Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2015 z dne 12. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2015 z dne 12. 10. 2015

Kazalo

3031. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savinji v Občini Ljubno, stran 8490.

  
Na podlagi drugega odstavka 4. člena in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02 in 110/02 – ZGO-1), 21., 50.a in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 15/10,40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US) ter 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11) je Občinski svet Občine Ljubno na 7. redni seji dne 1. 10. 2015 sprejel
O D L O K
o določitvi plovbnega režima na reki Savinji v Občini Ljubno
1. člen
(predmet odloka)
(1) Ta odlok ureja plovbni režim na reki Savinji od vstopnega mesta Grudnska žaga do izstopnega mesta Mlinarjev jez v skladu z določbami drugega odstavka 4. člena ter 13. členom Zakona o plovbi po celinskih vodah (v nadaljnjem besedilu: ZPCV).
(2) Ta odlok ureja na podlagi devete alineje prvega odstavka 13. člena ZPCV tudi druge pogoje, ki zagotavljajo varstvo človeškega življenja in okolja.
(3) S tem odlokom se določa tudi pristojbina za uporabo vstopno izstopnih mest za plovbo.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot pojmi, uporabljeni v ZPCV.
(2) Ostali pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– plovba je skupni izraz za izvajanje plovbe za gospodarske, turistične, športne ali rekreacijske namene;
– plačnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja vstopno izstopna mesta za izvajanje plovbe;
– uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki na plovbnem območju izvaja plovbo;
– dovolilnica je potrdilo o plačilu pristojbine;
– registrirano plovilo je plovilo, ki je vpisano v vpisnik čolnov v skladu s predpisi.
(3) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
3. člen
(plovbno območje na reki Savinji)
(1) Plovbno območje na reki Savinji obsega reko Savinjo od vstopnega mesta Grudnska žaga do izstopnega mesta Mlinarjev jez.
(2) Orisni prikaz plovbnega območja iz prejšnjega odstavka je v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen
(vstopno izstopna mesta)
(1) Dostop do plovbnega območja iz 3. člena (v nadaljnjem besedilu: plovbno območje) za plovbo je dovoljen le na za to določenih vstopno izstopnih mestih. Orisni prikaz vstopno izstopnih mest je v prilogi, ki je sestavni del tega odloka
(2) Vstopno izstopna mesta iz prejšnjega odstavka so predstavljena tudi v pregledni karti.
(3) Vstopno izstopna mesta za plovbo so:
– Grudnska žaga (samo vstopno mesto),
– Apnenca,
– Savinjski most,
– Vrbje,
– Marčinkov jez,
– Faroška lava,
– Mlinarjev jez (samo izstopno mesto).
(4) Občina uredi lastniška oziroma najemniška razmerja za vstopno izstopna mesta na območju in stroške teh razmerij krije iz proračuna.
5. člen
(vrste plovil)
(1) Na plovbnem območju je dovoljena plovba s športnimi veslaškimi čolni od vstopnega mesta Grudnska žaga do izstopnega mesta Mlinarjev jez.
(2) Na plovbnem območju je dovoljena tudi uporaba pripomočkov za plovbo (rečni bob ipd.) od vstopnega mesta Grudnska žaga do izstopnega mesta Mlinarjev jez.
(3) V skladu s prejšnjima odstavkoma je na plovbnem območju od vstopnega mesta Grudnska žaga do izstopnega mesta Mlinarjev jez dovoljena naslednja plovba:
– s plovili, ki lahko prevažajo več kot tri osebe,
– s plovili, ki prevažajo več kot eno in največ tri osebe,
– s plovili, ki lahko prevažajo največ eno osebo, in s pripomočki za plovbo.
6. člen
(čas, v katerem je dovoljena plovba)
(1) Plovba na plovbnem območju je dovoljena od 1. aprila do 31. oktobra v dnevnem času, z vstopom na reko ob 10. uri in izstopom iz reke ob 18. uri. V času od 1. julija do 31. avgusta je možen vstop na reko ob 9. uri in izstop ob 19. uri.
(2) Ne glede na prvi odstavek je plovba na območju Mlinarjeve/Prodnikove lave, možna tudi dlje v večerne ure ampak največ do 22. ure.
7. člen
(odgovornost uporabnikov plovbnega območja)
(1) Uporabniki morajo pri uporabi plovbnega območja upoštevati določbe ZPCV in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, določbe drugih predpisov, ki urejajo izvajanje plovbe na plovbnem območju in določbe tega odloka.
(2) Nakup dovolilnice za uporabo vstopno izstopnih mest za plovbo (16. člen) je možen le, če uporabnik izkaže izpolnjevanje pogojev za izvajanje plovbe na plovbnem območju, določenih z ZPCV, predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in drugimi predpisi, ki urejajo izvajanje plovbe na plovbnem območju.
(3) Uporabniki uporabljajo plovbno območje glede na predpisan plovbni režim na lastno odgovornost.
(4) Uporabniki morajo pri uporabi plovbnega območja ravnati samoodgovorno in odgovorno do drugih tako, da ne ogrožajo ali poškodujejo sebe ali drugega. Upoštevati morajo naravne danosti in trenutne razmere na plovbnem območju ter svoje psihofizične sposobnosti.
(5) Z določbami prejšnjih odstavkov se ne posega v odgovornost fizičnih in pravnih oseb, ki izvajajo plovbo kot gospodarsko dejavnost.
8. člen
(prepovedi)
(1) Na plovbnem območju je prepovedano vsako dejanje, ki:
– bi ogrožalo varnost ljudi ali plovil;
– je v nasprotju s predpisi s področju varovanja naravne in kulturne dediščine;
– bi onesnažilo vode, obale in obrežja oziroma s katerim bi se poškodovalo obalo in nabrežje;
– je v nasprotju s predpisanim redom na vstopno izstopnih mestih in drugih infrastrukturnih objektih.
(2) Prepovedano je zlasti:
– ovirati plovbo ali dostop do vstopno izstopnih mest;
– dostopati do plovbnega območja za plovbo ter izstopati iz plovbnega območja izven določenih vstopno izstopnih mest, razen v nujnih primerih;
– pluti izven določenega časa plovbe ali v vremenskih oziroma drugih razmerah, ki ne omogočajo varne plovbe;
– pluti s plovili v nasprotju s 5. členom;
– odmetavati trde in tekoče odpadke in druge predmete v vodo;
– prevažati snovi ali predmete, ki bi lahko povzročili onesnaženje vode;
– vnašati v vodo plovila, ki pred splavitvijo niso ustrezno očiščena;
– upravljati plovila pod vplivom psihotropnih snovi ali v drugačnem psihofizičnem stanju, ki ne omogoča varne plovbe.
9. člen
(izjeme)
Omejitve glede plovbnega območja in vstopno izstopnih mest ter določitve plovil in časa plovbe ne veljajo za plovila za zaščito, vzdrževanje, reševanje in pomoč, plovila policije, inšpekcijskih služb, javnih služb na področju upravljanja voda in druga plovila državnih organov, ki izvajajo naloge iz svoje pristojnosti.
10. člen
(skrbnik plovbnega območja)
(1) Skrbnik plovbnega območja po tem odloku je občinska uprava Občine Ljubno (v nadaljnjem besedilu: Občinska uprava).
(2) Skrbnik plovbnega območja izvaja redne preglede plovbnega območja.
(3) V primeru ugotovitve ovire, ki onemogoča plovbo, mora skrbnik plovbnega območja poskrbeti za njeno odstranitev, če je to mogoče, v nasprotnem primeru pa nemudoma obvestiti izvajalca gospodarske javne službe, ki je odgovoren za vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč po zakonu, ki ureja upravljanje z vodami. Če ovira ogroža varnost plovbe, lahko skrbnik plovbnega območja omeji ali prepove plovbo.
(4) Določbe tega člena ne posegajo v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V primeru ugotovitve ovire, ki ogroža življenje ali zdravje ljudi, lahko skrbnik plovbnega območja angažira pristojne službe zaščite in reševanje.
11. člen
(upravljanje vstopno izstopnih mest)
(1) Upravljanje vstopno izstopnih mest je gospodarska javna služba.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka je Občinska uprava.
(3) Upravljavec vstopno izstopnih mest mora zagotoviti pogoje, ki omogočajo varno vplutje in izplutje plovil ter vkrcanje in izkrcanje oseb.
(4) Dolžnost upravljavca je, da na območju vstopno izstopnih mest zbira odpadke oziroma predmete, ki ogrožajo ali lahko ogrozijo varnost plovbe.
(5) Upravljavec vstopno izstopnih mest podrobneje določi red na vstopno izstopnih mestih. Red, ki je predpisan za posamezno vstopno izstopno mesto je uporabnikom vedno na razpolago na dostopnem mestu, na katerem se lahko seznanijo z njihovo vsebino.
12. člen
(izvajanje tehničnih nalog)
Občinska uprava lahko izvajanje tehničnih nalog v zvezi z vzdrževanjem plovbnega območja in upravljanjem vstopno izstopnih mest s pogodbo prepusti ustrezno usposobljenemu izvajalcu.
13. člen
(pravilnik)
(1) Način in pogoji vzdrževanja plovbnega območja in upravljanja vstopno izstopnih mest se podrobneje določijo s pravilnikom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Ljubno.
(2) S pravilnikom iz prejšnjega odstavka se določijo tudi pogoji, način, obseg, trajanje, financiranje in druge vsebine v zvezi s prenosom izvajanja tehničnih nalog v skladu s prejšnjim členom.
14. člen
(zbiranje odpadkov)
Odlaganje odpadkov je dovoljeno le na za to urejenih mestih. Na drugih mesti je odlaganje odpadkov prepovedano.
15. člen
(financiranje vzdrževanja plovbnega območja in upravljanja vstopno izstopnih mest)
Vzdrževanje plovbnega območja in upravljanje vstopno izstopnih mest se financira s pristojbino, ki se pobira za uporabo vstopno izstopnih mest.
16. člen
(dovolilnica)
(1) Potrdilo o plačilu pristojbine za uporabo vstopno izstopnih mest je dovolilnica, ki jo prejme plačnik.
(2) Na dovolilnici mora biti navedeno:
– zaporedna številka;
– namen plačila;
– veljavnost;
– navodilo za uporabo.
(3) Dovolilnico mora plačnik oziroma drug uporabnik uporabljati v skladu z navodili in jo na zahtevo pooblaščene osebe pokazati. Dovolilnica mora biti nalepljena na plovilu oziroma jo mora uporabnik imeti pri sebi od vstopa na vstopno mesto do izstopa na izstopnem mestu. Brez dovolilnice se ne sme uporabljati vstopno izstopnih mest. Izguba dovolilnice gre v breme uporabnika in je ni mogoče brezplačno nadomestiti.
17. člen
(tarifa)
(1) Višina pristojbine za uporabo vstopno izstopnih mest za plovbo se določi glede na predpisano število točk (tretji, četrti in peti odstavek tega člena), vrednost točke pa določi Občinski svet Občine Ljubno.
(2) Ob sprejemu tega odloga znaša vrednost ene točke 1,00 EUR. Morebitna sprememba vrednosti točke mora biti sprejeta najpozneje do 31. 12. za naslednje koledarsko leto. Sklep o spremembi vrednosti točke se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Za uporabo vstopno izstopnih mest iz 4. člena tega odloka za plovbo s plovili, ki lahko prevažajo več kot tri osebe, se višina pristojbine določi po plovilu in na 50 točk na dan.
(4) Za uporabo vstopno izstopnih mest iz 4. člena tega odloka za plovbo s plovili, ki lahko prevažajo največ tri osebe, in s pripomočki za plovbo, se višina pristojbine določi po osebi in glede na naslednje število točk:
– 2,5 točke na dan,
– 10 točk na teden,
– 30 točk na sezono (poimenska).
(5) Dovolilnico mora imeti plačnik oziroma drug uporabnik pri sebi ves čas uporabe vstopno izstopnih mest in plovbe.
(6) Za uporabo vstopno izstopnih mest iz 4. člena tega odloka za plovbo lahko fizične ali pravne osebe, ki izvajajo plovbo na plovbnem območju kot gospodarsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: gospodarski subjekt), plačajo sezonsko pristojbino v pavšalnem znesku, ki se določi v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena na 2.500 točk. Plačilo pavšalnega zneska iz tega odstavka zajema uporabo vstopno izstopnih mest iz 4. člena tega odloka za plovbo z registriranimi plovili iz 5. člena tega odloka, ki jih posamezni gospodarski subjekt prijavi Občinski upravi pred plačilom pavšalnega zneska.
V primeru menjave, poškodovanja, nabave novega plovila ipd. mora uporabnik iz tega odstavka Občinski upravi prijaviti novo plovilo pred pričetkom uporabe plovila oziroma odjaviti plovilo iz uporabe.
18. člen
(poseben plovbni režim)
(1) Fizičnim in pravnim osebam, ki sodelujejo pri organiziranih prostovoljnih aktivnostih za zagotavljanje čistega okolja na plovbnem območju in na vstopno izstopnih mestih, se lahko pri plačilu pristojbine za uporabo vstopno izstopnih mest za dostop do plovbnega območja prizna popust v višini 25% cene.
(2) Ne glede na določbe 4., tretjega odstavka 5., 6., 8., 14. in 17. člena tega odloka lahko Občinska uprava v primeru javnih prireditev, organiziranih v skladu s predpisi o varstvu pred utopitvami, na podlagi vloge izjemoma:
– določi dodatna vstopno mesta za dostop do plovbnega območja za plovbo;
– določi druge vrste plovil, s katerimi je dovoljena plovba na plovbnem območju;
– razširi čas, v katerem je dovoljena plovba na plovbnem območju;
– določi izjeme od prepovedi plovbe po tem odloku;
– določi dodatna mesta za namen odlaganja odpadkov,
– določi oprostitve ali popuste pri plačilu pristojbine za uporabo vstopno izstopnih mest za plovbo.
(3) Odločba iz drugega odstavka tega člena se izda v obliki soglasje. Tudi za to soglasje veljajo določbe tretjega odstavka 16. člena tega odloka.
(4) Pri določitvi posebnega plovbnega režima v skladu z drugim odstavkom tega člena je potrebno upoštevati določbe ZPCV in drugih predpisov ter druge določbe tega odloka.
19. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojni organ Občinske uprave, Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja.
Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških zoper določbe tega odloka so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj peto stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Zakonu o prekrških. Za vodenje postopka in izdajo odločb o prekršku zoper določbe tega odloka pa so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj šesto stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Zakonu o prekrških.
20. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo 50,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik:
– ki odlaga odpadke na mestih, kjer odlaganje odpadkov ni dovoljeno (tretji odstavek 14. člena), razen izjem iz 18. člena;
– ki na zahtevo pooblaščene osebe ne pokaže dovolilnice (tretji odstavek 16. člena);
– ki nima veljavne dovolilnice za uporabo vstopno izstopnih mest (četrti odstavek 17. člena).
(2) Z globo 200,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik:
– ki za dostop do plovbnega območja za plovbo uporabi mesto, ki temu ni namenjeno (4. člen) razen izjem iz 18. člena;
– ki izvaja plovbo na plovbnem območju v nasprotju z določbami 5., 6. in 8. člena, razen izjem iz 18. člena;
– ki izvaja plovbo na plovbnem območju v nasprotju z določbami drugega odstavka 7. člena;
– ki nima veljavne dovolilnice za uporabo vstopno izstopnih mest (peti odstavek 17. člena).
(3) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena, ki ga stori sam ali storilec v zvezi z opravljanjem dejavnosti, kaznuje z globo 500,00 EUR.
(4) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz drugega odstavka tega člena, ki ga stori sam ali storilec v zvezi z opravljanjem dejavnosti, kaznuje z globo 1.000,00 EUR.
(5) Odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje z globo 100,00 EUR.
21. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo odloka preneha veljati Odlok o plovbnem režimu na reki Savinji s pritoki, sprejetim 29. 5. 1991 (Uradni list RS, št. 27/91).
22. člen
(prehodne in končne določbe)
Občina Ljubno uredi pogoje za vzpostavitev vstopno izstopnih mest, v roku enega leta od začetka veljavnosti tega odloka.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-09/2015-01
Ljubno ob Savinji, dne 1. oktobra 2015
 
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost