Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2015 z dne 12. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2015 z dne 12. 11. 2015

Kazalo

3378. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015, stran 9379.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12 in 101/13) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško, na 10. seji, dne 5. 11. 2015, sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da glasi:
»(1) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto
Naziv konta
Rebalans 2015
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
34.822.415
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
30.025.688
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
18.058.021
700 Davki na dohodek in dobiček
14.107.831
703 Davki na premoženje
3.343.760
704 Domači davki na blago in storitve
604.400
706 Drugi davki
2.030
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
11.967.667
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.287.314
711 Takse in pristojbine
11.300
712 Globe in druge denarne kazni
43.380
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
77.481
714 Drugi nedavčni prihodki
9.548.192
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
280.771
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
703
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
280.068
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
77.640
730 Prejete donacije iz domačih virov
77.640
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
4.438.316
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.349.607
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
2.088.709
78
PREJETA SREDSTVA IZ EUROPSKE UNIJE
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
35.036.857
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
8.053.639
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.616.149
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
244.690
402 Izdatki za blago in storitve
5.564.032
403 Plačila domačih obresti
275.100
409 Rezerve
353.668
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
13.194.545
410 Subvencije
824.700
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
7.437.629
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1.087.692
413 Drugi domači transferi
3.839.525
414 Tekoči transferi v tujino
5.000
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
13.251.733
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
13.251.733
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)
536.940
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
147.520
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
389.420
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–214.442
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.522.067
550 Odplačila domačega dolga
1.522.067
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.736.510
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–1.522.067
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)
214.442
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
2.056.507
« 
2. člen
Posebni del ter načrt razvojnih programov za leto 2015 sta sestavni del tega odloka.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-208/2015-O802
Krško, dne 5. novembra 2015
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost