Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2015 z dne 9. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2015 z dne 9. 11. 2015

Kazalo

3359. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ajdovščina, stran 9350.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 15. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 10. seji dne 29. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ajdovščina 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ajdovščina (Uradni list RS, št. 36/02 – v nadaljevanju odlok) se četrti odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»Javni zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki so komplementarne z osnovno dejavnostjo in skupaj z njo tvorijo smiselno in celovito ponudbo na področju izobraževalne dejavnosti. Poleg izobraževalne dejavnosti lahko javni zavod opravlja tudi dejavnosti socialnega varstva.«
2. člen 
10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti javnega zavoda po standardni klasifikaciji so:
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
85.310 Srednješolsko splošno izobraževanje
85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
85.410 Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
85.421 Višješolsko izobraževanje
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
58.110 Izdajanje knjig
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
74.300 Prevajanje in tolmačenje
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
90.010 Umetniško uprizarjanje
Javni zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.«.
3. člen 
Drugi odstavek 11. člena odloka se črta.
4. člen 
Zadnji stavek drugega odstavka 16. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: »Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nadomestni član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal mandat.«
5. člen 
Četrti odstavek 20. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet odloča z večino glasov vseh članov, če ni z zakonom drugače določeno.«
6. člen 
Prvi odstavek 26. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V javnem zavodu so zaposleni strokovni delavci, ki izvajajo dejavnosti zavoda, opredeljene v tem odloku. Strokovni delavci morajo izpolnjevati predpisane pogoje za izvajanje teh dejavnosti.«
7. člen 
Drugi odstavek 30. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Javni zavod si mora pridobiti soglasje ustanovitelja za odločitve, ki pomenijo razpolaganje, obremenjevanje ali pridobivanje nepremičnin.«
8. člen 
Prvi odstavek 31. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti javnega zavoda.«
9. člen 
Četrta alineja 32. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»– daje soglasje k odločitvam iz drugega odstavka 30. člena tega odloka.«
10. člen 
Prvi odstavek 34. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Javni zavod ima statut. S statutom ureja zlasti organizacijo dejavnosti in poslovanja, določa sestavo, način imenovanja, mandat in naloge organov, načine predčasnega prenehanja mandata članom sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev zavoda, pooblastila za zastopanje, pravice in obveznosti udeležencev izobraževanja in druge zadeve, pomembne za organizacijo in dejavnost javnega zavoda. Način predčasnega prenehanja mandata članom sveta zavoda, ki so predstavniki ustanovitelja, se določi v Poslovniku Občinskega sveta.«
KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 026-3/2002
Ajdovščina, dne 29. oktobra 2015
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti