Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2015 z dne 12. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2015 z dne 12. 11. 2015

Kazalo

3383. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Velika Polana, stran 9389.

  
Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 3/07 in 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A), 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) je Občinski svet Občine Velika Polana na 6. redni seji dne 2. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Velika Polana 
1. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Velika Polana, ki je bil sprejet z odlokom (Uradni list RS, št. 82/14) (v nadaljevanju: OPN Velika Polana).
(2) Spremembe in dopolnitve OPN Velika Polana (v nadaljevanju: SD OPN Velika Polana) se nanašajo na:
– odpravo neskladja v prvi podalineji, prvega odstavka a) točke 34. člena odloka.
2. člen 
(vsebina in oblika sprememb in dopolnitev OPN) 
(1) Spremembe in dopolnitve OPN vsebujejo tekstualni del.
(2) Tekstualni del sprememb in dopolnitev OPN je sestavljen iz poglavij:
1. Uvodne določbe
2. Izvedbeni del
3. Posebne in končna določba
3.1 Posebne določbe
3.2 Končna določba
3. člen 
(obvezne priloge SD OPN Velika Polana) 
Obvezne priloge vsebujejo:
1. Obrazložitev in utemeljitev SD OPN Velika Polana.
2. IZVEDBENI DEL 
4. člen 
(spremembe in dopolnitve tekstualnega dela OPN Velika Polana) 
V prvi podalineji, prvega odstavka a) točke 34. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»– enostanovanjske stavbe z ostalimi pritiklinami, kot so garaže, kleti, kurilnica, terase, nadstreški, zimski vrtovi in podobno,«.
3. POSEBNE IN KONČNA DOLOČBA 
3.1 Posebne določbe
5. člen 
(hramba SD OPN Velika Polana) 
(1) SD OPN Velika Polana je izdelan v digitalni in analogni obliki.
(2) SD OPN v analogni in digitalni obliki se hrani in je na vpogled na sedežu Občine Velika Polana.
6. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
3.2 Končna določba
7. člen 
(veljavnost) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 09-06/15 OS
Velika Polana, dne 2. novembra 2015
Župan 
Občine Velika Polana 
Damjan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost