Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2015 z dne 7. 12. 2015

Kazalo

3692. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, stran 10724.

  
Na podlagi sedmega odstavka 28. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) izdaja ministrica za izobraževanje, znanost in šport
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
1. člen 
V Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) se v 3. členu spremenita prvi in drugi odstavek, tako da se glasita:
»Cene programov, oblikovane po tej metodologiji, so podlaga za izračun plačila staršev za vrtec in izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je vrtcu v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati občina.
Vrtec ali pristojni organ občine ustanoviteljice vrtca mesečno izstavi račun staršem in občini, ki v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih krije plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev.«.
2. člen 
5. člen se spremeni, tako da se glasi:
»5. člen 
Stroški dela se obračunajo za število zaposlenih, potrebnih za izvajanje programa v skladu s predpisanimi normativi, ki jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi in za število zaposlenih, ki jih v skladu s predpisi o ugodnejših normativih odobri občina. Stroški dela vključujejo plače, obvezne prispevke delodajalca in druge stroške dela, kot so dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči, sredstva za delo sindikalnega zaupnika v skladu z zakoni, kolektivno pogodbo in drugimi predpisi za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.
Pri ugotavljanju števila zaposlenih iz prejšnjega odstavka se upošteva tudi optimalna organizacija dela, ki vključuje združevanje oddelkov na začetku in na koncu obratovalnega časa vrtca.
Stroškom dela iz prvega in prejšnjega odstavka tega člena se prištejejo tudi sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev iz razloga nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni v višini, ki je opredeljena v finančnem načrtu vrtca, na katerega je občina ustanoviteljica podala soglasje.
Stroški dela za delavce, vključene v javna dela, ne morejo biti vključeni v ceno programov. Stroški dela za delavce, za katere je del teh stroškov zagotovljen iz drugih virov financiranja so vključeni v cene programov samo v delu, ki niso financirani iz drugih virov.
Stroški dela se izračunajo po izhodiščih za načrtovanje občinskih proračunov, ki jih določi ministrstvo, pristojno za finance.«.
3. člen 
V prvem odstavku 8. člena se črta besedilo: »zagotavljanje sredstev za delo sindikalnih zaupnikov, zaposlitev delavcev, s katerimi se presegajo predpisani normativi«.
Tretji odstavek se črta.
4. člen 
V 10. členu se za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja, če občina ustanoviteljica vrtcu zagotavlja sredstva po posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste stroškov, ki so elementi za oblikovanje cen programov in so opredeljeni v občinskem finančnem načrtu za področje predšolske vzgoje.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
5. člen 
21. člen se črta.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-71/2015
Ljubljana, dne 16. novembra 2015
EVA 2015-3330-0053
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina