Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2015 z dne 9. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2015 z dne 9. 10. 2015

Kazalo

2977. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu (ZMR-2A), stran 8358.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu (ZMR-2A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu (ZMR-2A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. septembra 2015.
Št. 003-02-7/2015-19
Ljubljana, dne 7. oktobra 2015
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU (ZMR-2A)
1. člen
V Zakonu o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
(1) Ta zakon ureja morsko ribištvo kot upravljanje ribolovnih virov v morju in omogoča izvajanje skupne ribiške politike na področju ohranjanja, upravljanja in izkoriščanja ribolovnih virov, pogojev dostopa do ribolovnih virov, strukturnih ukrepov, nadzora, tržne ureditve ter mednarodnih odnosov s področja ribištva v skladu s predpisi Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: predpisi Unije):
1. za izvajanje:
– Uredbe Komisije (ES) št. 26/2004 z dne 30. decembra 2003 o registru ribolovne flote Skupnosti (UL L št. 5 z dne 9. 1. 2004, str. 25), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 741/2014 z dne 8. julija 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 26/2004 o registru ribolovne flote Skupnosti (UL L št. 200 z dne 9. 7. 2014, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 26/2004/ES),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L št. 343 z dne 22. 12. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1224/2009/ES) in
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L št. 112 z dne 30. 4. 2011, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L št. 125 z dne 12. 5. 2012, str. 54), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 404/2011/EU).
2. v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatnih tipov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str. 7), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2013/17/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju okolja zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 143).«.
2. člen
V 2. členu se beseda »skupnosti« nadomesti z besedilom »unije (v nadaljnjem besedilu: Unija)«.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena, prvem in tretjem odstavku 9. člena, 15. členu, prvem odstavku 17. člena, prvi alineji prvega odstavka 30. člena, drugi in tretji alineji prvega odstavka 35. člena, prvem in drugem odstavku 37. člena, 39. členu, prvem in tretjem odstavku 43. člena, 1., 8. in 10. točki 44. člena, 1. točki 46. člena, prvem odstavku 49. člena, naslovu in besedilu 50. člena ter šestem odstavku 53. člena se beseda »Skupnost« v vseh sklonih nadomesti z besedo »Unija« v ustreznem sklonu.
V 1. točki 4. člena, 4. točki prvega odstavka 19. člena, 2. točki 44. člena in 3. točki 46. člena se besedilo »gojitev morskih organizmov« v vseh sklonih nadomesti z besedo »marikultura« v ustreznem sklonu.
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se beseda »Skupnosti« nadomesti z besedo »Unije«.
V drugem odstavku se beseda »gojitve« nadomesti z besedo »marikulture«.
5. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »gojitve rib« nadomesti z besedo »marikulturo«.
6. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če število izdanih dovoljenj za gospodarski ribolov za posamezno ribolovno orodje doseže s programom ribištva določene ribolovne možnosti in bi se z izdajo dovoljenja za gospodarski ribolov za posamezno ribolovno orodje oziroma s širitvijo nabora ribolovnih orodij preseglo s programom ribištva določene ribolovne možnosti, se novo dovoljenje za gospodarski ribolov ne izda.«.
7. člen
V prvem odstavku 11. člena se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– da razpolaga z ribiškim plovilom, vpisanim v evidenco ribiških plovil;«.
8. člen
V prvem odstavku 13. člena se deveta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ob izpisu ali izbrisu ribiškega plovila iz evidence ribiških plovil;«.
9. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
(točke za kršitev pravil skupne ribiške politike za imetnike dovoljenj za gospodarski ribolov)
(1) Imetniku dovoljenja za gospodarski ribolov, ki krši pravila skupne ribiške politike, ribiška inšpektorica oziroma inšpektor (v nadaljnjem besedilu: ribiški inšpektor) z odločbo, izdano v upravnem postopku, izreče točke za posamezno storjeno kršitev.
(2) Vlada z uredbo določi kršitve, sankcije in število točk, ki se izrečejo imetniku dovoljenja za gospodarski ribolov za posamezno kršitev iz prejšnjega odstavka. Za posamezno kršitev se lahko predpiše od 3 do 7 točk.
(3) Če imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov v treh letih od datuma zadnje kršitve, za katero se izrečejo točke, ne stori druge kršitve, za katero se lahko izrečejo točke, se z dovoljenja za gospodarski ribolov zbrišejo vse točke.
(4) Za izvajanje točke (c) 125. člena Uredbe 404/2011/EU je ministrstvo pristojni organ za prenos dodeljenih točk iz prvega odstavka tega člena na katerega koli prihodnjega imetnika dovoljenja za gospodarski ribolov za ribiško plovilo, kadar se to plovilo proda, prenese ali se kako drugače spremeni njegovo lastništvo.«.
10. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(začasni ali trajni odvzem dovoljenja za gospodarski ribolov)
(1) Dovoljenje za gospodarski ribolov minister po uradni dolžnosti z odločbo začasno odvzame, če je imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov dosegel ali presegel število izrečenih točk, predpisanih v skladu s tretjim odstavkom 13.a člena tega zakona, in sicer:
– če število točk doseže ali preseže 18 točk, se dovoljenje za gospodarski ribolov začasno odvzame za dva meseca;
– če število točk doseže ali preseže 36 točk, se dovoljenje za gospodarski ribolov začasno odvzame za štiri mesece;
– če število točk doseže ali preseže 54 točk, se dovoljenje za gospodarski ribolov začasno odvzame za osem mesecev;
– če število točk doseže ali preseže 72 točk, se dovoljenje za gospodarski ribolov začasno odvzame za eno leto.
(2) Začasno odvzeto dovoljenje za gospodarski ribolov iz prejšnjega odstavka se deponira na ministrstvu.
(3) Dovoljenje za gospodarski ribolov minister po uradni dolžnosti z odločbo trajno odvzame, če imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov doseže ali preseže 90 točk, predpisanih v skladu z drugim odstavkom 13.a člena tega zakona.«.
11. člen
V drugem odstavku 16. člena se beseda »zavodu« nadomesti z besedo »ministrstvu«.
12. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
(evidenca ribiških plovil in označevanje ribolovnih orodij)
(1) Evidenco ribiških plovil upravlja ministrstvo v skladu z Uredbo 26/2004/ES.
(2) Evidenca ribiških plovil vsebuje naslednje podatke:
1. registrsko številko ribiškega plovila;
2. ime ribiškega plovila;
3. enotno identifikacijsko številko ribiškega plovila (v nadaljnjem besedilu: CFR);
4. podatke o lastniku in uporabniku plovila (osebno ime in EMŠO ter naslov stalnega oziroma začasnega bivališča za fizično osebo oziroma firma in sedež ter matična številka za pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika, če je lastnik ali uporabnik tujec, pa tudi datum in kraj rojstva tujca);
5. datum vpisa v evidenco in datum izbrisa iz evidence;
6. druge podatke, ki niso osebni podatki in so določeni s predpisi Unije.
(3) Podatki iz 4. točke prejšnjega odstavka se obdelujejo z namenom izdajanja dovoljenj za gospodarski ribolov iz 11. člena tega zakona ter za namen poročanja v register ribolovne flote Unije.
(4) Ribolovna orodja morajo biti pravilno označena.
(5) Pogoje in pravila za vpis in izpis ribiških plovil iz evidence ribiških plovil, dodelitev CFR in označevanje ribolovnih orodij podrobneje predpiše minister.«.
13. člen
Za 20. členom se dodajo novi 20.a, 20.b, 20.c in 20.č člen, ki se glasijo:
»20.a člen
(kapitan ribiškega plovila)
Kapitan ribiškega plovila je lahko:
– poveljnik ladje v skladu s predpisi, ki urejajo pomorstvo, ki izvaja gospodarski ribolov, ali
– oseba, ki ima opravljen izpit za voditelja čolna ter upravlja z ribiškim plovilom dolžine do 24 metrov in izvaja gospodarski ribolov.
20.b člen
(točke za kršitev pravil skupne ribiške politike za kapitana ribiškega plovila)
(1) Kapitanu ribiškega plovila, ki krši pravila skupne ribiške politike, ribiški inšpektor z odločbo, izdano v upravnem postopku, izreče točke za posamezno storjeno kršitev.
(2) Vlada predpiše število točk, ki se izrečejo kapitanu ribiškega plovila za posamezno kršitev iz prejšnjega odstavka. Točke se predpišejo v višini od tri do sedem točk za posamezno kršitev.
(3) Kapitanu ribiškega plovila se ne izreče več kakor 12 točk na en inšpekcijski pregled.
(4) Če kapitan ribiškega plovila v treh letih od datuma zadnje kršitve, za katero so mu bile izrečene točke, ne stori druge kršitve, za katero se lahko izrečejo točke, se z dovoljenja za gospodarski ribolov zbrišejo vse točke.
20.c člen
(začasna prepoved upravljanja ribiškega plovila za kapitana ribiškega plovila)
(1) Kapitanu ribiškega plovila se začasno prepove upravljati ribiško plovilo, ki izvaja gospodarski ribolov, če število izrečenih točk, predpisanih v skladu z drugim odstavkom 20.b člena tega zakona, doseže ali preseže:
– 18 točk, se kapitanu ribiškega plovila prepove upravljati ribiško plovilo za 15 dni,
– 54 točk, se kapitanu ribiškega plovila prepove upravljati ribiško plovilo za 30 dni,
– 90 točk, se kapitanu ribiškega plovila prepove upravljati ribiško plovilo za dva meseca,
– vsakih dodatnih 36 točk nad 90 točkami, se kapitanu ribiškega plovila prepove upravljati ribiško plovilo še za dodatna dva meseca.
(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka izreče minister z odločbo.
20.č člen
(register kršitev pravil skupne ribiške politike)
(1) Register kršitev pravil skupne ribiške politike (v nadaljnjem besedilu: register kršitev) upravlja ministrstvo.
(2) V registru kršitev se obdelujejo naslednji podatki:
1. registrska številka ribiškega plovila;
2. ime ribiškega plovila;
3. CFR;
4. številka dovoljenja za gospodarski ribolov;
5. podatki o lastniku in uporabniku ribiškega plovila (osebno ime in EMŠO ter naslov stalnega oziroma začasnega bivališča za fizično osebo oziroma ime in sedež ter matična številka za pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika, če je lastnik ali uporabnik tujec, pa tudi datum in kraj rojstva tujca);
6. pravna opredelitev kršitve;
7. številka in datum odločbe, izdane imetniku dovoljenja za gospodarski ribolov ter število izrečenih točk;
8. datum pravnomočnosti odločbe iz prejšnje točke;
9. podatki o začasnem in trajnem odvzemu dovoljenja za gospodarski ribolov;
10. podatki o kapitanu ribiškega plovila (osebno ime in EMŠO ter naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, če je kršitelj tujec, pa tudi datum in kraj rojstva tujca);
11. številka in datum odločbe, izdane kapitanu ribiškega plovila ter število izrečenih točk;
12. datum pravnomočnosti odločbe iz prejšnje točke;
13. podatki o začasni prepovedi upravljanja ribiškega plovila in
14. drugi podatki, ki niso osebni podatki in so določeni s predpisi Unije.
(3) Inšpektorat, pristojen za ribištvo, v skladu s 93. členom Uredbe 1224/2009/ES v register kršitev vnese vse kršitve pravil skupne ribiške politike.
(4) Podatki iz drugega odstavka tega člena se hranijo v registru kršitev tri leta od leta, ki sledi letu, v katerem so bili podatki vneseni v register kršitev.«.
14. člen
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
(evidenca plovil, ki se uporabljajo v marikulturi)
(1) Evidenco plovil, ki se uporabljajo v marikulturi, upravlja ministrstvo v skladu z Uredbo 26/2004/ES.
(2) Evidenca plovil, ki se uporabljajo v marikulturi, vsebuje naslednje podatke:
1. registrsko številko plovila;
2. ime plovila;
3. CFR;
4. podatke o lastniku in uporabniku plovila (osebno ime in EMŠO ter naslov stalnega oziroma začasnega bivališča za fizično osebo oziroma firma in sedež ter matična številka za pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika, če je lastnik ali uporabnik tujec, pa tudi datum in kraj rojstva tujca);
5. datum vpisa v evidenco in datum izbrisa iz evidence;
6. druge podatke, ki niso osebni podatki in so določeni s predpisi Unije.
(3) Podrobnejša pravila za vpis in izpis plovil iz evidence plovil, ki se uporabljajo v marikulturi, in dodelitev CFR predpiše minister.
(4) Podatki iz 4. točke drugega odstavka tega člena se obdelujejo z namenom izvajanja Uredbe 26/2004/ES.«.
15. člen
23. člen se črta.
16. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen
(javna služba v ribištvu)
(1) Naloge javne službe v ribištvu so:
1. zbiranje predpisanih podatkov;
2. raziskovanje ribolovnih virov;
3. spremljanje stanja za zagotavljanje trajnostne rabe rib in ribolovnih možnosti;
4. monitoring populacij rib in monitoring rib kot elementa ekološkega stanja voda po predpisih o varstvu okolja in voda ter po določbah tega zakona;
5. poročanje državnim organom, organom Unije in organom mednarodnih organizacij s področja ribištva, katerih članica je Republika Slovenija in
6. svetovanje v ribištvu.
(2) Naloge iz 1. do 5. točke prejšnjega odstavka izvaja zavod kot javno službo.
(3) Podrobnejše opredelitve in predvideni obseg nalog iz 1. do 5. točke prvega odstavka tega člena se določijo v letnem programu in finančnem načrtu dela zavoda, ki ga potrdi vlada.
(4) Za izvajanje nalog javne službe iz 6. točke prvega odstavka tega člena vlada podrobneje predpiše naloge javne službe in predpiše področje izvajanja javne službe, pogoje za izvajanje javne službe, način izbora izvajalca, obveznosti izvajalca, poročanje, evidence in financiranje nalog javne službe.«.
17. člen
Za 39. členom se doda nov 39.a člen, ki se glasi:
»39.a člen
(smiselna uporaba zakona, ki ureja kmetijstvo)
Za vprašanja postopka financiranja in sofinanciranja ukrepov v ribištvu se smiselno uporablja posebna ureditev upravnega postopka iz zakona, ki ureja kmetijstvo, razen če ta zakon določa drugače.«.
18. člen
V prvem odstavku 40. člena se beseda »Skupnosti« nadomesti z besedo »Unije«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2)Vlada v skladu s predpisi Unije sprejme programske dokumente, s katerimi na posameznih področjih ribištva podrobneje določi aktivnosti in način izvajanja skupne ribiške politike.«.
19. člen
V 1. točki 45. člena se beseda »Skupnosti« nadomesti z besedo »Unije«.
V 8. točki se pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se dodata novi 9. in 10. točka, ki se glasita:
»9. izreče točke imetniku dovoljenja za gospodarski ribolov v primeru kršitev pravil skupne ribiške politike;
10. izreče točke kapitanu ribiškega plovila v primeru kršitev pravil skupne ribiške politike.«.
20. člen
V prvem odstavku 51. člena se v 10. točki besedilo »gojitev morskih organizmov« nadomesti z besedilom »marikulturo«.
V 29. točki se pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se doda nova 30. točka, ki se glasi:
»30. izvaja opravila na objektu marikulture s plovilom, ki ni vpisano v evidenco plovil, ki se uporabljajo v marikulturi.«.
21. člen
V drugem odstavku 52. člena se v 15. točki pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se doda nova 16. točka, ki se glasi:
»16. je v času, ko mu je bilo to prepovedano, upravljal ribiško plovilo med izvajanjem gospodarskega ribolova kot kapitan ribiškega plovila.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
(1) Vlada izda predpis iz četrtega odstavka 34. člena zakona v enem letu od uveljavitve tega zakona.
(2) Minister izda predpis iz petega odstavka 20. člena zakona in tretjega odstavka 21.a člena zakona v enem letu od uveljavitve tega zakona.
(3) Uredba o izvajanju uredbe (EGS), uredb (ES) in uredbe (EU) za določitev prekrškov in sankcij s področja skupne ribiške politike (Uradni list RS, št. 20/14), Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov (Uradni list RS, št. 2/13) in Uredba o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje (Uradni list RS, št. 77/12) se uskladijo z določbami 13.a in 20.b člena zakona najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 3. člen Uredbe o izvajanju uredbe (EGS), uredb (ES) in uredbe (EU) za določitev prekrškov in sankcij s področja skupne ribiške politike (Uradni list RS, št. 20/14).
24. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 325-04/15-2/12
Ljubljana, dne 29. septembra 2015
EPA 622-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti