Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2015 z dne 12. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2015 z dne 12. 10. 2015

Kazalo

3033. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Podrožnik v Mozirju, stran 8497.

  
Na podlagi 61. člena v povezavi s četrtim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je župan Občine Mozirje na 6. redni seji dne 29. 9. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Podrožnik v Mozirju
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Podrožnik v Mozirju (Uradni list RS, št. 61/02, 24/03, 75/03, 27/05 in 76/10) v nadaljevanju: Odlok o URN.
2. člen
V 2. členu se na koncu doda nova alineja, ki se glasi:
Sestavni del Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o URN Podrožnik v Mozirju so:
7.2. Situacija obstoječega stanja z mejo območja obdelave
M – 1: 500
8.2. Zazidalna situacija s funkcionalno oblikovalskimi pogoji
M – 1: 500
10.4. Tehnični elementi za zakoličenje gradbenih parcel in objektov
M – 1: 500
11.4. Zbirni načrt komunalnih vodov in priključkov
M – 1: 500
Sprememba in dopolnitev URN se nanašajo na: dozidavo TC Hofer, gradnjo trgovskega objekta in gradnjo bencinskega servisa. Zaradi predvidenih dozidav in gradenj se prilagodi komunalna in energetska infrastruktura ter zunanja ureditev.
3. člen
V 4. členu se na koncu doda nov odstavek:
Obseg ureditvenega območja, ki je predmet sprememb in dopolnitev URN Podrožnik v Mozirju poteka po parcelah številka: vzhod vzhod 14/14, 56/7, jug 58/5, sever 41/5, 41/13, 41/10, zahod 876/1 vse k. o. Ljubija.
Ureditveno območje obsega parcele številka: 41/4, 41/15, 56/6, 58/4, 55, vse k. o. Ljubija.
4. člen
Spremembe in dopolnitve URN Podrožnik v Mozirju, je izdelalo podjetje OSA arhitekti d.o.o., pod številko naloge 14-169. Ureditveno območje predstavlja del ureditvenega območja Občine Mozirje.
5. člen
Na koncu 6. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
Za ureditveno območje, ki je predmet tega odloka je merodajna postavitev objektov, kot je prikazana v grafičnih podlogah.
6. člen
Na koncu 7. člena se doda nov 7.c člen, ki se glasi:
Na ureditvenem območju, ki je predmet tega odloka so predvideni:
– gradnja podaljška obstoječega TC Hofer,
– gradnja novega trgovskega objekta,
– gradnja bencinskega servisa
z ureditvijo manipulativnih in parkirnih površin.
Tipologija zazidave
1. Podaljšek TC Hofer:
predviden podaljšek trgovskega objekta (prodajni in skladiščni prostori), tlorisnega gabarita 11,5 x 26,5 m, etažnosti P, ravna streha, višinsko prilagojena obstoječemu objektu, zaključena z atiko, naklon strešin v območju 0°–45°
2. Trgovski objekt (oznaka 2a)
Predviden trgovski objekt (prodajni in skladiščni prostori), tlorisnega gabarita 18,00 x 45,00 m, etažnosti P, streha ravna, zaključena z atiko, naklon strešin v območju 0°–45°;
3. Bencinski servis (oznaka 2b)
Predviden manjši bencinski servis, velikost nadstreška 14,5 x 8,00 m, ±1,00 m, etažnost P, streha ravna.
Oblikovanje zunanje podobe objektov
Možna je klasična ali montažna gradnja predvidenih objektov, zunanji izgled objektov mora biti poenoten. Pri vseh objektih so možne rekonstrukcije, dozidave. Dozidava ne sme presegati 50% tlorisne velikosti objekta in maksimalne višine objekta.
Lega objektov na zemljišču
Lega stavb je določena v karti »Načrt parcelacije – tehnični elementi za zakoličenje novih gradbenih parcel in objektov«, kjer je s koordinatami v Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu natančno določena lega posameznih objektov in velikost ter lega posameznih parcel.
V območju URN-ja so določene linije tlorisnih gabaritov. Možna so odstopanja, vendar le ob upoštevanju 4-metrskega odmika od sosednjih parcelnih mej, ali manj s soglasjem mejaša.
Ureditev okolice objektov
Okolica objektov obsega parkirne in manipulativne površine ter zelene površine. Ureditev okolice se prilagodi že ustvarjenim danostim.
Ozelenitev mora biti skladna z obstoječo krajino, izbor nove vegetacije se poenoti z obstoječo vegetacijo, ki se na območju že nahaja.
Vsi posegi, nastali zaradi gradbenih del, se sanirajo.
Pri urejanju okolice mora investitor:
– ob izkopu gradbene jame odstraniti plodno zemljo in jo začasno deponirati ter v največji možni meri ponovno uporabiti,
– med gradnjo zavarovati obstoječo vegetacijo pred poškodbami.
Posebna merila in pogoji za oblikovanje objektov in tolerance
– lega posameznih stavb 1/1 je določena z gradbeno linijo, ki so razvidne iz karte »8.2 Zazidalna situacija s funkcionalno oblikovalskimi pogoji«,
– tolerance tlorisnih dimenzij stavb so ±1,00 m, objekti in dozidava so lahko manjši od prikazanih,
– najmanjši odmiki objektov od parcelnih mej so 4,0 m, odmik je lahko manjši, v tem primeru je potrebno soglasje lastnika sosednjega zemljišča – mejaša,
– višinski gabariti predvidenih objektov in dozidav so opredeljeni s številom etaž. Natančneje bodo za nove objekte določeni v projektu gradbenih del (PGD) posameznih objektov pod pogojem, da ne presegajo višine obstoječega objekta – TC Hofer; toleranca pri višinskem gabaritu je ±1,00 m,
– dovoljena je postavitev solarnih celic na streho, v tem primeru se višina objekta poveča za višino solarnih celic.
Odstopanja od tehničnih ali ureditvenih elementov URN so možna, če so iz geoloških, hidroloških, geomehanskih, topografskih ali katastrskih razmer ugotovljene bolj ekonomične in tehnično bolj utemeljene rešitve. Z odstopanji morajo soglašati organi oziroma organizacije, v katerih delovno področje odstopanje spada.
(Usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)
Obstoječi objekti po tem odloku so vsi objekti, ki se nahajajo v ureditvenem območju in so v izvedeni fazi v času trajanja in sprejetja URN.
V času trajanja URN so na vseh obstoječih objektih dovoljena investicijsko-vzdrževalna dela. Dovoljene so:
– rekonstrukcije, dozidave in nadzidave v okviru gabaritov in pod pogoji, ki veljajo za novogradnje v ureditvenem območju URN,
Spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje v ureditvenem območju URN.
Dopustne so tudi rušitve vseh obstoječih objektov. Po odstranitvi objekta se lahko na njihovem mestu postavi nov objekt pod pogoji, ki veljajo za novogradnje v ureditvenem območju URN, skladno z veljavno zakonodajo.
7. člen
Na koncu 11. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
V ureditvenem območju, ki je predmet tega odloka je priključitev na telekomunikacijsko omrežje v pristojnosti investitorja: je dovoljena in ni nujna.
8. člen
Na koncu 14. člena, se doda 14.a člen, ki se glasi:
Podatki o obstoječi infrastrukturi so pridobljeni od posameznih upravljavcev. Pred izvedbo je potrebno na terenu natančno določiti lego posameznih vodov.
Odvodnjavanje padavinskih in komunalnih odpadnih voda
Komunalne odpadne vode
Se odvodnjavajo v obstoječo kanalizacijo, če tehnične zahteve to dopuščajo.
Padavinske odpadne vode
Meteorne vode se odvodnjavajo z odvodnikom v jarek, preko cevnega zadrževalnika iz armirano betonskih cevi. S soglasjem upravljavca je dovoljena tudi drugačna, boljša tehnična rešitev.
Zaradi omogočene etapne realizacije ureditvenega načrta se odvodnjavanje rešuje vzporedno z izvedbo posamezne faze komunalne infrastrukture.
Energetska infrastruktura
Za potrebe izvedbe priključitve objekta z dvema odjemnima mestoma z priključno močjo 55 kW (3x80A), bo potrebna zamenjava obstoječega 630 kVA transformatorja z novim 1000 kVA transformatorjem v obstoječi transformatorski postaji TP 20/0,4 kV PODROŽNIK 1 ter dograditi obstoječe NN omrežje. Iz obstoječe transformatorske postaje TP 20/0,4 kV PODROŽNIK 1 se nato zgradi nova kabelska kanalizacija s cevmi ustrezne kapacitete s posameznimi tipskimi kabelskimi jaški na trasi, v katero se bo uvlekel nov izvod za predvidena objekta. Trasa kabelske predvidene elektro kabelske kanalizacije bo potekala paralelno z obstoječimi kablovodi z ustreznim odmikom. Nad predvideno elektro kabelsko kanalizacijo se na celotni trasi, na globini 0,6 m, položi valjanec FeZn 25 x 4 mm. Kapaciteta kabelske kanalizacije je razvidna iz priložene situacije in bo omogočala uvleko dodatnih kablov za izvedbo novih izvodov iz obstoječe transformatorske postaje TP 20/0,4 kV PODROŽNIK 1 brez dodatnih gradbenih posegov. V transformatorski postaji se poleg zamenjave transformatorja zamenja tudi NN polje v katerem se dogradi varovanje novega priključnega kablovoda. Po polaganju kabla je potrebno uvodne odprtine zapreti z ustreznim polnilom (purpen), da preprečimo dostop vlage in insektov. Kabli se v NN polju in kabelskih jaških označijo s predpisano tablico iz katere je razvidno, od kod kabel prihaja, oziroma kam gre. Za označevanje novo položenih kablov poskrbi izvajalec del.
Pred nadaljnjim načrtovanjem je potrebno pridobiti mnenje geomehanika in zaključke geomehanskega poročila dosledno upoštevati.
9. člen
Na koncu 17. člena, se doda odstavek, ki se glasi:
Priključitev na telekomunikacije je dovoljena in ni obvezna.
10. člen
Na koncu 18. člena, se doda odstavek, ki se glasi:
Priključitev na KTV je dovoljenja in ni obvezna.
11. člen
Na koncu 19. člena se doda nov odstavek, ki glasi:
Do izgradnje daljinskega ogrevanja ali plinifikacije se objekte lahko ogreva z zemeljskim plinom ali lahkim kurilnim oljem. Dovoljeno je ogrevanje na toplotno črpalko ali drug alternativni vir ogrevanja. Dovoljeno je postaviti sončne celice.
12. člen
20. člen odloka se popravi in se glasi:
Ureditveno območje nima posebnega statusa na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave (naravne vrednote, zavarovana območja, Natura 2000).
13. člen
Na koncu 23. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
Odpadki se zbirajo na gradbenih parcelah objektov. Pri obratovanju objektov v ureditvenem območju URN bodo nastajali komunalni odpadki, ki se bodo zbirali v za to namenjenih posodah in jih bo odvažalo javno podjetje na mestno deponijo.
Dostop za komunalna vozila je zagotovljen po vseh javnih dovoznih cestah. Investitorji objektov morajo na gradbeni parceli predvideti odjemno mesto tako, da bo mogoč dostop s komunalnimi vozili.
Na območju URN ni predviden otok ZLF.
14. člen
Na koncu 26. člena se doda nov člen, ki se glasi:
Predmetni URN podaja samo konceptualne rešitve. Natančne rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji, ki mora upoštevati pogoje posameznih upravljavcev in usmeritve tega URN. Zaradi tega so dopustna odstopanja od rešitve v lokacijskem načrtu (trase, zasnove), ki so strokovno in ekonomsko utemeljena in se z njimi strinjajo posamezni upravljavci. Dovoljenje so prestavitve, odstranitve obstoječih vodov in gradnja nadomestnih vodo.
15. člen
Na koncu 27. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
Dovoljena je parcelacija obstoječih parcel: združevanje ali razdruževanje le-teh.
16. člen
31. člen se v celoti črta in se nadomesti z novim besedilom:
1. Varstvo pred požarom
Za zaščito pred požarom morajo biti zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi in premoženja,
– odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vir za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
Za objekte, ki so določeni v Pravilniku o študiji požarne varnosti, se mora v sklopu projektne dokumentacije PGD izdelati študija požarne varnosti. Za objekte, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz dokumenta zasnova požarne varnosti.
Skladno z Uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) objekt ne spada med objekte za katere je potrebna gradnja zaklonišča. Predvidi se ojačitev prve plošče.
2. Intervencijske poti in površine
Na območju je treba zagotoviti dovozne poti in površine za delovanje intervencijskih vozil v skladu z veljavnimi predpisi. Intervencijske poti morajo biti izvedene tako, da gasilskim vozilom ni potrebna vzvratna vožnja (krožne poti in krožna obračališča).
Dovozne poti ter delovne površine za gasilska vozila morajo biti načrtovane za 10 ton osne obremenitve. Načrtovane in označene morajo biti skladno z zahtevami veljavnih predpisov. Dovozna pot v območje je zagotovljena z lokalne ceste.
3. Hidrantno omrežje
Za gašenje požara mora biti v območju načrtovano zunanje hidrantno omrežje v obročasti zanki z nadzemnimi talnimi hidranti tako, da je možno objekt gasiti iz najmanj dveh strani hkrati. Hidranti morajo biti ustrezno označeni in zavarovani. Zasnova notranje hidrantne mreže v kolikor je potrebna mora biti izvedena skladno z Študijo ali zasnovo požarne varnosti.
4. Varstvo pred potresom
Predvideni objekt mora biti načrtovan potresno varno in mora biti projektiran v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Objekt mora biti načrtovan varno glede na stopnjo potresne ogroženosti območja.
Območje se nahaja v 7. coni potresne ogroženosti po MSC lestvici.
5. Možnost izlitja nevarnih snovi
Parkirne površine morajo biti opremljene s kanaletami in peskolovi, ki preprečujejo morebitno izlitje nevarnih snovi v podtalnico.
6. Požarna voda in hidrantna mreža
V primeru požara se bo za gašenje požara uporabljala voda iz javnega vodovodnega omrežja, na katero se bo navezalo interno hidrantno omrežje.
Če se v fazi projektiranja izkaže, da javno vodovodno omrežje ne zadošča za potrebe gašenja, si mora investitor na lastni gradbeni parceli zagotoviti ustrezno požarno varnost v skladu z veljavnimi požarnimi predpisi.
Odmiki
Z izbranimi materiali in odmiki je treba preprečiti možnost širjenja požara iz objekta na sosednja zemljišča ali objekte. Odmiki morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji, ki se izdela v sklopu izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.
V času gradnje je treba zagotoviti vse potrebne ukrepe, da se zmanjša možnost za nastanek požara in preprečitev njegove širitve na sosednje zemljišče.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0002/2014-8
Mozirje, dne 29. septembra 2015
 
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost