Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015

Kazalo

3848. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete, stran 12265.

  
Na podlagi šestega odstavka 51. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12, 109/12 in 32/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete 
1. člen 
V Uredbi o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS, št. 58/10, 17/11, 67/11, 18/12, 49/12, 69/12, 93/12, 94/12 – popr., 98/13, 33/14 in 89/14) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Tehtana povprečna drobnoprodajna cena cigaret je izračunana na podlagi podatkov iz obračunov za plačilo trošarine od 1. novembra 2014 do 31. oktobra 2015 in na dan 1. januarja 2016 znaša 3,51 eura za zavojček dvajsetih cigaret.«.
2. člen 
V prvem odstavku 4. člena se znesek »68,3730 eura« nadomesti z zneskom »68,8238 eura«.
V drugem odstavku se število »22,0686« nadomesti s številom »21,1830«.
3. člen 
V 5. členu se znesek »3,41 eura« nadomesti z zneskom »3,51 eura«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(1) Zavezanec plača trošarino v znesku iz te uredbe za cigarete, ki jih sprosti v porabo od vključno 1. januarja 2016.
(2) Oseba iz 11. točke drugega odstavka 17. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12, 109/12 in 32/14) mora 31. decembra 2015 popisati zalogo cigaret, obračunati razliko med zneskom že plačane trošarine in trošarine, določene s to uredbo, in sicer ločeno po vrstah cigaret, ter 15. dan po popisu obračun predložiti carinskemu organu, ki je krajevno pristojen glede na sedež plačnika. Obračun sestavi v skladu z vzorcem, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.
(3) Oseba iz prejšnjega odstavka mora najpozneje 60. dan po popisu plačati razliko trošarine, in sicer v skladu s predpisom, ki ureja podračune in način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, v dobro podračuna: 01100-9991000033 – PCP – proračun države. Poleg številke vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezno navede tudi številka sklica, ki je določena z modelom 19: model 19, davčna številka plačnika – 08656.
5. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-49/2015
Ljubljana, dne 16. decembra 2015
EVA 2015-1611-0006
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost