Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2015 z dne 12. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2015 z dne 12. 10. 2015

Kazalo

3029. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul za območja enot urejanja prostora Vr_1, Vr_5, Zk_8, Zk_23, Ho_1 in Zk_27, stran 8480.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 5. redni seji dne 22. 9. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Horjul za območja enot urejanja prostora Vr_1, Vr_5, Zk_8, Zk_23, Ho_1 in Zk_27
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve besedilnega in grafičnega dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul (Uradni list RS, št. 106/13), (v nadaljevanju: OPN Horjul) za območja enot urejanja prostora Vr_1, Vr_5, Zk_8, Zk_23, Ho_1 in Zk_27.
(2) Spremeni in dopolni se besedilo OPN Horjul, priloga 1 in grafični del, ki je sestavni del odloka.
2. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o OPN Horjul se nanašajo na naslednje karte izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta:
– v sklopu »3. Prikaz območij enot urejanja prostora in osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev«, se spremembe izvedejo na kartah št.: 3.06 (list D2306), in 3.07 (list D2307);
– v sklopu »4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture« se spremembe izvedejo na kartah št.: 4.06 (list D2306) in 4.07 (list D2307);
– v sklopu »5. Prikaz območij enot urejanja prostora in občinskih podrobnih prostorskih načrtov« se spremembe izvedejo na kartah št.: 5.06 (list D2306) in 5.07 (list D2307).
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 49. člena, tako da se na novo glasi:
»(1) Gradnja novih zahtevnih in manj zahtevnih stavb, nad terenom in pod njim, mora biti od meje sosednjih parcel oddaljena najmanj 1,5 m. Manjši odmiki stavb so dovoljeni le v soglasju z lastniki sosednjih zemljišč in ob pogoju, da so zagotovljeni požarno-varnostni odmiki od meje parcel.«
4. člen
Briše se tretji odstavek 49. člena.
5. člen
Spremeni se tretja vrstica v prvi preglednici 4 (oznaka tipa objekta AE)
»
Opis tipa objekta oziroma zazidave
V primeru novogradnje: Eno- oziroma dvostanovanjska stavba (prostostoječa stavba, ki se z nobeno stranico v medsebojnem razmaku vsaj 4 m ne stika s sosednjimi stavbami, višinski gabarit do 3 etaže (P+1+M), z minimalnim razmerjem stranic 1:1,4;
– V primeru legalizacije: Prosto stoječa stavba, ki se z nobeno stranico v medsebojnem razmaku vsaj 4 m ne stika s sosednjimi stavbami, višinski gabarit do 3 etaže (P+1+M);
«
6. člen
V 53. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Gradnja kleti pri stavbah in gradbeno inženirskih objektih je dovoljena na celotnem območju Občine Horjul, kolikor to dopuščajo varstveni režimi.«
7. člen
V prilogi 1 besedilnega dela občinskega prostorskega načrta Občine Horjul se tabela pod oznako enote urejanja prostora Vr_1 na novo glasi:
»
Oznaka enote urejanja prostora
Vr_1
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*
CU, SSs, ZS
Način urejanja
Višina
P+1
Prostorsko izvedbeni pogoji
Enota urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje.
Enota urejanja prostora posega na območje varstva kulturne dediščine.
Splošni režim, ki velja za vse tipe dediščine:
– kulturna dediščina se načeloma varuje in ohranja na mestu samem (in situ); – varuje se tudi ustrezno veliko območje okoli dediščine, z namenom preprečitve neposrednih ali posrednih negativnih vplivov na dediščino; – na objektih ali območjih dediščine niso dovoljeni tisti posegi ali takšni načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote in njihovo materialno substanco, ki jih nosi; – možno so tisti posegi in prostorske rešitve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti.
Za kakršnekoli posege v enote kulturne dediščine – vključno z vzdrževalnimi deli, ki bi lahko povzročili spremembo videza (npr. barve) ali materialne substance dediščine (npr. novi materiali) – je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje.
Režim za varovanje arheološke dediščine
Zlasti se varuje: – zemljišča in zemeljske plasti z arheološkimi ostanki pred različnimi destruktivnimi posegi in rabami (izkopi, nasipi, intenzivna kmetijska in gozdarska raba, gradnja različnih objektov in infrastrukturnih naprav, iskanje najdb s strani nepooblaščenih ljudi itd.); – prostorski in vsebinski kontekst arheološkega najdišča.
Arheološka dediščina so zemljišča in zemeljske plasti, ki hranijo sledove človekovega delovanja v zgodovinskih obdobjih, ter predmeti iz teh plasti oziroma obdobij, ne glede na to ali so na kopnem ali pod vodo.
Osnovna izhodišča pri varovanju arheološke dediščine so: – varovanje najpomembnejših arheoloških najdišč v obliki rezervatov oziroma prostorsko urejenih območij (prezentacija »in situ«); – ohranitev kulturnega in znanstvenega pomena dediščine pri posegih v prostor z izvedbo predhodnih arheoloških raziskav, pri čemer je treba dati prednost nedestruktivnim metodam (geofizikalni, georadarski terenski pregledi); – integralno varstvo s sistematičnim vključevanjem v prostorsko načrtovanje na vseh ravneh.
Novi posegi v prostor se arheološkim najdiščem načeloma izogibajo. V robne dele najdišč in v najdišča znotraj poselitvenih območij se lahko posega le, če ni možno najti drugih rešitev in le na osnovi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav. Pri gradnji zahtevnih objektov in objektov gospodarske javne infrastrukture je treba zagotoviti predhodno arheološko vrednotenje na celotnem območju predvidenega posega in ne le na območju do sedaj prepoznane arheološke dediščine.
Režim za varovanje stavbne dediščine
Zlasti se varuje: – tlorisna in višinska zasnova (gabariti); – gradivo (substanca) in konstrukcijska zasnova; – oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barvo, detajli itd.); – funkcionalna zasnova v notranjem in pripadajočem zunanjem prostoru; – komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico (pripadajoči odprti prostor z niveleto površin ter lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin, odnos do drugih objektov na parceli in do sosednjih stavb); – prostorski kontekst, pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd). Varuje se tudi širša okolica objekta, ki zagotavlja funkcionalno integriteto varovane stavbne dediščine v širšem prostoru brez motečih prvin. V stavbno dediščino se lahko posega z vzdrževalnimi, sanacijskimi, raziskovalnimi in obnovitvenimi deli v smislu boljše prezentacije objekta v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem ter določili konservatorskega programa za spomenik. Usmeritve smiselno veljajo tudi za določene oblike tehniške dediščine (območja, stavbe, skupine stavb, naprave itd.), ki pričajo o razvoju proizvajalnih sredstev, tehnologije in tehnične kulture v Sloveniji.
Vplivno območje
Za potrebe prostorskega načrtovanja se poleg objekta dediščine varuje tudi določena okolica varovane dediščine oziroma njeno vplivno območje, t.j. območje, v katerem se presoja vpliv določenega posega na varovane lastnosti enote dediščine. Vplivno območje je določeno z zgodovinskega, funkcionalnega in vizualnega vidika. V njem pristojna kulturnovarstvena služba postavlja pogoje, pod katerimi je določen poseg možen ter določa način delovanja obstoječim rabam s ciljem ohranitve ali zagotovitve prostorske integritete, pričevalnosti, dominantnosti, možnosti delovanja dediščine. Če tega ni mogoče zagotoviti, lahko služba ugotovi, da določen poseg ali raba v določenem vplivnem območju nista možna. V primeru načrtovanja bistvenih sprememb ali intenziviranja rabe, ki bi utegnile imeti negativne posledice na lastnosti, pomen ali celo samo materialno substanco varovane dediščine ter na kvaliteto njene okolice, se lahko območje vpliva na dediščino obravnava tudi izven zarisanih območij.
Varovanje enot kulturne dediščine v vplivnih območjih smiselno dopolnjujejo tudi varstvene usmeritve za kulturno krajino, ki varujejo krajinsko zgradbo (naravne kot kulturne prvine), procese sonaravnega gospodarjenja v kulturni krajini, tipologijo krajinskih prvin ter način povezave s stavbno in naselbinsko dediščino. 
Pomembnejše in prostorsko izpostavljene kulturne spomenike varujemo optimalno v njihovem vplivnem območju, kar predpostavlja poleg fizične ohranitve tudi ohranitev skladne krajinske podobe v najširši okolici oziroma vplivnem območju, ohranitev obstoječih funkcionalnih navezav in gospodarske osnove ter celovitosti. Drugo dediščino varujemo predvsem fizično, prostorsko pomembne in izpostavljene objekte pa tudi v njihovem vplivnem območju.
Prostorske usmeritve:
V enoti urejanja prostora je potrebno upoštevati gradbeno mejo, ki je opredeljena v grafičnem delu OPN. Dovoljenja je tudi gradnja kmetijskih objektov, ter nezahtevnih in enostavnih objektov, vezano na predpis o razvrščanju objektov glede na predhodno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščin. Višina novogradenj ne sme presegati višine sosednjih objektov.
«
8. člen
V prilogi 1 besedilnega dela občinskega prostorskega načrta Občine Horjul se tabela pod oznako enote urejanja prostora Vr_5 na novo glasi:
»
Oznaka enote urejanja prostora
Vr_5
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*
SSs
Način urejanja
Višina
Prostorsko izvedbeni pogoji
«
9. člen
V prilogi 1 besedilnega dela občinskega prostorskega načrta Občine Horjul se tabela pod oznako enote urejanja prostora Zk_8 na novo glasi:
»
Oznaka enote urejanja prostora
Zk_8
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*
SSs
Način urejanja
Višina
Prostorsko izvedbeni pogoji
«
10. člen
V prilogi 1 besedilnega dela občinskega prostorskega načrta Občine Horjul se tabela pod oznako enote urejanja prostora Zk_23 na novo glasi:
»
Oznaka enote urejanja prostora
Zk_23
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*
SKs, SKg, PC
Način urejanja
Višina
Prostorsko izvedbeni pogoji
«
11. člen
V prilogi 1 besedilnega dela občinskega prostorskega načrta Občine Horjul se tabela pod oznako enote urejanja prostora Ho_1 na novo glasi:
»
Oznaka enote urejanja prostora
Ho_1
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*
SSs, SKs, SBv, CU, ZK, ZD, PC, VC
Način urejanja
Višina
Dovoljena višina na območju podrobne namenske rabe SBv je P+2+2M.
Prostorsko izvedbeni pogoji
V enoti urejanja prostora se nahaja naselbinska dediščina – Horjul – Vaško jedro (EŠD_22320), ter stavbna dediščina – kapelica (EŠD_18587), šola (EŠD_24111) in župnišče z gospodarskim poslopjem (EŠD_18589), stavbna dediščina – cerkev sv. Marjete (EŠD_1841), Pokopališče (EŠD_24271) in hiši, Slovenska ter Hiša ob potoku (EŠD_24108, EŠD_24110), pa tudi profana stavbna dediščina – perišče (EŠD_28447). Celotna enota urejanja prostora se nahaja na območju arheološkega najdišča Vovčne-sv. Marjeta (EŠD_20895).
Enota urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje.
V primeru rekonstrukcije obstoječih objektov je potrebno pretehtati možnost izvedbe omilitvenih ukrepov, ki bi preprečili vdor poplavne vode skozi zidne odprtine (okna, vrata …) ali drugo infrastrukturo (kanalizacija, zračniki …) v objekt.
«
12. člen
V prilogi 1 besedilnega dela občinskega prostorskega načrta Občine Horjul se tabela pod oznako enote urejanja prostora Zk_27 na novo glasi:
»
Oznaka enote urejanja prostora
Zk_27
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora*
SSs, PC
Način urejanja
Višina
Prostorsko izvedbeni pogoji
«
13. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 0392-0006/2013-5
Horjul, dne 5. oktobra 2015
Župan 
Občine Horjul
Janko Prebil l.r.

AAA Zlata odličnost