Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2015 z dne 9. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2015 z dne 9. 11. 2015

Kazalo

3358. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina, stran 9349.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 20. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91 – I-ZUDE, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A) ter 8. in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 10. seji dne 29. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina 
1. člen 
V Odloku o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) – v nadaljevanju odlok, se spremeni drugi odstavek 13. člena tako, da se glasi:
»Pogrebni stroški, ki jih krije Občina Ajdovščina, zajemajo razliko sredstev med:
– stroški iz prvega odstavka tega člena in
– posebno obliko izredne denarne socialne pomoči pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina).«
Za drugim odstavkom 13. člena odloka se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Višino najnujnejših stroškov pokopa se določi s sklepom občinskega sveta.«
2. člen 
Spremeni se 14. člen odloka tako, da se glasi:
»Pogrebni stroški se krijejo iz občinskega proračuna ob predhodni ugotovitvi, da dedič, ki je poskrbel za pokop, ni sposoben poravnati stroškov pogreba, da umrli ni zapustil denarnih sredstev, ki bi zadostovali za kritje stroškov pogreba oziroma ni imel premoženja, ki bi bilo predmet dedovanja. Izjemoma lahko Občina Ajdovščina poravna pogrebne stroške tudi v primeru, da je bil pokojnik lastnik nepremičnega, premičnega ali drugega nedenarnega premoženja, dedič, ki je poskrbel za pogreb, pa jih ni sposoben poravnati pred začetkom zapuščinskega postopka.
Dedič je nesposoben poravnati stroške pogreba, če je na dan smrti pokojnika prejemnik denarne socialne pomoči ali prejemnik varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke. Izjemoma se lahko upošteva, da je dedič nesposoben poravnati stroške pogreba tudi v primerih iz drugega odstavka 6. člena tega odloka.
Občina Ajdovščina v primerih plačila pogrebnih stroškov priglasi terjatev iz naslova plačila pogrebnih stroškov v zapuščinskem postopku po pokojniku.«
3. člen 
Spremeni se 15. člen odloka tako, da se glasi:
»Pravico do kritja pogrebnih stroškov uveljavlja dedič ali če tega ni, tista oseba, ki je pokop in/ali prevoz organizirala. Izjemoma lahko pravico do kritja pogrebnih stroškov uveljavlja tudi druga oseba, ki je organizirala pogreb, če dediči pokojnika za pogreb ne poskrbijo zaradi izjemnih okoliščin (prestajanje zaporne kazni, institucionalno varstvo in podobno), ob dodatnem pogoju, da tudi oseba, ki je poskrbela za pogreb, izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 14. člena tega odloka.
Pogrebne stroške občina poravna na podlagi izstavljenega računa o opravljeni storitvi neposredno tisti osebi, ki je pokop in/ali prevoz organizirala oziroma plačala.«
4. člen 
Spremeni se drugi odstavek 16. člena odloka tako, da se glasi:
»Postopek uveljavljanja pomoči iz prvega odstavka 2. člena tega odloka se začne na zahtevo upravičenca ali zakonitega zastopnika.«
Doda se nov tretji odstavek 16. člena odloka, ki se glasi:
»V primeru plačila pogrebnih stroškov vlogo vloži dedič umrlega oziroma tista oseba, ki je poskrbela za pogreb, v roku šestih mesecev po smrti pokojnika.«
Dosedanji tretji odstavek 16. člena odloka postane četrti odstavek.
5. člen 
Spremeni se 19. člen odloka tako, da se glasi:
»Upravičenec, ki mu je bila priznana določena pomoč na podlagi lažnih podatkov ali ni sporočil spremembe stanja oziroma v roku iz prejšnjega člena ni dostavil dokazil, v naslednjem koledarskem letu ni upravičen do občinske denarne socialne pomoči iz prve do sedme alineje 4. člena odloka.«
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 552-6/2000
Ajdovščina, dne 30. oktobra 2015
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti