Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2015 z dne 12. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2015 z dne 12. 11. 2015

Kazalo

3379. Pravilnik o podeljevanju štipendij s področja kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Bistrica ob Sotli, Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško, Občine Radeče in Občine Sevnica, stran 9380.

  
Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11), Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) ter Sklepa Sveta Regije Posavje št. 66/1, z dne 28. 10. 2015 je Upravni odbor Regionalne razvojne agencije Posavje na 6. seji dne 28. 10. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o podeljevanju štipendij s področja kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Bistrica ob Sotli, Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško, Občine Radeče in Občine Sevnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določijo vrste in višina štipendij ter postopek in merila za podelitev štipendij s področja kulture za Občino Bistrica ob Sotli, Občino Brežice, Občino Kostanjevica na Krki, Občino Krško, Občino Radeče in Občino Sevnica.
2. člen 
Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Radeče in Občina Sevnica (v nadaljevanju: občine) dodeljujejo štipendije posameznikom, ki se usposabljajo za poklice v umetnosti ter na področju kulturne dediščine, da bi jim omogočila pridobitev ključnih kompetenc, povečanja usposobljenosti ter pridobivanju dodatnih znanj in spretnosti kot pogoj za uspešnejše vključevanje mladih na trg dela. S tem se ustvarjajo pogoji za pridobivanje novih znanj in dostopnosti do umetnosti, spodbujanje raziskovanja ter ustvarjalnosti tudi na področjih, ki so deficitarna.
3. člen 
(1) Občine podeljujejo štipendije za študij v tujini z javno veljavnostjo na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, AV kulture in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine.
(2) Štipendija se podeljuje tudi za absolventski staž, vendar najdalj za eno leto.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE 
4. člen 
(1) Za štipendije študija v tujini na umetniških smereh lahko zaprosijo posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– imajo status rednega študenta za polni študijski čas;
– se bodo izobraževali na področjih iz 2. člena tega pravilnika;
– se prijavljajo za štipendijo za študij z javno veljavnostjo v tujini;
– imajo stalno bivališče na območju občine financerke;
– se je kandidat na razpis prijavil samo z eno vlogo, za eno smer na eni izobraževalni instituciji; v primeru, da vloži več vlog oziroma poda vlogo za več študijskih smeri ali vlogo za isto študijsko smer na več izobraževalnih ustanovah, bodo vse njegove dodatne vloge zavržene;
– se ne vpisujejo ponovno v isti letnik.
(2) Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati pogoje, ki jih določa Zakon o štipendiranju.
III. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA 
5. člen 
(1) Štipendije se podeljujejo na podlagi javnega razpisa za posamezno študijsko leto.
(2) Občine dodeljujejo štipendije s področja kulture v okviru proračunskih možnosti vsake občine, v skladu z merili in kriteriji, opredeljenimi v tem pravilniku.
(3) Javni razpis za dodelitev štipendij se objavi vsako leto, v kolikor so za ta namen v proračunu posamezne občine zagotovljena sredstva.
(4) Število štipendij in višino sredstev, namenjenih za štipendiranje po tem pravilniku, se za vsako študijsko leto posebej na predlog župana opredeli v okviru sprejemanja proračuna posamezne občine.
(5) Sredstva se oblikujejo na posebni postavki proračuna vsake občine. Višina sredstev v posameznem proračunskem letu je odvisna od zmožnosti občinskih proračunov za posamezno proračunsko leto.
6. člen 
(1) Postopek javnega razpisa, strokovno presojo in ocenjevanje vlog za štipendije s področja kulture, v skladu s tem pravilnikom in veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna, opravi strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija).
(2) Člane komisije imenuje direktor RRA Posavje na podlagi podanih predlogov vključenih občin. V sklepu o imenovanju komisije določi tudi trajanje mandata, naloge in način dela komisije. Člani komisije izmed sebe imenujejo predsednika komisije.
(3) Komisija veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh njenih članov. Komisija sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov. V primeru enakega števila glasov odloči glas predsednika komisije.
(4) Strokovna in administrativo tehnična opravila za komisijo opravlja RRA Posavje.
7. člen 
(1) Besedilo javnega razpisa se objavi na spletnih straneh občin financerk ter spletni strani RRA Posavje, povzetek razpisa pa tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Rok za oddajo prijave za pridobitev štipendije je najmanj 30 dni od dneva javne objave.
(3) Kandidati svoje vloge oddajo na enotnih obrazcih, ki so sestavni del javnega razpisa.
8. člen 
(1) Prijave, ki so prispele v roku in so popolne, obravnava komisija, ki pripravi predlog za izbor.
(2) Če komisija ugotovi, da je potrebno prijavo dopolniti, po zaključku zbiranja prijav, obvesti prosilca o pomanjkljivostih in ga pozove, da prijavo dopolni v 8 dneh. Če prosilec v tem roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže.
(3) Odločbo o dodelitvi štipendije na predlog komisije izda predsednik komisije.
(4) Zoper odločbo o dodelitvi štipendije je možna pritožba, o kateri odloči direktor RRA Posavje.
(5) Za obravnavo, ocenjevanje in vrednotenje vlog ter izbor kandidatov se poleg razpisne dokumentacije smiselno uporabljajo tudi določbe veljavnih zakonskih in podzakonskih predpisov na področju izvrševanja proračuna in upravnega postopka.
9. člen 
Sklepanje pogodb z izbranimi štipendisti se opravi v petnajstih dneh od dokončnosti odločbe o izboru. Če kateri od prijaviteljev v roku petnajstih dni od vročitve pogodbe le-te ne podpiše, se šteje, da odstopa od pogodbe.
IV. MERILA ZA DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ IN DOLOČANJE NJIHOVE VIŠINE 
10. člen 
Kriteriji za izbor štipendistov na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, AV kulture in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine so:
– avtorska dela, nagrade in priznanja (na mednarodni ali državni ravni; s samostojnim ali skupinskim prispevkom), uvrstitve, dosežki, strokovna praksa (najvišje možno število točk je 15 točk),
– medijski odzivi, omembe, odmevnost, prepoznavnost v strokovni javnosti oziroma kakovost, uspešnost in izvirnost kandidatovega dosedanjega delovanja na področju, za katerega se prijavlja (najvišje možno število točk je 5 točk),
– strokovne reference, priporočila, uspešno opravljeni morebitni zahtevnejši sprejemni izpiti (najvišje možno število točk je 30 točk),
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve (npr. motivacijsko pismo, izbrani študijski program, povezava med študijskim programom in področjem delovanja, interdisciplinarnost, kreativnost ipd.) (najvišje možno število točk je 20 točk),
– učni oziroma študijski uspeh (najvišje možno število točk je 20 točk),
– vpis v drugi ali višji letnik študija v razpisnem letu (najvišje možno število točk je 10 točk).
11. člen 
(1) Ocenjevanje vlog bo potekalo opisno po naslednji vrednostni lestvici:
– vrhunsko (96–100 točk),
– kakovostno (71–95 točk),
– manj kakovostno (do vključno 70 točk).
(2) Pri ocenjevanju oziroma vrednotenju je spodnja meja, pri kateri je kandidatom še možno odobriti štipendijo, 71 od 100 možnih točk, vendar v okviru finančnih možnosti posamezne občine. Izbrani bodo tisti kandidati iz posameznih občin, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje. Število izbranih kandidatov iz občin in višina odobrenih sredstev je odvisna od skupnega števila prejetih točk (od 71 do 100 točk) in razpoložljivih sredstev občine.
(3) V primeru, da ima več kandidatov iz iste občine enako število točk, ima prednost kandidat z višjo povprečno oceno oziroma študijsko oceno glede na ustrezno potrdilo o ocenah.
(4) Strokovna komisija bo poleg izbranih kandidatov po posameznih občinah oblikovala tudi rezervno listo kandidatov za vsako občino (po prioritetnem seznamu), ki bodo lahko prejemali štipendijo v primeru, če se zaradi odstopa ali ne predložitve dokazil (npr. o končani predhodni stopnji izobraževanja, o sprejetju v študijski program ipd.) katerega izmed prvotno izbranih kandidatov, sprostijo finančna sredstva. Na rezervno listo se lahko uvrstijo kandidati, ki dosežejo vsaj 71 točk in zaradi omejitve finančnih sredstev niso bili izbrani za dodelitev štipendije. Kandidatom z rezervne liste se dodelijo finančna sredstva po vrstnem redu, ki ga določi strokovna komisija, glede na področje, na katerem so se sprostila sredstva in glede na doseženo število točk. Če na tem področju ni kandidatov na rezervni listi, se sredstva lahko dodelijo tudi na drugem področju, in sicer kandidatu z najvišjim številom doseženih točk ne glede na področje. V primeru, da je več kandidatov iz različnih področij z enakim številom točk, pa se dodelijo štipendije na področju z najmanj izbranimi kandidati.
(5) Občina se lahko ne glede na ocenjevanje posamezne prijave odloči, da posameznemu kandidatu dodeli štipendijo, četudi ne doseže ustreznega števila točk, skladno s tem pravilnikom.
12. člen 
(1) Višina mesečne štipendije znaša največ 30% minimalne plače in se določi ob podpisu pogodbe. Višino štipendije določi komisija na podlagi razpoložljivih sredstev posamezne občine.
(2) Štipendija se izplačuje mesečno za 12 mesecev v študijskem letu oziroma toliko mesecev v študijskem letu, kolikor traja študij.
V. IZVAJANJE FINANCIRANJA 
13. člen 
(1) S kandidatom se sklene pogodba.
(2) Obvezne sestavine pogodbe so:
– določitev pogodbenih strank,
– namen, za katerega so sredstva dodeljena,
– višina dodeljenih sredstev,
– transakcijski račun štipendista ali prejemnika sredstev,
– rok in način izplačila sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev, kot na primer navedba dokazil, ki jih mora štipendist ali prejemnik sredstev dostaviti in iz katerih izhaja namenska poraba sredstev, oziroma zaključno poročilo,
– primeri prenehanja pogodbe,
– sankcije zaradi neizpolnjevanja pogodbenih določb in nenamenske porabe dodeljenih sredstev,
– drugo, kar sledi iz narave dodeljenih sredstev, načina porabe sredstev ter pravic in obveznosti štipendista ali prejemnika sredstev.
(3) Sestavni del pogodbe so lahko tudi dokumenti kot so program študija ali izpopolnjevanja.
14. člen 
(1) Štipendist je v času trajanja pogodbe dolžan štipenditorju v roku 8 dni od nastanka spremembe, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje, oziroma od takrat ko je zanjo izvedel, sporočiti vsako spremembo, zlasti pa:
– prekinitev ali konec izobraževanja,
– spremembo vrste in področje izobraževanja,
– sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma začetek opravljanja samostojne registrirane dejavnosti,
– spremembo stalnega prebivališča,
– nastop starševskega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka,
– neizpolnjenih šolskih ali študijskih obveznosti zaradi višje sile,
– opravičljive zdravstvene razloge,
– ter druge okoliščine, ki se nanašajo na štipendijsko razmerje.
(2) Neizpolnjevanje obveznosti obveščanja iz prejšnjega odstavka tega člena s strani štipendista je sankcionirano s prekinitvijo pogodbe, in sicer od trenutka, ko so nastale spremembe, dalje.
(3) Komisija za štipendiranje v primeru sprememb, ki vplivajo na štipendijsko razmerje ponovno odloči o štipendiji na podlagi spremenjenih okoliščin.
15. člen 
Štipendist mora:
– predložiti zaključno poročilo z dokazili o izpolnitvi pogodbenih obveznosti,
– na poziv občine sodelovati saj dvakrat letno na javnih dogodkih v organizaciji občine.
16. člen 
Če štipendist ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, ima občina štipenditorka pravico zahtevati vrnitev že izplačanih zneskov, skladno z Zakonom o štipendiranju.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
17. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 694/2015 RRA01
Krško, dne 3. novembra 2015
Predsednik UO RRA Posavje 
Ana Bercko l.r.

AAA Zlata odličnost