Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015

Kazalo

3850. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, stran 12273.

  
Na podlagi četrtega odstavka 112. člena in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15) in za izvrševanje tretjega odstavka 7. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), prvega odstavka 11. člena, 13. točke prvega odstavka 60. člena in 73. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 
1. člen 
V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12) se v 2. členu 1., 2. in 3. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»1. naprava, posredno in neposredno odvajanje, odvajanje odpadnih voda, učinek čiščenja čistilne naprave, odpadna voda, komunalna odpadna voda, industrijska odpadna voda, javna kanalizacija, čistilna naprava, komunalna čistilna naprava, mala komunalna čistilna naprava in skupna čistilna naprava imajo enak pomen kakor v predpisu, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
2. primarno, sekundarno, terciarno in primerno čiščenje imajo enak pomen kakor v predpisu, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode;
3. nepretočna greznica in obstoječa pretočna greznica imata enak pomen kakor v predpisu, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode;«.
2. člen 
V drugem odstavku 3. člena se v prvi alineji črta besedilo »komunalne ali industrijske« in beseda »ali«.
Za prvo alinejo se doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– komunalne odpadne vode, ki nastaja v objektu na kmetijskem gospodarstvu in se zbira v nepretočni greznici, če se uporablja kot gnojilo v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, in lastnik tega objekta plačniku okoljske dajatve predloži pisno izjavo v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ali«.
V dosedanji drugi alineji, ki postane tretja alineja, se črta beseda »stalno«.
3. člen 
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Okoljsko dajatev pobira Finančna uprava Republike Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo finančno upravo (v nadaljnjem besedilu: organ, pristojen za pobiranje okoljske dajatve).«.
V drugem odstavku se besedilo »carinsko službo« nadomesti z besedilom »finančno upravo«.
4. člen 
Deveti in deseti odstavek 8. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(9) Če zavezanec za industrijsko odpadno vodo odvaja odpadne vode v javno kanalizacijo, ki je zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo, se pri letnem seštevku enot obremenitve odšteje toliko enot obremenitve, kolikor jih je v preteklem koledarskem letu iz njegovih odpadnih voda odstranila ta čistilna naprava glede na parametre:
– KPK in
– dušik ali fosfor oziroma oba, če je iz poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih voda iz te čistilne naprave razviden učinek čiščenja za ta dva parametra odpadne vode.
(10) Če zavezanec za industrijsko odpadno vodo sam zagotavlja prevzem in prevoz te odpadne vode na komunalno ali skupno čistilno napravo, se zmanjšanje letnega seštevka enot obremenitve v skladu s prejšnjim odstavkom upošteva za odpadno vodo, za katero so poročilu o opravljenih občasnih meritvah v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda, priložena dokazila upravljavca te čistilne naprave o datumu in količini prevzete industrijske odpadne vode.«.
5. člen 
V tretjem odstavku 9. člena se besedilo »iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe« nadomesti z besedilom »za obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode, ki je objavljen na spletni strani finančne uprave«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Obrazec za obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode vsebuje:
– podatke o zavezancu, napravi in občini, ki je prejemnica okoljske dajatve,
– letni izračun okoljske dajatve v skladu s prvim odstavkom tega člena in
– obračun okoljske dajatve v skladu z drugim odstavkom tega člena.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
6. člen 
V drugem odstavku 10. člena se besedilo »iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe« nadomesti z besedilom »za spremembo obračuna okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode, ki je objavljen na spletni strani finančne uprave«.
V tretjem odstavku se besedilo »iz priloge 3 te uredbe« nadomesti z besedilom »za spremembo obračuna okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode, ki je objavljen na spletni strani finančne uprave«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Obrazec za spremembo obračuna okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode vsebuje:
– podatke o zavezancu, napravi in občini, ki je prejemnica okoljske dajatve,
– letni izračun okoljske dajatve v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena in
– popravljen letni izračun okoljske dajatve in razliko v znesku okoljske dajatve v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
7. člen 
V četrtem odstavku 11. člena se za besedo »obstoječih« doda besedo »pretočnih«.
8. člen 
Za osmim odstavkom 12. člena se dodata nova deveti in deseti odstavek, ki se glasita:
»(9) Pri izračunu letnega seštevka enot obremenitve v nestanovanjski stavbi, ki je stavba za kratkotrajno nastanitev s klasifikacijsko številko 1212 v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst objektov in objekte državnega pomena, in obratuje le nekaj mesecev v koledarskem letu (kot npr. planinska koča), se, če se poraba pitne vode ne ugotavlja z merjenjem njenega odvzema iz sistema za oskrbo s pitno vodo, upošteva seštevek enot obremenitve za tiste mesece, ko ta stavba obratuje.
(10) Pri izračunu letnega seštevka enot obremenitve v stavbi, kjer se pitna voda rabi tudi za namene, pri katerih ne nastaja komunalna odpadna voda (npr. zalivanje, namakanje, napajanje živine in podobno), se letni seštevek enot obremenitve za odvajanje komunalne odpadne vode določi na podlagi:
– celotne letne količine porabljene pitne vode, od katere se odšteje letna količina pitne vode, porabljena za namene, pri katerih ne nastaja komunalna odpadna voda, če je za vsako posamezno rabo zagotovljeno ločeno merjenje odvzema pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo, ali
– števila prijavljenih prebivalcev v stavbi oziroma števila uporabnikov stavbe, če ločeno merjenje odvzema pitne vode za vsako posamezno rabo ni zagotovljeno.«.
9. člen 
V prvem odstavku 13. člena se besedilo »z ustreznim« nadomesti z besedilom »s primernim«.
V drugem odstavku se črta besedilo »ali skupno«.
Četrti in peti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(4) Ne glede na prejšnji odstavek se pri letnem seštevku enot obremenitve za odvajanje komunalne odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, učinek čiščenja iz prvega odstavka tega člena začne upoštevati pri obračunu okoljske dajatve za naslednji mesec po datumu izdelave:
– poročila o opravljenih prvih meritvah odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, iz katerega je razvidno doseganje predpisanih mejnih vrednosti emisije, ali
– poročila o opravljenem pregledu v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: poročilo o pregledu), iz katerega je razvidno, da mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, obratuje v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
(5) Učinek čiščenja iz prvega odstavka tega člena se pri mali komunalni čistilni napravi iz prejšnjega odstavka preneha upoštevati pri obračunu okoljske dajatve za naslednji mesec po roku, v katerem je treba v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, opraviti naslednji pregled, če:
– iz poročila o pregledu ni razvidno, da mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, obratuje v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ali
– analizni izvid meritev, opravljenih namesto pregleda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki ga plačniku okoljske dajatve predloži upravljavec te male komunalne čistilne naprave, izkazuje preseganje predpisanih mejnih vrednosti.«.
10. člen 
V tretjem odstavku 15. člena se besedilo »iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe« nadomesti z besedilom »za obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode, ki je objavljen na spletni strani finančne uprave«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Obrazec za obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode vsebuje:
– podatke o plačniku okoljske dajatve in občini, ki je prejemnica okoljske dajatve,
– letni izračun okoljske dajatve za mesečni obračun v skladu s prvim odstavkom tega člena ter
– obračun okoljske dajatve v skladu z drugim odstavkom tega člena.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
11. člen 
V prvem odstavku 16. člena se besedilo »iz priloge 5, ki je sestavni del te uredbe« nadomesti z besedilom »za prijavo spremembe mesečnega obračuna okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode, ki je objavljen na spletni strani finančne uprave«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Obrazec za prijavo spremembe mesečnega obračuna okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode vsebuje:
– podatke o plačniku okoljske dajatve in občini, ki je prejemnica okoljske dajatve,
– mesečni obračun okoljske dajatve v skladu s prejšnjim členom,
– spremenjeni mesečni obračun okoljske dajatve v skladu s prejšnjim odstavkom in
– obrazložitev razlogov in uporabljenih podatkov za spremenjeni mesečni obračun okoljske dajatve.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
12. člen 
V prvem odstavku 17. člena se besedilo »iz priloge 6, ki je sestavni del te uredbe« nadomesti z besedilom »za izračun in poračun okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode, ki je objavljen na spletni strani finančne uprave«.
V četrtem odstavku se besedilo »iz priloge 6 te uredbe« nadomesti z besedilom »za izračun in poračun okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode, ki je objavljen na spletni strani finančne uprave«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Obrazec za izračun in poračun okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode vsebuje:
– podatke o plačniku okoljske dajatve in občini, ki je prejemnica okoljske dajatve,
– letni izračun okoljske dajatve za preteklo leto oziroma za obdobje tekočega leta,
– podatke iz obračunov, predloženih v preteklem oziroma tekočem letu, in
– podatke, potrebne za obračun okoljske dajatve v tekočem letu.«.
13. člen 
V prvem odstavku 18. člena se besedilo »carinsko službo« nadomesti z besedilom »finančno upravo«.
V tretjem odstavku se besedilo »iz priloge 7, ki je sestavni del te uredbe« nadomesti z besedilom »za prijavo oziroma odjavo dejavnosti na podlagi te uredbe, ki je objavljen na spletni strani finančne uprave (v nadaljnjem besedilu: obrazec za prijavo oziroma odjavo dejavnosti)«.
V četrtem in petem odstavku se besedilo »iz priloge 7 te uredbe« nadomesti z besedilom »za prijavo oziroma odjavo dejavnosti«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Obrazec za prijavo oziroma odjavo dejavnosti vsebuje podatke o:
– prijavitelju,
– vrsti prijave,
– vrsti vpisa in
– dejavnosti prijavitelja.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
14. člen 
Priloge 2 do 7 se črtajo.
15. člen 
Ta uredba začne veljati 31. decembra 2015.
Št. 00719-70/2015
Ljubljana, dne 16. decembra 2015
EVA 2015-2550-0105
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti