Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015

Kazalo

3261. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-F), stran 8981.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-F) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. oktobra 2015.
Št. 003-02-8/2015-20
Ljubljana, dne 29. oktobra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POSTOPNEM ZAPIRANJU RUDNIKA TRBOVLJE-HRASTNIK IN RAZVOJNEM PRESTRUKTURIRANJU REGIJE (ZPZRTH-F) 
1. člen
V Zakonu o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje- Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 – popr., 40/12 – ZUJF, 25/14 in 46/14) se drugi odstavek 16.a člena spremeni tako, da se glasi:
»To poglavje ureja obveznost Republike Slovenije, da zagotovi sredstva za plačilo prispevka iz petega in sedmega odstavka 16.c člena tega zakona, ko sredstva na osebnem računu zavarovanca pri Skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja ne zadostujejo.«.
2. člen 
Tretji odstavek 16.c člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na četrti odstavek 204. člena ZPIZ-2 se poklicna pokojnina iz prejšnjega odstavka odmeri v višini starostne pokojnine, ki bi jo zavarovanec prejel v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju za dopolnjenih 40 let pokojninske dobe, povečane za prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje po devetem odstavku 413. člena ZPIZ-2 ter prispevek za obvezno pokojninsko zavarovanje po četrtem odstavku 25. člena ZPIZ-2, vendar največ do dopolnitve 40 let pokojninske dobe.«.
Peti do osmi odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
»Če sredstva na osebnem računu zavarovanca pri Skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja ne zadostujejo za izplačilo poklicne pokojnine v višini, določeni v tretjem odstavku tega člena, postane zavezanec za plačilo dodatnega prispevka za tega zavarovanca v višini primanjkljaja teh sredstev Republika Slovenija. Prispevek plača z nakazilom na račun Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Nakazilo prispevka po tem odstavku se izvede v roku 30 dni od prejema obvestila upravljavca o primanjkljaju sredstev. Upravljavec izvede poklicno upokojitev po tem zakonu s prvim dnem naslednjega meseca po mesecu, v katerem je upravljavec prejel prispevek Republike Slovenije za izplačilo poklicne pokojnine in prispevek Republike Slovenije za dokup pokojninske dobe iz sedmega odstavka tega člena. Obveznosti Republike Slovenije iz naslova poklicnih pokojnin zavarovancem po tem zakonu so v celoti izpolnjene z nakazilom prispevka Republike Slovenije po tem členu in poračuna tega prispevka, upoštevaje odkupno vrednost sredstev na osebnem računu zavarovanca.
Ne glede na tretji in peti odstavek tega člena se zavarovancu, ki je pred uveljavitvijo pravice do poklicne pokojnine prejel odpravnino ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi, za znesek te odpravnine zniža prispevek Republike Slovenije, ki ga mora v skladu s petim in sedmim odstavkom tega člena plačati za pokritje obveznosti iz petega in sedmega odstavka tega člena. Ne glede na tretji odstavek tega člena, se v tem primeru višina poklicne pokojnine izračuna na podlagi zbranih sredstev – med katera sodi tudi prispevek Republike Slovenije iz petega odstavka tega člena, znižan v skladu s prejšnjim stavkom tega odstavka – skladno z določbami veljavnega pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja.
Za zavarovanca upravljavec Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja ob poklicni upokojitvi pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije uveljavi in plača prispevek za dokup pokojninske dobe za razliko med 40 let pokojninske dobe in seštevkom dopolnjene pokojninske dobe zavarovanca brez dodane dobe in obdobja prejemanja poklicne pokojnine, če je seštevek manjši od 40 let pokojninske dobe. Prispevek se plača v breme sredstev na osebnem računu zavarovanca. Če sredstva na osebnem računu zavarovanca iz prvega odstavka tega člena ne zadoščajo za pokritje obveznosti iz tega odstavka, postane zavezanec za plačilo dodatnega prispevka za tega zavarovanca v višini primanjkljaja teh sredstev Republika Slovenija ob upoštevanju tudi prvega stavka šestega odstavka tega člena, pri čemer se prednostno zagotovijo sredstva za poklicno pokojnino. Nakazilo prispevka se izvede v roku 30 dni od prejema obvestila upravljavca o primanjkljaju sredstev. Glede osnove in stopenj za plačilo prispevka se uporabljajo določbe ZPIZ-2, ki veljajo za dokup pokojninske dobe iz enajstega odstavka 202. člena ZPIZ-2. Prispevek za ta dokup plača upravljavec v roku 45 dni po prejemu odločbe o dokupu. Tako dokupljena pokojninska doba ne vpliva na dopolnjeno dodano dobo.
Ne glede na določbe ZPIZ-2 upravljavec Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja izvede plačilo prispevka za zavarovanje zavarovanca po četrtem odstavku 25. člena ZPIZ-2 v imenu zavarovanca in za račun zavarovanca, vendar največ do 40 let pokojninske dobe. Če zavarovanec ostane v zavarovanju po četrtem odstavku 25. člena ZPIZ-2 tudi po dopolnitvi 40 let pokojninske dobe, plačuje prispevek sam v skladu z določbami ZPIZ-2. Upravljavec Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja o tem obvesti prijavno-odjavno službo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in zavarovanca.«.
Deveti odstavek se črta.
Dosedanja deseti in enajsti odstavek, ki postaneta deveti in deseti odstavek, se spremenita tako, da se glasita:
»Prispevki, ki jih v skladu s petim in sedmim odstavkom tega člena nakaže Republika Slovenija na denarni račun Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, se ne glede na 309. člen ZPIZ-2 ne preračunajo v število enot premoženja in se ne evidentirajo na osebnem računu zavarovanca. V primeru obveznosti iz petega odstavka tega člena se ta sredstva prištejejo odkupni vrednosti sredstev na osebnem računu zavarovanca in se z denarnega računa Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja prenesejo v Kritni sklad Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V primeru obveznosti iz sedmega odstavka upravljavec z denarnega računa Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja sredstva nakaže na račun Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
Zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena in uveljavlja pravico do poklicne pokojnine pod pogoji iz prvega do četrtega odstavka tega člena, je ne glede na 206. člen ZPIZ-2 upravičen do izplačila odkupne vrednosti presežka sredstev na osebnem računu Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja v enkratnem znesku oziroma do prenosa sredstev v dodatno zavarovanje, skladno z 206. členom ZPIZ-2, če ima na svojem osebnem računu več sredstev, kot jih potrebuje za uveljavitev pravic iz petega in sedmega odstavka tega člena.«.
3. člen 
Za 16.c členom se doda nov 16.č člen, ki se glasi:
»16.č člen 
Zaposlenemu v Rudniku Trbovlje-Hrastnik, ki izpolnjuje pogoje iz 16.b člena in prvega odstavka 16.c člena, lahko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi, ne glede na prvi odstavek 114. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr in 47/15 – ZZSDT).«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Uživalci poklicne pokojnine po določbah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 – popr., 40/12 – ZUJF, 25/14 in 46/14; v nadaljnjem besedilu: ZPZRTH), uživajo poklicno pokojnino in druge pravice na podlagi že priznane poklicne pokojnine do poteka te pravice v skladu z določbami ZPZRTH.
Postopki v zvezi s poklicnimi upokojitvami na podlagi zahtevkov, za katere upravljavec še ni prejel popolne izjave zavarovanca o uveljavitvi pravice do poklicne pokojnine, se dokončajo v skladu s tem zakonom.
5. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 431-01/15-4/13
Ljubljana, dne 21. oktobra 2015
EPA 693-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost