Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2015 z dne 9. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2015 z dne 9. 11. 2015

Kazalo

3366. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2015, stran 9354.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – pop. in 101/13) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 2. dopisni seji dne 2. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2015 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Horjul za leto 2015 (Uradni list RS, št. 89, z dne 12. 12. 2014) se 4. člen spremeni, tako da se glasi:
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so prihodki določeni v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF. Poleg teh so namenski prihodek proračuna tudi vsi prihodki iz naslova sofinanciranja izgradnje RCERO.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov postavke v proračunu.
2. člen 
12. člen se spremeni, takoj da se glasi:
12. člen 
(obseg zadolževanja javnih podjetij združenih v Javni Holding Ljubljana d.o.o.) 
Javno podjetje LPP d.o.o., ki deluje v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d. o.o., se v letu 2015 lahko zadolži do skupne višine, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Horjul, za kratkoročna posojila skupno največ do 86.000 EUR in za dolgoročna posojila skupno največ do 105.780 EUR. Dolgoročna zadolžitev se namenja za refinanciranje obstoječih kreditov in financiranje nakupa avtobusov, in sicer z upoštevanjem moratorija na odplačilo glavnice do 31. 12. 2016, za dobo sedem let od 1. 1. 2017 dalje. Sredstva za servisiranje vseh dolgov se zagotovijo iz neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev JHL, d.o.o..
3. člen 
Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2015 ostanejo nespremenjena.
4. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0002/2014
Horjul, dne 3. novembra 2015
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil l.r.

AAA Zlata odličnost