Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2015 z dne 9. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2015 z dne 9. 11. 2015

Kazalo

3367. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta območja Br 1 – BRITOF JUG, stran 9354.

  
Na podlagi določil 57. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US) in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Mestne občine Kranj sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta območja Br 1 – BRITOF JUG
1. člen 
(predmet sklepa in pravna podlaga) 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Br 1 – Britof jug (Uradni list RS, št. 85/10, v nadaljevanju spremembe in dopolnitve OLN).
Pravno podlago za pripravo sprememb in dopolnitev OLN predstavlja 97. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OLN) 
Mestna občina Kranj je v letu 2010 sprejela občinski lokacijski načrt za območje urejanja Br 1 – Britof Jug s katerim je določila merila in pogoje za urejanje in gradnjo na zemljiščih znotraj območja ter izven ureditvenega območja lokacijskega načrta.
Prostorsko izvedbeni akt v obliki in na način kot je trenutno veljaven, v času od njegovega sprejetja, ni bil izveden niti v enem delu, zato je nujno potreben novelacije oziroma posodobitve.
V letu 2014 je občina sprejela tudi Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (IPN MOK, Uradni list RS, št. 74/14), ki obravnavano ureditveno območje označuje z enotama urejanja prostora BR 6/1 in BR 6/2.
3. člen 
(območje ter predmet sprememb in dopolnitev OLN) 
V območje sprememb in dopolnitev OLN so vključena zemljišča zajeta v veljavnem občinskem lokacijskem načrtu območja Br 1 – Britof jug, ki območje deli na funkcionalne stanovanjske stavbne strukture, območje infrastrukture ter območje zelenih površin.
Načrtovana prostorska ureditev predstavlja zaokrožitev obstoječega stanovanjskega naselja Britof, ki se prometno navezuje na regionalno cesto R1-210/1107 Preddvor–Kranj. Območje je namenjeno stanovanjskim površinam s pripadajočo gospodarsko javno infrastrukturo. Za priključevanje območja na obstoječo ali načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo se dovoljujejo tudi posegi izven območja urejanja.
Predmet sprememb in dopolnitev OLN je racionalizacija površin, ki niso namenjene gradnji, gre za površine za cestno in obcestno infrastrukturo oziroma interne dostope ter posledično spremembe in prilagoditve parcelne strukture zemljišč.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve sprememb in dopolnitev OLN Britof Jug temeljijo na:
– prikazu stanja prostora,
– veljavnem OLN Britof jug,
– veljavnem izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj,
– izdelanih strokovnih podlagah ter
– investicijskih namerah investitorjev v območju urejanja.
Izdelava dodatnih strokovnih podlag, če to izhaja iz smernic nosilcev urejanja prostora oziroma drugih predpisov s področja prostorskega načrtovanja ali predpisov s področja varovanja okolja, se določi med postopkom priprave sprememb in dopolnitev.
Ker gre za novelacijo obstoječega OLN Britof Jug izdelava variantnih strokovnih rešitev ni predvidena.
5. člen 
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev OLN) 
Spremembe in dopolnitve OLN se izdela po naslednjem okvirnem terminskem planu:
– izdelava osnutka sprememb in dopolnitev v 30 delovnih dneh po sprejemu sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev OLN,
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora in odločbe o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje 30 dni,
– izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OLN ter priprava gradiva za javno razgrnitev v 20 delovnih dneh po pridobitvi smernic,
– objava ter javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OLN 45 dni,
– priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev OLN 20 delovnih dni,
– izdelava predloga sprememb in dopolnitev OLN v 20 delovnih dneh po sprejemu stališč,
– pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora 30 dni,
– priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev OLN v 20 delovnih dneh po pridobitvi mnenj,
– priprava končnega dokumenta v 10 dneh po sprejemu dokumenta na Svetu MOK.
Okvirni predvideni roki se v primeru, da bo potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje, zahtev in pogojev ter usklajevanja z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci lahko spremenijo.
6. člen 
(seznam nosilcev urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora pristojni za izdajo smernic in mnenj v postopku priprave sprememb in dopolnitev OLN so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Ljubljana
3. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za ceste, Ljubljana
4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, OE Kranj
5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet, Sektor za letalstvo, Ljubljana
6. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek za območje zgornje Save, Kranj
7. Mestna občina Kranj, Urad za gospodarstvo in GJS, Kranj
8. Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Področje oskrbe z vodo, Kranj
9. Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda, Kranj
10. Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Področje ravnanja z odpadki, Kranj
11. Plinovodi, družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o., Ljubljana
12. Domplan d.d., PE Energetika, Kranj
13. Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Kranj
14. Telekom Slovenije, d.d., OE Kranj
Drugi udeleženci v postopku priprave
15. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Ljubljana.
V postopek so lahko vključeni tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(obveznosti financiranja) 
Postopek sprememb in dopolnitev OLN vodi in financira Mestna občina Kranj, kot pripravljavec prostorskega akta.
8. člen 
(objava sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave v uradnem glasilu.
Št. 350-10/2015-2-(48/01)
Kranj, dne 19. oktobra 2015
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost