Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2015 z dne 26. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2015 z dne 26. 10. 2015

Kazalo

3178. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2015, stran 8816.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 8. redni seji dne 22. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2015 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2015 (Uradni list RS, št. 23/15, dne 3. 4. 2015; Uradni list RS, št. 41/15, dne 12. 6. 2015 in Uradni list RS, št. 57/15, dne 31. 7. 2015) se spremeni 2. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
11.015.440,01
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.795.736,24
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.801.371,00
700 DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
2.267.853,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
246.385,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
287.133,00
706 DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
994.365,24
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
724.632,24
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
2.000,00
712 DENARNE KAZNI
4.380,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
204.026,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
59.327,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
271.645,00
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
250.805,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV
20.840,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
500,00
730 PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV
500,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.948.189,54
740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
2.732.167,28
741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU
216.022,26
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
3.999.369,23
782 PREJETA SRED. IZ PROR. EU-ZA STRUKTURNO POLITIKO
787 PREJETA SREDSTVA 
OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
3.999.369,23
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.536.368,79
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.763.995,08
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
497.323,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
79.894,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.167.411,42
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
17.025,20
409 SREDSTVA, IZLOČENA 
V REZERVE
2.341,46
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.600.773,94
410 SUBVENCIJE
37.000,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
617.950,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
157.062,21
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
788.761,73
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
8.090.606,29
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
8.090.606,29
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432)
80.993,48
431 INVES. TRANSF. PRAV. 
IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.
23.120,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
57.873,48
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(I.-II.) (prih.-odhod.)
–520.928,78
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
48.538,99
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
16.940,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
31.176,00
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
422,99
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN 
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV 
(IV.-V.)
48.538,99
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
662.800,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
662.800,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
357.397,22
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
357.397,22
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)
–166.987,01
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
305.402,78
XI.
NETO FINANCIRANJE
–520.928,78
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČ. 
OB KONCU PRET. LETA
166.987,01
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015.
Št. 410-01/2014-7
Bovec, dne 22. oktobra 2015
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.