Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2015 z dne 9. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2015 z dne 9. 10. 2015

Kazalo

2975. Zakon o dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1F), stran 8357.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1F)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. septembra 2015.
Št. 003-02-7/2015-20
Ljubljana, dne 7. oktobra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O PREPREČEVANJU OMEJEVANJA KONKURENCE (ZPOmK-1F)
1. člen
V Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 – odl. US, 63/13 – ZS-K in 33/14) se v prvem odstavku 1. člena za besedama »koncentracije podjetij« dodajo vejica in besedi »nelojalno konkurenco«.
2. člen
Za drugim odstavkom 12. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi in prejšnji odstavek tega člena agencija ni pristojna za nadzor nad izvajanjem 63.a in 63.b člena tega zakona.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
3. člen
Za 63. členom se dodajo nov del »VI.a DEL NELOJALNA KONKURENCA« ter nova 63.a in 63.b člen, ki se glasita:
»63.a člen
(pojem nelojalne konkurence)
(1) Prepovedana so dejanja nelojalne konkurence.
(2) Nelojalna konkurenca je dejanje podjetja pri nastopanju na trgu, ki je v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji in s katerim se povzroči ali utegne povzročiti škoda drugim podjetjem.
(3) Kot dejanje nelojalne konkurence po prejšnjem odstavku se štejejo zlasti:
– dajanje podatkov o drugem podjetju, če ti škodijo ali utegnejo škoditi ugledu in poslovanju drugega podjetja;
– prodaja blaga z označbami ali podatki, ki ustvarjajo ali utegnejo ustvariti zmedo glede izvora, načina proizvodnje, količine, kakovosti ali drugih lastnosti blaga;
– dejanja, usmerjena v prekinitev poslovnega razmerja med drugimi podjetji ali k preprečevanju ali oteževanju takih razmerij;
– neupravičeno neizpolnjevanje ali razdiranje pogodb s kakšnim podjetjem, da bi se sklenila enaka ali podobna pogodba z drugim podjetjem;
– neupravičena uporaba imena, firme, znamke ali kakšne druge oznake drugega podjetja, ne glede na to ali je slednje dalo soglasje, če se s tem ustvari ali utegne ustvariti zmeda na trgu;
– dajanje ali obljubljanje daril, premoženjske ali drugačne koristi drugemu podjetju, njegovemu delavcu ali osebi, ki dela za drugo podjetje, da bi se darovalcu omogočila ugodnost v škodo kakšnega podjetja;
– nepooblaščena uporaba storitev trgovskega potnika, trgovskega predstavnika ali zastopnika drugega podjetja;
– protipravno pridobivanje poslovne tajnosti drugega podjetja ali neupravičeno izkoriščanje zaupne poslovne tajnosti drugega podjetja.
63.b člen
(pravice prizadetega udeleženca)
(1) Če je z dejanji, ki so po prejšnjem členu tega zakona nedopustna, komu storjena škoda, sme ta zahtevati odškodnino po pravilih obligacijskega prava.
(2) Prizadeti udeleženec v prometu blaga ali storitev na trgu lahko s tožbo v pravdnem postopku zahteva prepoved nadaljnjih dejanj nelojalne konkurence, uničenje predmetov, s katerimi je bilo storjeno dejanje nelojalne konkurence, in vzpostavitev prejšnjega stanja, če je to mogoče.
(3) Če je bilo dejanje nelojalne konkurence storjeno s sredstvi javnega obveščanja ali na podoben način (npr. z letaki, napisi na javnih krajih) ali je prizadelo veliko udeležencev, lahko prizadeti udeleženec zahteva tudi objavo sodbe v sredstvih javnega obveščanja.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o varstvu konkurence (Uradni list RS, št. 18/93, 56/99 – ZPOmK in 110/02 – ZVPot-A).
(2) Postopki, ki so se začeli na podlagi 28. člena Zakona o varstvu konkurence (Uradni list RS, št. 18/93, 56/99 – ZPOmK in 110/02 – ZVPot-A) pred uveljavitvijo tega zakona, se ustavijo.
(3) Postopki, ki so se začeli na podlagi 26. in 27. člena Zakona o varstvu konkurence (Uradni list RS, št. 18/93, 56/99 – ZPOmK in 110/02 – ZVPot-A), se dokončajo po dosedanjih predpisih.
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-03/15-10/12
Ljubljana, dne 29. septembra 2015
EPA 598-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti