Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30. 11. 2015

Kazalo

3601. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Šmarješke Toplice, stran 10353.

  
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13; v nadaljevanju: ZUJIK) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 11. redni seji dne 24. 11. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Šmarješke Toplice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Predmet pravilnika je določitev pogojev, postopkov, meril in kriterijev za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje stroškov delovanja in za izvedbo programov in projektov društev, skupin in posameznikov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: občina).
Sredstva za sofinanciranje programov in projektov kulturnih dejavnosti se zagotavljajo z Odlokom o proračunu Občine Šmarješke Toplice za tekoče leto.
2. člen 
(upravičenci) 
Upravičenci po tem pravilniku so:
– društva, ki so registrirana za izvajanje programov na področju kulture oziroma imajo v statutu določeno, da je njihova dejavnost tudi opravljanje nalog s področja kulture,
– neprofitne skupine in posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo in uveljavljeni umetniki z referencami, kolikor so njihovi programi v interesu občine.
3. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
Upravičenci morajo za sofinanciranje dejavnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
– da imajo sedež ali prijavljeno stalno prebivališče v Občini Šmarješke Toplice, da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini ter ostalo dokumentacijo, ki jo določa Zakon o društvih,
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter organizacijske možnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti, da izpolnjujejo ostale pogoje, določene z javnim razpisom,
– da imajo vsaj enkrat letno redni letni zbor društva,
– da sodelujejo na prireditvah, ki jih organizira Občina Šmarješke Toplice,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.
4. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Sofinanciranje je namenjeno praviloma za naslednje vsebine:
– za redno glasbeno (pevsko, orkestralno, instrumentalno), plesno, folklorno, gledališko, lutkovno, literarno, recitatorsko, likovno, fotografsko, filmsko, video in drugo vizualno umetnost, ki se izvaja v okviru programov kulturnih društev,
– za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje avtorskih edicij, kronik, brošur, knjig domačih ustvarjalcev,
– za kulturne projekte in prireditve, ki so vezani na udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin na območnih, državnih in mednarodnih srečanjih, revijah, festivalih in tekmovanjih,
– za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev in skupin za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulture,
– za tehnično izvedbo, obveščanje in organizacijo prireditve, za opremo kulturnim društvom.
Predmet tega pravilnika ni dodelitev sredstev za:
– stroške, ki so sicer vezani na program dela, ni pa jih možno oceniti po merilih in kriterijih določenih v pravilniku,
– za programe in projekte, za katere so bila v proračunskem letu sredstva že dodeljena za isti namen iz drugih proračunskih postavk ali javnih razpisov Občine Šmarješke Toplice.
II. POSTOPEK SOFINANCIRANJA 
5. člen 
(postopek sofinanciranja) 
Postopek javnega razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev upravičencem poteka po naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije za vodenje postopka javnega razpisa,
– sklep o začetku postopka izvedbe javnega razpisa,
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov programov in projektov upravičencev po tem pravilniku (v nadaljevanju: javni razpis),
– zbiranje predlogov,
– strokovno ocenjevanje in vrednotenje prispelih predlogov v skladu z merili,
– obravnava in potrditev predlogov,
– sklep o izbiri programov,
– obveščanje predlagateljev o izbiri,
– reševanje morebitnih pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb.
6. člen 
(strokovna komisija) 
Najmanj en član od tri članske strokovne komisije, ki jo imenuje župan, mora biti javni uslužbenec občinske uprave, ki opravlja administrativne in druge operativne naloge za strokovno komisijo.
Člani strokovne komisije izmed sebe določijo predsednika strokovne komisije.
Člani strokovne komisije ne smejo biti predsedniki ali namestniki predsednika upravičencev, ki bodo kandidirali za finančna sredstva po tem pravilniku.
7. člen 
(javni razpis) 
Javni razpis se objavi na uradni spletni strani občine in oglasni deski na sedežu občine.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež),
– predmet javnega razpisa,
– navedbo upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri zainteresirani lahko dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo,
– način pošiljanja ter datum, do katerega morajo biti predložene vloge na javni razpis,
– datum odpiranja vlog,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Na javni razpis se upravičenci po tem pravilniku prijavijo na podlagi razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava.
8. člen 
(razpisna dokumentacija) 
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki bodo omogočili zainteresiranim upravičencem izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev ter vsi pogoji, ki jih mora izpolnjevati zainteresirani upravičenec, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev.
Razpisna dokumentacija mora vsebovati najmanj:
– vsebino javnega razpisa,
– navedbo besedila, s katerim mora biti označena vloga zainteresiranega upravičenca,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– merila za vrednotenje vlog,
– izjavo o verodostojnosti posredovanih podatkov,
– razpisne obrazce,
– vzorec pogodbe,
– navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora zainteresirani upravičenec priložiti k vlogi kot dokazila, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje in da je upravičenec do sredstev,
– navedbo osebe, pristojne za odločanje o dodelitvi sredstev ter pravni pouk o možnosti pritožbe.
III. OBRAVNAVA VLOG 
9. člen 
(vloga) 
Vloga zainteresiranega upravičenca, ki se prijavlja na javni razpis, mora biti predložena v zaprti kuverti in označena z besedilom, kot je določeno v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Prispele vloge, ki so v ustrezno označeni in zaprti ovojnici, se ob prejemu ožigosa z datumom prispetja.
10. člen 
(odpiranje prejetih vlog) 
Odpiranje prejetih vlog opravi strokovna komisija v roku, ki je določen v razpisu.
Odpirajo se samo pravočasno dostavljene vloge, ki so bile pravilno označene in v vrstnem redu, kot so bile predložene.
O odpiranju vlog strokovna komisija vodi zapisnik, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
– naslov, prostor in čas odpiranja,
– predmet javnega razpisa,
– prisotne člane strokovne komisije,
– imena oziroma nazive zainteresiranih vlagateljev vlog po vrstnem redu odpiranja vlog,
– seznam prepoznih vlog ter vlog, ki jih niso predložile upravičene osebe,
– seznam vlog, ki se naj dopolnijo ter
– seznam formalno popolnih vlog.
Ugotavljanje popolnosti vlog zajema ugotovitve o predložitvi vseh zahtevanih podatkov (formalna popolnost vloge).
11. člen 
(obravnava vlog) 
Na podlagi ugotovitev zapisnika iz drugega odstavka prejšnjega člena, pristojni javni uslužbenec vlagatelje, katerih vloge formalno niso popolne, pozove k dopolnitvi in jim določi rok za dopolnitev vloge.
Strokovna komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjkljivosti v roku niso bile odpravljene (formalno nepopolne vloge), vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe ter vlog, ki so prispele po roku za oddajo vlog (prepozne vloge), vsebinsko ne obravnava.
Vloge navedene v drugem odstavku 11. člena tega pravilnika direktor zavrže s sklepom.
Zoper sklep o zavrženju je dopustna pritožba, o kateri odloča župan občine.
12. člen 
(predlog upravičencev do finančnih sredstev) 
Strokovna komisija opravi strokovni pregled pravočasnih in popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v tem pravilniku in razpisni dokumentaciji. Strokovna komisija o opravljanju strokovnega pregleda vlog in njihovem ocenjevanju vodi zapisnik.
Na podlagi dodeljenih ocen strokovna komisija pripravi predlog upravičencev do finančnih sredstev, ki vsebuje višino sredstev z navedbo doseženih točk za vsakega posameznega upravičenca.
Predlog upravičencev do finančnih sredstev strokovna komisija predloži direktorju občinske uprave.
13. člen 
(izdaja odločbe upravičencem) 
Direktor občinske uprave, na podlagi prejetega predloga strokovne komisije, z odločbo odloči o višini odobrenih finančnih sredstev v roku, določenem v javnem razpisu.
Zoper odločbo je dopustno vložiti pritožbo v roku 15 dni od vročitve. O pritožbi odloča župan občine. Odločba, ki jo na podlagi pritožbe izda župan, je dokončna.
Predmet pritožbe ne morejo biti merila in kriteriji za ocenjevanje vloge.
14. člen 
(vsebina pogodbe) 
Župan z izbranimi izvajalci programov po tem pravilniku, sklene pogodbo o sofinanciranju, ki vsebuje:
– naziv in naslov občine in upravičenca,
– namen za katerega so sredstva dodeljena,
– višina dodeljenih sredstev za kulturne dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– način sofinanciranja, in sicer z zahtevki za nakazilo in z dokazili o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa,
– rok in način predložitve poročil ter dokazil o izvajanju programov in namenski porabi sredstev,
– način nadzora namenske porabe sredstev in določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– obveznost upravičenca k sprotnemu obveščanju občine o statusnih in drugih spremembah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– navedba skrbnikov pogodbe,
– druge medsebojne pravice in obveznosti, pomembne za izvedbo sofinanciranja programa oziroma nakazila sredstev iz občinskega proračuna.
15. člen 
(sklenitev pogodbe) 
Upravičencu, ki so mu bila odobrena finančna sredstva, se pošlje pogodbo v podpis ter se mu določi rok, v katerem je dolžan vrniti podpisano pogodbo.
V primeru, da upravičenec v danem roku ne vrne podpisane pogodbe ali ne zaprosi za podaljšanje roka iz objektivnih razlogov, ki jih mora na zahtevo organa izkazati, se šteje, da je umaknil svojo vlogo za pridobitev sredstev. Le-ta ostanejo nerazdeljena v proračunu občine.
16. člen 
(poročanje) 
Upravičenec je dolžan občini v roku, ki je določen v pogodbi, predložiti letno poročilo o svojem delovanju za leto, za katerega je pridobil sredstva iz občinskega proračuna.
Letno poročilo mora vsebovati podatke o vsebini, poteku in rezultatih izvedenih programov ter obrazložitve o porabi finančnih sredstev, pridobljenih iz občinskega proračuna.
V primeru dvoma lahko skrbnik pogodbe, ki ga določi občina, ves čas trajanja zahteva dodatna pojasnila in dokazila, ki so povezana s predmetom sklenjene pogodbe.
17. člen 
(nadzor nad porabo sredstev) 
Namensko porabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja občinska uprava, nadzorni odbor občine ali druga oseba, ki jo za to pooblasti župan.
V primeru ugotovitve, da upravičenec prejetih sredstev ni porabil v skladu z določbami tega pravilnika in pogodbe o sofinanciranju, občina zadrži izplačevanje še ne izplačanih sredstev ali zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejetja do dneva vračila sredstev.
Vrnitev nenamensko porabljenih sredstev se zahteva v naslednjih primerih:
– ko se ugotovi, da so bila sredstva ali del le-teh nenamensko porabljena,
– ko se ugotovi, da je upravičenec v vlogi navajal neresnične podatke,
– ko se ugotovi druga nepravilnost pri uporabi sredstev iz občinskega proračuna.
V primeru, da posamezni upravičenec zaradi prenehanja delovanja ali zmanjšanja obsega dela oziroma iz drugih razlogov ne porabi vseh odobrenih sredstev, lahko župan preostanek sredstev s sklepom prerazporedi drugim upravičencem oziroma za druge namene, ki so kulturne narave.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
IV. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE 
18. člen 
(merila za sofinanciranje) 
Kriteriji in merila za vrednotenje programov in projektov so priloga tega pravilnika.
Vrednost posameznih programov oziroma projektov je izražena v točkah. Določitev višine sofinanciranja je odvisna od skupnega števila točk vseh prijavljenih društev, višine sredstev, določenih v proračunu ter na tej podlagi določene vrednosti točke in števila zbranih točk posameznega upravičenca.
19. člen 
(vsebine za sofinanciranje) 
Sofinancirajo se naslednje vsebine:
– redna dejavnost društev – do višine 25 % sredstev določenih v proračunu občine za tekoče leto,
– izvedeni projekti in prireditve, ki so v interesu občine ter udeležba na revijah in srečanjih – do višine 70 % sredstev določenih v proračunu občine za tekoče leto,
– strokovno izpopolnjevanje kadrov za področje kulture – do višine 5 % sredstev določenih v proračunu občine za tekoče leto.
Upravičenci, sofinancirani s strani občine, se morajo s svojim programom redno predstavljati v domači občini oziroma vsaj enkrat letno izvesti projekt ali prireditev v občini.
Kolikor se društvo, skupina ali posameznik brezplačno ne udeleži ali ne nastopi na prireditvah, na katere je vabljen s strani občine, in sicer najmanj enkrat letno, izgubi pravico do sofinanciranja po tem pravilniku v naslednjem letu.
Upravičenci svoj letni program dela pripravijo v sklopu koledarja prireditev v občini.
Za kulturni program, ki ga ni možno ocenjevati po merilih in kriterijih določenih v pravilniku, se merila določijo v razpisni dokumentaciji ali pa kulturni program oceni strokovna komisija s smiselno uporabo točkovnika.
V. KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uporabo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 101/07).
21. člen 
(veljavnost) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0018/2015-2
Šmarjeta, dne 25. novembra 2015
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti