Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2015 z dne 10. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2015 z dne 10. 12. 2015

Kazalo

3754. Odlok o krajevnih in vaških skupnostih v Občini Medvode, stran 11554.

  
Na podlagi drugega odstavka 19.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) ter 7., 8. in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.) je Občinski svet Občine Medvode na 10. seji dne 18. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o krajevnih in vaških skupnostih v Občini Medvode 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
S tem odlokom se ureja organiziranje, delovanje ter določa osnove in merila za financiranje krajevnih in vaških skupnosti v Občini Medvode.
2. člen
V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.
3. člen
V skladu s 4. in 5. členom Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.; v nadaljevanju: statut), so v Občini Medvode organizirane naslednje krajevne in vaške skupnosti:
1. Krajevna skupnost Medvode – center, ki obsega naslednji del naselja Medvode:
Arharjeva ulica, severovzhodni del Barletove ceste do železniške proge, Cesta komandanta staneta, Cesta na Senico, Cesta na Svetje, Cesta ob Sori, Cesta talcev, Čarmanova ulica, Čelesnikova ulica, Dimčeva ulica, Donova cesta, Finžgarjeva ulica, Gorenjska cesta, Grajzerjeva ulica, Jamnikova ulica, Kebetova ulica, Klanska ulica, Kržišnikova ulica, Kuraltova ulica, Ostrovrharjeva ulica, Medvoška cesta, Podvizova ulica, Seškova cesta, Šetinova ulica, Šlosarjeva ulica, Šmalčeva ulica, Štalčeva ulica, Tehovnikova ulica, Trampuževa ulica, Turkova ulica, Ulica Ivanke Ovijač, Ulica k studencu, Ulica ob gozdu, Ulica Simona Jenka, Višnarjeva ulica, Zbiljska cesta, Žontarjeva ulica.
Sedež krajevne skupnosti je na naslovu: Medvoška cesta 4, 1215 Medvode
2. Krajevna skupnost Pirniče, ki obsega naselja: Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče, Vikrče in Zavrh pod Šmarno goro.
Sedež krajevne skupnosti je na naslovu: Zgornje Pirniče 6, 1215 Medvode
3. Krajevna skupnost Preska – Žlebe, ki obsega del Barletove ceste – jugozahodno od železniške proge, Bečanova ulica, Bergantova cesta, Bernikova ulica, Bizantova cesta, Bogatajeva ulica, Cesta ob železnici, Cesta v Bonovec, Cesta v Žlebe, Dobnikarjeva ulica, Hrastarjeva ulica, Iztokova ulica, Kalanova ulica, Kurirska cesta, Na Čerenu, Preška cesta, Škofjeloška cesta, Trilerjeva ulica in naselje Žlebe.
Sedež krajevne skupnosti je na naslovu: Škofjeloška cesta 6, 1215 Medvode
4. Krajevna skupnost Senica, ki obsega naselja: Spodnja Senica, Zgornja Senica in Ladja.
Sedež krajevne skupnosti je na naslovu: Spodnja Senica 23, 1215 Medvode
5. Krajevna skupnost Smlednik, ki obsega naselja: Smlednik, Valburga, Hraše, Dragočajna in Moše.
Sedež krajevne skupnosti je na naslovu: Smlednik 4b, 1216 Smlednik
6. Krajevna skupnost Sora, ki obsega naselja: Sora, Rakovnik, Dol in Osolnik.
Sedež krajevne skupnosti je na naslovu: Sora 6a, 1215 Medvode
7. Krajevna skupnost Katarina, ki obsega naselja: Topol pri Medvodah, Brezovica pri Medvodah in Belo.
Sedež krajevne skupnosti je na naslovu: Topol pri Medvodah 17, 1215 Medvode
8. Krajevna skupnost Vaše – Goričane, ki obsega naselji Vaše in Goričane.
Sedež krajevne skupnosti je na naslovu: Goričane 39, 1215 Medvode
9. Krajevna skupnost Zbilje, ki obsega naselje Zbilje.
Sedež krajevne skupnosti je na naslovu: Zbilje 30, 1215 Medvode
10. Krajevna skupnost Seničica – Golo Brdo, ki obsega naselji Seničica in Golo Brdo.
Sedež krajevne skupnosti je na naslovu: Seničica 28, 1215 Medvode
11. Krajevna skupnost Trnovec, ki obsega naselje Trnovec in del naselja Setnica.
Sedež krajevne skupnosti je na naslovu: Trnovec 25c, 1215 Medvode
V primeru, da krajevna skupnost obsega celo naselje, so meje naselja tudi meje krajevne skupnosti.
Vaška skupnost Studenčice obsega naselje Studenčice.
Vaška skupnost Tehovec obsega naselje Tehovec.
4. člen
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru v tem odloku dodeljenih nalog, ki jih opravlja samostojno in za svoj račun ter ima pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Vaške skupnosti niso pravne osebe.
Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno.
Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja župana Občine Medvode (v nadaljevanju: župan), so nični. Vsakokratni Odlok o proračunu Občine Medvode pa določi, kateri pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost, in v kateri višini, so veljavni brez predhodnega soglasja župana.
5. člen
Zaradi zadovoljevanja skupnih potreb se lahko krajevna skupnost povezuje z drugimi krajevnimi skupnostmi v različne oblike interesnega združevanja in sodelovanja.
6. člen
Stavba, v kateri je sedež krajevne in vaške skupnosti, mora biti ustrezno označena, na njej pa morajo biti izobešene zastave.
Krajevna skupnost ima svoj transakcijski račun.
Krajevna skupnost ima žig okrogle oblike s premerom 3,5 cm. V sredini je stiliziran grb Občine Medvode. Na zgornjem obodu žiga je napis – OBČINA MEDVODE, na spodnjem obodu napis – KRAJEVNA SKUPNOST, v sredini pod grbom pa ime krajevne skupnosti. Občinska uprava pripravi predlog žiga, kjer je določena oblika, velikost in vsebina.
Krajevna in vaška skupnost ima lahko svoj znak, o čemer odloča svet krajevne ali vaške skupnosti.
II. NALOGE KRAJEVNE IN VAŠKE SKUPNOSTI 
7. člen
Krajevna in vaška skupnost z namenom zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na svojem območju sodeluje pri opravljanju javnih zadev v občini, seznanja pristojni organ občine s težavami in potrebami svojih prebivalcev, daje mnenja in predloge ter neposredno opravlja tiste naloge, ki so nanjo prenesene s statutom ali drugimi splošnimi predpisi občine.
8. člen
Krajevna in vaška skupnost sodeluje pri opravljanju javnih zadev v občini z dajanjem pobud, predlogov in zahtev za dejavnosti, ki naj jih občina izvaja na območju skupnosti ali pa vplivajo na življenje in delo njenih prebivalcev ter s sodelovanjem pri njihovi realizaciji, zlasti pri:
– pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju,
– postopkih za adaptacije in rekonstrukcije javnih cest ter postopkih pri izgradnji druge komunalne infrastrukture,
– izvajanju investicij na njihovem območju,
– pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode,
– pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
– preprečevanju nastajanja in sanaciji divjih odlagališč komunalnih odpadkov,
– ureditvi in olepševanju kraja,
– izvajanju programov javnih del,
– urejanju in opremljanju otroških in športnih igrišč,
– vzdrževanju spomenikov in objektov kulturne dediščine,
– urejanju oziroma vzdrževanju pokopališč,
– dodatni prometni ureditvi (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),
– organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev na njenem območju,
– spremljanju in urejanju socialnih težav njenih prebivalcev,
– skrbi za varstvo okolja,
– spremljanju nevarnosti na svojem območju in izvajanju nalog s področja zaščite in reševanja,
– izvedbi volitev v državne organe, organe lokalnih skupnosti in izvedbi referendumov.
Na vprašanja, predloge ali pobude krajevnih in vaških skupnosti morajo občinski organi odgovoriti v roku 30 dni od prejema.
Krajevna in vaška skupnost lahko Občinskemu svetu Občine Medvode (v nadaljevanju: občinski svet) posreduje svoje mnenje o posameznih vprašanjih, ki jih le-ta obravnava na svojih sejah.
9. člen
Krajevna in vaška skupnost daje predloge in seznanja pristojni organ občine s težavami in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja ter daje mnenja, pobude in predloge:
– pri javnih razgrnitvah prostorskih planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
– za spremembo prostorskih planskih in izvedbenih aktov,
– pri celotni komunalni problematiki na svojem območju,
– glede predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti,
– v zvezi s sanacijskimi programi onesnaževalcev, ki vplivajo na življenje na njenem območju,
– glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene in glede posegov v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov, ter za ukinitev in vzpostavitev javnega dobra,
– k odločitvam o razpolaganju s premoženjem občine na njenem območju,
– v vseh drugih primerih, ki neposredno zadevajo krajevno ali vaško skupnost.
Če postopka pridobivanja mnenja oziroma drugačnega načina sodelovanja krajevne ali vaške skupnosti v postopku ne ureja poseben predpis, lahko občina za mnenje krajevno ali vaško skupnost zaprosi pisno, s tem, da v zahtevi določi primeren rok, ki ne sme biti krajši od 15 dni, v katerem mora mnenje prejeti. Če občina mnenja iz prejšnjega stavka v danem roku ne prejme, krajevna ali vaška skupnost pa ne zaprosi za podaljšanje roka, se šteje, da je mnenje pozitivno.
Če nastane spor o tem, ali gre za primer iz zadnje alineje prvega odstavka tega člena, odloči župan.
10. člen
Krajevna in vaška skupnost v okviru svojih pristojnosti neposredno opravlja naslednje naloge:
– upravlja premoženje v lasti krajevne skupnosti,
– upravlja premoženje občine, ki ga nanjo prenese s pogodbo, in ki za to zagotovi potrebna sredstva,
– zagotavlja vzdrževanje cest, ki so v zadnjem veljavnem Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Medvode (v nadaljevanju: odlok o kategorizaciji), opredeljene kot kategorizirane javne poti, ter ureja javne površine na svojem območju,
– vzdržuje komunalne objekte in naprave, ki so v pristojnosti krajevne ali vaške skupnosti,
– izvaja zimsko službo na cestah, ki so v veljavnem odloku o kategorizaciji opredeljene kot kategorizirane javne poti,
– pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizira kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudi pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina,
– ureja medsebojne odnose v naseljih, ki so vključena v krajevno ali vaško skupnost, oziroma posreduje primere pristojnim strokovnim službam,
– pristojne strokovne službe opozarja na socialne težave krajanov in sodeluje pri njihovem reševanju,
– organizira javno obravnavo urbanističnih dokumentov,
– sprejema obvestila oziroma pritožbe občanov o težavah pri izvajanju javnih služb in kršitvah občinskih odlokov in posreduje le-te pristojnim službam,
– upravlja pokopališča in njihove pripadajoče objekte, če ni z odlokom določeno drugače,
– skrbi za čistočo javnih površin v upravljanju in videz kraja,
– vzdržuje zelenice in otroška igrišča.
11. člen
Krajevna ali vaška skupnost lahko neposredno opravlja tudi posamične naloge s področja komunalne in infrastrukturne dejavnosti in z drugih področij, ki so vključene v planih krajevnih ali vaških skupnosti, in so ji za to zagotovljena sredstva v proračunu občine. Naloge morajo po obsegu in strokovnosti ustrezati kadrom oziroma znanju, s katerim krajevna ali vaška skupnost razpolaga.
III. ORGANI IN DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI 
12. člen
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti, ki ga izvolijo krajani s stalnim prebivališčem na njenem območju v skladu z zakonom in statutom.
Organ vaške skupnosti je svet vaške skupnosti. Svet vaške skupnosti izvolijo prebivalci z volilno pravico in stalnim prebivališčem na območju vaške skupnosti.
Svet krajevne in vaške skupnosti se voli za obdobje štirih let.
Volitve v svet krajevne in vaške skupnosti, v nadaljevanju svet, razpiše župan. Volitve se opravijo hkrati z volitvami župana in volitvami za člane občinskega sveta, način izvolitve pa določa zakon. Volilna opravila vodi občinska volilna komisija.
Svet ima predsednika, ki ga izmed sebe z večino glasov vseh članov na prvi seji izvolijo člani sveta. Če pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi zahtevane večine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se glasuje o dveh kandidatih, ki sta dobila največ glasov.
Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika. Podpredsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik.
Če predsednik svojih nalog ne izpolnjuje v skladu z zakonodajo, oziroma če izgubi zaupanje članov sveta, ga lahko svet na predlog več kot četrtine članov sveta razreši. Za razrešitev predsednika sveta je potrebna večina glasov vseh članov sveta. Po razrešitvi člani sveta izvolijo novega predsednika. Predsednik z razrešitvijo ne izgubi mandata člana sveta.
Vsak član sveta lahko pred potekom mandata odstopi. Odstopna izjava mora biti podana v pisni obliki in posredovana predsedniku sveta krajevne ali vaške skupnosti. Predsednik sveta je dolžan v roku 15 dni sklicati sejo sveta, sprejeti ugotovitveni sklep ter ga posredovati občinski volilni komisiji. Svet krajevne in vaške skupnosti ob obravnavi odstopne izjave predsednika sveta opravi tudi imenovanje novega predsednika sveta.
Funkcije predsednika, podpredsednika in člana sveta so nepoklicne.
13. člen
Člani sveta imajo pravice in dolžnosti določene z zakoni, statutom in tem odlokom.
Člani sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej sveta in uresničevati sprejete odločitve sveta.
Člani sveta imajo pravico dajati pobude predsedniku sveta in zahtevati odgovore na svoja vprašanja in pobude.
Član sveta lahko zahteva, da se posamezno vprašanje oziroma pobuda uvrsti na dnevni red seje in se o njem izvede razprava.
14. člen
Sveti krajevnih skupnosti imajo naslednje število članov:
– Krajevna skupnost Medvode – center devet članov sveta,
– Krajevna skupnost Pirniče devet članov sveta,
– Krajevna skupnost Preska – Žlebe osem članov sveta,
– Krajevna skupnost Senica devet članov sveta,
– Krajevna skupnost Smlednik devet članov sveta,
– Krajevna skupnost Sora sedem članov sveta,
– Krajevna skupnost Katarina pet članov sveta,
– Krajevna skupnost Vaše – Goričane sedem članov sveta,
– Krajevna skupnost Zbilje pet članov sveta,
– Krajevna skupnost Seničica – Golo Brdo pet članov sveta,
– Krajevna skupnost Trnovec pet članov sveta.
Svet vaške skupnosti Studenčice ima pet članov.
Svet vaške skupnosti Tehovec ima tri člane.
15. člen
Predsednik sveta zastopa in predstavlja krajevno in vaško skupnost, sklicuje in vodi seje njenega sveta ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet.
Predsednik sveta je odgovoren za zakonito in transparentno delovanje krajevne ali vaške skupnosti ter za izvrševanje sklepov sveta in finančnega načrta ter izpolnjevanje drugih zakonskih obveznosti.
Za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti ali nadomeščanje zaradi odsotnosti ali zadržanosti lahko predsednik sveta pisno pooblasti podpredsednika, tajnika ali drugega člana sveta. Izvod pooblastila mora dostaviti občinski upravi v treh dneh po njegovi izdaji.
16. člen
Predsednik sveta krajevne in vaške skupnosti opravlja naslednje naloge:
– zastopa in predstavlja krajevno in vaško skupnost,
– sklicuje in vodi seje sveta krajevne in vaške skupnosti,
– skrbi, da so pravočasno pripravljeni materiali za obravnavo in odločanje na seji sveta,
– skrbi za nemoteno delo sveta krajevne in vaške skupnosti,
– podpisuje akte in sklepe, ki jih sprejema svet krajevne in vaške skupnosti,
– skrbi za izvajanje finančnega načrta krajevne ali vaške skupnosti in je podpisnik vseh izplačil,
– skrbi za zakonitost in smotrnost poslovanja krajevne skupnosti,
– skrbi za sodelovanje in usklajevanje dela z občinskim svetom, občinsko upravo in županom,
– opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne ali vaške skupnosti.
17. člen
Predsedniki svetov vseh krajevnih in vaških skupnosti v občini sestavljajo kolegij predsednikov, ki je posvetovalno telo župana. Kolegij predsednikov se sestane vsaj enkrat letno in obravnava aktualna vprašanja s področja delovanja krajevnih in vaških skupnosti. Kolegij predsednikov skliče in vodi župan.
18. člen
Za izvajanje strokovnih in organizacijskih nalog v krajevni in vaški skupnosti skrbi tajnik. Obseg in način izvajanja nalog tajnika na predlog predsednika sveta določi svet krajevne in vaške skupnosti. Tajnika imenuje in razrešuje svet krajevne ali vaške skupnosti. Tajnik svoje delo opravlja prostovoljno ali pogodbeno. V primeru pogodbenega opravljanja funkcije mora k temu dati predhodno soglasje župan. Krajevna in vaška skupnost nima zaposlenih oseb.
Tajnik ima pravico in dolžnost udeleževati se sej sveta brez pravice glasovanja, razen če je član sveta. O sejah sveta vodi zapisnike.
Strokovno in administrativno pomoč za delo krajevni in vaški skupnosti lahko zagotavlja tudi občinska uprava. Sklepanje pogodb za naročanje pravnih in finančnih storitev je ne glede na vrednost možno le s predhodnim soglasjem župana.
V okviru občinske uprave Občina Medvode zagotavlja računovodstvo za potrebe delovanja krajevnih skupnosti.
19. člen
Za obravnavo posameznih vprašanj, pripravo predlogov gradiv, razjasnitev določenih vprašanj in opravljanje drugih nalog lahko svet krajevne skupnosti imenuje posvetovalna delovna telesa.
V sklepu o imenovanju delovnega telesa se določijo njegova sestava, naloge in mandat, ki ne sme biti daljši od mandata sveta krajevne skupnosti. V vsako delovno telo se imenuje najmanj en član sveta krajevne skupnosti, ki tudi vodi delo delovnega telesa.
Delovno telo je posvetovalni organ sveta krajevne skupnosti, zato mora vse odločitve delovnega telesa potrditi svet krajevne skupnosti.
20. člen
Svet krajevne ali vaške skupnosti opravlja naslednje naloge:
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje skupnosti in njeno prebivalstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja,
– obravnava gradiva za seje občinskega sveta, ki se nanašajo na njihovo krajevno ali vaško skupnost in jih v obravnavo posreduje občina, ter pripravi stališča do obravnavanih vprašanj,
– županu podaja zahtevo za sklic zbora občanov,
– sklepa o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin, po predhodnem soglasju občinskega sveta,
– sprejema predlog finančnega načrta za prihodnje leto in v 30 dneh po sprejemu proračuna občine finančni načrt ter potrdi letno poročilo,
– sprejema letni program dela,
– sklepa o uporabi sredstev krajevne ali vaške skupnosti ter o gospodarjenju s premoženjem skupnosti, pri čemer zlasti:
– predhodno potrjuje investicijsko dokumentacijo ter predloge za vnos investicij v načrte razvojnih programov občine, 
– potrdi pogodbe pred podpisom, 
– odloča o potovanjih, ki so povezana z opravljanjem funkcije predsednika in članov sveta in potrdi prijavljene stroške, 
– opravlja druge naloge, ki izhajajo iz zakona, občinskih predpisov ali posamičnih aktov občinskega sveta ali navodil župana ali občinske uprave.
Pred odločitvijo lahko svet krajevne ali vaške skupnosti skliče zbor krajanov, da si pridobi njihovo mnenje.
21. člen
Svet krajevne in vaške skupnosti dela na rednih ali izrednih sejah. Seje sklicuje predsednik sveta praviloma na podlagi sprejetega letnega plana dela, mora pa jo sklicati, če to pisno zahteva več kot polovica članov sveta, ali če tako sklene občinski svet oziroma sklic zahteva župan. Taki zahtevi za sklic seje mora biti priložen predlog dnevnega reda in ustrezno gradivo. Če predsednik seje ne skliče v roku osmih dni od prejema pravilne zahteve, jo lahko skliče predlagatelj, ki svetu lahko predlaga razrešitev predsednika ter izvolitev novega.
Predsednik sveta skliče svet krajevne in vaške skupnosti najmanj štirikrat na leto.
Članom sveta je treba poslati vabilo za redno sejo najmanj sedem dni pred sejo, za izredno sejo pa najmanj tri delovne dni pred sejo. Vabilo z dnevnim redom se objavi na spletni strani občine in, če je to možno, na spletni strani krajevne ali vaške skupnosti.
Vabilo in dnevni red za sejo sveta mora biti hkrati in na enak način kot članom sveta posredovano tudi županu, ki ima pravico biti navzoč in razpravljati na seji, nima pa pravice glasovanja. Župan lahko to pravico s pooblastilom prenese na podžupana ali predstavnika občinske uprave. Vabilo se posreduje tudi članom občinskega sveta, ki imajo stalno bivališče na območju krajevne ali vaške skupnosti.
O poteku seje se vodi zapisnik, ki mora vsebovati najmanj:
– dnevni red seje
– seznam prisotnih
– vsebinski del in zaključke
– sklepe z izidom glasovanja
– datum in čas trajanja seje
– predsedujočega in čas vodenja.
Zapisnik potrdi svet na prvi naslednji seji, podpišeta pa ga predsedujoči in zapisnikar.
Prvo sejo sveta krajevne in vaške skupnosti v zakonskem roku skliče zadnji izvoljeni predsednik, če pa to ni mogoče, jo skliče najstarejši član sveta. Prvo sejo vodi najstarejši član sveta krajevne ali vaške skupnosti. Svet krajevne in vaške skupnosti na prvi seji obravnava poročilo volilne komisije in verificira mandate članov sveta.
Izvod podpisanega zapisnika mora predsednik sveta najkasneje v roku 7 dni po seji, na kateri ga je svet potrdil, dostaviti občinski upravi, ki mora zapisnik v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, urediti in objaviti na spletni strani občine.
22. člen
Krajevna in vaška skupnost nima svojega statuta, ampak za delovanje uporablja določbe Statuta Občine Medvode in tega odloka ter smiselno določbe poslovnika občinskega sveta. Svet krajevne ali vaške skupnosti lahko določila navedenih aktov povzame v obliki internih navodil za delovanje.
Svet veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov. Odločitev je sprejeta z večino glasov navzočih članov, razen če statut ali ta odlok ne določata drugače.
23. člen
Delo krajevne ali vaške skupnosti je javno, izključitev javnosti in način ravnanja z osebnimi podatki in gradivi zaupne narave določa zakon, statut ter poslovnik občinskega sveta.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti, z navzočnostjo krajanov in predstavnikov javnih občil na sejah ter z obveščanjem župana o sprejetih odločitvah.
Zapisniki sej sveta krajevne ali vaške skupnosti morajo biti objavljeni na spletni strani Občine Medvode in izobešeni na oglasni deski na sedežu krajevne ali vaške skupnosti.
Krajevna skupnost ima vsaj eno uro tedensko organizirane uradne ure za krajane, kjer tajnik ali predstavnik sveta podaja informacije s področja dela krajevne skupnosti in nudi pomoč pri pridobivanju informacij s strani Občine Medvode. Termin uradnih ur je javno objavljen na stavbi krajevne skupnosti in spletni strani Občine Medvode.
IV. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE 
24. člen
Krajevna ali vaška skupnost mora s svojim premoženjem ravnati kot dober gospodar. Za razpolaganje in upravljanje s premoženjem krajevne ali vaške skupnosti se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razpolaganje in upravljanje s premoženjem občine.
Če krajevna ali vaška skupnost preneha obstajati ali če ji preneha pravna subjektiviteta, preidejo vse njene pravice in obveznosti na občino oziroma na nove ožje dele občine z lastnostjo pravne osebe, ki nastanejo z združitvijo ali razdružitvijo prejšnjih ožjih delov občine.
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne ali vaške skupnosti se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne porabe, oddajanje javnih naročil in določbe vsakokratnega Odloka o proračunu Občine Medvode.
Občinska uprava lahko zadrži izvajanje finančnega načrta, če ni v skladu z zakonom, statutom, odlokom ali proračunom občine. Krajevna in vaška skupnost mora uskladiti finančni načrt v 60 dneh. Če tega ne stori, občina zadrži financiranje krajevne ali vaške skupnosti, ta pa mora občini vrniti vsa sredstva, ki jih je že pridobila iz proračuna za leto, za katero je bil sprejet finančni načrt.
25. člen
Krajevna in vaška skupnost se ne sme zadolževati.
Prihodki in odhodki krajevne skupnosti morajo biti zajeti v njenem finančnem načrtu, ki je sestavni del proračuna občine, bilančni podatki krajevne skupnosti pa so vključeni v bilance proračuna občine.
Sredstva se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom ter le v obsegu proračunskih postavk.
Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov prebivalcev krajevne skupnosti lahko krajevna skupnost pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov njenih prebivalcev, podjetij, zavodov in drugih organizacij ter samoprispevkov. Tako pridobljena sredstva je dolžna posebej evidentirati in porabiti v skladu z njihovim namenom.
26. člen
Za zakonitost izplačil je odgovoren predsednik posamezne krajevne skupnosti. Predsednik krajevne skupnosti nosi odgovornost za zakonito, namensko, učinkovito, gospodarno in pregledno porabo sredstev.
Krajevna skupnost je dolžna občini dostavljati svoje finančne načrte, poročilo o doseženih ciljih in rezultatih v obliki letnega poročila na podlagi zaključnega računa in druge dokumente na način, v obliki, za obdobje in v rokih, ki jih v navodilih posreduje oddelek občinske uprave, pristojen za finance.
27. člen
Vaška skupnost nima premoženja.
V primeru, da vaška skupnost pridobi premoženje, se ga evidentira v knjigah premoženja Občine Medvode.
Sredstva za delovanje vaške skupnosti, ki so vključena v proračun Občine Medvode, se porabljajo po predlogu predsednika sveta vaške skupnosti in odobritvi župana. Obveznosti poravna pristojen oddelek občinske uprave s transakcijskega računa občine.
Na predlog predsednika sveta vaške skupnosti lahko župan znotraj proračuna Občine Medvode prerazporeja sredstva med proračunskima postavkama, ki sta namenjeni sofinanciranju redne in komunalne dejavnosti v vaški skupnosti, skladno z zakonskimi in proračunskimi omejitvami.
