Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2015 z dne 9. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2015 z dne 9. 11. 2015

Kazalo

3370. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Občini Straža, stran 9357.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 7. redni seji dne 22. 10. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Občini Straža 
1. člen 
(namen) 
S tem pravilnikom se določijo pogoji in merila ter postopek dodelitve sredstev za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) in hišnih črpališč v Občini Straža.
2. člen 
(1) Občina Straža kot lokalna skupnost zagotavlja proračunska sredstva za namen sofinanciranja nakupov in vgradenj individualnih ali skupinskih MKČN, velikosti do 50 populacijskih ekvivalentov (v nadaljevanju: PE).
(2) Obseg sredstev za sofinanciranje MKČN in hišnih črpališč se določi v proračunu občine za posamezno leto, predvidoma v letih 2016 in 2017.
3. člen 
(upravičenci do proračunskih sredstev) 
(1) Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje MKČN so upravičeni lastniki oziroma solastniki obstoječih objektov na območju Občine Straža, ki imajo stalno prebivališče v Občini Straža in ki se nahajajo:
– izven aglomeracij (območij poselitev), kjer ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja in je v objektu prijavljeno stalno prebivališče;
– znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer zaradi nesorazmerno visokih stroškov izgradnje ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.
(2) Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje hišnega črpališča so upravičeni lastniki oziroma solastniki obstoječih objektov na območju Občine Straža, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Straža in ki se nahajajo znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer ni možna izgradnja gravitacijskega kanalizacijskega priključka.
4. člen 
(splošni pogoji in omejitve) 
(1) Splošni pogoji za sofinanciranje izgradnje MKČN oziroma hišnega črpališča so:
– MKČN oziroma hišno črpališče in objekt, ki se z njima opremlja, morata biti postavljena na območju Občine Straža;
– objekt, ki se opremlja z MKČN oziroma hišnim črpališčem, mora biti zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja gradnje (imeti mora veljavno gradbeno dovoljenje oziroma potrdilo o uporabnem dovoljenju na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1;
– investitor za MKČN oziroma hišno črpališče mora biti lastnik zemljišča, kjer se gradi MKČN oziroma hišno črpališče, oziroma mora imeti pridobljeno pravico graditi;
– lokacija MKČN mora omogočati neoviran dostop za praznjenje izvajalcu GJS;
– ob zagonu MKČN oziroma hišnega črpališča mora biti ukinjena obstoječa greznica v skladu s pogoji izvajalca GJS;
– investicija mora biti zaključena pred oddajo vloge za subvencijska sredstva;
– MKČN oziroma hišno črpališče mora imeti pridobljeno pozitivno oceno obratovanja izvajalca GJS.
(2) Omejitve za sofinanciranje MKČN oziroma hišnega črpališča so:
– upravičenci, ki bodo za več objektov oziroma več stanovanjskih enot (v primeru večstanovanjskega objekta) postavili skupno MKČN, morajo priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in določiti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN ter sklenjeno pogodbo med upravljavcem in uporabniki;
– v primeru povezovanja več lastnikov stanovanjskih objektov oziroma lastnikov stanovanjskih enot v večstanovanjskem objektu, ki se priključujejo na skupno MKČN oziroma skupno hišno črpališče, morajo le-ti podpisati medsebojni dogovor vseh uporabnikov, s katerim določijo skupnega zastopnika, ki v njihovem imenu poda skupno vlogo za dodelitev sredstev;
– za posamezno MKČN oziroma hišno črpališče je možno pridobiti sredstva sofinanciranja občine, ki se dodeljujejo po tem pravilniku le enkrat;
– investitor, ki ni hotel podpisati služnostne pogodbe za izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja, ne more prejeti sredstev za sofinanciranje MKČN ali hišnega črpališča;
– investitor ne sme pridobiti sredstev za sofinanciranje iz drugih javnih virov;
– ena stanovanjska enota predstavlja enostanovanjsko hišo, pri večstanovanjskih objektih pa ena stanovanjska enota predstavlja eno stanovanje.
5. člen 
(upravičeni stroški za MKČN in višina sofinanciranja) 
(1) Upravičeni stroški sofinanciranja MKČN so nakup MKČN, gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo MKČN, vključno z DDV. Izvedba hišnega priključka ni upravičen strošek.
(2) Dejansko upravičeni stroški za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za postavitev MKČN so upravičeni stroški iz prvega odstavka tega člena, zmanjšani za višino komunalnega prispevka, ki bi bil skladno z aktualnim Odlokom o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Straža za predmetni objekt (oziroma več objektov v primeru skupne MKČN) odmerjen, če bi se objekt priključeval na javno kanalizacijsko omrežje.
(3) Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi dobavitelja MKČN oziroma izvajalca del.
(4) Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posamezne MKČN za enostanovanjski objekt znaša do 100% dejansko upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.000 €.
(5) Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje skupne MKČN, na katero se priključuje več stanovanjskih enot, je do 100% dejansko upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.000 € za prvo stanovanjsko enoto, ter ne več kot 500 € za vsako naslednjo stanovanjsko enoto.
6. člen 
(upravičeni stroški za hišno črpališče in višina sofinanciranja) 
(1) Upravičeni stroški sofinanciranja hišnega črpališča so nakup hišnega črpališča, gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo hišnega črpališča, vključno z DDV. Izgradnja hišnega priključka in/ali tlačnega voda ni upravičen strošek.
(2) Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi dobavitelja hišnega črpališča oziroma izvajalca del.
(3) Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje hišnega črpališča za enostanovanjski objekt znaša do 100% dejansko upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.500 €.
7. člen 
(postopek dodelitve sredstev) 
(1) Obseg sredstev za sofinanciranje MKČN in hišnih črpališč se določi v proračunu Občine Straža za posamezno leto.
(2) Dodelitev sredstev za sofinanciranje MKČN in hišnih črpališč se izvede na osnovi javnega poziva po tem pravilniku, s katerim se določi podrobnejše pogoje in postopke pridobitve nepovratnih sredstev. Javni poziv se izvede enkrat letno in se objavi v glasilu Stražan, na spletni strani Občine Straža in na oglasni deski Občine Straža.
(3) Javni poziv mora vsebovati:
– namen za katerega se sredstva dodeljujejo,
– višino razpisanih sredstev,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, katere morajo izpolnjevati vlagatelji,
– navedbo dokumentacije, ki jo morejo vlagatelji priložiti k vlogi,
– naslov za vložitev vlog,
– rok za vložitev vlog,
– postopek obravnave vlog.
(4) Vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev je možno oddati po sprejetju proračuna Občine Straža za tekoče proračunsko leto in po objavi javnega poziva, vendar najkasneje do poteka roka javnega poziva.
(5) Vloge se obravnava po vrstnem redu oddaje in do porabe sredstev v proračunu, ki so namenjene za sofinanciranje izgradnje MKČN in hišnih priključkov. Vloge, oddane v tekočem mesecu, obravnava v začetku naslednjega meseca s strani župana imenovana komisija. V primeru, da vloga ob vložitvi ni popolna, se vlagatelja pozove, da vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, se nepopolna vloga s sklepom zavrže.
(6) O dodelitvi nepovratnih sredstev odloči direktor občinske uprave Občine Straža. Na odločbo prve stopnje je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan Občine Straža. Na odločbo druge stopnje ni možna pritožba.
(7) Upravičenca za nepovratna sredstva se pozove k podpisu pogodbe. Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbeni stranki, višino sofinanciranja in podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
(8) Dodeljena sredstva se izplača na račun upravičenca po podpisu pogodbe o sofinanciranju izgradnje MKČN oziroma hišnega črpališča in petnajsti dan po pravnomočnosti odločbe o dodelitvi nepovratnih sredstev.
8. člen 
(hramba dokumentacije) 
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo o investiciji najmanj 5 let.
9. člen 
(nadzor in sankcije) 
(1) Nadzor nad porabo proračunskih sredstev lahko izvaja komisija, strokovna služba občinske uprave ali nadzorni odbor Občine Straža. Upravičenec je dolžan nadzornemu organu predložiti zahtevano dokumentacijo o investiciji in omogočiti ogled predmeta sofinanciranja.
(2) Če je bilo pri nadzoru ugotovljeno, da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v vlogi, če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena ali je prejemnik sredstev kršil določila pogodbe, je prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva iz naslova subvencij vključno z zakonitimi obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila sredstev.
(3) V primeru vračanja proračunskih sredstev prejemnik ne more kandidirati za dodelitev proračunskih sredstev na občinskih javnih razpisih v obdobju naslednjih dveh proračunskih let.
10. člen 
(končna določba) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-18/2015-3
Straža, dne 22. oktobra 2015
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti