Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015

Kazalo

2930. Pravilnik o podelitvi statusa zaradi spodbujanja prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti, stran 8258.

  
Na podlagi sedmega odstavka 99. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o podelitvi statusa zaradi spodbujanja prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti
1. člen
Ta pravilnik določa način podelitve statusa zaradi spodbujanja prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti (v nadaljnjem besedilu: posebni status).
2. člen
(1) Zavezanec za davek vloži pisno vlogo za pridobitev posebnega statusa (v nadaljnjem besedilu: vloga) na Finančno upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: finančna uprava).
(2) Glede podatkov, ki jih mora vsebovati vloga, in načina vložitve vloge se smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek. Vlogi se priložiti tudi:
– revizijsko mnenje za zadnja tri poslovna leta pred vložitvijo vloge,
– izpolnjen Samoocenitveni vprašalnik, objavljen na spletni strani finančne uprave,
– zavezo zavezanca za davek, da bo vzpostavil notranje davčne kontrole v roku, ki ga bo določila finančna uprava, če jih ob vložitvi vloge še nima,
– izjavo poslovodstva zavezanca za davek, da bo zavezanec za davek obveščal finančno upravo o okoliščinah poslovanja, iz katerih izhaja oziroma bi lahko izhajalo tveganje, povezano z izvajanjem davčnih predpisov, da bo omogočil dostop do vseh informacij, povezanih z notranjimi davčnimi kontrolami, ter upošteval ugotovitve in priporočila finančne uprave o ustreznosti vzpostavljenih notranjih davčnih kontrol,
– potrdilo iz kazenske evidence, da člani poslovodstva v treh letih pred predložitvijo vloge niso bili pravnomočno kaznovani za kaznivo dejanje v zvezi s predpisi o obveznih dajatvah,
– navedbo osebe za stike pri komunikaciji s finančno upravo (ime in priimek, delovno mesto, telefonska številka in e-poštni naslov).
(3) Finančna uprava pridobi potrdilo iz pete alineje prejšnjega odstavka na podlagi pisnega soglasja zavezanca za davek.
3. člen
(1) Finančna uprava ugotavlja izpolnjevanje pogojev za podelitev posebnega statusa iz drugega odstavka 99. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14; v nadaljnjem besedilu: ZFU) na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga finančna uprava, in podatkov zavezanca za davek.
(2) Finančna uprava ocenjuje in spremlja ustreznost vzpostavljenih notranjih davčnih kontrol davčnega zavezanca, ki zagotavljajo pravilno izpolnjevanje davčnih obveznosti, ter preverja druge zakonske pogoje v zvezi s posebnim statusom, pa tudi formalnim in vsebinskim pregledom.
(3) Formalni pregled vključuje pregled vloge zavezanca za davek in njegovih obvestil, vključno z dejstvi, o katerih se vodi uradna evidenca.
(4) Vsebinski pregled obsega ocenjevanje ustreznosti vzpostavljenih notranjih davčnih kontrol na podlagi izpolnjenega Samoocenitvenega vprašalnika in prilog, opravljenega razgovora z odgovornimi osebami za posamezna področja in pregleda delovanja notranjih davčnih kontrol na področjih, ki so prepoznana kot tvegana. Po opravljenem vsebinskem pregledu finančna uprava izda zavezancu poročilo o ugotovitvah in priporočilih.
4. člen
(1) Finančna uprava o vlogi za podelitev posebnega statusa odloči v treh mesecih od prejema popolne vloge. Zavezanec za davek ponovne vloge za podelitev posebnega statusa ne more vložiti pred iztekom enega leta od prejema odločbe.
(2) Posebni status se podeli za obdobje treh let z možnostjo podaljšanja.
(3) Finančna uprava podaljša posebni status na podlagi pisne vloge, vložene najmanj tri mesece pred iztekom obdobja veljavnosti posebnega statusa, če zavezanec za davek izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 99. člena ZFU. O podaljšanju posebnega statusa finančna uprava odloči pred iztekom tekočega obdobja veljavnosti statusa.
5. člen
Finančna uprava v odločbi o podelitvi posebnega statusa navede osebo za stike finančne uprave pri komunikaciji z zavezancem za davek (njeno ime in priimek, delovno mesto, telefonsko številko, e-poštni naslov) in rok za vzpostavitev notranjih davčnih kontrol, če jih zavezanec za davek do vložitve vloge še ni vzpostavil.
6. člen
Zavezanec za davek mora sporočiti finančni upravi vsako spremembo, ki vpliva ali bi lahko vplivala na izpolnjevanje pogojev za pridobitev posebnega statusa, in sicer v 30 dneh od njenega nastanka.
7. člen
(1) Zavezanec za davek, ki mu je bil odvzet posebni status, ponovne vloge za podelitev posebnega statusa ne more vložiti pred potekom enega leta od pravnomočnosti odločbe o odvzemu posebnega statusa.
(2) Zavezancu za davek posebni status preneha, če to zahteva sam, in sicer z dnem prejema pisne zahteve zavezanca za davek.
8. člen
(1) Finančna uprava in zavezanec za davek uresničujeta program spodbujanja prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti (v nadaljnjem besedilu: program) po načelih preglednosti, sodelovanja, razumevanja in medsebojnega zaupanja.
(2) Finančna uprava pri izvajanju programa in zmanjšanju administrativnih bremen finančnega nadzora zavezancem za davek zagotavlja hitro in odzivno reševanje težav pri izpolnjevanju davčnih obveznosti s pripravljenostjo za sodelovanje.
(3) Finančna uprava in zavezanec za davek najmanj enkrat letno ocenita izvajanje programa.
(4) Finančna uprava in zavezanec za davek uresničujeta program prek osebe za stike.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-389/2015
Ljubljana, dne 2. oktobra 2015
EVA 2013-1611-0207
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost