Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015

Kazalo

3854. Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti, stran 12276.

  
Na podlagi drugega odstavka 2.a člena, 30. člena, prvega in drugega odstavka 33. člena, prvega in tretjega odstavka 35. člena in tretjega odstavka 41. člena Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04, 28/06 – odl. US, 111/07 in 55/15) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K 
o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
(1) Ta pravilnik določa način in pogoje za elektronsko poslovanje s Finančno upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS), obrazce, obvestila in zahtevke ter nacionalna navodila in seznam nacionalnih šifer za izpolnjevanje enotne upravne listine, obrazcev, obvestil in zahtevkov pri izvajanju carinskih formalnosti v skladu z:
– Uredbo Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L št. 302 z dne 19. 10. 1992, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, vseevropskih omrežij, pravosodja in temeljnih pravic, pravice, svobode in varnosti, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne in obrambne politike ter institucij zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L 158 z dne 10. 6. 2013 str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2913/92/EGS), in
– Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L št. 253 z dne 11. 10. 1993, str. 1, zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/428 z dne 10. marca 2015 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 in Uredbe (EU) št. 1063/2010 glede pravil o poreklu v zvezi s shemo splošnih tarifnih preferencialov in preferencialnimi tarifnimi ukrepi za nekatere države ali ozemlja (UL L št. 70 z dne 14. 3. 2015, str. 12), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2454/93/EGS).
(2) Pojmi in kratice, uporabljene v tem pravilniku, imajo enak pomen kot pojmi in kratice, opredeljene v Uredbi 2913/92/EGS in Uredbi 2454/93/EGS.
2. člen 
(elektronsko poslovanje) 
(1) Carinske deklaracije, skupne deklaracije, obrazci, obvestila in zahtevki, vloženi z uporabo sistema za elektronsko izmenjavo podatkov, se pri izvajanju carinskih formalnosti vlagajo preko informacijskega sistema za elektronsko poslovanje FURS (v nadaljnjem besedilu: SICIS).
(2) Za elektronsko poslovanje, pri izvajanju carinskih formalnosti, uporabnik kvalificirano digitalno potrdilo registrira na portalu eCarina.
(3) Spremni dokumenti potrebni za izvedbo carinskih formalnosti se lahko dostavijo pristojnemu carinskemu organu na uraden elektronski naslov FURS, ki je objavljen na spletni strani FURS. Če je to določeno v seznamu elektronskih sporočil, objavljenem na spletni strani FURS, se spremni dokumenti potrebni za izvedbo carinskih formalnosti dostavijo preko SICIS.
Na zahtevo carinskega organa ali če je s posebnim predpisom tako določeno, se spremni dokumenti dostavijo FURS v papirni obliki.
(4) Če SICIS ali aplikacija za elektronsko poslovanje s FURS osebe, ki vlaga carinske deklaracije, obrazce, obvestila in zahtevke, ne deluje, se uporabi pomožni postopek v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani FURS.
3. člen 
(navodila za izpolnjevanje enotne upravne listine) 
Enotna upravna listina (v nadaljnjem besedilu: EUL) se izpolnjuje v skladu z navodili iz priloge 37 Uredbe 2454/93/EGS in navodili v prilogi 1, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
(uporaba šifer) 
Šifre, ki se uporabljajo pri izpolnjevanju EUL, oziroma drugih obrazcev, obvestil in zahtevkov so šifre iz priloge 38 Uredbe 2454/93/EGS in nacionalne šifre, navedene v prilogi 2, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
5. člen 
(skupna deklaracija za začasno hrambo) 
(1) Skupna deklaracija mora vsebovati podatke iz priloge 3, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika. Kadar SICIS ali aplikacija za elektronsko poslovanje s FURS osebe, ki vlaga skupno deklaracijo ne deluje, se skupna deklaracija vloži na obrazcu skupne deklaracije ali na drugem dokumentu, katerega vsebina ustreza obrazcu skupne deklaracije.
(2) Obrazec skupne deklaracije in navodila za izpolnjevanje skupne deklaracije so določena v prilogi 3, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
6. člen 
(obrazec potrdila o plačilu uvoznih dajatev) 
Obrazec potrdila o plačilu uvoznih dajatev v potniškem prometu je določen v prilogi 4, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
7. člen 
(obrazec za uskladitev podatkov v carinski deklaraciji) 
Obrazec za uskladitev podatkov v carinski deklaraciji je določen v prilogi 5, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
8. člen 
(obvestilo o prihodu prevoznega sredstva v elektronski obliki) 
Obvestilo o prihodu prevoznega sredstva v pomorskem, letalskem in poštnem prometu mora vsebovati podatke iz priloge 6, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
9. člen 
(obvestilo o predložitvi blaga v elektronski obliki) 
(1) Obvestilo o predložitvi blaga v pomorskem in letalskem prometu mora vsebovati podatke iz priloge 7, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
(2) Obvestilo o predložitvi blaga za vnos v uvozne carinske postopke mora vsebovati podatke iz priloge 8, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
10. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih (Uradni list RS, št. 10/07, 55/07, 67/08, 46/09, 51/10, 106/12 in 52/13).
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-687/2015/19
Ljubljana, dne 9. decembra 2015
EVA 2015-1611-0131
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance

AAA Zlata odličnost