Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2015 z dne 9. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2015 z dne 9. 11. 2015

Kazalo

3365. Odlok o denarnih pomočeh iz proračuna Občine Grosuplje, stran 9352.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB-2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 42/10, 51/10, 84/10, 40/12 – ZUJF, 51/12 in 14/15) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 7. redni seji dne 30. 9. 2015 sprejel
O D L O K 
o denarnih pomočeh iz proračuna Občine Grosuplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa vrste denarnih pomoči, upravičence, merila in višino denarnih pomoči, ter postopek uveljavljanja in dodelitve denarnih pomoči iz proračuna Občine Grosuplje.
2. člen 
Denarne pomoči po tem odloku so:
1. Občinska enkratna denarna socialna pomoč,
2. Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka.
Občinska enkratna denarna socialna pomoč se dodeljuje do porabe predvidenih proračunskih sredstev za tekoče leto, po zaporedju vloženih popolnih vlog v tekočem letu.
V postopku dodelitve denarnih pomoči se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
II. OBČINSKA ENKRATNA DENARNA SOCIALNA POMOČ 
Upravičenci, namen, merila in višina občinske denarne socialne pomoči 
3. člen 
Občinska enkratna denarna socialna pomoč je socialnovarstveni prejemek, namenjen posameznikom in družinam, ki si sami ne morejo zagotoviti materialne varnosti zaradi okoliščin, na katere niso imeli vpliva in se upravičencem lahko dodeli praviloma enkrat letno.
4. člen 
Za občinsko enkratno denarno socialno pomoč lahko zaprosijoposamezniki, ki imajo stalno prebivališče v Občini Grosuplje in so državljani Republike Slovenije.
5. člen 
Ob vložitvi vloge morajo vlagatelji izkazati, da so v tekočem letu že izčrpali vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih (t.j. pravica do denarne socialne pomoči in pravica do izredne denarne socialne pomoči) in izčrpali vse zakonske možnosti, povezane s pravicami iz dela ali zavarovanja.
6. člen 
Enkratna denarna socialna pomoč se praviloma izplača v materialni obliki, z neposrednim plačilom blaga ali storitve upniku upravičenca za:
– plačilo položnic za nujne življenjske stroške (elektrika, komunalne storitve, ogrevanje),
– nakup hrane oziroma osnovnih življenjskih potrebščin,
– nakup šolskih potrebščin,
– plačilo stroškov za odpravljanje posledic elementarne nesreče ali požara,
– stroške zdravljenja odvisnosti v komuni,
– druge stroške in izdatke za premostitev trenutne materialne ogroženosti, z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.
Izjemoma se denarna pomoč nakaže na osebni račun upravičenca.
V primeru, da je ima vlagatelj neporavnane obveznosti do Občine Grosuplje ali do pravnih oseb, katerih ustanovitelj je Občina Grosuplje, se enkratna denarna socialna pomoč prednostno nameni za poplačilo neplačanih terjatev.
7. člen 
Podlaga za ugotovitev upravičenosti do denarne pomoči je minimalni dohodek posameznika oziroma družine, ugotovljen z upoštevanjem osnovnega zneska minimalnega dohodka, skladno z zakonom, ki ureja socialno varstvene prejemke.
Pri ugotavljanju minimalnega dohodka se upoštevajo vsi dohodki in prejemki, na podlagi katerih se ugotavlja upravičenost do denarne socialne pomoči po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke. Upoštevajo se vsi dohodki, ki so jih vlagatelj in njegovi družinski člani oziroma člani zakonske ali izven zakonske skupnosti, prejeli v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge.
8. člen 
Do enkratne denarne socialne pomoči so upravičeni:
– posamezniki, katerih ugotovljeni povprečni mesečni neto dohodki in prejemki v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge ne presegajo osnovnega zneska minimalnega dohodka po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih;
– družine, katerih ugotovljeni povprečni mesečni neto dohodki in prejemki v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge ne presegajo 70% osnovnega zneska minimalnega dohodka na družinskega člana po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih.
V primeru, da dohodki presegajo dohodkovna merila iz prejšnjega odstavka, je mogoče denarno pomoč odobriti le izjemoma, če je materialna ogroženost posledica smrti ali invalidnosti edinega hranitelja v družini, naravne nesreče ali požara.
9. člen 
Višino in način nakazila se v posameznem primeru določi na podlagi dejstev in okoliščin, ki odražajo materialni in socialni položaj posameznika ali družine (število družinskih članov, zdravstveno stanje, število vzdrževanih otrok, sposobnost za pridobitno delo, starost vlagatelja, razpoložljiva sredstva, razlogi za nastanek materialne stiske ipd.).
Enkratna denarna socialna pomoč se odmeri za vlagatelja posameznika največ do 60% osnovnega zneska minimalnega dohodka in za družine največ do 100% osnovnega zneska minimalnega dohodka.
Izjemoma je mogoče, ne glede na določila v prvem odstavku tega člena, odmeriti denarno pomoč tudi v višjem znesku, vendar največ do višine dvakratnega zneska osnovnega zneska minimalnega dohodka, če je materialna ogroženost upravičenca posledica invalidnosti, naravne nesreče, požara ali drugih izjemnih okoliščin, ki jih vlagatelj izkazuje z mnenjem pristojnih služb glede na naravo razloga za denarno pomoč (mnenje zdravnika, šolske svetovalne službe, Centra za socialno delo ipd.).
10. člen 
Enkratna denarna pomoč se upravičencu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da je dejansko materialno in socialno stanje prosilca in družinskih članov drugačno kot izhaja iz podatkov in dokazil v vlogi prosilca;
– je prosilec ali družinski član oziroma član skupnega gospodinjstva v tekočem letu že prejel enkratno denarno socialno pomoč iz občinskih proračunskih sredstev;
– se v postopku ugotovijo drugi utemeljeni razlogi za neupravičenost do denarne pomoči.
Postopek uveljavljanja občinske enkratne denarne socialne pomoči 
11. člen 
Vlagatelj pravico do občinske enkratne denarne socialne pomoči uveljavlja s pisno vlogo, ki je dostopna v sprejemni pisarni ali na spletni strani Občine Grosuplje. Vlogi mora vlagatelj priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedena v vlogi.
Če vloga ni popolna, se vlagatelju za odpravo pomanjkljivosti določi rok, v katerem mora vlagatelj pomanjkljivosti odpraviti. Če v določenem roku pomanjkljivosti ne odpravi oziroma vloge ne dopolni, organ takšno vlogo s sklepom zavrže.
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve pomoči vodi občinska uprava, ki izda odločbo na prvi stopnji. Zoper odločbo izdano na prvi stopnji je možna pritožba, ki se jo lahko vloži v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe in je takse prosta. O pritožbi zoper odločbo odloča župan Občine Grosuplje.
12. člen 
Pri odločanju o upravičenosti do denarne pomoči, se poleg določb tega odloka, smiselno uporabljajo določbe zakonodaje, ki ureja socialno varstvene prejemke in se nanašajo na denarno socialno pomoč.
Občinska uprava lahko pri odločanju o upravičenosti do denarne pomoč pridobi mnenje Centra za socialno delo ali humanitarnih organizacij s sedežem v Občini Grosuplje.
III. ENKRATNA DENARNA POMOČ OB ROJSTVU OTROKA 
13. člen 
Upravičenec do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka je eden od staršev novorojenca, če sta starš vlagatelj in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata ob rojstvu novorojenca prijavljeno skupno stalno prebivališče v Občini Grosuplje.
V primeru, ko starša novorojenca ne živita skupaj, uveljavlja pravico do denarne pomoči ob rojstvu otroka tisti od staršev, s katerim ima otrok ob rojstvu prijavljeno skupno stalno prebivališče v Občini Grosuplje.
14. člen 
Višino pomoči ob rojstvu novorojenca določi občinski svet s sklepom.
15. člen 
Vlagatelj pravico do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka uveljavlja s pisno vlogo, ki je dostopna v sprejemni pisarni in na spletni strani Občine Grosuplje.
V vlogi je potrebno navesti enotno matično številko in davčno številko vlagatelja, banko in številko bančnega računa vlagatelja ter priložiti kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za novorojenca.
16. člen 
O upravičenosti do denarne pomoč ob rojstvu otroka odloča pristojni občinski organ z odločbo. Zoper odločbo je dovoljena pritožba županu Občine Grosuplje v roku 15 dni po vročitvi prvostopenjske odločbe in je takse prosta.
Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otoka se izplača upravičencu v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe na osebni račun upravičenca.
Občinska uprava lahko, na podlagi priporočila patronažne službe ali Centra za socialno delo, dodeli enkratno denarno pomoč ob rojstvu otoka v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
17. člen 
Rok za vložitev vloge je najkasneje v roku šestih mesecev po rojstvu otroka, za katerega se pomoč uveljavlja. Po preteku tega roka se vloga kot prepozna zavrže.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
Pri reševanju vlog za dodelitev občinske enkratne denarne socialne pomoči, ki so bile vložene pred uveljavitvijo tega odloka, se uporabljajo določbe tega odloka.
19. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o denarnih socialnih pomočeh iz proračunskih sredstev Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 77/12) in Pravilnik o denarnem darilu občine staršem novorojencev (Uradni list RS, št. 82/01 in 34/02).
20. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2015
Grosuplje, dne 30. septembra 2015
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost