Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2015 z dne 9. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2015 z dne 9. 10. 2015

Kazalo

2991. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper in Občine Ankaran v obdobju oktober–december 2015, stran 8397.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr. in 101/13), 30. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odločba US, 57/08 in 36/11 in 54/15 – ZUUJFO), 27. in 132. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 121. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) sta občinska sveta Mestne občine Koper na seji dne 24. septembra 2015 in Občine Ankaran na seji dne 29. septembra 2015 sprejela
S K L E P
o začasnem financiranju Mestne občine Koper in Občine Ankaran v obdobju oktober–december 2015
1.
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Mestne občine Koper in Občine Ankaran v obdobju od 1. oktobra do 31. decembra 2015.
2.
Začasno financiranje zakonskih nalog in drugih s predpisi določenih namenov javne porabe se izvaja na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13 in Odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2014 – rebalans Uradni list RS, št. 26/14) in na podlagi določb tega sklepa.
3.
Ob upoštevanju določb 32. člena Zakona o javnih financah se višina dovoljene porabe v obdobju od 1. oktobra do 31. decembra 2015 določi v skupni višini 20.504.156 EUR, od tega za porabo v:
– Mestni občini Koper 19.141.059 EUR,
– Občini Ankaran 1.363.097 EUR.
Financiranje izdatkov do višine porabe iz prvega odstavka tega člena se izvaja v okviru tekočih prejemkov proračuna posamezne občine v letu 2015.
4.
Do izpolnitve pogojev za prehod na samostojno financiranje po 33. členu Zakona o financiranju občin se začasno financiranje obeh občin izvaja na ločenem podračunu proračuna Mestne občine Koper v razmerju in na način, ki ga določita župana s skupnim sklepom ob upoštevanju dovoljene višine porabe določene v tem sklepu.
5.
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se za obdobje začasnega financiranja sprejmejo v strukturi posebnega dela proračuna Mestne občine Koper za preteklo leto.
Finančna načrta neposrednega uporabnika Mestne občine Koper »400 Občinski organi in uprava« in Občine Ankaran ob upoštevanju določb tega sklepa sprejmeta župana posamezne občine. Finančne načrte krajevnih skupnosti pa sprejme svet posamezne krajevne skupnosti.
Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti do višine pravic porabe opredeljenih v finančnem načrtu za to obdobje za iste programe in v okviru istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre oziroma poveča dovoljeni obseg porabe določen v tem sklepu le na podlagi 41., 43. in 44. člena Zakona o javnih financah.
6.
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. december 2014.
7.
Po preteku začasnega financiranja, se vsi plačani izdatki in vplačani prejemki vključijo v proračun Mestne občine Koper in v proračun Občine Ankaran za leto 2015.
8.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. oktobra 2015 dalje.
Št. 410-165/2014
Koper, dne 24. septembra 2015
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Št. 039
Ankaran, dne 29. septembra 2015
Župan
Občine Ankaran
Gregor Strmčnik l.r.
 
Ai sensi degli articoli 32 e 33 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale della RS, n. 11/11 – testo unico ufficiale 4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – mod. e 101/13), dell’articolo 30 della Legge sul finanziamento dei comuni (Gazzetta ufficiale della RS, n. 123/06, 101/07 – Delibera della Corte costituzionale, 57/08, 36/11 e 54/15 – ZUUJFO) e degli articoli 27 e 132 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Boll. uff., n. 40/2000, 30/2001, 29/2003 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) e dell’articolo 121 dello Statuto del Comune di Ancarano (G.U. della RS, n. 17/15) i Consigli comunali del Comune città di Capodistria alla seduta del giorno 24 settembre 2015 e alla seduta del Comune di Ancarano il giorno 29 settembre 2015 hanno accolto la seguente
D E L I B E R A
sull'esercizio provvisorio del bilancio del Comune città di Capodistria e del Comune di Ancarano nel periodo ottobre–dicembre 2015
1.
Con la presente viene deliberato l’esercizio provvisorio del bilancio del Comune città di Capodistria e del Comune di Ancarano per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2015.
2.
Il finanziamento provvisorio delle attribuzioni comunali e di altre finalità previste dalla normativa avviene in conformità del Decreto sul bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2014 (Gazzetta ufficiale della RS, n. 111/13 e Decreto sulle modifiche del Decreto sul bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2014 – revisione Gazzetta ufficiale della RS, n. 26/14) e in base alle disposizioni della presente delibera.
3.
Tenendo conto delle disposizioni dell'articolo n. 32 della Legge sulle finanze pubbliche nel periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2015 la fruizione del bilancio pubblico ammonta a 20.504.156 EURO, di questo:
– Comune città di Capodistria 19.141.059 EUR
– Comune di Ancarano 1.363.097 EUR.
Il finanziamento delle spese fino all'ammontare definito nel primo comma di questo articolo viene eseguito entro i limiti delle entrate correnti di bilancio dei rispettivi comuni nell’anno 2015.
4.
Fino al soddisfacimento delle condizioni per il passaggio al finanziamento autonomo in base all'articolo n. 33 della Legge sul finanziamento dei comuni, il finanziamento provvisorio dei due comuni avverrà tramite un sottoconto separato del bilancio del Comune città di Capodistria nella proporzione e con le modalità, definite dai sindaci tramite delibera congiunta e tenendo in considerazione l'ammontare definito in questa delibera.
5.
I piani finanziari dei fruitori diretti per il periodo dell'esercizio provvisorio del bilancio, vengono adottati in una struttura della parte separata del bilancio del Comune città di Capodistria dell'anno precedente.
I piani finanziari dei fruitori diretti del Comune città di Capodistria »400 Organi comunali e amministrazione« e del Comune di Ancarano considerando le disposizioni di questo decreto vengono adottati dai sindaci dei rispettivi comuni. I piani finanziari delle comunità locali vengono adottati dai consigli delle rispettive comunità locali.
Durante l’esercizio provvisorio del bilancio, i fruitori diretti del bilancio possono assumere impegni di spesa ed effettuare pagamenti fino all'ammontare dei consumi definiti nel piano finanziario per questo periodo, per gli stessi programmi e nell'arco delle stesse voci di bilancio dell'anno precedente.
I fuitori diretti del bilancio possono aprire nuove voci di bilancio o aumentare l'ammontare della spesa prevista in questa delibera solo in base agli articoli n. 41, n. 43. e n. 44 della Legge sulle finanze pubbliche.
6.
Durante l’esercizio provvisorio, i fruitori diretti del bilancio non possono aumentare il numero di dipendenti rispetto alla situazione al 31 dicembre 2014.
7.
Alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, tutte le spese sostenute e le entrate riscosse saranno iscritte nel bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2015 ossia nel bilancio di previsione del Comune di Ancarano per l’anno 2015.
8.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia e si applica dal 1 ottobre 2015.
N. 410-165/2014
Capodistria, 24 settembre 2015
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
N. 039
Ancarano, 29 settembre 2015
Il Sindaco
Comune di Ancarano
Gregor Strmčnik m.p.

AAA Zlata odličnost