Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2015 z dne 26. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2015 z dne 26. 10. 2015

Kazalo

3165. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015 – rebalans I, stran 8797.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, in 40/12 – ZUJF), šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, ZJF-UPB4, 14/13 – popravek, 110/11) ter 14. in 100. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 7. redni seji dne 22. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015 – rebalans I 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015 (Uradni list RS, št. 28/15) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Rebalans I za leto 2015
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.508.846
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.975.613
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
1.612.007
700 Davki na dohodek in dobiček
1.391.447
703 Davki na premoženje
154.100
704 Domači davki na blago in storitve
66.460
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
363.606
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
139.011
711 Takse in pristojbine
2.200
712 Globe in druge denarne kazni
6.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
200
714 Drugi nedavčni prihodki
215.996
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
97.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
38.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
59.000
73
PREJETE DONACIJE 
1.601
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.601
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
434.632
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
286.916
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
147.716
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.638.877
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)
800.985
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
117.350
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
18.054
402 Izdatki za blago in storitve
630.185
403 Plačila domačih obresti
11.500
409 Rezerve
23.896
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.011.682
410 Subvencije
68.021
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
626.775
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
56.781
413 Drugi tekoči domači transferi
260.105
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
798.156
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
798.156
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431)
28.055
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU
16.555
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
11.500
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–130.031
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
74.776
550 Odplačila domačega dolga
74.776
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–204.807
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–74.776
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
130.031
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2014
204.857
9009 – Splošni sklad za drugo
« 
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015 (Uradni list RS, št. 28/15) se drugi odstavek 8. člena spremeni tako, da glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 20.000 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-16/2014-98
Kostanjevica na Krki, dne 22. oktobra 2015
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.

AAA Zlata odličnost