28. člen
Sredstva proračuna se krajevnim skupnostim nakazujejo praviloma mesečno po dvanajstinah, do zadnjega dne v mesecu.
a. Financiranje redne dejavnosti
29. člen
Na podlagi meril se zagotavljajo krajevnim in vaškim skupnostim sredstva za:
– strokovno administrativno delo,
– povračilo potnih stroškov za poti, povezane z opravljanjem funkcije članov sveta,
– ostale materialne stroške (ogrevanje poslovnih prostorov, najem in vzdrževanje poslovnih prostorov, pisarniški material, programska oprema, stroški informiranja krajanov, poštnina, telekomunikacijske storitve, zavarovalne premije, bančne storitve, stavbno zemljišče, električno energijo, nadomestitev odpisanega drobnega inventarja, čiščenje in druge neproizvodne storitve).
30. člen
Vsaki posamezni krajevni skupnosti se za strokovno administrativno delo zagotavlja letno enakovreden delež od 30 % skupne mase sredstev, namenjenih za redno dejavnost krajevnih in vaških skupnosti. Vsaki posamezni vaški skupnosti se za strokovno administrativno delo iz 30 % skupne mase sredstev zagotavlja polovica sredstev, ki pripadajo krajevni skupnosti.
Ostala sredstva v višini 70 % od skupne mase sredstev, namenjenih za delovanje krajevnih in vaških skupnosti, se delijo na podlagi treh meril: števila prebivalcev, velikosti krajevne ali vaške skupnosti (glede na površino) in števila vasi oziroma naselij.
Posamezne osnove, navedene v tem členu, se ovrednotijo po merilih iz 32. člena.
31. člen
Člani sveta krajevne ali vaške skupnosti niso upravičeni do izplačila sejnin.
Članom sveta krajevne ali vaške skupnosti se lahko povrnejo potni stroški za poti, povezane z opravljanjem funkcije.
Krajevna ali vaška skupnost lahko v posameznem proračunskem letu porabi za povračilo stroškov največ 25 % sredstev dodeljenih za financiranje redne dejavnosti.
32.člen
Merila za delitev sredstev za krajevne in vaške skupnosti so:
Fiksni del:
– delovanje krajevne samouprave – relativna teža 
30 %
Variabilni del:
– število prebivalcev krajevne ali vaške skupnosti – relativna teža 
40 %
– površina krajevne ali vaške skupnosti – relativna teža 
20 %
– število naselij oziroma vasi – relativna teža 
10 %
Merila za delitev sredstev za vaške skupnosti so enaki kot za krajevne skupnosti, le da se pri fiksnem delu vaškim skupnostim znesek množi s ponderjem 0,5.
33. člen
Število prebivalcev krajevne skupnosti oziroma vaške skupnosti se vrednoti z deležem prebivalcev krajevne skupnosti oziroma vaške skupnosti v vseh prebivalcih občine po zadnjih znanih uradnih podatkih.
Velikost krajevne skupnosti oziroma vaške skupnosti se vrednoti z deležem velikosti krajevne skupnosti oziroma vaške skupnosti v skupni velikosti občine, izražena v hektarjih.
34. člen
Višino sredstev za posamezno krajevno in vaško skupnost določi občinski svet ob sprejemu proračuna občine za tekoče leto. Višina sredstev se med letom lahko spremeni ob spremembi Odloka o proračunu Občine Medvode.
b. Financiranje komunalne dejavnosti
35. člen
Merila za financiranje komunalnih dejavnosti so:
– pluženje snega po krajevnih cestah, za dolžino 1 km 
40 točk
– vzdrževanje asfaltnih cest, za dolžino 1 km 
50 točk
– vzdrževanje makadamskih cest, za dolžino 1 km 
80 točk
– pluženje snega po pločnikih, za dolžino 1 km
90 točk
– vzdrževanje ekoloških otokov, za 1 otok 
10 točk
– vzdrževanje parkirišč, za površino 1 m2
0,12 točk
– vzdrževanje parkov, za površino 1 m2
0,12 točk
– vzdrževanje zelenic, za površino 1 m2
0,03 točk
– vzdrževanje otroških igrišč, za površino 1 m2
0,24 točk
36. člen
Vrednost celotnega programa komunalnih dejavnosti v krajevnih in vaških skupnostih se določi v proračunu občine za posamezno leto. Vrednost programa se lahko med letom spremeni ob spremembi Odloka o proračunu Občine Medvode.
Občinski svet je pri sprejemanju proračuna dolžan upoštevati rast cen na komunalnem področju.
Vrednost točke se določi tako, da se vrednost celotnega programa komunalnih dejavnosti, določenega v proračunu za tekoče leto, deli s številom točk, povečanih za 5 %. V primeru spremembe Odloka o proračunu se nova vrednost točke upošteva v naslednjem mesecu po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Število točk se poveča za 5 % zaradi oblikovanja posebnih rezervnih sredstev, ki se oblikujejo zaradi nepredvidenih dogodkov na področju komunalne dejavnosti po krajevnih in vaških skupnostih. Porabo teh sredstev odobri župan.
37. člen
Tabelo s popisom površin pripravi občinska uprava vsakokrat ob pripravi Odloka o proračunu občine, glede na veljavni odlok o kategorizaciji in glede na spremembe vrednosti ostalih površin v preteklem letu. V tabeli je vrednost programa komunalnih dejavnosti opredeljena v točkah za posamezno krajevno in vaško skupnost in po določenih merilih.
Seznam cest, ki so v upravljanju in vzdrževanju krajevnih oziroma vaških skupnosti določi občinski svet s posebnim sklepom.
38. člen
Svet krajevne ali vaške skupnosti lahko sprejme sklep, da določene naloge iz tabele s popisom površin krajevna ali vaška skupnost ne bo izvajala. O tem mora pisno obvestiti občinsko upravo vsaj 1 mesec pred prenehanjem izvajanja naloge. V primeru odločitve o prenehanju izvajanja zimske službe mora krajevna ali vaška skupnost občinsko upravo obvestiti najkasneje do 15. septembra za prihodnjo zimsko sezono. Sredstva, namenjena izvajanju te naloge, se krajevni skupnosti ne nakažejo, občinska uprava pa izvajanje teh nalog s pogodbo dodeli izbranemu izvajalcu.
39. člen
Nakazana sredstva so krajevne in vaške skupnosti dolžne porabiti za izvajanje komunalnih dejavnosti po predpisanih merilih.
Pooblaščeni računovodja krajevne skupnosti je dolžan mesečno poročati predsedniku krajevne skupnosti in občinski upravi o porabi sredstev za pretekli mesec.
V primeru, če pristojni oddelek Občine Medvode ugotovi nenamensko porabo prejetih sredstev, v primeru, da se komunalne dejavnosti ne izvajajo, župan s sklepom krajevni ali vaški skupnosti odvzame pripadajoča sredstva ter izvajanje teh nalog s pogodbo dodeli izbranemu izvajalcu.
40. člen
Vse spremembe pri popisu površin, ki jih upravljajo krajevne in vaške skupnosti, določenem v 36. členu tega odloka, so krajevne in vaške skupnosti dolžne tekoče in v pisni obliki sporočati občinski upravi Občine Medvode v obravnavo.
V. NEPOSREDNE OBLIKE SODELOVANJA OBČANOV PRI ODLOČANJU 
41. člen
Neposredne oblike sodelovanja občanov pri odločanju v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.
Vsaka od oblik sodelovanja občanov pri odločanju je podrobneje opredeljena v statutu.
VI. NADZOR 
42. člen
Nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo poslovanja krajevne in vaške skupnosti z javnimi sredstvi in premoženjem izvaja Nadzorni odbor Občine Medvode, ki nadzoruje tudi namensko in smotrno porabo proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor občine je pristojen tudi za ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev ter razpolaganja in upravljanja s premoženjem.
Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne in vaške skupnosti lahko opravlja tudi župan oziroma z njegove strani pooblaščena oseba.
Predsednik sveta krajevne ali vaške skupnosti je dolžan predložiti ob nadzoru vso dokumentacijo in podati pojasnila.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
43. člen
Krajevne skupnosti morajo svoje žige uskladiti s tem odlokom najkasneje v treh mesecih po njegovi uveljavitvi.
Sklep iz 37. člena tega odloka sprejme občinski svet v roku 3 mesecev od uveljavitve tega odloka.
44. člen
Merila za financiranje redne in komunalne dejavnosti krajevnih in vaških skupnosti, zapisana v IV. poglavju, se začnejo uporabljati za financiranje v proračunskem letu 2016.
45. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati Statutarni sklep o ustanovitvi krajevnih in vaških skupnosti, določitvi njihovih imen, območij in nalog ter način financiranja (Uradni list RS, št. 82/98), Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih in vaških skupnosti Občine Medvode (Uradni list RS, št. 79/01) in Odlok o financiranju komunalnih dejavnosti v krajevnih in vaških skupnostih (Uradni list RS, št. 84/02).
46. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2015-1
Medvode, dne 18. novembra 2015
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost