Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2015 z dne 26. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2015 z dne 26. 10. 2015

Kazalo

3169. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Litija, stran 8799.

  
Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 34. člen Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je župan Občine Litija sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Litija 
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN Litija) 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Litija – izvedbeni del, sprejetega z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10 in 34/11 – obvezna razlaga), v nadaljevanju OPN Litija.
Spremembe in dopolnitve OPN Litija obsegajo:
– Posamične spremembe in dopolnitve OPN Litija, ki se nanašajo na meje med namenskimi rabami za potrebe gradnje infrastrukturnih objektov, objektov okoljske infrastrukture, stavb za izobraževanje ter stavb za proizvodne in obrtne dejavnosti.
– Spremembe tekstualnega in grafičnega dela OPN Litija z namenom odprave vsebinskih neskladij med posameznimi deli tekstualnega in grafičnega dela OPN Litija.
– Spremembe in dopolnitve veljavnih prostorskih izvedbenih pogojev o legi, velikosti, oblikovanju stanovanjskih, gospodarskih, kmetijskih stavb, stavb za potrebe izobraževanja ter stavb za potrebe proizvodne in obrtne dejavnosti.
Razlog za začetek postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN Litija je odprava omejitev, s katerimi se Občina Litija sooča zaradi nekaterih obstoječih mej med namenskimi rabami, ki bi jih bilo posledično smiselno spremeniti, ter zaradi odprave nekaterih nedoslednosti in vsebinskih neskladij v izvedbenem delu OPN Litija, ki so se izkazali kot ovira nadaljnjemu prostorskemu razvoju občine.
Iz razlogov iz prejšnjega odstavka je zato potrebno in smiselno, da se čim prej pripravijo in sprejmejo spremembe in dopolnitve OPN Litija, kot izhajajo iz pred prejšnjega odstavka.
2. člen 
(območje sprememb in dopolnitev OPN Litija ter vrsta postopka, po katerem se spremembe in dopolnitve izvedejo) 
Nekatere spremembe in dopolnitve določil posameznih členov OPN Litija se nanašajo na celotno območje Občine Litija, posamezne spremembe in dopolnitve namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev v tekstualni ali grafični obliki pa se nanašajo zgolj na posamezne enote urejanja prostora.
Spremembe in dopolnitve OPN Litija se izvedejo po postopku priprave občinskega prostorskega načrta (podpoglavje 4.1.2. Postopek priprave občinskega prostorskega načrta v Zakonu o prostorskem načrtovanju). Skladno z 18. členom Zakona o prostorskem načrtovanju se namreč spremembe in dopolnitve prostorskega akta pripravljajo in sprejemajo po postopku, ki je predpisan za njegovo pripravo in sprejem.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz stanja prostora, strokovne podlage za poselitev, ki se v ta namen analizirajo in ustrezno dopolnijo, splošne smernice državnih nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) in njihove razvojne potrebe, lastne razvojne potrebe občine in lokalnih NUP ter usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov.
4. člen 
(faze postopka in okvirni roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN Litija) 
Izvedejo se naslednje faze postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN Litija, in sicer po terminskem planu, ki predstavlja okvirno izhodišče za končno pripravo sprememb in dopolnitev OPN Litija.
Faze
Okvirni roki
1. faza:
– izdelava strokovnih podlag z rešitvami navezav na sosednja območja; 
– pridobitev posebnih smernic NUP, če se to izkaže za potrebno in uskladitev rešitev z NUP.
3 mesece po objavi Sklepa o začetku postopka
2. faza:
– izdelava osnutka sprememb in dopolnitev OPN Litija na podlagi strokovnih podlag ter splošnih in posebnih smernic NUP; 
– pridobitev prvega mnenja NUP; 
– pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
3 mesece po pridobitvi posebnih smernic NUP
3. faza:
– pregled in analiza mnenj NUP ter izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN Litija v skladu z zahtevami mnenj NUP; 
– priprava gradiva za prvo obravnavo Občinskemu svetu Občine Litija in na odborih občinskega sveta ter gradiva za javno razgrnitev in javno obravnavo; 
– izvedba javne razgrnitve in javne obravnave; 
– proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov; 
– sprejem stališč do pripomb, 
– če je to potrebno, priprava okoljskega poročila in posredovanje le-tega skupaj z dopolnjenim osnutkom občinskega prostorskega načrta ministrstvu.
6 mesecev po izdelanem osnutku
4. faza:
– izdelava predloga sprememb in dopolnitev OPN Litija v skladu s stališči do pripomb in predlogov; 
– pridobitev drugega mnenja NUP.
3 mesece po pridobitvi mnenj NUP
5. faza:
– dopolnitev prostorskega akta z morebitnimi zahtevami NUP in izdelava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev OPN Litija; 
– predstavitev in obravnava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev na Občinskem svetu Občine Litija in njegovih odborih v drugem branju ter sprejem predloga; 
– objava v Uradnem listu RS in spletnih straneh Občine Litija; 
– priprava končnih elaboratov.
6 mesecev po izdelanem predlogu
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, se od faze pridobivanja smernic, roki ustrezno spremenijo.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog sprememb in dopolnitev OPN Litija so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana (za področje razvoja poselitve);
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (za področje kmetijstva);
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva);
– Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva);
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami);
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje ohranjanja narave);
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine);
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana (v vednost);
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje cestnega prometa s pomorskim in železniškim prometom in zračnega prometa);
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje rudarstva in energetike);
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanja);
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (za področje obrambe);
– Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana (za področje energetike);
– Elektro Ljubljana, d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto (za področje energetike);
– Elektro Ljubljana, d.d., DE Trbovlje, Gimnazijska 25, 1420 Trbovlje (za področje energetike);
– Telekom d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Cigaletova 15, Ljubljana (za področje lokalne infrastrukture);
– Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Ponoviška 15, 1270 Litija;
– Istrabenz plini, d.o.o. Koper, PE Zahodna Slovenija, Mladinska ulica 89, 1000 Ljubljana (za področje plinske napeljave);
– Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija;
– Drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN Litija izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje in pristojnost.
V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN Litija sodeluje tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, ki na podlagi vloge občine odloči, ali je za spremembe in dopolnitve OPN Litija potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
6. člen 
(objava in začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu, na naslovu: http://www.litija.si ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Litija pošlje ta sklep tudi Ministrstvu za okolje in prostor in sosednjim občinam.
Št. 350-2/2015-01
Litija, dne 14. oktobra 2015
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost