Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2015 z dne 12. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2015 z dne 12. 10. 2015

Kazalo

3025. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dobrepolje, stran 8470.

  
Na podlagi 46. člena Statuta Občine Dobrepolje, 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 ZUUJFO) in Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) je Nadzorni odbor Občine Dobrepolje na 3. redni seji dne 1. 4. 2015 sprejel
P O S L O V N I K
Nadzornega odbora Občine Dobrepolje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta poslovnik ureja konstituiranje, organizacijo in način dela, pravice in dolžnosti predsednika in članov nadzornega odbora Občine Dobrepolje (v nadaljevanju: nadzorni odbor).
2. člen
(1) Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm Dobrepolje.
(2) Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja pečat Občine Dobrepolje.
3. člen
(1) Delo nadzornega odbora je javno.
(2) Javnost dela se zagotavlja na način, da se z dokončnimi rezultati dela nadzornega odbora seznanja javnost.
(3) Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so kot take opredeljene s predpisi in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
4. člen
(1) Nadzorni odbor šteje 3 člane. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji, in sicer na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(2) Občinski svet lahko razreši posameznega člana na predlog nadzornega odbora v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi.
5. člen
(1) Prvo sejo nadzornega odbora skliče župan.
(2) Nadzorni odbor se konstituira, če je na, pri seji navzočih večina članov.
6. člen
(1) Člani nadzornega odbora na svoji prvi konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika nadzornega odbora. Predsednik je izvoljen, če zanj glasuje več kot polovica vseh članov nadzornega odbora. Kandidat mora pred kandidaturo privoliti v kandidaturo za predsednika nadzornega odbora ter sodeluje pri glasovanju o izvolitvi predsednika.
(2) Predsednik nadzornega odbora predstavlja in zastopa nadzorni odbor.
7. člen
(1) Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandatne dobe članov občinskega sveta.
(2) Član nadzornega odbora lahko odstopi od svoje funkcije. To stori s pismenim zahtevkom za razrešitev, ki ga obravnava občinski svet.
II. PRISTOJNOSTI IN NALOGE
8. člen
Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno in materialno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
9. člen
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.
III. ORGANIZACIJA DELA
10. člen
(1) Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki ga opredeli v letnem programu nadzora in finančnem načrtu.
(2) V letnem programu nadzora nadzorni odbor opredeli predviden obseg nadzora, nadzorovane osebe, predvideno vsebino nadzora, cilje nadzora, ter določi časovne in stroškovne okvire.
(3) Sprejet letni program nadzora in predlog finančnega načrta se v roku za pripravo osnutka proračuna predložita županu.
(4) Če nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v letni program nadzora, mora sprejeti dopolnitve letnega programa nadzora.
(5) V primeru dopolnitev nadzornega programa, se te posredujejo županu. Enako velja za spremembe nadzornega programa.
11. člen
Delo nadzornega odbora vodi in organizira predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa od predsednika pooblaščeni član.
12. člen
Predsednik nadzornega odbora:
– predstavlja nadzorni odbor in zastopa njegove ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge pred organi občine in nadzorovanih oseb,
– vodi in organizira seje nadzornega odbora,
– predlaga dnevni red za seje nadzornega odbora,
– pripravlja, sklicuje in vodi seje nadzornega odbora,
– podpisuje sklepe/pisne odpravke/ in zapisnike sej nadzornega odbora,
– spremlja in skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora,
– sestavi program dela in predlog potrebnih sredstev za delo nadzornega odbora,
– sodeluje z občinskih svetom, županom in občinsko upravo.
13. člen
(1) Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavlja občinska uprava.
(2) Občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– skrbi za pripravo gradiv za seje nadzornega odbora,
– pripravlja vabila in izvaja organizacijsko-tehnična opravila za sklic in potek seje,
– sestavlja zapisnik nadzornega odbora in pripravlja pisne odpravke sklepov in poročil,
– obvešča člane nadzornega odbora o sejah občinskega sveta in sprejetih aktih ter aktih župana in o drugih sprejetih predpisih (zakonih, podzakonskih aktih), ki so povezani z delom nadzornega odbora,
– obvešča predsednika nadzornega odbora o porabi proračunskih sredstev, namenjenih za delo nadzornega odbora,
– vodi evidenco prisotnosti članov nadzornega odbora,
– skrbi za arhiviranje dokumentacije nadzornega odbora,
– opravlja druge naloge, za katere jo zadolži nadzorni odbor.
IV. NAČIN DELA
14. člen
(1) Nadzorni odbor sprejema odločitve na rednih, izrednih in dopisnih sejah.
(2) O poteku seje se vodi zapisnik.
15. člen
Na sejah člani nadzornega odbora načrtujejo in usklajujejo svoje delo, določajo prednostne naloge nadzora in njihove nosilce ter določajo časovne in stroškovne okvire načrtovanih nalog.
16. člen
(1) Redne seje sklicuje predsednik nadzornega odbora.
(2) Sklic redne seje sestavlja predlog dnevnega reda s pripadajočim gradivom. Sklic redne seje se pošlje članom nadzornega odbora najmanj sedem dni pred dnem, določenim za sejo. Posamezno gradivo se lahko posreduje tudi kasneje, če predlagatelj ugotovi, da je obravnava kasneje posredovanega gradiva potrebna za odločanje nadzornega odbora.
17. člen
(1) Izredno sejo skliče predsednik nadzornega na svojo pobudo ali na pobudo kateregakoli od članov nadzornega odbora. Zahtevi za sklic izredne seje mora biti priloženo gradivo, o katerem naj odbor odloča. Zahteva za sklic izredne seje se poda predsedniku v pisni obliki. Za sklic izredne seje ne velja rok iz prejšnjega člena.
(2) Izredno sejo nadzornega odbora se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje.
18. člen
(1) Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic izredne seje. Na dopisni seji ni mogoče odločati o zadevah, ki se nanašajo na nadzor proračunskega uporabnika.
(2) Dopisna seja se opravi v fizični ali elektronski obliki vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki se predlaga v sprejem ter osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje).
(3) Dopisna seja je sklepčna, če je vabilo poslano vsem članom.
(4) Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če so zanj glasovali vsi trije člani.
19. člen
Član nadzornega odbora, ki ne more priti na sejo, mora o razlogih obvestiti predsednika nadzornega odbora najkasneje do začetka seje, razen če tega ne more storiti zaradi višje sile.
20. člen
(1) Nadzorni odbor veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina navzočih članov.
(2) Glasovanje na sejah je javno.
(3) Član, ki se ne strinja z odločitvijo nadzornega odbora, ima pravico do ločenega mnenja, ki se zapiše v zapisnik in na njegovo zahtevo posreduje občinskemu svetu.
21. člen
(1) Predlog dnevnega reda seje določi predsednik nadzornega odbora.
(2) Po sprejemu dnevnega reda odbor najprej odloča o sprejemu zapisnika in potrditvi sklepov prejšnje seje.
(3) Člani imajo pravico dati pripombe k zapisniku prejšnje seje in zahtevajo, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni.
V. NALOGE ODBORA
22. člen
(1) Nadzorni odbor opravlja naslednje naloge:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine in pravnih oseb, katerih lastnik je občina,
– nadzoruje namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
(2) Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti nadzor:
– proračuna in zaključnega računa proračuna občine,
– finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih).
(3) Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem delu županu in občinskemu svetu do konca meseca januarja koledarskega leta za preteklo leto.
VI. SREDSTVA ZA DELO NADZORA
23. člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu na posebni proračunski postavki, na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega odbora.
24. člen
Članom nadzornega odbora pripada nadomestilo za udeležbo na sejah nadzornega odbora oziroma občinskega sveta v skladu z vsakokratno veljavnim Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov.
25. člen
(1) Višina potrebnih sredstev za delo nadzornega odbora se določi s finančnim načrtom, pripravljenim na podlagi letnega programa nadzora v skladu s sprejetim občinskim proračunom.
(2) Odredbodajalec sredstev za delo nadzornega odbora je župan.
VII. DELO ODBORA
26. člen
(1) Nadzorni odbor prične nadzor nad nadzorovano osebo na podlagi Sklepa o uvedbi nadzora v skladu s sprejetim Letnim programom nadzora Nadzornega odbora Občine Dobrepolje.
(2) Sklep o uvedbi nadzora mora vsebovati ime, sedež ter delovno področje uporabnika javnih sredstev (nadzorovani organ), vsebino nadzora ter čas nadzora.
(3) S sklepom o uvedbi nadzora je nadzorni odbor dolžan seznaniti župana in odgovorno osebo uporabnika proračuna.
(4) V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžne nadzornemu odboru predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Nadzorovana oseba je odboru dolžna predložiti vso potrebno dokumentacijo v roku, ki ga glede na obsežnost in zahtevnost priprave določi nadzorni odbor.
(5) Predlog poročila o nadzoru se vroči nadzorovani osebi najpozneje v 8 dneh po sprejemu na seji nadzornega odbora. Nadzorovana oseba lahko da nanj ugovor v 15 dneh od datuma prejema predloga poročila o nadzoru.
(6) Nadzorni odbor pripravi in izda končno poročilo o nadzoru najpozneje v roku 15 dni po preteku roka za ugovor oziroma po vloženem ugovoru nadzorovane osebe.
(7) Obvezne sestavine poročila nadzornega odbora so opredeljene v Pravilniku o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09).
27. člen
Končno poročilo o opravljenem nadzoru pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu.
28. člen
(1) Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v tem poslovniku, mora o teh kršitvah v roku 15 dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.
(2) Hujšo kršitev predstavljajo vse nepravilnosti, ki presegajo 4 % vrednosti proračunskih prihodkov v nadzorovanem letu, vsa kazniva dejanja in vse nepravilnosti, ki jih člani nadzornega odbora opredelijo kot hujša po kontekstu, zlasti:
– uporaba proračunskih sredstev v nasprotju z nameni, ki bi bili določeni s proračunom,
– uporaba državnih sredstev v nasprotju z določili zakona,
– oddaja javnih naročil v nasprotju z zakoni, ki urejajo javna naročila oziroma oddaja del brez izvedbe razpisa, če bi za njihovo izvedbo bilo potrebno izvesti tak razpis.
29. člen
(1) Nadzorni odbor ima na podlagi Letnega programa dela NO in Sklepa o uvedbi nadzora ob vsakem času pravico do vpogleda v finančno stanje in poslovanje uporabnikov proračuna Občine Dobrepolje.
(2) Uporabniki proračuna so odboru dolžni zagotoviti zahtevane informacije in dostop do podatkov. V primeru, da uporabnik proračuna tega ne stori, nadzorni odbor poda na občinski svet obrazložen predlog za začasno ustavitev financiranja iz proračuna.
30. člen
Člani nadzornega odbora se imajo pravico udeleževati sej občinskega sveta. O sklicu sej so obveščeni s pisnim vabilom in gradivom.
31. člen
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.
32. člen
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.
33. člen
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe poslovnika, razlaga poslovnik predsednik nadzornega odbora na podlagi stališč, sprejetih na redni seji nadzornega odbora.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dobrepolje sprejme nadzorni odbor z večino glasov vseh članov nadzornega odbora in ga posreduje občinskemu svetu v seznanitev.
35. člen
Spremembe tega poslovnika se sprejemajo po enakem postopku kot poslovnik.
36. člen
Za vprašanja in zadeve delovanja nadzornega odbora, ki niso opredeljena s tem poslovnikom, se smiselno uporabljajo določila Statuta Občine Dobrepolje, Poslovnika občinskega sveta oziroma ostale pripadajoče in veljavne zakonodaje.
37. člen
Celovito gradivo nadzornega odbora se hrani v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju, Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 81/13 ter ostalo veljavno zakonodajov centralnem arhivu občine.
38. člen
Z dnem, ko začne veljati ta poslovnik, preneha veljati Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Dobrepolje, z dne 11. 6. 2008, sprejet na 3. redni seji nadzornega odbora.
39. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Dobrepolje.
Predsednik Nadzornega odbora
Občine Dobrepolje
Iztok Zrimšek l.r.

AAA Zlata odličnost