Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2015 z dne 12. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2015 z dne 12. 10. 2015

Kazalo

3027. Odlok o občinskih cestah v Občini Dobrepolje, stran 8473.

  
Na podlagi 95. člena Zakona o cestah – ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – ZP-1-UPB8) ter 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 8. redni seji dne 24. 9. 2015 sprejel
O D L O K
o občinskih cestah v Občini Dobrepolje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Dobrepolje in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje in graditev ter vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
– postopke in pogoje za poseganje v občinske ceste in druge javne površine in zagotavljanje njihovega varstva;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe;
– inšpekcijski nadzor nad občinskimi cestami in drugimi javnimi prometnimi površinami ter sankcioniranje kršitev tega odloka.
2. člen
(javne ceste in javno dobro)
(1) Občinske javne ceste so javno dobro v lasti občine in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic, razen v primerih, določenih z zakonom.
(2) Na prometnih površinah zunaj vozišča javne ceste in na površinah ob njej, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, namenjenih udeležencem v prometu, je mogoče za opravljanje takih dejavnosti (spremljajoče dejavnosti) po pogojih in postopku iz zakona in tega odloka pridobiti posebno pravico uporabe.
3. člen
(smiselna uporaba zakona)
Vsa vprašanja, ki se nanašajo na javne ceste in niso neposredno urejena s tem odlokom, se rešujejo ob smiselni uporabi zakona o cestah in na njem temelječih predpisih.
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
5. člen
(pojem in status občinske ceste)
Občinska cesta je cesta, ki jo občina v skladu z merili o kategorizaciji občinskih cest, razglasi za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi.
6. člen
(kategorije občinskih cest)
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in javne poti.
(2) Lokalna cesta je občinska javna cesta, ki povezuje naselja v občini z naselji v sosednjih občinah ali naselja in dele naselij v občini med seboj in je pomembna za navezovanje prometa na javne ceste enake ali višje kategorije.
(3) Javna pot je občinska javna cesta, ki ne izpolnjuje meril za kategorizacijo kot lokalna cesta in je namenjena navezovanju prometa na javne ceste enake ali višje kategorije.
7. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste določi in kategorizira občinski svet občine na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
8. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlagajo vaške skupnosti in zainteresirane pravne osebe (podjetja in druge organizacije) z območja, po katerem cesta poteka. Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste odloči občinski svet na predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima kategorijo, določeno v tem sklepu. O predlogu prenosa državne ceste med občinske ceste mora podati svoje mnenje občinski svet.
(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se praviloma opravijo, kolikor je to potrebno glede na dejanske okoliščine in se upoštevajo v izvedbenem programu letnega vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
9. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)
(1) Novogradnje občinskih cest se določijo v prostorskem aktu občine.
(2) Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot rekonstruirana cesta.
10. člen
(opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
(3) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste, ali o odprodaji tega zemljišča odloči občinski svet na predlog župana.
11. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih deset let, če lastnik opravi prenos brezplačno ali če se za njen prenos dogovori primerna odškodnina in če je vpisana v zemljiško knjigo.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o gozdovih.
(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči občinski svet na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 8. člena tega odloka.
12. člen
(določitev občinskih kolesarskih povezav)
(1) Občinska kolesarska povezava lahko poteka v okviru javnih in nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, ali v okviru objektov vodne, železniške in energetske infrastrukture.
(2) Če občinska kolesarska povezava poteka zunaj zemljišč javnega dobra, se pravice in obveznosti izvršujejo v obsegu, kot je potrebno za varno odvijanje kolesarskega prometa. Pravice in obveznosti se uredijo s posebno pogodbo med upravljavcem kolesarske povezave in lastnikom zemljišča preko katerega ta povezava poteka.
(3) Občinske kolesarske povezave predpiše župan.
13. člen
(planinske, turistične in druge poti)
(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkih in gozdovih ter druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in ki so namenjene dostopu do koč različnih društev in vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.
(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu do naravnih kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za uporabnike, katerim je namenjena.
(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz dotacij občine njihovim upravljavcem.
III. GRADITEV OBČINSKIH CEST
14. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste na območju občine se načrtujejo, projektirajo, gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo projektiranje javnih cest, prometno signalizacijo in prometno opremo, način označevanja in zavarovanja del in ovir v prometu, cestne priključke, avtobusna postajališča, ter predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo rednega vzdrževanja javnih cest in ta odlok.
15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)
(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim manjši.
(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna služnost za takšno izvedbo.
16. člen
(projektiranje občinskih cest)
(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, pločnike za pešce, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.
(3) Občinske ceste morajo biti projektirane in zgrajene tako, da je omogočeno normalno gibanje oseb z omejeno sposobnostjo gibanja.
17. člen
(upravna dovoljenja za rekonstrukcijo občinskih cest)
Za rekonstrukcijo občinske ceste ob izpolnjevanju enakih pogojev, ki jih zakon določa za rekonstrukcijo državne ceste, ni potrebno pridobiti dovoljenja za poseg v prostor.
18. člen
(pridobitev zemljišč)
(1) Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi nepremičnini odvzame ali obremeni.
(2) Če je treba zaradi rekonstrukcije občinske ceste, s katero se ne posega izven njenega varovalnega pasu, izvesti razlastitev ali obremenitev lastninske pravice na nepremičnini, pa za to rekonstrukcijo ni potrebna priprava prostorskega akta, se javna korist za to razlastitev oziroma obremenitev lastninske pravice ugotovi s sklepom občinskega sveta, po postopku predpisanem v zakonu o cestah.
(3) Če obstoječa občinska cesta poteka po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, kot to določa prvi odstavek 2. člena tega odloka, se lahko lastninska pravica odvzame ali omeji proti odškodnini ali nadomestilu v naravi v posebnem postopku razlastitve, določenem v zakonu o urejanju prostora.
19. člen
(sofinanciranje gradnje občinske ceste)
(1) Če je potrebno obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka ni zavezanec za plačilo tistega dela stroškov, nastalih zaradi pogojenih boljših elementov nadomeščenega dela občinske ceste od elementov določenih v prejšnjem odstavku.
(3) Če narava proizvodne ali storitvene dejavnosti gospodarskega subjekta zahteva gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste z boljšimi elementi ali v večjem obsegu, kot to zahtevata poprečen obseg in struktura prometa, gospodarska družba ali podjetnik posameznik financira ta dela v obsegu stroškov dodatno potrebnih del na občinski cesti. Financiranje se uredi s posebno pogodbo med občino in zainteresiranim gospodarskim subjektom.
20. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba opraviti na območju ceste.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgovorna občinska uprava.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav in napeljav.
21. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Investitorji oziroma upravljavci objektov in naprav v ali ob cestnem telesu, morajo, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti, o tem obvestiti pristojni organ najmanj 30 dni pred začetkom del, da ta lahko svoja nameravana dela uskladi z gradnjo oziroma rekonstrukcijo teh objektov in naprav in mu dati na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.
(2) Določbe prejšnjega odstavka veljajo smiselno tudi za pristojni organ, ki mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu.
IV. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
22. člen
(upravljavec občinskih cest)
Upravljavec občinskih cest in občinskih kolesarskih povezav je občinska uprava.
23. člen
(izvedbeni program letnega vzdrževanja občinskih cest)
Na osnovi akta iz 7. člena tega odloka izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest pripravi izvedbeni program rednega letnega vzdrževanja občinskih cest, ki ga potrdi upravljavec. Ustrezna višina finančnih sredstev za gradnjo, obnovo, varstvo in vzdrževanje občinskih cest ter del sredstev za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.) in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil pristojni inšpektor za ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po planu, se zagotovi v vsakoletnem proračunu občine.
24. člen
(naloge in pristojnosti upravljavca)
Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opravlja upravljavec. Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in vzdrževanja občinskih cest in izdelavo teh planov,
– naloge rednega vzdrževanja občinskih cest,
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest,
– naloge nadzora nad prometno ureditvijo občinskih cest,
– izvajanje postopkov podeljevanja koncesij in izbire koncesionarja za redno vzdrževanje občinskih cest,
– izvajanje postopkov javnega naročanja za izvajanje del rednega vzdrževanja občinskih cest, ki niso predmet koncesije ter za izvajanje gradnje, investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na občinskih cestah,
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste,
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna primerne porabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah,
– pridobivanje podatkov o obremenitvah na občinskih cestah,
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in/ali prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi Občino Dobrepolje;
– naloge v zvezi z organizacijo obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih;
– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih,
– izdajanje dovoljenj, soglasij in vodenje drugih upravnih postopkov, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za varovanje prometa na njih;
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju teh programov;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi.
V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
25. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
(1) Kategorizirane občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki urejajo javne ceste, omogočajo varno odvijanje prometa.
(2) Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja cest, če:
– teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo varno odvijanje prometa;
– ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob morebitni stavki;
– ne izvaja zimske službe v skladu s predpisom, ki ureja vrsto vzdrževalnih del na javnih cestah in letnim načrtom izvajanja zimske službe.
(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
26. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)
(1) Vzdrževanje občinskih javnih cest je obvezna gospodarska javna služba lokalnega pomena, ki obsega redno vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest.
(2) Javna služba iz prvega odstavka obsega tudi izvajanje dejavnosti vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest in vodenje ter organiziranje postopkov njihovega obnavljanja ob naravnih nesrečah (neurje, poplava, plaz, potres, žled in podobno) in drugih izrednih oziroma nepredvidenih dogodkih. V teh primerih je izvajalec dolžan nemudoma odpraviti vzroke, zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb ceste in večje škode, kolikor to ni mogoče pa je dolžan označiti ovire in zavarovati promet s predpisano prometno signalizacijo, izvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste ter čim prej vzpostaviti prevoznost ceste.
27. člen
(način izvajanja vzdrževanja občinskih cest)
(1) Izvajalec gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest in/ali obnovitvenih del na občinskih cestah je fizična ali pravna oseba, ki pridobi koncesijo, ali je izbrana po postopku in pod pogoji, ki so določeni v predpisih s področja javnih naročil, določenimi s tem odlokom in v skladu s predpisi, ki urejajo področje vzdrževanja cest.
(2) Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da redno vzdrževanje in obnovo občinskih cest delno ali v celoti izvaja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
28. člen
(financiranje javne službe)
Javna služba iz 27. člena tega odloka se financira iz proračuna občine v skladu z izvedbenim programom rednega letnega vzdrževanja občinskih cest.
29. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)
(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste skrbi upravljavec.
(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.
30. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih cestah, po katerih je dovoljen javni promet, nad občinskimi cestami skrbi upravljavec.
31. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Pristojni organ lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora pristojni organ predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.
VI. ZIMSKA SLUŽBA
32. člen
(opredelitev pojmov)
(1) Javna služba vzdrževanja cest vključuje tudi zimsko službo, ki obsega sklop dejavnosti in opravil potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin in varnega prometa v zimskih razmerah.
(2) Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi snega, poledice ali drugih zimskih pojavov lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.
33. člen
(prioritete izvajanja javne službe)
Izvajalec zimske službe dela opravlja po prioritetah, in sicer takoj, ko zapade 15 cm snega:
(1) Izvajanje zimske službe na lokalnih cestah:
I. prioriteta:
– na lokalnih cestah, ki povezujejo naselja s prometnicami, po katerih poteka avtobusni promet,
– v občinskem središču, ki se nanaša na čiščenje središča in čiščenje parkirnih prostorov.
II. prioriteta:
– na ostalih lokalnih cestah oziroma njihovih odsekih. Dela iz druge prioritete se opravlja podnevi in ob delavnikih.
(2) Izvajanje zimske službe na javnih poteh:
I. prioriteta:
– na javnih poteh, ki omogočajo dostop občanom do lokalnih cest ali cest višje kategorije.
II. prioriteta:
– na ostalih javnih poteh oziroma njihovih odsekih. Dela iz druge prioritete se opravlja podnevi in ob delavnikih.
(3) Za posipanje občinskih cest velja prioriteta iz prvega in drugega odstavka tega člena.
(4) Pluženje je potrebno pričeti v takem času, da se občanom zagotovi pravočasen odhod na delo.
34. člen
(posipanje občinskih cest in čiščenje pločnikov)
(1) Izvajalec zimske službe je dolžan lokalne ceste posipati, ko nastopi nevarnost za poledenitev. Mesta in način posipanja se določijo glede na geografsko-klimatske razmere, lego, naklon in kategorijo ceste ter druge lokalne razmere. Občinske ceste se lahko posipajo z mešanico soli in peska oziroma izjemoma le s soljo oziroma drugimi ustreznimi kemičnimi sredstvi.
(2) S čiščenjem pločnikov se prične, ko zapade 15 cm snega in še sneži. V primeru, ko je na pločniku sneg s pluženja ceste ob pločniku, je na pločniku potrebno zagotoviti prehodnost.
35. člen
(odstranitev posipnega materiala)
Izvajalec zimske službe je dolžan po koncu zimskega obdobja s cest odstraniti ostanke posipnih materialov (peska), začasno dopolnilno prometno signalizacijo ter začasno prometno opremo, cestne naprave in ureditve za zavarovanje ceste in prometa v zimskem obdobju.
36. člen
(zagotavljanje varnosti in neovirane uporabe javnih prometnih površin v zimskih razmerah)
(1) Upravniki ali lastniki oziroma uporabniki zgradb so dolžni na svojem objektu poskrbeti, da so na pročeljih, ki so obrnjena na javno cesto ali drugo javno površino, nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda ter preprečiti padanje snega s streh na javno cesto ali drugo javno površino.
(2) Pri odstranjevanju snega z dvoriščnih priključkov, dostopov do funkcionalnih in drugih površin ter streh objektov, je prepovedano odlagati sneg na javne prometne površine. Sneg z zemljišč in objektov ob javni cesti se mora odlagati na robu cestnega sveta, pri čemer mora biti zagotovljeno polje preglednosti. Odstranjeni sneg z zemljišč in objektov ob javni cesti ne sme ovirati pešcev, prometa z vozili in ne odlaganja snega z javnih cest na zemljišča vzdolž javne ceste.
(3) Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, morajo biti dostopni ob vsakem času.
(4) Z globo 500 eurov se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 1.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.
VII. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN UKREPI ZA VARSTVO PROMETA
37. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem občinske uprave.
(3) Soglasje iz prejšnjega odstavka se izda, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej ter njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa.
(4) Predlagatelj nameravane gradnje v varovalnem pasu občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:
– pri lokalni cesti 6 m,
– pri javni poti 4 m.
(6) V nobenem primeru ni dovoljen kakršen koli trajni poseg lastnika nepremičnine v pas, ki se od roba cestišča nahaja 1,5 m.
(7) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, drugače urejena s prostorskimi akti.
38. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil, delovnih strojev in delovnih vozil)
(1) Vozila, ki vozijo po občinski cesti, delovni stroji in delovna vozila ter druga posebna prevozna sredstva, morajo imeti kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.
(2) Z globo 500 eurov se kaznuje voznik, ki po cesti vozi delovni stroj, delovno vozilo ali drugo posebno prevozno sredstvo s kolesi z naležnimi ploskvami, ki so ali bi lahko poškodovale vozišče.
39. člen
(gradnja gospodarske javne infrastrukture v območju občinske ceste)
(1) Objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture je dovoljeno v območju občinske ceste graditi le pod pogoji in na način, določenim s soglasjem občinske uprave.
(2) V soglasju je lahko od upravljavca gospodarske javne infrastrukture zahtevano, da objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve objektov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja občinske uprave za njihovo gradnjo.
(3) Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
40. člen
(posegi v občinsko cesto zaradi vzdrževanja druge gospodarske javne infrastrukture)
(1) Vzdrževalna in druga dela na obstoječi gospodarski javni infrastrukturi na občinski cesti se lahko opravljajo le s soglasjem občinske uprave.
(2) V soglasju za izvajanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če je s poškodbami objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogrožen varen promet oziroma življenje in zdravje ljudi in živali ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec gospodarske javne infrastrukture mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem brez odlašanja po elektronski poti obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec gospodarske javne infrastrukture mora takoj odpraviti poškodbe na njej, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih po elektronski poti obvestiti občinsko upravo in izvajalca rednega vzdrževanja.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka omejiti uporaba občinske ceste, mora upravljavec gospodarske javne infrastrukture, vgrajene v občinsko cesto, o omejitvi uporabe ceste in o njenem prenehanju po elektronski poti obvestiti pristojno policijsko upravo in prometno-informacijski center.
(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja izvaja vzdrževalna in druga dela na gospodarski javni infrastrukturi na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z danim soglasjem.
(6) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
(7) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek upravljavec gospodarske javne infrastrukture, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
41. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)
(1) Namenske površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob občinskih cestah občinska uprava z javnim razpisom odda najugodnejšemu ponudniku.
(2) Stvarne pravice in medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem spremljajočih dejavnosti se uredijo s pogodbo med občino in ponudnikom.
(3) Tehnične pogoje glede rabe površin in pogoje za postavitev objektov in naprav določi občinska uprava s soglasjem.
(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki postavi na površinah ob javni cesti, določenih za te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez ali v nasprotju s soglasjem občinske uprave.
(5) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
42. člen
(urejenost sosednjih zemljišč)
(1) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč in nepremičnin, ki mejijo na občinske ceste ali druge javne površine so dolžni svoja zemljišča in nepremičnine urejati in vzdrževati v skladu z ureditvijo, predpisano v prostorskih načrtih oziroma jih hortikulturno urejati in vzdrževati tako, da drevje, grmovnice ali žive meje ne motijo preglednosti ceste in se ne razraščajo na občinske ceste ali na dele cest ali na druge javne površine ter da njihove nepremičnine zaradi dotrajanosti ne ogrožajo občinskih cest in prometa na njih.
(2) Z globo 200 eurov se kaznuje posameznik, če ne vzdržuje drevja, grmovnic, živih mej in nepremičnin ob javnih cestah tako kot določa prejšnji odstavek tega člena.
(3) Z globo 800 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne vzdržuje drevja, grmovnic, živih mej in nepremičnin ob javnih cestah tako kot določa prejšnji odstavek tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
43. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinskih cestah)
(1) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje je v območju občinske ceste zunaj naselja prepovedano.
(2) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka lahko občinska uprava izda soglasje za postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje, ki so opredeljeni kot enostavni objekti, če:
– so obvestila namenjena izboljšanju prometne varnosti,
– če se oglašuje gospodarski subjekt, ki izvaja dejavnost v stavbi zgrajeni v varovalnem pasu občinske ceste,
– če se objekt za obveščanje in oglaševanje postavlja na servisne prometne površine občinske ceste ali druge površine, ki so v lasti fizičnih ali pravnih oseb, pod pogojem, da vsebina obvestila oziroma oglasa ni vidna z občinske ceste.
(3) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le izven preglednega polja, pregledne berme, preglednostnega prostora in območja vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije.
(4) Postavljanje elektronskih prikazovalnikov ob občinskih cestah je prepovedano. Svetlobne vitrine se lahko ob občinskih cestah v naselju postavljajo zunaj vozišča občinske ceste.
(5) Soglasje za postavitev objektov iz drugega in tretjega odstavka tega člena, katerih gradnja je predvidena v območju občinske ceste, izda občinska uprava na podlagi predloženega elaborata za postavitev objekta za obveščanje in oglaševanje, razen v primeru obvestila, namenjenega izboljšanju prometne varnosti, katerega postavitev se odredi z delovnim nalogom občinske uprave.
(6) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena ali brez soglasja postavi objekt za obveščanje in oglaševanje v območju občinske ceste ali ga postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja.
(7) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
44. člen
(postopek za izdajo soglasij oziroma dovoljenj)
(1) Vlogi za izdajo soglasja ali dovoljenja za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, prekope, podkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih v območju javne ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja vlagatelj, če z zakonom ni določeno drugače, priloži:
– kopijo katastrskega načrta s skico nameravanega posega.
(2) Vlogam za izdajo soglasja za gradnjo in vzdrževanje druge gospodarske javne infrastrukture s katero se posega v občinsko cesto oziroma dovoljenja za zaporo občinske ceste mora prosilec, če z zakonom ni določeno drugače, priložiti:
– projekt ali ustrezni del projekta oziroma drugačen grafični prikaz nameravanega posega oziroma uporabe ceste ali druge javne površine,
– izjavo, da bo uporabljeni oziroma ogroženi del javne ceste oziroma druge javne površine povrnil v prejšnje stanje do določenega roka ter da bo prekopano javno cesto v primeru posedanja vzdrževal na svoje stroške še najmanj v zakonsko določenem roku (odgovornost za solidnost gradnje).
(3) V izdanem soglasju ali dovoljenju na podlagi vlog iz drugega odstavka tega člena se predpiše zlasti: rok dokončanja del na javni površini, način zavarovanja gradbišča, delno ali popolno zaporo javne ceste za promet pešcev ali vozil na motorni pogon in obvozne smeri, nadzor nad vzpostavitvijo ceste oziroma druge javne površine v prejšnje stanje.
(4) Občinska uprava v soglasju ali dovoljenju lahko ob upoštevanju vseh okoliščin primera, določi, da:
– se morajo dela opraviti neprekinjeno ali samo v nočnem času oziroma izven prometnih konic,
– bo namesto upoštevanja izjave iz druge alineje drugega odstavka izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest na stroške vlagatelja oziroma investitorja posega poskrbel za povrnitev javne ceste oziroma druge javne površine v prejšnje stanje,
– mora vlagatelj oziroma investitor posega po povrnitvi v prejšnje stanje pridobiti strokovno mnenje o izvedenih delih v obsegu, ki je določen v dovoljenju.
(5) Za večje posege v javne ceste in druge javne površine, predvsem za večja vzdolžna prekopavanja cest, lahko pristojni organ z dovoljenjem zahteva preplastitev celotne širine vozišča ali preplastitev celotnega voznega pasu, po katerem se izvaja poseg. Pred izdajo dovoljenja pristojni organ kot jamstvo za dobro izvedena dela lahko po presoji vseh okoliščin primera zahteva garancijo banke ali drug ustrezni inštrument zavarovanja. Če prosilec ne izpolni kakršne koli obveznosti iz soglasja oziroma iz dovoljenja, potrebna dela opravi na njegove stroške izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest.
(6) V upravnih zadevah iz tega odloka odloča na prvi stopnji z upravno odločbo (dovoljenje, soglasje) občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni v zakonu določeno drugače.
VIII. INŠPEKCIJSKI NADZOR OBČINSKIH CEST
45. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzora)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojni medobčinski inšpektorat in redarstvo.
(2) Občinski inšpekcijski organ za ceste je prekrškovni organ za vse prekrške iz tega odloka.
(3) Občinsko redarstvo je prekrškovni organ za prekrške iz 39. in 43. člena tega odloka.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
(upravni in inšpekcijski postopki, postopki o prekrških ter postopki za izdajo soglasij)
(1) Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
(2) Postopki o prekrških, ki so bili storjeni pred začetkom uporabe tega odloka, se dokončajo po dosedanjih predpisih, razen v primerih, ko je za kršitelja ta odlok milejši.
(3) Če so bili projektni pogoji izdani pred uveljavitvijo tega odloka, se postopki za izdajo soglasja končajo po dosedanjih predpisih.
47. člen
(komisija za tehnično urejanje prometa)
(1) Člane Komisije za tehnično urejanje prometa, ki strokovno proučuje razmere in presoja predloge ukrepov s področja urejanja prometa, predvsem glede tehničnega urejanja cest, signalizacije in drugih vprašanj, ki se nanašajo na urejanje cest, imenuje in razrešuje župan.
(2) Komisija opravlja tudi delo komisije iz 35. člena Zakona o cestah. Sestava članov komisije je določena z zakonom.
(3) Župan imenuje komisijo v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
48. člen
Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest po tem odloku začne z izvajanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest po poteku pogodbe s sedanjim izvajalcem rednega vzdrževanja občinskih cest.
49. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 84/99, 112/05 in 42/09).
50. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 07-8/2015
Videm, dne 24. septembra 2015
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost