Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2015 z dne 9. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2015 z dne 9. 11. 2015

Kazalo

3373. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2015, stran 9359.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 106. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 8. redni seji dne 5. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2015 
1. člen 
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2015 (Uradni list RS, št. 6/15 in 41/15) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
»Proračun Občine Železniki za leto 2015 obsega:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
KONTO
 
OPIS
Rebalans 2015 
– drugi v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
8.643.673
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.607.807
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
4.912.057
 
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.442.940
 
7000 Dohodnina
4.442.940
 
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
376.300
 
7030 Davki na nepremičnine
318.300
 
7032 Davki na dediščine in darila
30.000
 
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
28.000
 
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
92.317
 
7044 Davki na posebne storitve
2.000
 
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
90.317
 
706 DRUGI DAVKI
500
 
7060 Drugi davki
500
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
695.750
 
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
179.187
 
7102 Prihodki od obresti
8.700
 
7103 Prihodki od premoženja
170.487
 
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
2.000
 
7111 Upravne takse in pristojbine
2.000
 
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
8.200
 
7120 Globe in druge denarne kazni
8.200
 
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
15.636
 
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev
15.636
 
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
490.727
 
7141 Drugi nedavčni prihodki
490.727
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
122.721
 
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
109.883
 
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
109.883
 
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
 
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
12.838
 
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
12.838
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
20.350
 
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
20.350
 
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
20.350
 
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
2.892.795
 
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
715.228
 
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
715.228
 
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV 
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
2.177.567
 
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
iz kohezijskega sklada
2.177.567
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
 
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
 
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.866.899
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.607.087
 
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
338.024
 
4000 Plače in dodatki
300.012
 
4001 Regres za letni dopust
6.900
 
4002 Povračila in nadomestila
23.804
 
4004 Sredstva za nadurno delo
7.308
 
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
52.512
 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
27.516
 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
22.068
 
4012 Prispevek za zaposlovanje
216
 
4013 Prispevek za starševsko varstvo
336
 
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
2.376
 
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.076.599
 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
121.413
 
4021 Posebni material in storitve
75.311
 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
158.974
 
4023 Prevozni stroški in storitve
7.500
 
4024 Izdatki za službena potovanja
2.050
 
4025 Tekoče vzdrževanje
441.846
 
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
4.640
 
4029 Drugi operativni odhodki
264.866
 
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
38.100
 
4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
38.100
 
409 REZERVE
101.852
 
4090 Splošna proračunska rezervacija
8.938
 
4091 Proračunska rezerva
87.000
 
4093 Sredstva za posebne namene
5.914
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.409.971
 
410 SUBVENCIJE
114.727
 
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
114.727
 
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.551.697
 
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
16.000
 
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
8.000
 
4119 Drugi transferi posameznikom
1.527.697
 
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
253.677
 
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
253.677
 
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
489.870
 
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
28.000
 
4133 Tekoči transferi v javne zavode
459.370
 
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
2.500
 
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.766.120
 
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.766.120
 
4202 Nakup opreme
108.031
 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
14.824
 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
3.336.912
 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
867.266
 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
32.641
 
4207 Nakup nematerialnega premoženja
2.000
 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
404.447
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
83.720
 
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
68.028
 
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
63.028
 
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom
5.000
 
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
15.692
 
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
15.692
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–223.226
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
57.409
 
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
57.409
 
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij
57.409
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
 
440 DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
57.409
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
 
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
313.364
 
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
313.364
 
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
313.364
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–479.181
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–313.364
 
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
223.226
 
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
479.181
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na programe in podprograme ter proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Železniki.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015
Št. 015-6/2015-014
Železniki, dne 5. novembra 2015
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar l.r.

AAA Zlata odličnost