Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2015 z dne 12. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2015 z dne 12. 11. 2015

Kazalo

3385. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik, stran 9548.

  
Na podlagi 85. člena in 11., 19. ter 20. točke 2. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) ter 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 9. seji dne 21. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik 
1. člen 
V Odloku o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 35/03) se spremeni 2. člen odloka, tako da se v celoti glasi:
»(Območje predkupne pravice) 
Za območje predkupne pravice se določi:
a) Območja poselitve: to so območja naselij in območja, predvidena za njihovo širitev, ki so določena v vsakokratnem veljavnem odloku o občinskem prostorskem načrtu in prikazana v grafičnem prikazu izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta v merilu 1:5000.
b) Območja infrastrukturnih omrežij in objektov zajemajo:
1. tiste parcele, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste skupaj s pripadajočim varovalnim pasom, ki so določene z vsakokratnim veljavnim odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kamnik;
2. tiste parcele, na katerih se nahajajo športni objekti in naprave, ki so po sklepu občinskega sveta z dne 27. 5. 1998 in 28. 6. 2000 določeni kot objekti občinskega pomena na področju športa v Občini Kamnik;
3. parcele, po katerih poteka obstoječa in predvidena komunalna infrastruktura, prikazana v prostorskih aktih Občine Kamnik ter geodetskih in drugih načrtih, ki so sestavni del dokumentacije za pridobitev dovoljenj.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46505-15/03-5/2
Kamnik, dne 21. oktobra 2015
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost