Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015

Kazalo

3259. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu (ZProst-A), stran 8977.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu (ZProst-A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu (ZProst-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. oktobra 2015.
Št. 003-02-8/2015-18
Ljubljana, dne 29. oktobra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PROSTOVOLJSTVU (ZProst-A) 
1. člen
V Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 in 16/11 – popr.) se v prvem, drugem in tretjem odstavku 10. člena, drugem odstavku 15. člena, prvem odstavku 16. člena, prvi alineji drugega odstavka 17. člena, drugem odstavku 29. člena, prvem in petem odstavku 31. člena, prvem odstavku 33. člena ter v 34. členu za besedilom »prostovoljska organizacija« doda besedilo »ali organizacija s prostovoljskim programom«.
V prvem odstavku 20. člena, peti alineji 21. člena, prvem odstavku 29. člena in tretji alineji drugega odstavka 31. člena se za besedilom »prostovoljske organizacije« doda besedilo »ali organizacije s prostovoljskim programom«.
2. člen 
V drugem odstavku 5. člena se druga alineja črta.
Dosedanja tretja, četrta, peta in šesta alineja postanejo druga, tretja, četrta in peta alineja.
3. člen 
V drugem odstavku 7. člena se v prvem stavku črta besedilo »in na podlagi sklenjenega dogovora iz drugega odstavka 9. člena tega zakona,«. Zadnji stavek se črta.
4. člen 
V naslovu 9. člena se za besedilom »prostovoljske organizacije« doda besedilo »in organizacije s prostovoljskim programom«.
V prvem odstavku se za besedilom »vpisnik prostovoljskih organizacij« doda besedilo »in organizacij s prostovoljskim programom«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Organizacije s prostovoljskim programom po tem zakonu so osebe javnega prava ali zasebnega prava, ki so za opravljanje storitev javne službe pridobile koncesijo, in katerih delovanje je z drugim zakonom opredeljeno kot nepridobitno, v katerih se prostovoljsko delo izvaja na podlagi drugega odstavka 7. člena tega zakona in so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom iz 38. člena tega zakona.«.
V tretjem odstavku se za besedilom »prostovoljske organizacije« doda besedilo »ali organizacije s prostovoljskim programom«.
5. člen 
V prvem odstavku 11. člena se za besedilom »prostovoljske organizacije« doda besedilo »ali organizacije s prostovoljskim programom«.
V drugem odstavku se v drugi alineji za besedilom »nedotakljivost ali« črta beseda »za«.
6. člen 
V prvem odstavku 13. člena se beseda »nadzorom« nadomesti z besedo »vodstvom«.
7. člen 
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Bistvene sestavine dogovora o prostovoljskem delu so:
– določitev kraja in časa trajanja prostovoljskega dela, če gre za prostovoljsko delo v tujini pa tudi podatki o nastanitvi ter načinu zagotavljanja drugih pogojev za opravljanje prostovoljskega dela,
– opis prostovoljskega dela,
– določitev usposabljanja za prostovoljsko delo in mentorstva,
– določitev načina zagotavljanja varnosti prostovoljca, če se to delo opravlja v okoliščinah, ki bi lahko ogrozile njegovo varnost, življenje ali zdravje,
– določitev upravičenih stroškov vezanih na opravljanje prostovoljskega dela in njihove povrnitve prostovoljcu in
– določitev načina prenehanja in odpovedi dogovora.«.
V drugem odstavku se črta besedilo »in izjava, da ima urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje«.
Šesti odstavek se črta.
8. člen 
22. člen se črta.
9. člen 
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za namene spremljanja stanja in spodbujanja prostovoljstva v organizaciji, organiziranja in izvajanja prostovoljstva ter uresničevanja pravic in obveznosti prostovoljcev, prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, prostovoljska organizacija ali organizacija s prostovoljskim programom vodi evidenco prostovoljcev in opravljenega prostovoljskega dela tako, da za vsakega prostovoljca vzpostavi in vodi evidenco prostovoljca in opravljenega prostovoljskega dela.
(2) Evidenca prostovoljcev in opravljenega prostovoljskega dela vsebuje naslednje podatke:
– naziv in sedež prostovoljske organizacije ali organizacije s prostovoljskim programom, osebno ime prostovoljca, datum rojstva, datum ali časovno obdobje, v katerem je prostovoljec delo opravil,
– podatek o vrsti opravljenega prostovoljskega dela,
– področje prostovoljskega dela po seznamu, določenim s predpisom na podlagi drugega odstavka 23.a člena tega zakona,
– število opravljenih prostovoljskih ur glede na kraj izvajanja prostovoljskega dela,
– število opravljenih prostovoljskih ur po vrsti in področju prostovoljskega dela in
– navedbo osebnega imena in funkcije odgovorne osebe.
(3) Prostovoljska organizacija ali organizacija s prostovoljskim programom vodi evidenco v elektronski ali fizični obliki na način, da je zagotovljeno varstvo osebnih podatkov. Podatki v evidenci se hranijo deset let od zadnjega vpisa v evidenco prostovoljcev in opravljenega prostovoljskega dela. Listine, na podlagi katerih so bili podatki v evidenco vpisani, se hranijo deset let od nastanka listine.«.
10. člen 
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen 
(vrste prostovoljskega dela) 
(1) Vrste prostovoljskega dela iz druge alineje drugega odstavka 23. člena so:
– organizacijsko delo, ki je opravljanje prostovoljskega dela vodenja projektov in programov, njihova organizacija ali organizacija dela projekta ali programa in opravljanje mentorstva prostovoljcem;
– vsebinsko delo, ki je opravljanje prostovoljskega dela, za izvajanje katerega so potrebna posebna znanja in veščine ali pa gre za osnovno prostovoljsko delo posameznega programa ali projekta. Posebna znanja in veščine so znanja in veščine, ki jih prostovoljec pridobi v vzgojno izobraževalnem sistemu ali na usposabljanju prostovoljske organizacije;
– drugo delo, ki je opravljanje prostovoljskega dela kot pomožnega dela ali dela za podporo prostovoljskemu programu ali projektu ali dela za opravljanje katerega ni potrebno posebno usposabljanje.
(2) Seznam področij prostovoljskega dela in podrobnejšo ureditev evidence opravljenega prostovoljskega dela po prostovoljcih iz prvega odstavka prejšnjega člena predpiše minister oziroma ministrica, pristojna za javno upravo (v nadaljnjem besedilu: minister).«.
11. člen 
V prvem odstavku 24. člena se za besedilom »prostovoljska organizacija« doda besedilo »ali organizacija s prostovoljskim programom«.
V drugem odstavku se za besedilom »kratek opis prostovoljskega dela« črta besedilo »in navedbo vrste in obsega stroškov, če so bili prostovoljcu povrnjeni«.
V tretjem odstavku se za besedilom »prostovoljske organizacije« doda besedilo »ali organizacije s prostovoljskim programom«.
V petem odstavku se za besedilom »prostovoljska organizacija« doda besedilo »ali organizacija s prostovoljskim programom«.
Šesti odstavek se črta.
12. člen 
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prostovoljec ima pravico do:
– predhodne seznanitve z organizacijo, vsebino in pogoji prostovoljskega dela ter s pravicami in obveznostmi, ki mu kot prostovoljcu pripadajo po zakonu, oziroma na podlagi splošnih aktov prostovoljske organizacije,
– potrdila o opravljenem prostovoljskem delu,
– seznanitve z etičnimi pravili organizacije in drugimi etičnimi pravili, ki so pomembna za posamezne oblike prostovoljskega dela,
– ustreznega usposabljanja za prostovoljsko delo in drugega usposabljanja v zvezi s prostovoljskim delom,
– mentorja, ki mu med trajanjem prostovoljskega dela nudi strokovno pomoč in podporo,
– zagotovitve varnosti v času usposabljanja za prostovoljsko delo in v času opravljanja prostovoljskega dela, če se usposabljanje ali to delo opravlja v okoliščinah, ki bi lahko ogrozile varnost, življenje ali zdravje prostovoljca,
– sodelovanja pri odločanju v zadevah, ki vplivajo na prostovoljsko delo,
– odklonitve dela, ki se mu zdi moralno nesprejemljivo ali je v nasprotju z določbami tega ali drugih zakonov,
– povrnitve dogovorjenih stroškov, ki jih je imel v zvezi z opravljanjem prostovoljskega dela,
– vložitve zahteve za izpolnitev obveznosti ali prenehanja kršitve pravic na organ upravljanja prostovoljske organizacije ali organizacije s prostovoljskim programom in
– varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.«.
13. člen 
V prvem odstavku 26. člena se beseda »trinajste« nadomesti z besedo »desete«.
V drugem odstavku se za besedilom »prostovoljske organizacije« doda besedilo »ali organizacije s prostovoljskim programom«.
14. člen 
V prvem odstavku 28. člena se v tretji, četrti in peti alineji za besedilom »prostovoljske organizacije« doda besedilo »ali organizacije s prostovoljskim programom«.
V drugem odstavku se za besedilom »prostovoljske organizacije« doda besedilo »ali organizacije s prostovoljskim programom«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če bi upoštevanje navodil za delo prostovoljske organizacije ali organizacije s prostovoljskim programom, ki prostovoljsko delo organizira, lahko povzročilo škodo prostovoljcu, uporabnikom prostovoljskega dela ali tretjim osebam, je obveznost prostovoljca prostovoljsko organizacijo ali organizacijo s prostovoljskim programom na to pisno opozoriti. V nujnih primerih je izjemoma opozorilo lahko tudi ustno.«.
15. člen 
V prvem odstavku 30. člena se za besedo »prostovoljska« doda besedilo »organizacija ali organizacija s prostovoljskim programom«.
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se za besedilom »prostovoljska organizacija« doda besedilo »ali organizacija s prostovoljskim programom«.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedilom »prostovoljska organizacija« doda besedilo »ali organizacija s prostovoljskim programom«.
16. člen 
V prvem odstavku 32. člena se za besedilom »prostovoljska organizacija« doda besedilo »ali organizacija s prostovoljskim programom«. Za besedo »delo« se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »če je to potrebno zaradi narave prostovoljskega dela ali če prostovoljec izrazi potrebo po usposabljanju.«.
V drugem odstavku se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– seznanitev prostovoljca s prostovoljsko organizacijo ali organizacijo s prostovoljskim programom, njenim delovanjem in njenimi splošnimi akti ter z etičnim kodeksom organizacije in«.
17. člen 
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen 
(vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom) 
(1) Za potrebe spremljanja prostovoljstva in uveljavljanje pravic in obveznosti prostovoljcev prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom pristojna organizacija za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: pristojna organizacija), na podlagi pisne priglasitve pravnih oseb iz prvega in drugega odstavka 9. člena tega zakona, izvede vpis in vzpostavi elektronski vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom (v nadaljnjem besedilu: vpisnik). Ministrstvo in pristojna organizacija objavita seznam prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom vsak na svoji spletni strani.
(2) Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom vsebuje naslednje podatke:
– matično številko pravne osebe,
– naziv in sedež pravne osebe,
– statusna oblika pravne osebe,
– osebne podatke zakonitega zastopnika osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča in EMŠO),
– dejavnost pravne osebe,
– datum vpisa v vpisnik,
– datum vpisa spremembe podatkov v vpisniku,
– datum izbrisa iz vpisnika,
– razlog izbrisa in
– opombe.
(3) Za namen točnosti in ažurnosti podatkov pristojna organizacija prevzema podatke o osebnem imenu, naslovu stalnega in začasnega prebivališča, EMŠO zakonitega zastopnika ter dejavnosti pravne osebe iz Poslovnega registra Slovenije. Če se v Poslovnem registru Slovenije spremenijo podatki iz prve do pete alineje prejšnjega odstavka, se te spremembe z uporabo matične številke pravne osebe avtomatično prevzamejo v vpisnik na podlagi povezanosti s Poslovnim registrom Slovenije.
(4) O zavrnitvi priglasitve iz prvega odstavka tega člena in izbrisu prostovoljske organizacije iz vpisnika prostovoljskih organizacij iz razlogov, navedenih v prvem odstavku 40. člena tega zakona, odloča ministrstvo.
(5) Pravne osebe, v katerih se prostovoljsko delo izvaja skladno z drugim odstavkom 7. člena tega zakona, se morajo pisno priglasiti v vpisnik v roku 30 dni po sprejetju posebnega prostovoljskega programa.«.
18. člen 
V prvem odstavku 39. člena se v četrti alineji za besedo »zastopnika« doda besedilo »(osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča in EMŠO)«.
Doda se nova sedma alineja, ki se glasi:
»– izjavo, da je pravna oseba, v kateri se prostovoljsko delo opravlja na podlagi drugega odstavka 7. člena tega zakona, sprejela poseben prostovoljski program,«.
Dosedanji sedma in osma alineja postaneta osma in deveta alineja.
19. člen 
Besedilo 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prostovoljska organizacija se izbriše iz vpisnika, če:
– prostovoljska organizacija to pisno zahteva,
– pravna oseba preneha obstajati,
– prostovoljska organizacija ne predloži poročila o prostovoljstvu iz prvega odstavka 41. člena tega zakona ali
– ne izpolnjuje več pogojev za vpis v vpisnik.
(2) Pravnim osebam, ki so bile izbrisane iz razloga iz tretje alineje prejšnjega odstavka, ponoven vpis v vpisnik ni dovoljen pred potekom dveh let od dneva izbrisa.
(3) Organizacija s prostovoljskim programom se izbriše iz vpisnika, če:
– pravna oseba preneha obstajati ali
– je prostovoljski program zaključen.«.
20. člen 
Besedilo 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom, ki so vpisane v vpisnik iz 38. člena tega zakona, enkrat letno, na enotno predpisanem obrazcu, pripravijo poročilo o prostovoljstvu, ki vsebuje naslednje podatke za preteklo koledarsko leto:
– o številu prostovoljcev po spolu in starostnih skupinah,
– o skupnem številu opravljenih prostovoljskih ur glede na kraj opravljanja prostovoljskega dela,
– o skupnem številu opravljenih prostovoljskih ur ter številu opravljenih prostovoljskih ur glede na vrste prostovoljskega dela, kot jih določa prvi odstavek 23.a člena tega zakona.
(2) Podatki iz tretje alineje prejšnjega odstavka se prikazujejo po področjih prostovoljskega dela, v skladu s seznamom, določenim s predpisom iz drugega odstavka 23.a člena tega zakona.
(3) Poročilo o prostovoljstvu se predloži pristojni organizaciji prek spletnega portala skupaj s podatki iz letnega poročila za namen državne statistike, ki jih te organizacije predložijo v skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in pripravo letnih poročil.
(4) Na podlagi poročil o prostovoljstvu pristojna organizacija zbere in obdela prejete podatke. Zbirne podatke o prostovoljskem delu v Republiki Sloveniji za preteklo koledarsko leto skupaj s seznamom prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom posreduje ministrstvu. Pristojna organizacija posreduje ministrstvu tudi vse podatke iz poročil o prostovoljstvu za vsako posamezno prostovoljsko organizacijo in organizacijo s prostovoljskim programom.
(5) Pristojna organizacija na spletni strani javno objavi poročilo o prostovoljstvu posamezne prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom.
(6) Ministrstvo na podlagi zbira podatkov iz četrtega odstavka tega člena pripravi skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za preteklo koledarsko leto in ga predloži Vladi Republike Slovenije v seznanitev.
(7) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje seznam prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, podatke o opravljenem prostovoljskem delu ter ocenjeno vrednost prispevka prostovoljstva k družbeni blaginji. Skupno poročilo o prostovoljstvu se objavi na spletni strani ministrstva.
(8) Obrazec iz prvega odstavka tega člena in način prikazovanja in sporočanja podatkov iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, ocenjeno vrednost opravljenega prostovoljskega dela, glede na vrsto prostovoljskega dela iz prvega odstavka 23.a člena tega zakona, vsebino in roke za predložitev zbira podatkov iz četrtega odstavka tega člena ter rok za predložitev skupnega poročila o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji, predpiše minister.«.
21. člen 
V četrtem odstavku 42. člena se beseda »dveh« nadomesti z besedo »petih«.
22. člen 
V sedmem odstavku 43. člena se za besedo »podeljuje« črta besedilo »vsako leto ob mednarodnem dnevu prostovoljstva«.
23. člen 
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
»50. člen 
(1) Z globo od 200 do 500 eurov se za prekršek kaznuje prostovoljska organizacija ali organizacija s prostovoljskim programom, ki ne izda potrdila o opravljenem prostovoljskem delu (prvi in peti odstavek 24. člena tega zakona) ali ga sklene brez obveznih sestavin (tretji odstavek 18. člena tega zakona).
(2) Z globo od 300 do 600 eurov se kaznuje prostovoljska organizacija ali organizacija s prostovoljskim programom, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka proti mladoletni osebi ali osebi, ki ji je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost.
(3) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se za prekršek kaznuje prostovoljska organizacija, ki pri izbiri, usposabljanju in usmerjanju prostovoljcev v prostovoljsko delo z osebami s posebnimi potrebami in drugimi ranljivimi skupinami ne zagotovi, da prostovoljci imajo ali predhodno pridobijo posebna znanja, izkušnje in sposobnosti za prostovoljsko delo z navedenimi skupinami ljudi in drugimi osebami, ki se v skladu s predpisi štejejo za osebe s posebnimi potrebami ali ranljive skupine prebivalstva (prvi odstavek 11. člena tega zakona) ali dopusti opravljanje prostovoljskega dela osebi, ki ji dela s temi skupinami ljudi ni dovoljeno opravljati (drugi odstavek 11. člena tega zakona).
(4) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba iz drugega odstavka 7. člena tega zakona, ki se ne vpiše v vpisnik skladno s petim odstavkom 38. člena tega zakona.
(5) Z globo od 400 do 800 eurov se za prekršek kaznuje prostovoljska organizacija ali organizacija s prostovoljskim programom, če otroku do dopolnjenega 15. leta ali mladoletni osebi ali osebi, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, ne zagotovi opravljanja prostovoljskega dela pod vodstvom mentorja ali opravljanja prostovoljskega dela primernega njeni starosti ali psihofizičnim zmožnostim (prvi in drugi odstavek 13. člena tega zakona).
(6) Odgovorna oseba prostovoljske ali organizacije s prostovoljskim programom se kaznuje:
– z globo od 100 do 250 eurov za prekrške iz prvega in drugega odstavka tega člena,
– z globo od 500 do 1.000 eurov za prekršek iz tretjega in petega odstavka tega člena ter
– z globo od 200 do 400 eurov za prekrške iz četrtega odstavka tega člena.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
24. člen 
(1) Vlada Republike Slovenije uskladi Uredbo o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo (Uradni list RS, št. 62/11) s tem zakonom v štirih mesecih od njegove uveljavitve.
(2) Ministrstvo, pristojno za prostovoljstvo, uskladi Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11 in 60/11 – popr.) s tem zakonom v štirih mesecih od njegove uveljavitve.
25. člen 
(1) Pristojna organizacija začne izvajati vpise v elektronski vpisnik iz prvega odstavka 38. člena zakona za pravne osebe, v katerih se prostovoljsko delo opravlja skladno z drugim odstavkom 7. člena zakona, v roku enega leta od uskladitve predpisa iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(2) Pristojna organizacija prilagodi informacijske rešitve za poročanje o prostovoljskem delu do 31. 12. 2016.
(3) Ne glede na peti odstavek 38. člena zakona se morajo pravne osebe, v katerih se prostovoljsko delo izvaja skladno z drugim odstavkom 7. člena zakona, vpisati v vpisnik v koledarskem letu, ki sledi letu uskladitve predpisa iz drugega odstavka prejšnjega člena.
26. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 150-01/15-2/18
Ljubljana, dne 21. oktobra 2015
EPA 685-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti