Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

3040. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike, stran 8502.

  
Na podlagi 26. člena in za izvajanje drugega odstavka 14. člena ter tretjega odstavka 24. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(povabilo razvojnemu svetu regije za pripravo dogovora za razvoj regije) 
(1) Postopek priprave dogovora za razvoj regije (v nadaljnjem besedilu: dogovor) se začne po sprejetju regionalnega razvojnega programa s povabilom državnega organa, pristojnega za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), razvojnemu svetu regije za pripravo in podpis dogovora (v nadaljnjem besedilu: povabilo).
(2) Povabilo vsebuje:
a) poziv za predložitev povzetka regionalnega razvojnega programa, ki vključuje:
– razvojne cilje in prioritete regije v programskem obdobju,
– opis razvojnih specializacij regije in
– karto omrežja naselij z vlogo posameznih naselij v regiji,
b) poziv za predložitev regijskih projektov,
c) navodila za pripravo in sklepanje dogovora z okvirno časovnico,
č) pogoje iz 3. člena in splošna merila iz prvega odstavka 4. člena te uredbe,
d) sklic na merila za izbor operacij Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za projekte, ki se financirajo iz tega operativnega programa in se neposredno potrjujejo po uredbi, ki ureja izvajanje evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji.
(3) Na določenem področju lahko povabilo vsebuje tudi podrobnejša merila za izbor operacij, ki so na tem področju določena z drugimi predpisi in jih ministrstvu posreduje pristojno resorno ministrstvo. V tem primeru pridobi ministrstvo predhodno soglasje pristojnega resornega ministrstva o vključitvi takšnega izbora operacij na določenem področju v dogovor. Če je takšno soglasje dano v času usklajevanja dogovora, ministrstvo ustrezno dopolni povabilo.«.
2. člen 
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen 
(vsebina dogovora) 
Dogovor vsebuje:
a) povzetek regionalnega razvojnega programa s predstavitvijo razvojnih specializacij regije, strateških razvojnih ciljev regije ter prioritet in ukrepov,
b) opis meril za izbor iz 4. člena te uredbe in postopka izbora projektov,
c) seznam projektov, ki bodo omogočili izkoriščanje najpomembnejših razvojnih potencialov in prednosti regije, odpravljali ključne razvojne ovire regije in uresničevali regijske razvojne specializacije, razvrščenih po prioriteti s podatki o nosilcih, imenih projektov ter finančno oceno posameznih projektov in zbirnik po virih sredstev in
č) predstavitev posameznih projektov, ki mora poleg sestavin iz 10. točke 4. člena Uredbe o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 69/12 in 78/15) vsebovati tudi:
– fazo v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja pri investicijskih projektih ter seznam dokumentacije, ki je že pripravljena, in
– podatke o pravnem stanju zemljišč in objektov pri investicijskih projektih.«.
3. člen 
V prvem odstavku 3. člena se peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– prikaz okvirne finančne konstrukcije projekta,«.
Tretji odstavek se črta.
4. člen 
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Razvojni svet regije ovrednoti in razdela splošna merila iz prejšnjega odstavka v regijsko specifična merila z upoštevanjem razvojnih specializacij in prioritet regije. Razvojni svet regije sprejme ta merila pred izvedbo ocenjevanja predlogov regijskih projektov«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za projekte, ki se sofinancirajo iz sredstev evropske kohezijske politike, se upoštevajo tudi merila za izbor operacij po zakonodaji, ki ureja izvajanje evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji.«.
5. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(priprava, medresorsko usklajevanje, podpis in sprememba dogovora) 
(1) Na podlagi povabila pripravi regionalna razvojna agencija (v nadaljnjem besedilu: RRA) osnutek dogovora za razvoj regije, ki vključuje regijske in sektorske projekte. Predlogi projektov za uvrstitev v dogovor se preverjajo glede izpolnjevanja pogojev in točkujejo po merilih.
(2) Na podlagi sklepa razvojnega sveta regije o določitvi regijskih projektov za uvrstitev v osnutek dogovora pošlje RRA osnutek dogovora ministrstvu. Za uvrščene regijske in sektorske projekte pošlje RRA ministrstvu tudi izpolnjene kontrolne liste s preverjenimi pogoji in ocenami projektov glede na merila.
(3) Ministrstvo preveri izpolnjevanje pogojev iz 3. člena in upoštevanje meril iz 4. člena in tretjega odstavka 2. člena te uredbe, seznani z osnutkom dogovora pristojna resorna ministrstva ter organizira in vodi usklajevanje dogovora med razvojno regijo in pristojnimi resornimi ministrstvi, ki se opredelijo o regijskih projektih prek teritorialnega razvojnega dialoga.
(4) V okviru teritorialnega razvojnega dialoga pridobi ministrstvo tudi od resornih ministrstev predloge dodatnih sektorskih projektov po razvojnih regijah, ki uresničujejo program resornega ministrstva za doseganje ciljev na njegovem delovnem področju in tudi pomembno vplivajo na uresničevanje razvojnih prioritet v regiji. Do predloga sektorskega projekta, ki ga predlaga resorno ministrstvo, se opredeli razvojni svet regije tako, da opredeli njegov pomen za doseganje ključnih razvojnih ciljev regije in ga vključi oziroma ne vključi v dopolnjen osnutek dogovora za razvoj regije.
(5) Regijski in sektorski projekti se uvrščajo v dogovor za razvoj regije s soglasjem razvojnega sveta regije, pristojnega resornega ministra in ministra, pristojnega za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: minister).
(6) Dogovor za razvoj regije je sklenjen, ko ga sprejme razvojni svet regije, potrdi svet regije ter podpišeta predsednik razvojnega sveta regije in minister.
(7) Spremembo dogovora predlagata razvojni svet regije ali ministrstvo v primerih, ko pride do bistvenih odstopanj pri izvajanju dogovora ali do potrebe po njegovi dopolnitvi. Pri pripravi sprememb dogovora se smiselno uporabljajo določbe te uredbe, ki urejajo postopek priprave dogovora. Pri odstopanjih, ki niso bistvena, lahko nosilec projekta ob prijavi za sofinanciranje obrazloži odstopanja od sprejetega dogovora, obrazložitev pa predloži tudi RRA. Bistvena odstopanja so:
– 20 ali več odstotno odstopanje finančne vrednosti posameznega projekta,
– sprememba namena ali ciljev posameznega projekta ali
– zamenjava projekta v dogovoru ali dopolnitev dogovora z novim projektom.
(8) Razvojna regija in ministrstvo pri pripravi dogovora za razvoj regij sodelujeta z državnim organom, pristojnim za evropsko kohezijsko politiko v delu, ki se nanaša na porabo sredstev evropske kohezijske politike.«.
6. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(medregijski projekti) 
Za pripravo in izvajanje medregijskih projektov, ki imajo razvojni učinek na več regij, lahko sveti vključenih regij pooblastijo eno od RRA.«.
7. člen 
Naslov 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(pomoč občinam pri razvoju območij, kjer živi romska skupnost)«. 
V prvem odstavku se besedilo »naselij, v katerih živi« nadomesti z besedilom »območij, kjer živi«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pomoč se lahko dodeli za sofinanciranje naslednjih aktivnosti pri izvajanju projektov na območjih, kjer živi romska skupnost:
– izgradnja, sanacija ali modernizacija vodovodnih sistemov,
– izgradnja, sanacija ali modernizacija kanalizacijskega omrežja,
– elektrifikacija strnjenih naselij,
– novogradnje ali rekonstrukcije lokalnih cest in poti,
– odkup zemljišč za ureditev območij, kjer živi romska skupnost, ter
– izdelava projektne dokumentacije.«.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-22/2015
Ljubljana, dne 14. oktobra 2015
EVA 2015-2130-0021
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost