Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2015 z dne 12. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2015 z dne 12. 10. 2015

Kazalo

3028. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2015, stran 8479.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, v nadaljevanju ZLS), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13, v nad. ZJF) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 8. redni seji dne 24. 9. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2015
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2015 se spremeni drugi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2015 določa v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov
v EUR Rebalans 2015
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.870.229
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.895.289
70
DAVČNI PRIHODKI
2.422.931
700 Davki na dohodek in dobiček
2.112.792
703 Davki na premoženje
192.134
704 Domači davki na blago in storitve
118.005
71
NEDAVČNI PRIHODKI
472.358
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
260.400
711 Takse in pristojbine
3.000
712 Globe in denarne kazni
5.800
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
5.000
714 Drugi nedavčni prihodki
198.158
72
KAPITALSKI PRIHODKI
22.290
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
7.090
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
15.200
73
PREJETE DONACIJE
1.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
951.650
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
504.410
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
447.240
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.286.282
40
TEKOČI ODHODKI
863.679
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
201.438
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
34.594
402 Izdatki za blago in storitve
605.071
403 Plačila domačih obresti
0
409 Rezerve
22.576
41
TEKOČI TRANSFERI
1.279.542
410 Subvencije
14.332
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
902.342
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
140.828
413 Drugi tekoči domači transferi
222.040
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.951.941
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.951.941
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
191.120
430 Investicijski transferi
0
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
81.800
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
109.320
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–416.053
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil – od posameznikov
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE 
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
0
55
ODPLAČILA DOLGA
0
550 Odplačila domačega dolga
0
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–416.053
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
416.053
XII.
PRENOS SREDSTEV NA RAČUNIH
416.053
«
2. člen
Peti odstavek 5. člena Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2015 (Uradni list RS, št. 41/15) se spremeni tako, da se glasi:
»O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji in glavnimi programi v okviru posameznega področja, določenimi v bilanci odhodkov, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog na posameznem področju, za katera so bila zagotovljena sredstva z občinskim proračunom, odloča župan, in sicer: na področju vseh vrst investicij in vzdrževanju cest do višine 30.000 EUR, na ostalih področjih pa do višine 15.000 EUR ali do višine 20 % izhodiščne vrednosti proračunske postavke.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0020/2015
Videm, dne 24. septembra 2015
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost