Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2015 z dne 12. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2015 z dne 12. 10. 2015

Kazalo

3023. Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina, stran 8450.

  
Na podlagi drugega odstavka 256. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) Agencija za energijo izdaja
A K T
o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S tem aktom se določajo:
– tarife in tarifni elementi, ki predstavljajo kategorije uporabnikov prenosnega sistema (v nadaljnjem besedilu: uporabnik sistema) glede na značilnost njihove uporabe prenosnega sistema zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: prenosnega sistema) v določenih največjih razponih teh značilnosti;
– storitve, ki jih lahko operater prenosnega sistema zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: operater prenosnega sistema) poleg omrežnine zaračunava uporabnikom sistema v okviru izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja prenosnega sistema;
– način izračuna omrežnin;
– način zaračunavanja omrežnine in ostalih storitev.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo enak pomen kot izrazi, opredeljeni v 4. in 159. členu Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, v nadaljnjem besedilu: EZ-1), poleg tega imajo posamezni izrazi še naslednji pomen:
– izstopna tarifna postavka:
je znesek za uporabo izstopne zmogljivosti na obračunsko enoto (CI);
– izstopna zmogljivost:
je za uporabnika sistema v pogodbi o prenosu dogovorjena zakupljena zmogljivost posamezne izstopne točke in je osnova za obračunavanje omrežnine. Izstopna zmogljivost je lahko zagotovljena ali prekinljiva zmogljivost;
– tarifna postavka za lastno rabo:
je znesek za lastno rabo na obračunsko enoto (CLR);
– tarifna postavka za meritve:
je znesek za meritve na obračunsko enoto (CM);
– vstopna tarifna postavka:
je znesek za uporabo vstopne zmogljivosti na obračunsko enoto (CV);
– vstopna zmogljivost:
je za uporabnika sistema v pogodbi o prenosu dogovorjena zakupljena zmogljivost posamezne vstopne točke, ki je osnova za obračunavanje omrežnine. Vstopna zmogljivost je lahko zagotovljena ali prekinljiva zmogljivost.
II. STORITVE OPERATERJA PRENOSNEGA SISTEMA
3. člen
(storitve dostopa do prenosnega sistema)
(1) Operater prenosnega sistema zaračunava uporabnikom sistema uporabo prenosnega sistema, ki jo uporabniki sistema plačujejo operaterju prenosnega sistema v obliki omrežnine.
(2) Operater prenosnega sistema v okviru omrežnine zagotavlja uporabnikom sistema naslednje storitve:
– dostop do prenosnega sistema na vstopnih točkah;
– dostop do prenosnega sistema na izstopnih točkah;
– lastna raba;
– meritve.
4. člen
(ostale storitve)
(1) Operater prenosnega sistema lahko uporabnikom sistema poleg omrežnine zaračuna samo ostale storitve, ki so neposredno povezane z izvajanjem gospodarske javne službe dejavnost operaterja prenosnega sistema.
(2) Vrste ostalih storitev operater prenosnega sistema določi v skladu s tem aktom.
5. člen
(soglasje k tarifnim postavkam)
Operater prenosnega sistema lahko uporabnikom sistema zaračuna storitve samo na osnovi tarifnih postavk, h katerim je bilo izdano soglasje Agencije za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija).
III. METODA ZA OBRAČUNAVANJE OMREŽNINE
6. člen
(opredelitev metode)
(1) Metoda za obračunavanje omrežnine za vstopne točke in omrežnine za izstopne točke temelji na metodi vstopno-izstopnih točk, kar pomeni sistem enotnih tarifnih postavk za posamezno vstopno ali izstopno točko.
(2) Metoda iz prejšnjega odstavka velja za vse tlačne nivoje prenosnega sistema in za vse uporabnike sistema.
(3) Tarifne postavke omrežnine so za operaterja prenosnega sistema mehanizem za obračunavanje in pobiranje omrežnine pri uporabnikih sistema.
(4) Omrežnino za posamezno vstopno ali izstopno točko obračunava in pobira operater prenosnega sistema na način in pod pogoji, določenimi s tem aktom, upoštevaje pogodbeno dogovorjen zakup vstopne zmogljivosti ali pogodbeno dogovorjen zakup izstopne zmogljivosti.
(5) Metoda za obračunavanje omrežnine za lastno rabo je enaka za vse izstopne točke. Metoda temelji na določitvi takšnih tarifnih postavk omrežnine, ki pokrivajo tisti del upravičenih stroškov operaterja prenosnega sistema, ki se nanašajo na lastno rabo.
(6) Metoda za obračunavanje omrežnine za meritve je enaka za vse izstopne točke. Metoda temelji na določitvi takšnih tarifnih postavk omrežnine, ki pokrivajo tisti del upravičenih stroškov operaterja prenosnega sistema, ki se nanašajo na meritve.
IV. TARIFE IN TARIFNI ELEMENTI
7. člen
(tarifne postavke omrežnine)
(1) Tarifne postavke omrežnine določi operater prenosnega sistema na način in pod pogoji, določenimi v skladu s tem aktom, ob upoštevanju načrtovanih reguliranih omrežnin, določenih v skladu z aktom, ki ureja metodologijo za določitev regulativnega okvira operaterja prenosnega sistema (v nadaljnjem besedilu: metodologija za določitev RO).
(2) Operater prenosnega sistema določi v obliki tarif iz Tabele 1, Tabele 2, Tabele 3 in Tabele 4 Priloge 1 tega akta, ki je njegov sestavni del, naslednje tarifne postavke omrežnine:
– vstopno tarifno postavko (CV);
– izstopno tarifno postavko (CI);
– tarifno postavko za lastno rabo (CLR) ter
– tarifno postavko za meritve (CM)
in jih po pridobitvi soglasja agencije k tarifnim postavkam omrežnine objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani.
(3) Tarifne postavke omrežnine iz prejšnjega odstavka se določijo pred začetkom regulativnega obdobja za posamezna leta regulativnega obdobja, ki je določeno v skladu z metodologijo za določitev RO.
8. člen
(omrežnina za uporabo prenosnega sistema)
(1) Z omrežnino za vstopne točke in omrežnino za izstopne točke se pokriva tisti del upravičenih stroškov, ki se ne nanašajo na stroške za lastno rabo in stroške za meritve in se ne pokrijejo z drugimi prihodki operaterja prenosnega sistema ter so povezani z:
– zagotavljanjem dostopa do prenosnega sistema;
– izvajanjem prenosa;
– varnim, zanesljivim in učinkovitim obratovanjem in vzdrževanjem prenosnega sistema;
– razvojem prenosnega sistema ob upoštevanju predvidenih potreb uporabnikov sistema, zahtev varnega in zanesljivega obratovanja sistema in usmeritev razvojnega načrta operaterja prenosnega sistema;
– zagotavljanjem dolgoročne zmogljivosti prenosnega sistema, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do prenosnega sistema;
– zagotavljanjem zanesljivosti dobave zemeljskega plina z ustrezno zmogljivostjo in zanesljivostjo prenosnega sistema;
– zagotavljanjem sistemskih storitev, razen lastne rabe;
– posredovanjem kateremu koli drugemu operaterju prenosnega sistema, operaterju skladiščnega sistema, operaterju sistema za utekočinjen zemeljski plin (v nadaljnjem besedilu: UZP) in operaterju distribucijskega sistema zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: operater distribucijskega sistema) dovolj informacij, da se lahko zagotovita prenos in skladiščenje zemeljskega plina, ki bosta združljiva z varnim in učinkovitim obratovanjem povezanega sistema;
– pravočasnim zagotavljanjem potrebnih podatkov uporabnikom sistema, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do prenosnega sistema;
– vzpostavitvijo in nadzorom mehanizmov za upravljanje pretokov in izravnave odstopanj v prenosnem sistemu;
– napovedjo porabe zemeljskega plina ter potrebnih virov z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri uporabnikih sistema;
– nediskriminatornim obravnavanjem posameznih uporabnikov sistema ali vrst uporabnikov sistema, posebno ne v korist svojih povezanih podjetij;
– drugimi nalogami, določenimi z zakonom, podzakonskim aktom ali drugim splošnim aktom za izvrševanje javnih pooblastil.
(2) Omrežnina za vstopno točko se obračunava v obliki tarifne postavke za vstopno točko glede na pogodbeno zakupljeno zmogljivost mejne vstopne točke ali vstopne točko znotraj Republike Slovenije. Vstopna točka znotraj Republike Slovenije se nanaša na vstopno točko iz skladišča zemeljskega plina, terminala za UZP ali proizvodnje zemeljskega plina v prenosni sistem.
(3) Omrežnina za izstopno točko se obračunava v obliki tarifne postavke za izstopno točko glede na pogodbeno zakupljeno zmogljivost mejne izstopne točke ali izstopne točke znotraj Republike Slovenije. Izstopna točka znotraj Republike Slovenije se nanaša na izstopno točko do končnega odjemalca, distribucijskega sistema zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: distribucijski sistem), skladišča zemeljskega plina ali terminala za UZP.
9. člen
(tarifni elementi tarife za vstopno in izstopno točko)
(1) Tarifni element tarife za vstopno točko, za katero se določajo vstopne tarifne postavke, je pogodbena zmogljivost in se obračuna v obliki tarifne postavke zmogljivost CV(e) v EUR/(kWh/dan).
(2) Tarifni element tarife za izstopno točko, za katero se določajo izstopne tarifne postavke, je pogodbena zmogljivost in se obračuna v obliki tarifne postavke zmogljivost CI(e) v EUR/(kWh/dan).
10. člen
(omrežnina za lastno rabo)
(1) Z omrežnino za lastno rabo se pokriva tisti del upravičenih stroškov, ki se nanaša na količine zemeljskega plina, ki so na merilnih mestih prenosnega sistema registrirane za potrebe delovanje kompresorjev in za tehnološko ogrevanje. Količine zemeljskega plina za lastno rabo vključujejo tudi registrirane količine izpihanega zemeljskega plina.
(2) Omrežnina za lastno rabo se obračunava v obliki tarifne postavke za lastno rabo glede na preneseno količino zemeljskega plina na posamezni izstopni točki.
11. člen
(tarifni elementi tarife za lastno rabo)
Tarifni element tarife za lastno rabo, za katero se določi tarifna postavka za lastno rabo (CLR), je prenesena količina zemeljskega plina na posamezni izstopni točki v koledarskem mesecu, v EUR/kWh.
12. člen
(omrežnina za meritve)
Z omrežnino za meritve se pokriva tisti del upravičenih stroškov, ki so nastali v zvezi z obsegom izvajanja meritev, in se nanašajo na izvajanje meritev, obdelavo merjenih podatkov, vzdrževanje, kalibriranje in z zakonom določene periodične menjave merilnih naprav.
13. člen
(tarifni elementi tarife za meritve)
Tarifni elementi tarife za meritve, za katero se določi tarifna postavka za meritve (CM), so:
– faktor velikosti merilne naprave;
– faktor števila tlačnih redukcij in
– lastništvo merilne naprave v izstopnih točkah.
14. člen
(način določitve tarifnih postavk omrežnine)
(1) Tarifne postavke omrežnine mora operater prenosnega sistema določiti za posamezna leta regulativnega obdobja v skladu s tem aktom, tako da ob načrtovani uporabi prenosnega sistema prihodki iz omrežnin dosežejo znesek reguliranega prihodka iz omrežnin v regulativnem obdobju.
(2) Tarifne postavke omrežnine mora operater prenosnega sistema določiti objektivno, pregledno in nediskriminatorno ter na način, ki spodbuja uporabo plina iz obnovljivih virov.
(3) Agencija lahko na osnovi primerjalne analize tarifnih postavk omrežnine učinkovitega in strukturno primerljivega operaterja prenosnega sistema za posamezno regulativno obdobje od operaterja prenosnega sistema zahteva uskladitev tarifnih postavk.
15. člen
(način določitve vstopnih in izstopnih tarifnih postavk)
(1) Operater prenosnega sistema določi vstopne in izstopne tarifne postavke po matematični metodi najmanjših kvadratov, tako da upošteva:
– največje obremenitve posameznih odsekov prenosnega sistema in vstopno/izstopnih točk prenosnega sistema;
– nadomestno vrednost prenosnega sistema in
– enakomerno porazdelitev stroškov prenosnega sistema.
(2) Operater prenosnega sistema ločeno določi vstopne in izstopne tarifne postavke za mejne točke in točke znotraj Republike Slovenije.
(3) Operater prenosnega sistema določi vstopne in izstopne tarifne postavke v obliki tarif v skladu s Tabelo 1 in Tabelo 2 Priloge 1.
(4) Vstopna ali izstopna tarifna postavka za mejno točko predstavlja pridržano ceno, ki je dopustna cena na dražbi, v skladu s prvim odstavkom 26. člena Uredbe Komisije (EU) št. 984/2013 z dne 14. oktobra 2013 o oblikovanju kodeksa omrežja za mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih sistemih plina in dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 273 z dne 15. 10. 2013, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba 984/2013).
16. člen
(način določitve tarifnih postavk za lastno rabo)
Operater prenosnega sistema določi tarifne postavke za lastno rabo v skladu s Tabelo 3 Priloge 1.
17. člen
(način določitve tarifnih postavk za meritve)
Operater prenosnega sistema določi tarifne postavke za meritve v skladu s Tabelo 4 Priloge 1.
18. člen
(tarifne postavke za ostale storitve)
(1) Posamezne ostale storitve, ki jih operater prenosnega sistema lahko zaračunava uporabnikom sistema v okviru izvajanja gospodarske javne službe, so določene v Tabeli 1 Priloge 2 tega akta, ki je njegov sestavni del.
(2) Operater prenosnega sistema določi tarifne postavke za ostale storitve pred začetkom regulativnega obdobja za posamezna leta regulativnega obdobja, ki je določeno v skladu z metodologijo za določitev RO, in jih po predhodni pridobitvi soglasja agencije k tarifnim postavkam za ostale storitve objavi na svoji spletni strani.
19. člen
(način določitve tarifnih postavk za ostale storitve)
Tarifne postavke za ostale storitve, ki niso vsebovane v omrežnini, določi operater prenosnega sistema v skladu s tem aktom tako, da upošteva dejanske stroške teh storitev.
20. člen
(dovoljene spremembe vstopnih in izstopnih tarifnih postavk)
(1) Operater prenosnega sistema mora zaradi preprečitve skokovitega spreminjanja tarifnih postavk med posameznimi leti regulativnega obdobja pri določitvi vstopnih in izstopnih tarifnih postavk (CV(e) in CI(e)) upoštevati faktor dovoljene spremembe tarifnih postavk (I).
(2) Operater prenosnega sistema pri izračunu vstopnih in izstopnih tarifnih postavk upošteva faktor dovoljene spremembe tarifne postavke (I), ki se lahko med leti znotraj regulativnega obdobja razlikuje in mora biti v naslednjem območju:
–0,03 < I < 0,03
(3) Faktor dovoljene spremembe tarifnih postavk (I) se upošteva pri izračunu vstopne in izstopne tarifne postavke na naslednji način:
 CV(e)(t+1) = CV(e)(t) · (1 + It)[EUR/(kWh/dan)],
  
 CI(e)(t+1) = CI(e)(t) · (1 + It)[EUR/(kWh/dan)],
  
  
kjer oznake pomenijo:
CV(e)
vstopna tarifna postavka za vstopno točko (e), v EUR/(kWh/dan);
CI(e)
izstopna tarifna postavka za izstopno točko (e), v EUR/(kWh/dan);
e
točka na prenosnemu sistemu, ki je lahko vstopna ali izstopna in v kateri operater prenosnega sistema prevzema ali predaja zemeljski plin uporabniku sistema;
It
faktor dovoljene spremembe tarifnih postavk, v deležu;
t
leto regulativnega obdobja.
V. NAČIN IZRAČUNA OMREŽNINE
1. Način izračuna omrežnine za uporabo prenosnega sistema
21. člen
(obračunavanje omrežnine za uporabo prenosnega sistema)
(1) Operater prenosnega sistema uporabniku sistema, ki ima s pogodbo o prenosu urejen zakup vstopne zmogljivosti, obračuna omrežnino tako, da uporabniku sistema obračuna znesek zagotovljene ali prekinljive vstopne zmogljivosti.
(2) Operater prenosnega sistema uporabniku sistema, ki ima s pogodbo o prenosu urejen zakup izstopne zmogljivosti, obračuna omrežnino tako, da uporabniku sistema za posamezno izstopno točko obračuna:
– znesek zagotovljene ali prekinljive izstopne zmogljivosti;
– znesek za lastno rabo in
– znesek za meritve.
22. člen
(uvrstitev izstopne točke v odjemno skupino)
(1) Operater prenosnega sistema za namene obračunavanja zneska izstopne zmogljivosti tistih izstopnih točk, ki predstavljajo izstopne točke znotraj Republike Slovenije, uvrsti izstopno točko v odjemno skupino glede na zakupljeno istovrstno zmogljivost posamezne izstopne točke znotraj Republike Slovenije. Ob uvrstitvi izstopne točke v odjemno skupino operater prenosnega sistema sešteje istovrstne izstopne zmogljivosti (letna, mesečna ali dnevna zmogljivost) za to izstopno točko. Operater prenosnega sistema glede na seštevek istovrstnih izstopnih zmogljivosti uvrsti izstopno točko v ustrezno odjemno skupino, ki jo določa Tabela 5 Priloge 1, za vsako istovrstno zmogljivost posebej.
(2) Operater prenosnega sistema uporabniku sistema, ki ima zakupljene izstopne zmogljivosti tistih izstopnih točk, ki predstavljajo izstopne točke znotraj Republike Slovenije, obračuna znesek izstopne zmogljivosti glede na izstopno zmogljivost, kot je navedeno v prejšnjem odstavku, glede na izstopno tarifno postavko za izstopne točke znotraj Republike Slovenije in glede na stopnjo izstopne tarifne postavke, določene v Tabeli 5 Priloge 1.
(3) Operater prenosnega sistema uvrsti tiste izstopne točke, ki so namenjene distribuciji zemeljskega plina po distribucijskem sistemu ali zaprtem distribucijskem sistemu in je zanje sklenil pogodbo o prenosu operater distribucijskega sistema ali operater zaprtega distribucijskega sistema, v odjemno skupino »distribucija«.
23. člen
(standardni produkti mejnih vstopnih in mejnih izstopnih točk)
(1) Uporabnik sistema zakupi mejno vstopno ali izstopno zmogljivost za tipska časovna obdobja kot letni, četrtletni, mesečni in dnevni standardni produkt zmogljivosti ter kot standardni produkt zmogljivosti znotraj dneva v skladu z Uredbo 984/2013 in pravili, ki določajo pogoje in način razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo.
(2) Znesek mejne vstopne ali izstopne zmogljivosti se obračuna za zagotovljen ali prekinljiv zakup zmogljivosti.
(3) Če uporabnik sistema zakupi mejno vstopno ali mejno izstopno zmogljivost na dražbi in nastane dražbena premija, operater prenosnega sistema v skladu z Uredbo 984/2013 uporabniku sistema obračuna tudi dražbeno premijo. Dražbena premija je določena za posamezen standardni produkt zmogljivosti na spletni rezervacijski platformi.
(4) Uporabniku sistema, ki zakupi združeno zmogljivost, operater prenosnega obračuna omrežnino za uporabo prenosnega sistema in pripadajoči del dražbene premije.
24. člen
(standardni produkti vstopnih in izstopnih točk znotraj Republike Slovenije)
(1) Uporabnik sistema zakupi zmogljivost znotraj Republike Slovenije za tipska časovna obdobja kot letni, mesečni in dnevni standardni produkt zmogljivosti ter kot standardni produkt zmogljivosti za dan vnaprej, v skladu s pravili, ki določajo postopke dodeljevanja zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije.
(2) Znesek vstopne ali izstopne zmogljivosti znotraj Republike Slovenije se obračuna za zagotovljen zakup zmogljivosti.
2. Izračun zneska zagotovljene vstopne zmogljivosti
25. člen
(izračun zneska vstopne zmogljivosti)
Operater prenosnega sistema obračuna uporabniku sistema za posamezen standardni produkt zmogljivosti znesek vstopne zmogljivosti glede na višino vstopne zmogljivosti in vstopne tarifne postavke (CV) za posamezno vstopno točko in ostalih pravil v zvezi z obračunom omrežnine.
26. člen
(znesek zagotovljene letne vstopne zmogljivosti)
Operater prenosnega sistema uporabniku sistema v koledarskem mesecu (m) za zagotovljeno letno vstopno zmogljivosti obračuna mesečni znesek (ZVL(m)(e)) na naslednji način:
Slika 1
kjer oznake pomenijo:
ZVL(m)(e)
mesečni znesek zagotovljene letne vstopne zmogljivosti vstopne točke (e), v koledarskem mesecu (m), v EUR;
CV(e)
vstopna tarifna postavka za vstopno točko (e), v EUR/(kWh/dan);
Dm
število dni v koledarskem mesecu (m);
Dt
število dni v koledarskem letu (t);
PKVL(e)
zagotovljena letna vstopna zmogljivost za vstopno točko (e), v koledarskem mesecu (m), v kWh/dan;
m
mesec v koledarskem letu (t).
27. člen
(znesek zagotovljene četrtletne vstopne zmogljivosti)
(1) Operater prenosnega sistema uporabniku sistema v koledarskem mesecu (m) za zagotovljeno četrtletno vstopno zmogljivost obračuna mesečni znesek (ZVQ(m)(e)) na naslednji način:
Slika 2
kjer oznake pomenijo:
ZVQ(m)(e)
mesečni znesek zagotovljene četrtletne vstopne zmogljivosti vstopne točke (e), v koledarskem mesecu (m), v EUR;
CV(e)
vstopna tarifna postavka za vstopno točko (e), v EUR/(kWh/dan);
FQ(m)
faktor četrtletne tarifne postavke za posamezni koledarski mesec (m);
PKVQ(m)(e)
zagotovljena četrtletna vstopna zmogljivost za vstopno točko (e), v koledarskem mesecu (m), v kWh/dan;
m
mesec v koledarskem letu (t).
(2) Faktor tarifne postavke (FQ(m)) za posamezni koledarski mesec (m) znaša:
m
Četrtletje
Vrednost FQ(m)
1
Prvo četrtletje (oktober – december)
0,156
2
Drugo četrtletje (januar – marec)
0,181
3
Tretje četrtletje (april – junij)
0,103
4
Četrto četrtletje (julij – september)
0,092
28. člen
(znesek zagotovljene mesečne vstopne zmogljivosti)
(1) Operater prenosnega sistema uporabniku sistema v koledarskem mesecu (m) za zagotovljeno mesečno vstopno zmogljivost obračuna mesečni znesek (ZVM(m)(e)) na naslednji način:
Slika 3
kjer oznake pomenijo:
ZVM(m)(e)
mesečni znesek zagotovljene mesečne vstopne zmogljivosti vstopne točke (e), v koledarskem mesecu (m), v EUR;
CV(e)
vstopna tarifna postavka za vstopno točko (e), v EUR/(kWh/dan);
FM(m)
faktor tarifne postavke za posamezni koledarski mesec (m);
PKVM(m)(e)
zagotovljena mesečna vstopna zmogljivost za vstopno točko (e), v koledarskem mesecu (m), v kWh/dan;
m
mesec v koledarskem letu (t).
(2) Faktor tarifne postavke (FM(m)) za posamezni koledarski mesec (m) znaša:
m
Mesec
Vrednost FM(m)
1
Januar
0,210
2
Februar
0,210
3
Marec
0,184
4
April
0,125
5
Maj
0,092
6
Junij
0,092
7
Julij
0,092
8
Avgust
0,092
9
September
0,092
10
Oktober
0,125
11
November
0,184
12
December 
0,210
29. člen
(znesek zagotovljene dnevne vstopne zmogljivosti)
(1) Operater prenosnega sistema uporabniku sistema v koledarskem mesecu (m) za zagotovljeno dnevno vstopno zmogljivost obračuna mesečni znesek (ZVD(m)(e)) na naslednji način:
Slika 4
kjer oznake pomenijo:
ZVD(m)(e)
mesečni znesek zagotovljene dnevne vstopne zmogljivosti za vstopno točko (e), v koledarskem mesecu (m), v EUR;
CV(e)
vstopna tarifna postavka za vstopno točko (e), v EUR/(kWh/dan);
FD(m)
faktor tarifne postavke za posamezni dan, v koledarskem mesecu (m);
PKVD(m)(d)(e)
zagotovljena dnevna vstopna zmogljivost za vstopno točko (e) za dan (d), v koledarskem mesecu (m), v kWh/dan;
Dm
število dni v koledarskem mesecu (m);
m
mesec v koledarskem letu (t).
(2) Faktor tarifne postavke (FD(m)) za posamezni dan v koledarskem mesecu (m), znaša:
m
Mesec
Vrednost FD(m)
1
Januar
0,0140
2
Februar
0,0140
3
Marec
0,0120
4
April
0,0083
5
Maj
0,0048
6
Junij
0,0048
7
Julij
0,0048
8
Avgust
0,0048
9
September
0,0048
10
Oktober
0,0083
11
November
0,0120
12
December 
0,0140
30. člen
(znesek zagotovljene vstopne zmogljivosti znotraj dneva)
(1) Operater prenosnega sistema obračuna uporabniku sistema zagotovljeno vstopno zmogljivost znotraj dneva na enak način, kot je z 29. členom tega akta določen način obračuna za zagotovljeno dnevno vstopno zmogljivost, pri čemer upošteva sorazmerni delež uporabe zmogljivosti v dnevu.
(2) Sorazmerni delež uporabe vstopne zmogljivosti znotraj dneva se določi kot razmerje med urami zakupa vstopne prenosne zmogljivosti in urami plinskega dne.
31. člen
(znesek zagotovljene vstopne zmogljivosti za dan vnaprej)
(1) Operater prenosnega sistema uporabniku sistema, ki je sklenil okvirno pogodbo za zakup vstopnih zmogljivosti za dan vnaprej, na podlagi katere lahko uporabnik sistema zakupi vstopno zmogljivost za dan vnaprej, obračuna znesek dnevne vstopne zmogljivosti za dan vnaprej (ZVDV(m)(e)).
(2) Fiksni del mesečnega zneska dnevne vstopne zmogljivosti za dan vnaprej za vodenje okvirne pogodbe za vstopne zmogljivosti za dan vnaprej operater prenosnega sistema obračuna uporabniku sistema za vsak mesec veljave okvirne pogodbe ne glede na to, ali so bile na njeni podlagi sklenjene posamezne pogodbe o prenosu.
(3) Operater prenosnega sistema obračuna uporabniku sistema v koledarskem mesecu (m) za vstopno zmogljivost za dan vnaprej mesečni znesek (ZVDV(m)(e)) na naslednji način:
ZVDV(m)(e)= 1250 + ZVD(m)(e) · 1,12[EUR],
  
kjer oznake pomenijo:
ZVDV(m)(e)
mesečni znesek zagotovljene dnevne vstopne zmogljivosti za dan vnaprej za vstopno točko (e), v koledarskem mesecu (m), v EUR;
ZVD(m)(e)
mesečni znesek zagotovljene dnevne vstopne zmogljivosti za vstopno točko (e), v koledarskem mesecu (m), v EUR.
3. Izračun zneska prekinljive vstopne zmogljivosti
32. člen
(znesek prekinljive letne vstopne zmogljivosti)
(1) Operater prenosnega sistema obračuna uporabniku sistema v koledarskem mesecu (m) za prekinljivo letno vstopno zmogljivostmesečni znesek na enak način, kot zaračuna mesečni znesek zagotovljene letne vstopne zmogljivosti (ZVL(m)(e)) v skladu s 26. členom tega akta.
(2) Če operater prenosnega sistema uporabniku sistema prekine ali zmanjša pogodbeno vstopno zmogljivost, pripada uporabniku sistema na obračunani mesečni znesek zagotovljene letne vstopne zmogljivosti iz prejšnjega odstavka mesečni znesek popusta.
(3) Mesečni znesek popusta predstavlja seštevek dnevnih zneskov popusta za posamezne dnevne prekinitve ali zmanjšanja letne vstopne zmogljivosti in se izračuna na naslednji način:
Slika 5
kjer oznake pomenijo:
ZVLP(m)(e)
znesek popusta vseh nastalih prekinitev ali zmanjšanja letne vstopne zmogljivosti za vstopno točko (e), v koledarskem mesecu (m), v EUR;
ZVLP(m)(d)(e)
dnevni znesek popusta za dnevno prekinitev ali zmanjšanje letne vstopne zmogljivosti za vstopno točko (e), za dan (d), v koledarskem mesecu (m), v EUR;
Dm
število dni v koledarskem mesecu (m);
d
dan v koledarskem mesecu (m);
m
mesec v koledarskem letu (t).
(4) Dnevni znesek popusta za posamezno dnevno prekinitev ali zmanjšanje letne vstopne zmogljivosti za vstopno točko se izračuna na naslednji način:
Slika 6
kjer oznake pomenijo:
ZVLP(m)(d)(e)
dnevni znesek popusta za dnevno prekinitev ali zmanjšanje letne vstopne zmogljivosti vstopne točke (e), za dan (d), v koledarskem mesecu (m), v EUR;
CV(e)
vstopna tarifna postavka za vstopno točko (e), v EUR/(kWh/dan);
Dt
število dni v koledarskem letu (t);
PK"VL(m)(d)(e)
prekinjena oziroma zmanjšana zakupljena letna vstopna zmogljivost vstopne točke (e), za dan (d), v koledarskem mesecu (m), v kWh/dan;
d
dan v koledarskem mesecu (m);
m
mesec v koledarskem letu (t).
(5) Mesečni znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja letne vstopne zmogljivosti vstopne točke iz drugega odstavka ne sme presegati 60 odstotkov mesečnega zneska zagotovljene letne vstopne zmogljivosti, ki je določen v 26. členu tega akta.
33. člen
(znesek prekinljive četrtletne vstopne zmogljivosti)
(1) Operater prenosnega sistema obračuna uporabniku sistema v koledarskem mesecu (m) za prekinljivo četrtletno vstopno zmogljivostmesečni znesek na enak način, kot zaračuna mesečni znesek zagotovljene četrtletne vstopne zmogljivosti (ZVQ(m)(e)) v skladu s 27. členom tega akta.
(2) Če operater prenosnega sistema uporabniku sistema prekine ali zmanjša pogodbeno vstopno zmogljivost, pripada uporabniku sistema na obračunani mesečni znesek zagotovljene četrtletne vstopne zmogljivosti iz prejšnjega odstavka mesečni znesek popusta.
(3) Mesečni znesek popusta predstavlja seštevek dnevnih zneskov popusta za posamezne dnevne prekinitve ali zmanjšanja četrtletne vstopne zmogljivosti in se izračuna na naslednji način:
 
 
 
Slika 7
kjer oznake pomenijo:
ZVQP(m)(e)
znesek popusta vseh nastalih prekinitev ali zmanjšanja četrtletne vstopne zmogljivosti za vstopno točko (e), v koledarskem mesecu (m), v EUR;
ZVQP(m)(d)(e)
dnevni znesek popusta za dnevno prekinitev ali zmanjšanje četrtletne vstopne zmogljivosti za vstopno točko (e), za dan (d), v koledarskem mesecu (m), v EUR;
Dm
število dni v koledarskem mesecu (m);
d
dan v koledarskem mesecu (m);
m
mesec v koledarskem letu (t).
(4) Dnevni znesek popusta za posamezno dnevno prekinitev ali zmanjšanje četrtletne vstopne zmogljivosti za vstopno točko se določi na način, kot je določeno v četrtem odstavku 32. člena tega akta.
(5) Mesečni znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja četrtletne vstopne zmogljivosti vstopne točke iz drugega odstavka ne sme presegati 60 odstotkov mesečnega zneska zagotovljene četrtletne vstopne zmogljivosti iz 27. člena tega akta.
34. člen
(znesek prekinljive mesečne vstopne zmogljivosti)
(1) Operater prenosnega sistema obračuna uporabniku sistema v koledarskem mesecu (m) za prekinljivo mesečno vstopno zmogljivostmesečni znesek na enak način, kot zaračuna mesečni znesek zagotovljene mesečne vstopne zmogljivosti (ZVM(m)(e)) v skladu z 28. členom tega akta.
(2) Če operater prenosnega sistema uporabniku sistema prekine ali zmanjša pogodbeno vstopno zmogljivost, pripada uporabniku sistema na obračunani mesečni znesek zagotovljene mesečne vstopne zmogljivosti iz prejšnjega odstavka mesečni znesek popusta.
(3) Mesečni znesek popusta predstavlja seštevek dnevnih zneskov popusta za posamezne dnevne prekinitve ali zmanjšanja mesečne vstopne zmogljivosti in se izračuna na naslednji način:
Slika 8
kjer oznake pomenijo:
ZVMP(m)(e)
znesek popusta vseh nastalih prekinitev ali zmanjšanja mesečne vstopne zmogljivosti za vstopno točko (e), v koledarskem mesecu (m), v EUR;
ZVMP(m)(d)(e)
dnevni znesek popusta za dnevno prekinitev ali zmanjšanje mesečne vstopne zmogljivosti za vstopno točko (e), za dan (d), v koledarskem mesecu (m), v EUR;
Dm
število dni v koledarskem mesecu (m);
d
dan v koledarskem mesecu (m);
m
mesec v koledarskem letu (t).
(4) Dnevni znesek popusta za posamezno dnevno prekinitev ali zmanjšanje mesečne vstopne zmogljivosti za vstopno točko se določi na način, kot je določeno v četrtem odstavku 32. člena tega akta.
(5) Mesečni znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja mesečne vstopne zmogljivosti vstopne točke iz drugega odstavka ne sme presegati 60 odstotkov mesečnega zneska zagotovljene mesečne vstopne zmogljivosti iz 28. člena tega akta.
35. člen
(znesek prekinljive dnevne vstopne zmogljivosti)
(1) Operater prenosnega sistema obračuna uporabniku sistema v koledarskem mesecu (m) za prekinljivo dnevno vstopno zmogljivosti mesečni znesek na enak način, kot zaračuna mesečni znesek zagotovljene dnevne vstopne zmogljivosti (ZVD(m)(e))v skladu z 29. členom tega akta.
(2) Če operater prenosnega sistema uporabniku sistema prekine ali zmanjša prekinljivo dnevno vstopno zmogljivost, uporabniku sistema pripada 15-odstotni popust na obračunani mesečni znesek vstopne zmogljivosti iz prejšnjega odstavka.
4. Izračun zneska zagotovljene izstopne zmogljivosti
36. člen
(izračun zneska izstopne zmogljivosti)
(1) Operater prenosnega sistema obračuna uporabniku sistema za posamezen standardni produkt zmogljivosti znesek izstopne zmogljivosti glede na višino izstopne zmogljivosti in izstopne tarifne postavke (CI)) za posamezno izstopno točko in ostalih pravil v zvezi z obračunom omrežnine.
(2) Če se prekorači izstopna zmogljivost na posamezni izstopni točki (e), ki predstavlja izstopno točko znotraj Republike Slovenije, ali zmogljivost na dveh ali več z distribucijskim sistemom povezanih izstopnih točk znotraj posamezne lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: povezane izstopne točke), operater prenosnega sistema uporabniku sistema v okviru obračuna omrežnine, ki se nanaša na znesek izstopne zmogljivosti, zaračuna še znesek za prekoračitev skupne izstopne zmogljivosti posamezne izstopne točke oziroma povezanih izstopnih točk v skladu z določbami 6. podpoglavja V. poglavja tega akta.
(3) Operaterji distribucijskega sistema so dolžni operaterju prenosnega sistema pred sklenitvijo pogodbe o prenosu oziroma ob vsaki spremembi, ki se nanaša na povezane izstopne točke, predložiti seznam povezanih in ostalih izstopnih točk za vsako posamezno lokalno skupnost, v kateri izvajajo dejavnost operaterja distribucijskega sistema. Če operater distribucijskega sistema ne predloži navedenega seznama pravočasno, se šteje, da je seznam, ki se nanaša na povezane izstopne točke, ostal nespremenjen. Če operater distribucijskega sistema predloži nepopoln seznam, se za izstopno mesto, ki v seznamu ni navedeno, obračuna prekoračitev pogodbene prenosne zmogljivosti kot prekoračitev izstopne zmogljivosti posamezne izstopne točke (e).
37. člen
(znesek zagotovljene letne izstopne zmogljivosti)
Operater prenosnega sistema uporabniku sistema v koledarskem mesecu (m) za zagotovljeno letno izstopno zmogljivost obračuna mesečni znesek (ZIL(m)(e)) na naslednji način:
Slika 9
kjer oznake pomenijo:
ZIL(m)(e)
mesečni znesek zagotovljene letne izstopne zmogljivosti izstopne točke (e), v koledarskem mesecu (m), v EUR;
CI(e)
izstopna tarifna postavka za izstopno točko (e), v EUR/(kWh/dan);
kl(i)
stopnja izstopne tarifne postavke, kot je določena v Tabeli 5 Priloge 1;
Dm
število dni v koledarskem mesecu (m);
Dt
število dni v koledarskem letu (t);
PKIL(e)
zagotovljena letna izstopna zmogljivost za izstopno točko (e), v koledarskem mesecu (m), v kWh/dan;
m
mesec v koledarskem letu (t).
38. člen
(znesek zagotovljene četrtletne izstopne zmogljivosti)
Operater prenosnega sistema uporabniku sistema v koledarskem mesecu (m) za zagotovljeno četrtletno izstopno zmogljivost obračuna mesečni znesek (ZIQ(m)(e)) na naslednji način:
Slika 10
kjer oznake pomenijo:
ZIQ(m)(e)
mesečni znesek zagotovljene četrtletne izstopne zmogljivosti izstopne točke (e), v koledarskem mesecu (m), v EUR;
CI(e)
izstopna tarifna postavka za izstopno točko (e), v EUR/(kWh/dan);
kl(i)
stopnja izstopne tarifne postavke, kot je določena v Tabeli 5 Priloge 1;
FQ(m)
faktor četrtletne tarifne postavke za posamezni koledarski mesec (m), kot je določen v tabeli faktorjev tarifnih postavk v 27. členu tega akta;
PKIQ(m)(e)
zagotovljena četrtletna izstopna zmogljivost za izstopno točko (e), v koledarskem mesecu (m), v kWh/dan;
m
mesec v koledarskem letu (t).
39. člen
(znesek zagotovljene mesečne izstopne zmogljivosti)
Operater prenosnega sistema uporabniku sistema v koledarskem mesecu (m) za zagotovljeno mesečno izstopno zmogljivost obračuna mesečni znesek (ZIM(m)(e)) na naslednji način:
Slika 11
kjer oznake pomenijo:
ZIM(m)(e)
mesečni znesek zagotovljene mesečne izstopne zmogljivosti izstopne točke (e), v koledarskem mesecu (m), v EUR;
CI(e)
izstopna tarifna postavka za izstopno točko (e), v EUR/(kWh/dan);
kl(i)
stopnja izstopne tarifne postavke, kot je določena v Tabeli 5 Priloge 1;
FM(m)
faktor tarifne postavke za posamezni koledarski mesec (m), kot je določen v tabeli faktorjev tarifnih postavk v 28. členu tega akta;
PKIM(m)(e)
zagotovljena mesečna izstopna zmogljivost za izstopno točko (e), v koledarskem mesecu (m), v kWh/dan;
m
mesec v koledarskem letu (t).
40. člen
(znesek zagotovljene dnevne izstopne zmogljivosti)
Operater prenosnega sistema uporabniku sistema v koledarskem mesecu (m) za zagotovljeno dnevno izstopno zmogljivost obračuna mesečni znesek (ZID(m)(e)) na naslednji način:
Slika 12
kjer oznake pomenijo:
ZID(m)(e)
mesečni znesek zagotovljene dnevne izstopne zmogljivosti za izstopno točko (e), v koledarskem mesecu (m), v EUR;
CI(e)
izstopna tarifna postavka za izstopno točko (e), v EUR/(kWh/dan);
kl(i)
stopnja izstopne tarifne postavke, kot je določena v Tabeli 5 Priloge 1;
FD(m)
faktor tarifne postavke za posamezni dan, v koledarskem mesecu (m), kot ga določa tabela faktorjev tarifnih postavk v 29. členu tega akta;
PKID(m)(d)(e)
dnevna izstopna zmogljivost za izstopno točko (e), za dan (d), v koledarskem mesecu (m), v kWh/dan;
Dm
število dni v koledarskem mesecu (m);
m
mesec v koledarskem letu (t).
41. člen
(znesek zagotovljene izstopne zmogljivosti znotraj dneva)
(1) Operater prenosnega sistema obračuna uporabniku sistema zagotovljeno izstopno zmogljivost znotraj dneva na enak način, kot je s 40. členom določen način obračuna za zagotovljeno dnevno izstopno zmogljivost, pri čemer upošteva sorazmerni delež uporabe zmogljivosti v dnevu.
(2) Sorazmerni delež uporabe izstopne zmogljivosti znotraj dneva se določi kot razmerje med urami zakupa izstopne prenosne zmogljivosti in urami plinskega dne.
42. člen
(znesek izstopne zmogljivosti za dan vnaprej)
(1) Operater prenosnega sistema uporabniku sistema, ki je sklenil okvirno pogodbo za zakup izstopnih zmogljivosti za dan vnaprej, na podlagi katere lahko uporabnik sistema zakupi izstopno zmogljivost za dan vnaprej, obračuna znesek zagotovljene dnevne izstopne zmogljivosti za dan vnaprej (ZIDV(m)(e)).
(2) Fiksni del mesečnega zneska dnevne izstopne zmogljivosti za dan vnaprej za vodenje okvirne pogodbe za izstopne zmogljivosti za dan vnaprej operater prenosnega sistema obračuna uporabniku sistema za vsak mesec veljave okvirne pogodbe ne glede na to, ali so bile na njeni podlagi sklenjene posamezne pogodbe o prenosu.
(3) Operater prenosnega sistema obračuna uporabniku sistema v koledarskem mesecu (m) za izstopno zmogljivost za dan vnaprej mesečni znesek (ZIDV(m)(e)) na naslednji način:
ZIDV(m)(e)= 1250 + ZID(m)(e) · 1,12[EUR],
  
kjer oznake pomenijo:
ZIDV(m)(e)
mesečni znesek zagotovljene dnevne izstopne zmogljivosti za dan vnaprej za izstopno točko (e), v koledarskem mesecu (m), v EUR;
ZID(m)(e)
mesečni znesek zagotovljene dnevne izstopne zmogljivosti za izstopno točko (e), v koledarskem mesecu (m), v EUR.
5. Znesek prekinljive izstopne zmogljivosti
43. člen
(znesek prekinljive izstopne zmogljivosti)
(1) Operater prenosnega sistema uporabniku sistema glede na sklenjeno pogodbo o prenosu zaračuna mesečni znesek za letno, četrtletno, mesečno ali dnevno izstopno zmogljivost v skladu z določbami od 37. člena do 40. člena tega akta.
(2) Če operater prenosnega sistema uporabniku sistema prekine ali zmanjša izstopno zmogljivost izstopne točke (e) za letno, četrtletno ali mesečno izstopno zmogljivost, pripada uporabniku sistema na podlagi prekinljivega zakupa izstopnih zmogljivosti na obračunani mesečni znesek iz prejšnjega odstavka mesečni znesek popusta za izstopno točko (e).
(3) Mesečni znesek popusta iz prejšnjega odstavka se za izstopno točko (e) določi ob smiselni uporabi določb o mesečnih zneskih popusta za vstopno točko (e) tako, da se v 32., 33. in 34. členu tega akta v posameznih enačbah indeks (V), ki označuje vstopno točko (e), nadomesti z indeksom (I), ki označuje izstopno točko (e).
(4) Če operater prenosnega sistema uporabniku sistema prekine ali zmanjša prekinljivo dnevno izstopno zmogljivost, uporabniku sistema pripada 15-odstotni popust na obračunani mesečni znesek zagotovljene dnevne izstopne zmogljivosti iz 40. člena tega akta.
6. Znesek za prekoračitev izstopne zmogljivosti
44. člen
(skupna izstopna zmogljivost)
(1) Skupna izstopna zmogljivost izstopne točke (e) je največja zmogljivost, ki jo v okviru sklenjenih pogodb o prenosu lahko koristi uporabnik sistema v posamezni izstopni točki (e) v dnevu (d) v koledarskem mesecu (m).
(2) Za potrebe obračunavanja omrežnine v povezavi s prekoračitvijo izstopne zmogljivosti posamezne izstopne točke (e) se za izračun skupne izstopne zmogljivosti posamezne izstopne točke upoštevajo naslednje postavke:
Slika 13
kjer oznake pomenijo:
PKS(m)(d)(e)
skupna izstopna zmogljivost posamezne izstopne točke (e), za dan (d), v koledarskem mesecu (m), v kWh/dan;
PKIL(e)
letna izstopna zmogljivost izstopne točke (e), v koledarskem mesecu (m), v kWh/dan;
PKIM(m)(e)
mesečna izstopna zmogljivost izstopne točke (e), v koledarskem mesecu (m), v kWh/dan;
PKID(m)(e)
dnevna izstopna zmogljivost izstopne točke (e), za dan (d), v koledarskem mesecu (m), v kWh/dan;
m
mesec v koledarskem letu (t);
e
izstopna točka.
(3) Za potrebe obračunavanja omrežnine v povezavi s prekoračitvijo izstopne zmogljivosti povezanih izstopnih točk se šteje, da le-te predstavljajo izstopne točke, katerih skupna izstopna zmogljivost (PKS(m)(d)(e)) je za potrebe obračunavanja omrežnine v povezavi s prekoračitvijo izstopne zmogljivosti enaka vsoti vseh pogodbenih skupnih izstopnih zmogljivosti povezanih izstopnih točk (e). Pri tem v posamezni povezani izstopni točki ne sme biti presežena maksimalna izstopna zmogljivosti, ki je za to izstopno točko določena v pogodbi o priključitvi.
45. člen
(znesek za prekoračitev skupne izstopne zmogljivosti)
Operater prenosnega sistema obračuna uporabniku sistema mesečni znesek za prekoračitev skupne izstopne zmogljivosti v izstopnih točkah na naslednji način:
Slika 14
kjer oznake pomenijo:
ZPrSS(m)
mesečni znesek za prekoračitev zakupljenih izstopnih zmogljivosti v posameznih izstopnih točkah, v koledarskem mesecu (m), v EUR;
ZPrS(m)(d)(e)
mesečniznesek za prekoračitev skupne zakupljene izstopne zmogljivosti v posamezni izstopni točki (e), v koledarskem mesecu (m), v dnevu (d), v EUR;
m
mesec v koledarskem letu (t);
d
dan v koledarskem mesecu (m);
e
izstopna točka v Republiki Sloveniji.
46. člen
(določitev dnevnega zneska za prekoračitev skupne izstopne zmogljivosti)
Če uporabnik sistema prekorači skupno izstopno zmogljivost v posamezni izstopni točki, mu operater prenosnega sistema zaračuna dnevni znesek za prekoračitev skupne izstopne zmogljivosti v izstopni točki na naslednji način:
Slika 15
kjer oznake pomenijo:
ZPrS(m)(d)(e)
dnevni znesek za prekoračitev skupne zakupljene izstopne zmogljivosti v izstopni točki (e), za dan (d), v koledarskem mesecu (m), v EUR;
PKK(m)(d)(e)
koriščena izstopna zmogljivost v izstopni točki (e), za dan (d), v koledarskem mesecu (m), v kWh/dan;
PKS(m)(d)(e)
skupna izstopna zmogljivost v izstopni točki (e), za dan (d), v koledarskem mesecu (m), v kWh /dan;
CI(e)
izstopna tarifna postavka za izstopno točko (e), v EUR/(kWh /dan);
kl(i)
stopnja izstopne tarifne postavke, kot je določena v Tabeli 5 Priloge 1;
FD(m)
faktor tarifne postavke za posamezni dan, v koledarskem mesecu (m);
e
izstopna točka v Republiki Sloveniji.
7. Način izračuna zneska za lastno rabo
47. člen
(znesek za lastno rabo)
Operater prenosnega sistema zaračuna uporabniku sistema v koledarskem mesecu (m) znesek za lastno rabo (ZLRm) na podlagi prenesenih količin zemeljskega plina iz izstopnih točk prenosnega sistema in cene zemeljskega plina za lastno rabo na naslednji način:
Slika 16
kjer oznake pomenijo:
ZLRm
znesek za lastno rabo v koledarskem mesecu (m), v EUR;
CLR(t)
tarifna postavka za lastno rabo, v EUR/kWh;
Qm
prenesene količine zemeljskega plina iz izstopne točke (e), v koledarskem mesecu (m), v kWh;
t
leto regulativnega obdobja.
8. Način izračuna zneska za izvajanje meritev
48. člen
(znesek za izvajanje meritev)
(1) Za izvajanje meritev, obdelavo merjenih podatkov, vzdrževanje, kalibriranje in z zakonom določene periodične menjave merilnih naprav operater prenosnega sistema uporabniku sistema, ki je zakupil izstopno zmogljivost, zaračuna mesečni znesek za izvajanje meritev glede na nazivni pretok merilne naprave, število tlačnih redukcij in lastništvo merilne naprave v izstopnih točkah.
(2) Mesečni znesek za izvajanje meritev (ZMm) za posamezno merilno mesto v posamezni izstopni točki se izračuna na naslednji način:
Slika 17
kjer oznake pomenijo:
ZMm
mesečni znesek za izvajanje meritev v koledarskem mesecu (m), v EUR;
CM(t)
tarifna postavka za izvajanje meritev, v EUR;
f1
faktor velikosti meritve;
f2
faktor števila redukcij.
(3) Faktor velikosti meritve (f1) se določi na način:
Nazivni pretok (q) v Nm3/h
Vrednost faktorja f1
q ≤ 500
1
500 < q ≤ 1 000
2
1 000 < q ≤ 2 000
4
2 000 < q ≤ 5 000
6
q > 5 000
8
(4) Faktor števila tlačnih redukcij na izstopnih točkah v Republiki Sloveniji (f2) se določi na način:
Število tlačnih redukcij
Vrednost faktorja f2
1
1
2
2
≥ 3
3
(5) Faktor števila tlačnih redukcij na mejnih točkah je enak 0.
(6) Za uporabnika sistema z večjim številom merilnih mest se mesečni zneski za izvajanje meritev seštejejo. Če operater prenosnega sistema ni lastnik merilnih naprav, se faktor f1zmanjša za 50 odstotkov.
(7) Če uporabnik sistema zakupi izstopno zmogljivost za obdobje, krajše od enega meseca, se znesek za meritve določi sorazmerno glede na obdobje zakupljene zmogljivosti.
(8) Operater prenosnega sistema obračuna za skupno izstopno točko (e) v Republiki Sloveniji posameznemu uporabniku sistema mesečni znesek za meritve, in sicer v razmerju med njegovo izstopno zmogljivostjo in skupno pogodbeno izstopno zmogljivost za to skupno izstopno točko (e) v Republiki Sloveniji.
9. Način izračuna zneska za ostale storitve
49. člen
(znesek za ostale storitve)
Operater prenosnega sistema izračuna znesek za izvedene ostale storitve na podlagi tarifnih postavk tarif za ostale storitve iz Tabele 1 Priloge 2.
VI. NAČIN ZARAČUNAVANJA OMREŽNINE IN OSTALIH STORITEV
50. člen
(izstavljanje računov za omrežnino)
(1) Operater prenosnega sistema najpozneje v desetih dneh po izteku koledarskega meseca, na katerega se nanaša prenos, uporabniku sistema izstavi račun za omrežnino. Obračunsko obdobje je koledarski mesec.
(2) Operater prenosnega sistema mora na izdanem računu zaračunati in ločeno izkazati naslednje postavke omrežnine:
a) mesečni znesek vstopne zmogljivosti po posameznih vrstah storitve zakupa vstopne točke:
– mesečni znesek zagotovljene letne vstopne zmogljivosti iz 26. člena tega akta;
– mesečni znesek zagotovljene četrtletne vstopne zmogljivosti iz 27. člena tega akta;
– mesečni znesek zagotovljene mesečne vstopne zmogljivosti iz 28. člena tega akta;
– mesečni znesek zagotovljene dnevne vstopne zmogljivosti iz 29. člena tega akta;
– mesečni znesek zagotovljene vstopne zmogljivosti znotraj dneva iz 30. člena tega akta;
– mesečni znesek zagotovljene vstopne zmogljivosti za dan vnaprej iz 31. člena tega akta;
– mesečni znesek prekinljive letne vstopne zmogljivosti iz 32. člena tega akta;
– mesečni znesek prekinljive četrtletne vstopne zmogljivosti iz 33. člena tega akta;
– mesečni znesek prekinljive mesečne vstopne zmogljivosti iz 34. člena tega akta;
– mesečni znesek prekinljive dnevne vstopne zmogljivosti iz 35. člena tega akta;
b) mesečni znesek izstopne zmogljivosti po posameznih vrstah storitve zakupa izstopne točke:
– mesečni znesek zagotovljene letne izstopne zmogljivosti iz 37. člena tega akta;
– mesečni znesek zagotovljene četrtletne izstopne zmogljivosti iz 38. člena tega akta;
– mesečni znesek zagotovljene mesečne izstopne zmogljivosti iz 39. člena tega akta;
– mesečni znesek zagotovljene dnevne izstopne zmogljivosti iz 40. člena tega akta;
– mesečni znesek zagotovljene izstopne zmogljivosti znotraj dneva iz 41. člena tega akta;
– mesečni znesek izstopne zmogljivosti za dan vnaprej iz 42. člena tega akta;
– mesečni znesek prekinljive letne izstopne zmogljivosti iz 43. člena tega akta;
– mesečni znesek prekinljive četrtletne izstopne zmogljivosti iz 43. člena tega akta;
– mesečni znesek prekinljive mesečne izstopne zmogljivosti iz 43. člena tega akta;
– mesečni znesek prekinljive dnevne izstopne zmogljivosti iz 43. člena tega akta;
– mesečni znesek za prekoračitev skupne izstopne zmogljivosti iz 45. člena tega akta;
c) mesečni znesek za lastno rabo iz 47. člena tega akta;
d) mesečni znesek za izvajanje meritev iz 48. člena tega akta.
(3) Operater prenosnega sistema mora uporabniku sistema v prilogi računa posredovati ali mu na drug način omogočiti dostop do izračuna mesečnega zneska za posamezne postavke omrežnine.
51. člen
(izstavljanje računov za ostale storitve)
(1) Operater prenosnega sistema izstavi račun za izvedene ostale storitve najkasneje v roku desetih dni po izvedeni storitvi.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko operater prenosnega sistema zaračuna izvedene ostale storitve na istem računu skupaj z omrežnino.
52. člen
(zavarovanje plačila)
(1) Operater prenosnega sistema izda račun za omrežnino z zapadlostjo 30 dni po nastanku terjatve oziroma zadnji dan v mesecu za mesec februar. Kot datum nastanka terjatve se šteje zadnji dan obračunskega meseca, na katerega se nanaša zakup zmogljivosti.
(2) Če uporabnik sistema svoje obveznosti ne poravna vključno do dneva zapadlosti računa, operater prenosnega sistema od vključno 31. dne od nastanka terjatve do plačila uporabniku sistema zaračuna zakonite zamudne obresti.
(3) Če uporabnik sistema svojih obveznosti ne poravna v roku iz prvega odstavka, ima operater prenosnega sistema pravico od uporabnika sistema zahtevati druge, za operaterja sprejemljive instrumente za zavarovanje plačil, ali drugačen način plačila.
(4) Če uporabnik sistema izpolni zahtevo operaterja prenosnega sistema po instrumentu zavarovanja plačil ali drugačnem načinu plačila, skleneta operater prenosnega sistema in uporabnik sistema dogovor o poplačilu zapadlih obveznosti, ki ne predstavlja novacijo teh obveznost.
53. člen
(davki, takse, trošarine in druge dajatve)
Zneski iz 50. člena in 51. člena ne vključujejo dajatev, ki jih operater prenosnega sistema zaračunava uporabniku sistema.
VII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
54. člen
(začetek obračunavanja omrežnine)
Operater prenosnega sistema začne obračunavati omrežnino na podlagi tega akta 1. januarja 2016, razen zneska zagotovljene vstopne zmogljivosti znotraj dneva iz 30. člena tega akta in zneska zagotovljene izstopne zmogljivosti znotraj dneva iz 41. člena tega akta, ki ga začne obračunavati z dnem uveljavitve tega akta in četrtletnih standardnih produktov, ki ga skladno s tem aktom začne zaračunavati 1. oktobra 2016.
55. člen
(prenehanje uporabe predpisa)
Z dnem uveljavitve tega akta se preneha uporabljati Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 61/12, 64/12 – popr., 47/13 in 17/14 – EZ-1), razen določb IV. in V. poglavja, ki jih operater prenosnega sistema uporablja za obračunavanje omrežnine do 31. decembra 2015.
56. člen
(uveljavitev akta)
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 71-8/2015-08/213
Maribor, dne 24. septembra 2015
EVA 2015-2430-0083
Predsednica sveta
Agencije za energijo
Ivana Nedižavec Korada l.r.
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti