter
– dodatne pogoje, predpisane za stopnjo IS v točki 1.2. priloge 4 in v prilogi 5 tega pravilnika;
2. v kategoriji osnovno seme:
a) stopnja SE1, to so gomolji krompirja, ki so bili pridelani iz stopnje IS-TC, stopnje IS ali stopnje SE1 in izpolnjujejo:
– minimalne pogoje za osnovno seme iz 2. točke priloge 1 tega pravilnika in 2. točke priloge 2 tega pravilnika ter
– dodatne pogoje, predpisane za osnovno seme stopnje SE1 v 2. točki priloge 4 in v prilogi 5 tega pravilnika;
b) stopnja SE2, to so gomolji krompirja, ki so bili pridelani iz stopnje IS-TC, stopnje IS, stopnje SE1ali stopnje SE2 in izpolnjujejo:
– minimalne pogoje za osnovno seme iz 2. točke priloge 1 tega pravilnika in 2. točke priloge 2 tega pravilnika ter
– dodatne pogoje, predpisane za stopnjo SE2 v 2. točki priloge 4 in v prilogi 5 tega pravilnika;
c) stopnja E, to so gomolji krompirja, ki so bili pridelani iz stopnje IS-TC, stopnje IS, stopnje SE1, stopnje SE2 ali stopnje E in izpolnjujejo:
– minimalne pogoje za osnovno seme iz 2. točke priloge 1 tega pravilnika in 2. točke priloge 2 tega pravilnika ter
– dodatne pogoje, predpisane za stopnjo E v 2. točki priloge 4 in v prilogi 5 tega pravilnika;
3. v kategoriji certificirano seme:
a) stopnja A, to so gomolji krompirja, ki so bili pridelani iz stopnje IS-TC, stopnje IS, stopnje SE1, stopnje SE2, stopnje E ali stopnje A ter izpolnjujejo:
– minimalne pogoje za certificirano seme iz 2. točke priloge 1 tega pravilnika in 2. točke priloge 2 tega pravilnika ter
– dodatne pogoje, predpisane za stopnjo A v 2. točki priloge 4 in v prilogi 5 tega pravilnika;
b) stopnja B, to so gomolji krompirja, ki so bili pridelani iz stopnje IS-TC, stopnje IS, stopnje SE1, stopnje SE2, stopnje E ali stopnje A ter izpolnjujejo:
– minimalne pogoje za certificirano seme iz 2. točke priloge 1 tega pravilnika in 2. točke priloge 2 tega pravilnika ter
– dodatne pogoje, predpisane za stopnjo B v 2. točki priloge 4 in v prilogi 5 tega pravilnika.
15. člen 
(ponovna uradna potrditev) 
(1) Partija ali del partije semenskega krompirja, ki je že bila uradno potrjena, se na zahtevo dobavitelja ponovno uradno potrdi in označi z novimi uradnimi etiketami.
(2) Semenski krompir iz prejšnjega odstavka uradno potrdi organ za potrjevanje, če v postopku uradne potrditve ugotovi, da semenski krompir še izpolnjuje pogoje in zahteve za uradno potrditev iz drugega odstavka 13. člena tega pravilnika, in sicer:
– v kategorijo in stopnjo, v katero je bil prvotno uradno potrjen, če semenski krompir še izpolnjuje pogoje za partije semenskega krompirja, predpisane za to kategorijo in stopnjo v prilogah 2 in 5 tega pravilnika, ali
– v ustrezno nižjo kategorijo in stopnjo, če semenski krompir ne izpolnjuje pogojev za partije semenskega krompirja, predpisanih za prvotno kategorijo in stopnjo, izpolnjuje pa pogoje za partije semenskega krompirja, predpisane v prilogah 2 in 5 tega pravilnika za katero od nižjih kategorij in stopenj.
16. člen 
(izjema za majhna pakiranja) 
(1) Ne glede na določbe tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika se uradni dokument ne zahteva za majhna pakiranja semenskega krompirja z neto maso do vključno 10 kg.
(2) Za semenski krompir iz prejšnjega odstavka izda organ za potrjevanje na zahtevo dobavitelja namesto uradnih etiket iz tretjega odstavka 13. člena tega pravilnika uradne etikete za majhna pakiranja; potrdila o uradni potrditvi iz četrtega odstavka 13. člena tega pravilnika v tem primeru ne izda.
(3) Na uradnih etiketah za majhna pakiranja iz prejšnjega odstavka se navedejo najmanj naslednji podatki:
– koda države: 'SI' in neponovljiva registrska številka dobavitelja,
– oznaka organa za potrjevanje,
– številka partije semena,
– ime sorte,
– količina ali masa semenskega krompirja v enoti pakiranja,
– podatki, predpisani za rastlinski potni list v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin,
– navedba: 'Trženje dovoljeno na območju Republike Slovenije'.
17. člen
(posebne zahteve za nedodelan semenski krompir) 
(1) Ne glede na določbe 5. do 8. člena tega pravilnika se lahko na območju Republike Slovenije trži nedodelan semenski krompir, če:
– se premešča od dobavitelja, ki ga je pridelal, do obrata dobavitelja, ki ga bo dodelal in pripravil za trg,
– je bil pred premeščanjem uradno pregledan pri dobavitelju, ki ga je pridelal,
– so pakiranja nedodelanega semenskega krompirja zaprta uradno ali pod uradnim nadzorom in označena z uradnimi etiketami za nedodelan semenski krompir,
– ga pri premeščanju spremlja potrdilo o uradni potrditvi nedodelanega semenskega krompirja.
(2) Uradni pregled nedodelanega semenskega krompirja opravi organ za potrjevanje na podlagi prijave partije nedodelanega semenskega krompirja, ki jo pri organu za potrjevanje vloži dobavitelj, ki je semenski krompir pridelal.
(3) Organ za potrjevanje uradno potrdi partijo nedodelanega semenskega krompirja in zanjo izda uradne etikete za nedodelan semenski krompir ter potrdilo o uradni potrditvi nedodelanega semenskega krompirja, če v postopku uradne potrditve ugotovi, da:
– je bil semenski krompir pridelan v nasadu semenskega krompirja, ki izpolnjuje pogoje, predpisane za določeno kategorijo in stopnjo v prilogah 1 in 3 tega pravilnika,
– so izpolnjene zahteve glede zagotavljanja sledljivosti semenskega krompirja, predpisane v prilogi 6 tega pravilnika,
– so glede zdravstvenega stanja izpolnjene zahteve za izdajo rastlinskih potnih listov v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
(4) Uradne etikete za nedodelan semenski krompir so sive barve, na njih pa se navedejo naslednji podatki:
– koda države: 'SI' in neponovljiva registrska številka pridelovalca,
– oznaka organa za potrjevanje,
– ime sorte,
– številka partije nedodelanega semenskega krompirja,
– kategorija in stopnja,
– masa semenskega krompirja v enoti pakiranja,
– podatki, predpisani za rastlinski potni list v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin,
– navedba: 'Ne dokončno potrjeno seme'.
(5) Potrdilo o uradni potrditvi nedodelanega semenskega krompirja mora poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vsebovati še naslednje podatke:
– številko in datum izdaje potrdila o uradni potrditvi nedodelanega semenskega krompirja,
– številko in datum zapisnika o pridelavi semenskega krompirja iz petega odstavka 20. člena tega pravilnika,
– skupno količino nedodelanega semenskega krompirja v partiji,
– število pakiranj v partiji,
– osebno ime in naslov ali firmo in sedež dobavitelja, ki bo semenski krompir dodelal, in njegovo neponovljivo registrsko številko.
18. člen 
(uporaba stopenj Unije za semenski krompir) 
(1) Za semenski krompir, za katerega je bilo v postopku uradne potrditve ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje in zahteve za uradno potrditev v določeno stopnjo iz 14. člena tega pravilnika, se šteje, da izpolnjuje tudi zahteve za uradno potrditev v ustrezno stopnjo Unije za predosnovni, osnovni ali certificiran semenski krompir iz 10., 11. ali 12. člena tega pravilnika. Ustrezne stopnje Unije za posamezno stopnjo iz 14. člena tega pravilnika so navedene v preglednici iz priloge 7, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbe drugega 13. člena tega pravilnika se lahko semenski krompir uradno potrdi v ustrezno stopnjo Unije za predosnovni, osnovni ali certificiran semenski krompir, če organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve ugotovi, da nasad oziroma partija semenskega krompirja namesto pogojev iz prve alineje drugega odstavka 13. člena tega pravilnika izpolnjuje pogoje, predpisane za ustrezno stopnjo Unije v 10., 11. ali 12. členu tega pravilnika.
(3) Organ za potrjevanje na zahtevo dobavitelja uradno potrdi semenski krompir iz prvega ali drugega odstavka tega člena v ustrezno stopnjo Unije za semenski krompir tako, da na uradnih etiketah in potrdilu o uradni potrditvi iz tretjega in četrtega odstavka 13. člena tega pravilnika navede namesto stopnje iz 14. člena tega pravilnika ustrezno stopnjo Unije v skladu s primerjalno tabelo iz prejšnjega odstavka.
19. člen 
(prijava lokacije nasada in prijava pridelave) 
(1) Prijava lokacije nasada se vloži za vsak nasad semenskega krompirja najpozneje do 1. avgusta v letu pred saditvijo semenskega krompirja. V prijavi lokacije nasada se navedejo najmanj naslednji podatki:
– o dobavitelju: osebno ime in naslov ali firmo in sedež dobavitelja ter registrsko številko, pod katero je vpisan v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: SEME-register), in v register imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: FITO-register);
– o pridelovalcu, če dobavitelj organizira pridelavo semenskega krompirja v dogovoru s pridelovalcem: osebno ime in naslov ali firmo in sedež pridelovalca ter registrsko številko, pod katero je vpisan v SEME-register in FITO-register;
– o mestu pridelave: naziv in naslov ter neponovljivo identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), ki mu pripadajo površine, na katerih bo nasad semenskega krompirja;
– GERK-PID in domače ime GERK-a, na katerem bo nasad semenskega krompirja (v nadaljnjem besedilu: prijavljeni GERK), ter površina GERK-a oziroma njegovega dela, če bo semenski nasad le na delu GERK-a; če se prijava pridelave nanaša na zavarovan prostor: GERK-PID rastlinjaka ali mrežnika ali navedbo vrste objekta in njegove lokacije (naslov oziroma katastrska občina in parcelna številka).
(2) Prijava pridelave se vloži do 15. aprila v letu pridelave, v primeru saditve semenskega krompirja po 15. aprilu pa v petih delovnih dneh po opravljeni saditvi semenskega krompirja, vendar ne pozneje kot do 30. aprila. V prijavi se poleg podatkov iz prejšnjega odstavka navedejo še podatki o:
– predhodnih posevkih: o vrstah rastlin, ki so se pridelovale na prijavljenem GERK-u v preteklih dveh letih; če se prijava pridelave nanaša na zemljišča, na katerem se bo prideloval semenski krompir kategorije predosnovno seme, se podatek o vrstah rastlin navede za pretekla tri leta;
– datumu saditve in dejanski površini semenskega nasada, o količini uporabljenega semena in gostoti sajenja;
– semenskem krompirju, uporabljenem za saditev semenskega nasada: o sorti, kategoriji in stopnji ter o poreklu, o številu dosedanjih množitev na polju, če je znano; če se prijava pridelave nanaša na uradno potrditev predosnovnega semena, se navede tudi podatke o načinu pridobitve izhodiščnega materiala, uporabljenega za pridelavo (metoda mikrorazmnoževanja ali metoda klonske selekcije).
(3) Če se na mestu pridelave iz tretje alineje prvega odstavka tega člena prideluje tudi drug krompir poleg semenskega, je treba prijavi pridelave priložiti seznam vseh GERK-ov, na katerih so drugi nasadi krompirja (oznaka GERK-PID in domače ime GERK-ov). Seznam GERK-ov se lahko priloži naknadno, najpozneje do prvega uradnega pregleda nasada semenskega krompirja.
20. člen 
(uradni pregledi nasada semenskega krompirja) 
(1) Na podlagi prijave lokacije nasada odvzame organ za potrjevanje pred saditvijo semenskega krompirja in pred vsakim začetkom razmnoževanja semenskega krompirja v zaščitenem prostoru vzorce zemlje in substrata za testiranje na prisotnost krompirjevih ogorčic. Vzorčenje ni potrebno, če se za pridelavo semenskega krompirja v zavarovanem prostoru uporablja razkužen substrat. Vzorčenje in laboratorijsko testiranje se izvede v skladu s predpisom, ki določa ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjevih ogorčic.
(2) Na podlagi prijave pridelave se med rastjo opravita najmanj dva uradna pregleda nasada semenskega krompirja, pri katerih organ za potrjevanje preveri izpolnjevanje pogojev za uradno potrditev nasada semenskega krompirja, predpisanih za posamezno kategorijo in stopnjo v prilogah 1 in 4 tega pravilnika ter odvzame vzorce za testiranje rastlin in gomoljev v skladu s točko 1.2. in 1.3. priloge 1 tega pravilnika ter v skladu s točko 1.1. pod b) priloge 4 tega pravilnika; vzorci se odvzamejo tudi v primeru suma na prisotnost škodljivih organizmov, ki v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin, na semenskem krompirju ne smejo biti prisotni (v nadaljnjem besedilu: karantenski škodljivi organizmi).
(3) Poleg vizualnih pregledov, vzorčenj in testiranj rastlin v nasadu semenskega krompirja organ za potrjevanje pri pregledih iz prejšnjega odstavka:
– ugotovi dejansko površino semenskega nasada, gostoto saditve in odstotek praznih mest ter oceni izenačenost nasada, splošno stanje nasada in zapleveljenost,
– preveri, ali je semenski nasad v celoti na zemljišču, na katerem so bili odvzeti vzorci za testiranje na prisotnost krompirjevih ogorčic v skladu s prvim odstavkom tega člena,
– preveri zdravstveno stanje oziroma prisotnost škodljivih organizmov v morebitnih drugih nasadih krompirja na površinah v oddaljenosti 100 m od nasada semenskega krompirja (v nadaljnjem besedilu: 100 – metrski izolacijski pas),
– preveri zahteve glede zagotavljanja sledljivosti iz priloge 6 tega pravilnika, zlasti dokazila o semenskem materialu, uporabljenem za zasaditev nasada semenskega krompirja, in evidence o izvedenih ukrepih za preprečevanje pojava in širjenja škodljivih organizmov in o morebitnih drugih izvedenih ukrepih v nasadu semenskega krompirja, oziroma dodatnih vzorčenjih ter analizah in testiranjih rastlin, gomoljev ali rastnega substrata, če gre za nasad predosnovnega semena pa tudi evidence o načinu izvajanja vzdrževalne selekcije,
– oceni pridelek semenskega krompirja in določi okvirni rok za uničenje krompirjevke v nasadu semenskega krompirja,
– odvzame vzorce za kontrolo zdravstvenega stanja gomoljev po izkopu.
(4) Organ za potrjevanje pri posameznem uradnem pregledu preveri tudi, če je dobavitelj pravočasno izvedel ukrepe, ki jih je odredil organ za potrjevanje ob predhodnih uradnih pregledih. Izvede lahko tudi pregled morebitnih drugih nasadov krompirja, ki pripadajo mestu pridelave.
(5) Organ za potrjevanje vnese podatke o opravljenih uradnih pregledih in vzorčenjih ter rezultate testiranj iz tega člena v zapisnik o pridelavi semenskega krompirja, v katerem navede tudi kategorijo in stopnjo, za kateri je nasad semenskega krompirja izpolnjeval pogoje iz prilog 1 in 4 tega pravilnika.
21. člen 
(prijava partije) 
(1) Prijava partije se vloži za vsako partijo semenskega krompirja najmanj pet delovnih dni pred predvidenim začetkom priprave partije za trg (dodelave, sortiranja oziroma pakiranja). V prijavi partije se navedejo najmanj naslednji podatki:
– o dobavitelju: osebno ime in naslov ali firmo in sedež dobavitelja ter registrsko številko, pod katero je vpisan v SEME-register in FITO-register,
– številka zapisnika o pridelavi semenskega krompirja,
– o sorti, kategoriji in stopnji semenskega krompirja, na katerega se nanaša prijava partije,
– o količini semenskega krompirja v prijavljeni partiji,
– o velikosti gomoljev v partiji (navede se zgornja in spodnja mejna velikost gomoljev),
– o vrsti in velikosti embalaže ter masi semenskega krompirja v enoti pakiranja,
– o zahtevanem številu uradnih etiket in načinu zapiranja embalaže,
– o lokaciji obrata, v katerem se bo semenski krompir pripravljal za trženje, in o predvidenem začetku in dokončanju priprave semenskega krompirja za trg.
(2) V prijavi partije v ponovno uradno potrditev v skladu s 15. členom tega pravilnika se namesto številke in datuma zapisnika o pridelavi semenskega krompirja ter podatkov o sorti, kategoriji in stopnji semenskega krompirja navedejo podatki iz 1. točke priloge 3 tega pravilnika, ki se prepišejo z uradnih etiket, s katerimi je bila partija označena ob prejšnji uradni potrditvi. Navede se tudi razlog za ponovno uradno potrditev (npr. prepakiranje ali ponovno sortiranje).
22. člen 
(pregled partije) 
(1) Na podlagi prijave partije organ za potrjevanje:
– izdela zahtevano število uradnih etiket iz tretjega odstavka 13. člena ali tretjega odstavka 16. člena tega pravilnika in jih dostavi dobavitelju najpozneje do datuma, ki je v prijavi partije naveden kot predvideni datum začetka priprave semenskega krompirja za trg;
– opravi pregled partije semenskega krompirja pred trženjem (v nadaljnjem besedilu: pregled partije) najpozneje pet delovnih dni po datumu, ki je v prijavi partije naveden kot datum dokončanja priprave semenskega krompirja za trg.
(2) Pri pregledu partije organ za potrjevanje z vizualnim pregledom in na podlagi odvzema vzorcev preveri:
– ali so izpolnjeni pogoji za uradno potrditev partije semenskega krompirja, predpisani za posamezno kategorijo in stopnjo v prilogah 2 in 5 tega pravilnika,
– ali so izpolnjene zahteve glede zagotavljanja sledljivosti iz priloge 6 tega pravilnika in zahteve za uradno potrditev iz tretje in četrte alineje drugega odstavka 13. člena tega pravilnika,
– količine semenskega krompirja, pripravljenega za trženje, pri čemer prevzame morebitne neuporabljene uradne etikete.
23. člen 
(prijava in pregled partije nedodelanega semenskega krompirja) 
(1) Prijava partije nedodelanega semenskega krompirja iz 17. člena tega pravilnika v uradni pregled in uradno potrditev se vloži najmanj pet delovnih dni pred predvidenim datumom premeščanja. V prijavi se navedejo najmanj naslednji podatki:
– o dobavitelju, ki je semenski krompir pridelal: osebno ime in naslov ali firmo in sedež dobavitelja ter registrsko številko, pod katero je vpisan v SEME-register in FITO-register,
– številka zapisnika o pridelavi semenskega krompirja,
– o sorti, kategoriji in stopnji nedodelanega semenskega krompirja,
– o količini nedodelanega semenskega krompirja v prijavljeni partiji,
– o zahtevanem številu uradnih etiket za nedodelan semenski krompir,
– o dobavitelju, ki bo nedodelan semenski krompir prejel: osebno ime in naslov ali firmo in sedež dobavitelja, ki bo semenski krompir dodelal, ter registrsko številko, pod katero je vpisan v SEME-register in FITO-register,
– o lokaciji obrata dobavitelja iz prejšnje alineje, kamor bo nedodelan semenski krompir premeščen,
– o predvidenem datumu premeščanja.
(2) Organ za potrjevanje opravi pregled partije nedodelanega semenskega krompirja v skladišču dobavitelja najmanj dva delovna dneva pred datumom, ki ga v prijavi navede dobavitelj kot predvideni datum premeščanja. Ob pregledu organ za potrjevanje preveri:
– izpolnjevanje pogojev in zahtev iz tretjega odstavka 17. člena tega pravilnika in
– količine nedodelanega semenskega krompirja po posameznih partijah ter oceni količine semena po partijah po dodelavi.
24. člen 
(razlogi za zavrnitev uradne potrditve in ukrepi v primeru zavrnitve) 
(1) Organ za potrjevanje zavrne uradno potrditev semenskega krompirja, če:
a) je iz prijave pridelave oziroma njenih prilog razvidno, da:
– se prijava pridelave nanaša na sorto, ki ni vpisana v sortno listo oziroma v skupni katalog sort poljščin, razen če izda Uprava v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, dovoljenje za trženje semena sorte, ki je v postopku vpisa v sortno listo ali začasno dovoljenje za trženje semena, ki glede sorte ne izpolnjuje vseh pogojev za trženje, ali
– je bil za zasaditev semenskega nasada uporabljen semenski krompir kategorije certificirano seme, ki ga v skladu s točko 2.5. priloge 1 tega pravilnika ni več mogoče uporabiti za nadaljnje razmnoževanje;
b) ob uradnih pregledih nasada semenskega krompirja ali uradnih pregledih partij semenskega krompirja pred trženjem, ki jih izvede v skladu z 20., 22. oziroma 23. členom tega pravilnika ugotovi, da:
– pogoji za uradno potrditev iz prve alineje drugega odstavka 13. člena ali tretjega odstavka 17. člena tega pravilnika niso izpolnjeni;
– dobavitelj ni izvedel ukrepov, ki jih je odredil organ za potrjevanje ob uradnih pregledih nasada semenskega krompirja;
– niso izpolnjene zahteve glede zagotavljanja sledljivosti iz priloge 6 tega pravilnika oziroma organ za potrjevanje teh zahtev ni mogel preveriti, ker mu dobavitelj na zahtevo ni omogočil pregleda dokazil in evidenc, ki se hranijo ali vodijo v skladu z zahtevami za zagotavljanje sledljivosti iz priloge 6 tega pravilnika;
c) uradnih pregledov nasada semenskega krompirja ni bilo mogoče izvesti, ker je bilo zaradi napada krompirjeve plesni (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary) in črne listne pegavosti (Alternaria solani (Ell. et Mart.) Sorauer) močno prizadetih več kot 30 % oziroma uničenih več kot 5 % rastlin, ali ker je bila zaradi poškodb, ki so posledica nepravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev, močno prizadeta listna površina, ali ker je bil nasad močno prizadet zaradi vremenskih ali drugih dejavnikov.
(2) Organ za potrjevanje dobavitelju naloži, da nemudoma vrne uradne etikete, s katerimi je označena zavrnjena partija semenskega krompirja, krompir te partije pa odstrani iz skladišča semenskega krompirja.
(3) Če organ za potrjevanje ob pregledu partije semenskega krompirja ugotovi, da niso izpolnjene zahteve glede velikosti gomoljev v partiji iz 6. člena tega pravilnika oziroma pogoji za partije semenskega krompirja iz priloge 5 tega pravilnika, dobavitelju na njegovo zahtevo dovoli, da partijo semenskega krompirja presortira in jo ponovno prijavi v uradno potrditev.
IV. OBVEŠČANJE IN NAKNADNA KONTROLA 
25. člen 
(obveščanje) 
(1) Če organ za potrjevanje pri uradnih pregledih, ki jih opravi v postopku uradne potrditve, sumi na ali ugotovi prisotnost karantenskih škodljivih organizmov, odvzame vzorce za testiranje v imenovanem laboratoriju ter o tem nemudoma obvesti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja in Upravo.
(2) Organ za potrjevanje obvesti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja in Upravo o prejetih prijavah pridelave iz 19. člena tega pravilnika najpozneje do 15. maja v letu, ko so prijave vložene.
(3) Organ za potrjevanje sproti obvešča Upravo o prejetih prijavah partije iz 21. in 23. člena tega pravilnika in o posameznih fazah postopka ter o dokončanih postopkih uradne potrditve.
(4) Obveščanje Uprave in pristojnega fitosanitarnega inšpektorja poteka elektronsko preko aplikacij, povezanih v informacijskem sistemu na področju zdravstvenega varstva rastlin in semenarstva, v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, in zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin.
26. člen 
(naknadna kontrola) 
(1) Za preverjanje skladnosti semenskega krompirja, ki se uradno potrdi oziroma trži na območju Republike Slovenije, z zahtevami, predpisanimi s tem pravilnikom, se uradno odvzamejo vzorci za naknadno kontrolo sortne pristnosti in čistosti ter zdravstvenega stanja.
(2) Organ za potrjevanje odvzame vzorce:
– od vseh partij semenskega krompirja, ki jih je uradno potrdil kot osnovno seme,
– od določenega deleža partij semenskega krompirja, ki jih je uradno potrdil kot predosnovno seme ali certificirano seme.
(3) Pristojni fitosanitarni inšpektor odvzame vzorce od določenega deleža partij semenskega krompirja, ki so dane na trg, ne glede na kategorijo in stopnjo oziroma ne glede na državo pridelave oziroma uradne potrditve.
(4) Delež odvzetih vzorcev iz druge alineje drugega odstavka tega člena in iz prejšnjega odstavka je najmanj 5 %.
(5) Vzorci, odvzeti za naknadno kontrolo v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena, se preverijo v poskusih na kontrolnem polju, ki jih opravi izvajalec preizkušanja sort, imenovan v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: izvajalec naknadne kontrole). V primeru suma na prisotnost karantenskih škodljivih organizmov pošlje izvajalec naknadne kontrole vzorce v imenovani laboratorij ter o tem nemudoma obvesti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja in Upravo.
(6) Na podlagi rezultatov, dobljenih na kontrolnem polju, pripravi izvajalec naknadne kontrole poročilo o opravljeni naknadni kontroli za tekoče leto, ki ga najpozneje do 31. oktobra pošlje Upravi. V poročilu o opravljeni naknadni kontroli mora navesti, ali je posamezni vzorec semenskega krompirja ustrezal zahtevam za trženje po tem pravilniku.
(7) Odvzeti vzorec semenskega krompirja ustreza zahtevam iz tega pravilnika, če je bilo v naknadni kontroli ugotovljeno, da izpolnjuje minimalne pogoje za nasade semenskega krompirja iz priloge 1 tega pravilnika za tisto kategorijo iz 4. člena tega pravilnika, v katero je bila uradno potrjena vzorčena partija semenskega krompirja, in sicer glede dovoljenih odstotkov:
– rastlin v nasadu, prizadetih s črno nogo,
– rastlin v neposrednem potomstvu, ki niso sortno pristne ali so druge sorte, ter
– rastlin z znamenji virusnih okužb v neposrednem potomstvu.
(8) Vzorčenje iz drugega in tretjega odstavka tega člena ter poskusi na kontrolnem polju se izvedejo v skladu z metodo naknadne kontrole semenskega krompirja, ki jo sprejme Uprava, kjer je tudi dosegljiva.
V. IZMENJAVA PODATKOV O UVOZU SEMENSKEGA KROMPIRJA 
27. člen 
(izmenjava podatkov o uvozu semenskega krompirja) 
(1) Za vsako partijo semenskega krompirja, ki se uvozi iz tretjih držav in je večja od 2 kg, Uprava izmenjuje s pristojnimi organi drugih držav članic EU podatke o:
– vrsti,
– sorti,
– kategoriji,
– državi pridelave in organu, ki je izvedel nadzor,
– državi pošiljateljici,
– uvozniku,
– količini semenskega krompirja.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka o uvozu semenskega krompirja v Republiko Slovenijo Uprava pridobi iz odločb o dovolitvi uvoza, ki jih izda ob uvozu pristojni fitosanitarni inšpektor v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.
VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
28. člen 
(semenski krompir letine 2015) 
(1) Za nasad semenskega krompirja, ki je bil v letu 2015 prijavljen v postopek uradne potrditve v skladu s Pravilnikom o trženju semenskega krompirja (Uradni list RS, št. 105/06) in uradna potrditev nasada semenskega krompirja ni bila zavrnjena na podlagi 18. člena Pravilnika o trženju semenskega krompirja (Uradni list RS, št. 105/06), se šteje, da izpolnjuje pogoje in zahteve za nasade semenskega krompirja, predpisane v prilogah 1 in 4 tega pravilnika.
(2) Partija semenskega krompirja, ki je bila pridelana v nasadu iz prejšnjega odstavka, se uradno potrdi po tem pravilniku. V prijavi partije iz prvega odstavka 21. člena tega pravilnika se pod kategorijo in stopnjo navedeta kategorija in stopnja iz zapisnika o uradnih pregledih semenskega nasada, ki jih je opravil organ za potrjevanje v skladu s Pravilnikom o trženju semenskega krompirja (Uradni list RS, št. 105/06). Glede enakovrednosti pogojev in zahtev za uradno potrditev semenskega krompirja v kategorije in stopnje semenskega krompirja, predpisane s Pravilnikom o trženju semenskega krompirja (Uradni list RS, št. 105/06) in s tem pravilnikom, se upošteva preglednica iz priloge 8, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Na podlagi pregleda partije, ki ga opravi organ za potrjevanje v skladu z 22. členom tega pravilnika, se partija semenskega krompirja iz prejšnjega odstavka uradno potrdi v tisto kategorijo in stopnjo iz 4. in 14. člena tega pravilnika, za katero je izpolnjevala pogoje iz prilog 2 in 5 tega pravilnika.
(4) Partije semenskega krompirja, ki so bile pridelane v nasadih iz prvega odstavka tega člena in so bile pred uveljavitvijo tega pravilnika že uradno potrjene in označene ter dane na trg z uradnimi etiketami iz 8. člena Pravilnika o trženju semenskega krompirja (Uradni list RS, št. 105/06), se lahko tržijo do 1. julija 2016.
(5) Semenski krompir iz prejšnjega odstavka se lahko uporabi za nadaljnje razmnoževanje in za zasaditev nasadov semenskega krompirja v letu 2016. V prijavi pridelave iz drugega odstavka 19. člena tega pravilnika se pod kategorija in stopnja semenskega krompirja, uporabljenega za zasaditev semenskega nasada, navedeta kategorija in stopnja z uradne etikete iz 8. člena Pravilnika o trženju semenskega krompirja (Uradni list RS, št. 105/06), organ za potrjevanje pa v postopku uradne potrditve upošteva, da je bil uporabljen semenski krompir ustrezne kategorije in stopnje po tem pravilniku, in sicer v skladu s preglednico iz priloge 8 tega pravilnika.
29. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o trženju semenskega krompirja (Uradni list RS, št. 105/06).
30. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2016.
Št. 007-350/2015
Ljubljana, dne 8. decembra 2015
EVA 2015-2330-0044
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina