Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2015 z dne 12. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2015 z dne 12. 10. 2015

Kazalo

3032. Pravilnik o načinu in pogojih vzdrževanja plovbnega območja in upravljanja vstopno izstopnih mest na reki Savinji v Občini Ljubno, stran 8495.

  
Na podlagi 13. člena Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Savinji v Občini Ljubno, 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11) je Občinski svet Občine Ljubno na 7. redni seji dne 1. 10. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o načinu in pogojih vzdrževanja plovbnega območja in upravljanja vstopno izstopnih mest na reki Savinji v Občini Ljubno
1. člen
(predmet pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa način in pogoje vzdrževanja plovbnega območja in upravljanja vstopno izstopnih mest na reki Savinji v skladu z Odlokom o določitvi plovbnega režima na reki Savinji v Občini Ljubno (Uradni list RS, št. 77/15 – v nadaljnjem besedilu: Odlok o določitvi plovbnega režima).
(2) Ta pravilnik določa tudi pogoje, način, obseg, trajanje, financiranje in druge vsebine v zvezi s prenosom izvajanja tehničnih nalog pri vzdrževanju plovbnega območja in upravljanju vstopno izstopnih mest na reki Savinji v skladu z Odlokom o določitvi plovbnega režima.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot pojmi, uporabljeni v Zakonu o plovbi po celinskih vodah (v nadaljnjem besedilu: ZPCV) in v Odloku o določitvi plovbnega režima.
(2) Ostali pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– plovbno območje je plovbno območje na reki Savinji v skladu z Odlokom o določitvi plovbnega režima;
– vstopno izstopna mesta so vstopno izstopna mesta na reki Savinji v skladu z Odlokom o določitvi plovbnega režima;
– javna služba je izbirna lokalna gospodarska javna služba vzdrževanja plovbnega območja in upravljanja vstopno izstopnih mest na reki Savinji v skladu z Odlokom o določitvi plovbnega režima.
(3) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
3. člen
(organizacijska in prostorska zasnova javne službe)
(1) Izvajalec javne službe je občinska uprava Občine Ljubno (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe).
(2) Javna služba se izvaja na reki Savinji od vstopnega mesta Grudnska žaga do izstopnega mesta Mlinarjev jez.
4. člen
(splošni pogoji izvajanja javne službe)
Izvajalec javne službe je dolžan izvajati javno službo v skladu s predpisi o gospodarskih javnih službah, ZPCV in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi ter v skladu z Odlokom o določitvi plovbnega režima in s tem pravilnikom.
5. člen
(vzdrževanje plovbnega območja)
(1) Javna služba obsega vzdrževanje plovbnega območja.
(2) Izvajalec javne službe v okviru vzdrževanja plovbnega območja:
– izvaja redne preglede plovbnega območja in odstranjuje ovire, ki onemogočajo plovbo oziroma o ovirah obvešča izvajalca gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč (6. člen);
– obvešča uporabnike o stanju plovbnega območja (7. člen), in
– izvaja druge naloge v skladu s predpisi.
6. člen
(izvajanje rednih pregledov in odstranjevanje ovir)
(1) Izvajalec javne službe izvaja redne preglede plovbnega območja najmanj enkrat mesečno v času, ko je dovoljena plovba v skladu z Odlokom o določitvi plovbnega režima, ter enkrat pred začetkom plovbne sezone in enkrat po končani plovbni sezoni v skladu z Odlokom o določitvi plovbnega režima.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek izvajalec javne službe v času, ko je dovoljena plovba v skladu z Odlokom o določitvi plovbnega režima, izvede pregled plovbnega območja po vsakem naravnem ali drugem dogodku, ki lahko vpliva na plovbno območje (obilno deževje, kamniti podori ipd.).
(3) V primeru ugotovitve ovire, ki onemogoča plovbo, mora izvajalec javne službe poskrbeti za njeno odstranitev, če je to mogoče, v nasprotnem primeru pa nemudoma obvestiti izvajalca gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč po zakonu, ki ureja upravljanje z vodami.
7. člen
(obveščanje uporabnikov)
(1) Izvajalec javne službe na opozorilno-informacijskih tablah na vstopno izstopnih mestih pregledno predstavi vse pomembnejše informacije v zvezi s pravili plovbe ter klicne številke za klic v sili in pomoč v primeru nesreče na plovbnem območju.
(2) Izvajalec javne službe na opozorilno-informacijskih tablah na vstopno izstopnih mestih objavi kontaktne podatke, preko katerih lahko uporabniki dobijo podatke o dnevnem stanju na plovbnem območju (nevarnosti na plovbnem območju, omejitve in prepovedi plovbe, zapore vstopno izstopnih mest ipd.).
8. člen
(upravljanje vstopno izstopnih mest)
(1) Javna služba obsega upravljanje vstopno izstopnih mest.
(2) Izvajalec javne službe v okviru upravljanja vstopno izstopnih mest izvaja:
– redno vzdrževanje vstopno izstopnih mest (9. člen);
– zbiranje odpadkov na vstopno izstopnih mestih (10. člen);
– določanje reda na vstopno izstopnih mestih (11. člen);
– pobiranje pristojbine za uporabo vstopno izstopnih mest za plovbo (12. člen);
– odločanje o posebni rabi vstopno izstopnih mest (13. člen), in
– druge storitve v skladu s predpisi.
9. člen
(redno vzdrževanje vstopno izstopnih mest)
(1) Izvajalec javne službe je dolžan redno vzdrževati vstopno izstopna mesta na način, da je omogočeno varno vplutje in izplutje plovil ter vkrcanje in izkrcanje oseb.
(2) Redno vzdrževanje iz prejšnjega odstavka vključuje:
– ugotavljanje stanja na vstopno izstopnih mestih najmanj enkrat mesečno v času, ko je dovoljena plovba v skladu z Odlokom o določitvi plovbnega režima, ter enkrat pred začetkom plovbne sezone in enkrat po končani plovbni sezoni v skladu z Odlokom o določitvi plovbnega režima;
– redno vzdrževanje priobalnih zemljišč na vstopno izstopnih mestih, kar vključuje strojno in ročno košnjo zemljišč ter obrezovanje dreves in grmovnic na način, da se v največji možni meri ohranja obstoječa zarast;
– redno vzdrževanje in obnavljanje označb na vstopno izstopnih mestih, in
– redno vzdrževanje dostopnih poti in druge infrastrukture na vstopno izstopnih mestih.
10. člen
(zbiranje odpadkov)
Izvajalec javne službe je dolžan zagotavljati pogoje za odlaganje odpadkov na vstopno izstopnih mestih in zagotavljati ravnanje s temi odpadki v skladu s predpisi.
11. člen
(red na vstopno izstopnih mestih)
(1) Izvajalec javne službe določi način in pogoje uporabe vstopno izstopnih mest za plovbo v skladu z Odlokom o določitvi plovbnega režima in s tem pravilnikom.
(2) Izvajalec javne službe objavi red na vstopno izstopnih mestih na vidnem mestu na vsakem vstopno izstopnem mestu.
12. člen
(pobiranje pristojbine)
Izvajalec javne službe pobira pristojbino za uporabo vstopno izstopnih mest za plovbo v skladu z Odlokom o določitvi plovbnega režima.
13. člen
(odločanje o posebni rabi vstopno izstopnih mest)
(1) Izvajalec javne službe lahko na podlagi vloge izjemoma dovoli uporabo vstopno izstopnih mest za druge namene (v nadaljnjem besedilu: posebna raba).
(2) Odločba iz prejšnjega odstavka se izda v obliki soglasja.
(3) Pri določitvi posebne rabe iz prvega odstavka tega člena je potrebno upoštevati določbe ZPCV in drugih predpisov. Posebna raba ne sme onemogočati uporabe vstopno izstopnih mest za dostop do plovbnega območja za plovbo.
14. člen
(prenos izvajanja tehničnih nalog)
(1) Izvajalec javne službe lahko izvajanje tehničnih nalog v zvezi z opravljanjem javne službe prepusti ustrezno usposobljenemu izvajalcu (v nadaljnjem besedilu: izvajalec tehničnih nalog).
(2) Izvajalec javne službe pridobi izvajalca tehničnih nalog na podlagi zbiranja ponudb usposobljenih izvajalcev.
(3) Izvajalec javne službe lahko na izvajalca tehničnih nalog prenese naslednje tehnične naloge v zvezi z opravljanjem javne službe:
– izvajanje rednih pregledov plovbnega območja in odstranjevanje ovir, ki onemogočajo plovbo (6. člen);
– obveščanje uporabnikov o stanju plovbnega območja (7. člen);
– redno vzdrževanje vstopno izstopnih mest (9. člen);
– druge tehnične naloge v zvezi z opravljanjem javne službe, določene v pogodbi.
15. člen
(osnovni pogoji za izbiro izvajalca tehničnih nalog)
(1) Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje v skladu s predpisi o javnem naročanju.
(2) Izvajalec javne službe kot naročnik bo v postopku izbire izvajalca tehničnih nalog izločil ponudnika (tudi vsakega partnerja v skupni ponudbi), ki:
– je v postopku prisilne poravnave ali je zanj bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
– je v stečajnem postopku ali je zanj bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
– je v postopku prisilnega prenehanja ali je zanj bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnosti ali je v katerem koli drugem podobnem položaju;
– je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;
– mu lahko naročnik na kakršnikoli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil;
– je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu s predpisi o javnem naročanju, v tem ali v predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče informacije ali teh informacij ni zagotovil.
16. člen
(sposobnost ponudnika)
(1) Ponudnik mora biti sposoben obveščati uporabnike o dnevnem stanju na plovbnem območju in na vstopno izstopnih mestih. Izpolnjevanje tega pogoja dokazuje s podpisom posebne izjave, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
(2) Ponudnik mora biti kadrovsko in tehnično sposoben izvesti tehnične naloge, ki so predmet javnega razpisa.
(3) Ponudnik je kadrovsko sposoben za izvedbo tehničnih nalog, ki so predmet javnega razpisa, če razpolaga z:
– najmanj 1 osebo, ki ima veljavno licenco za opravljanje strokovnega dela v športni panogi rafting in aktivno obvlada slovenski jezik, in
– najmanj 1 oseba, ki ima veljavno licenco za opravljanje strokovnega dela v športni panogi kajak in kanu na divjih vodah in aktivno obvlada slovenski jezik (v nadaljnjem besedilu: strokovni kader).
(4) Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku, mora imeti ponudnik z njim ali njegovim delodajalcem sklenjeno ustrezno pogodbo, iz katere je razvidno, da bo strokovni kader ponudniku na voljo ves čas izvajanja tehničnih nalog.
(5) Ponudnik je tehnično sposoben za izvedbo tehničnih nalog, ki so predmet javnega razpisa, če razpolaga z:
– najmanj 3 športnimi veslaškimi čolni, ki lahko prevažajo več kot tri osebe, in
– najmanj 3 športnimi veslaškimi čolni, ki lahko prevažajo največ tri osebe.
(6) Če ponudnik ni lastnik športnih veslaških čolnov iz prejšnjega odstavka, mora predložiti ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidna pravica razpolaganja s športnimi veslaškimi čolni iz prejšnjega odstavka ves čas izvajanja tehničnih nalog.
(7) Športni veslaški čolni iz petega odstavka morajo biti vpisani v vpisnik čolnov v skladu s predpisi.
(8) Ponudnik mora zagotavljati izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti ves čas izvajanja tehničnih nalog.
17. člen
(merila za izbiro ponudbe)
V postopku zbiranja ponudb izvajalca tehničnih nalog, določi merila za izbiro, izvajalec javne službe.
18. člen
(sklenitev pogodbe o izvajanju tehničnih nalog)
(1) Izvajalec javne službe kot naročnik sklene s ponudnikom, izbranim na podlagi 15., 16. in 17. člena, pogodbo o izvajanju tehničnih nalog v zvezi z opravljanjem javne službe za dobo treh let, z možnostjo prekinitve po enem letu.
(2) Pogodbeni stranki v pogodbi o izvajanju tehničnih nalog določita način izvajanja tehničnih nalog v skladu z Odlokom o določitvi plovbnega režima in v skladu s tem pravilnikom ter druge obveznosti pogodbenih strank.
19. člen
(odgovornost izvajalca tehničnih nalog)
Izvajalec javne službe ne odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju tehničnih nalog povzroči izvajalec tehničnih nalog uporabnikom ali drugim osebam.
20. člen
(financiranje javne službe)
Izvajanje javne službe se financira s pristojbino, ki se pobira za uporabo vstopno izstopnih mest za plovbo.
21. člen
(sprememba pravilnika)
Ta pravilnik se lahko spreminja na enak način kot je bil sprejet.
22. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-09/2015-02
Ljubno ob Savinji, dne 1. oktobra 2015
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost