Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015

Kazalo

2934. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu, stran 8266.

  
Na podlagi tretjega odstavka 48. člena, osmega odstavka 50. člena ter drugega in četrtega odstavka 51. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B in 60/11) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu
1. člen
V Pravilniku o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu (Uradni list RS, št. 111/03) se v naslovu črta oznaka »*«, na prvi strani ob oznaki »*« pa kratko pojasnilo »Ta pravilnik v celoti povzema vsebino direktive 97/43/EURATOM o varovanju zdravja posameznikov pri uporabi ionizirajočih sevanj v zdravstvu«.
2. člen
V prvem odstavku 1. člena se v napovednem stavku za besedo »pravilnik« doda besedilo »v skladu z Direktivo Sveta 97/43/Euratom z dne 30. junija 1997 o varstvu zdravja posameznikov pred nevarnostjo ionizirajočega sevanja zaradi izpostavljenosti sevanju v zdravstvu in o razveljavitvi Direktive 84/466/EURATOM (UL L št. 180 z dne 9. 7. 1997, str. 22)«.
3. člen
V prvem odstavku 2. člena se:
– enajsta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Radiološki: ki se nanaša na vsak poseg, ki vključuje izpostavljenost pacientov ali drugih oseb ionizirajočim sevanjem v zdravstvu, to so radiodiagnostični ali radioterapevtski posegi, intervencijsko-diagnostična ali terapevtska radiologija in načrtovanje v radiologiji.«;
– šestnajsta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Zdravnik, odgovoren za radiološki poseg: zdravnik oziroma doktor dentalne medicine, ki je pooblaščen, da prevzame odgovornost za to, da bo poseg, pri katerem se uporablja ionizirajoče sevanje, izveden na način, ki je za pacienta najmanj škodljiv, a še doseže želene rezultate.«;
– za sedemnajsto alinejo doda nova osemnajsta alineja, ki se glasi:
»– Intervencijski radiološki poseg: minimalno invaziven diaskopsko nadzorovan poseg z uporabo rentgenske svetlobe, namenjen diagnostiki ali zdravljenju.«.
4. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(1) Radiološki poseg se lahko izvede, če ga:
– predpiše napotni zdravnik in odobri zdravnik, odgovoren za radiološki poseg, ali
– predpiše zdravnik, odgovoren za radiološki poseg.
(2) Zdravnik, odgovoren za radiološki poseg, nosi klinično odgovornost za izpostavljenost pacienta ionizirajočemu sevanju s poudarkom na upravičenosti in optimizaciji posega.
(3) Za posamezne vrste radioloških posegov je zdravnik, odgovoren za radiološki poseg, lahko zdravnik naslednjih specialnosti:
a) zdravnik specialist radiolog, pri diagnostičnih posegih v radiologiji, z izjemo nuklearne medicine,
b) zdravnik specialist nuklearne medicine, pri posegih v nuklearni medicini, vključno z uporabo računalniške tomografije za lokalizacijo in popravke atenuacije,
c) zdravnik specialist radioterapevt, pri posegih v radioterapiji, vključno z načrtovanjem radioterapije.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek so zdravniki, odgovorni za radiološki poseg, na področju intervencijskih in terapevtskih posegov, lahko le posamezniki, ki so izkazali ustrezno znanje, usposobljenost in izkušnje s področja varstva pred sevanji pri teh posegih. Merila za preverjanje usposobljenosti pripravi in posodablja ministrstvo, pristojno za zdravje. Pri tem se upoštevajo smernice in priporočila Evropske komisije in mednarodnih strokovnih združenj s tega področja.
(5) Zdravniki specialnosti, ki niso naštete v tretjem odstavku tega člena, so lahko odgovorni za radiološke posege na področju njihove ožje specialnosti, če izkazujejo, da so v okviru njihovega izobraževanja in usposabljanja pridobili potrebna znanja s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji. Seznam specialnosti in posegov, za katere so zdravniki te specialnosti lahko zdravniki, odgovorni za radiološki poseg, pripravi in posodablja ministrstvo, pristojno za zdravje, v sodelovanju z najvišjimi strokovnimi organi s področij iz tretjega odstavka tega člena. Pri pripravi in spremembah seznama se upoštevajo smernice in priporočila Evropske komisije in mednarodnih strokovnih združenj s tega področja.
(6) Imetnik dovoljenja v programu radioloških posegov navede specializacijo zdravnikov, odgovornih za radiološke posege, oziroma poimensko navede zdravnike iz četrtega odstavka tega člena, ki bodo nosili odgovornost za radiološke posege. Ob tem mora imetnik dovoljenja zagotoviti, da so navedeni zdravniki vzdrževali usposobljenost na področju, za katerega bodo nosili odgovornost za radiološki poseg.«.
5. člen
V drugem odstavku 16. člena se v tretji alineji besedilo »klinično odgovornost« nadomesti z besedo »izvedbo«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Imetnik dovoljenja svojo dejavnost uskladi s tem pravilnikom v enem letu od dneva njegove uveljavitve.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-53/2015/1
Ljubljana, dne 1. oktobra 2015
EVA 2015-2711-0001
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje