Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2015 z dne 25. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2015 z dne 25. 9. 2015

Kazalo

2775. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih za izvajanje storitev za trg dela in metodologiji za oblikovanje cen teh storitev, stran 7830.

  
Na podlagi drugega odstavka 16. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih za izvajanje storitev za trg dela in metodologiji za oblikovanje cen teh storitev
1. člen
V Pravilniku o standardih in normativih za izvajanje storitev za trg dela in metodologiji za oblikovanje cen teh storitev (Uradni list RS, št. 74/11) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(področje urejanja)
(1) Ta pravilnik določa standarde in normative za storitvi za trg dela iz prvega odstavka 16. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT; v nadaljnjem besedilu: zakon) in metodologijo za oblikovanje cen teh storitev.
(2) Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi kadar sta storitvi za trg dela sofinancirani iz evropskih sredstev, razen če je s predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji, določeno drugače.«.
2. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Storitev se izvaja v skupini in v obliki individualnega spremljanja upravičencev. Skupinska oblika dela se izvaja v različnih tipih skupin, ki se določijo glede na čas trajanja posamezne delavnice. Skupina šteje 12 do 15 upravičencev (TIP A, B, C in D).«.
3. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prostorski normativ in oprema glede na število upravičencev:
Število upravičencev
Ustrezen prostor
Oprema
od 1 do 5
od 10 m2 do 16 m2
najmanj en računalnik z internetno povezavo
od 6 do 15
od 16 m2 do 50 m2
najmanj trije računalniki z internetno povezavo
«.
4. člen
Tretji odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Storitev se izvaja v skupini v obliki delavnice. Skupinska oblika dela se izvaja v različnih tipih skupin, ki se določijo glede na čas trajanja posamezne delavnice. Skupina šteje 12 do 15 upravičencev (TIP A, B, C in D).«.
5. člen
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prostorski normativ in oprema glede na število upravičencev:
Število upravičencev
Ustrezen prostor
Oprema
od 1 do 5
od 10 m2 do 16 m2
najmanj en računalnik z internetno povezavo
od 6 do 15
od 16 m2 do 60 m2
najmanj trije računalniki z internetno povezavo
«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Prostori se lahko zaradi racionalizacije poslovanja ponudnikov glede na časovno dinamiko izvajanja različnih storitev za trg dela v javnem razpisu določijo v manjšem obsegu, kot jih določa normativ iz tega člena.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Za že sklenjene koncesijske pogodbe za opravljanje storitev za trg dela in pogodbe o financiranju opravljanja storitev za trg dela v letu 2015, vezane na Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje storitev za trg dela (Uradni list RS, št. 100/11), se do njihovega izteka uporablja Pravilnik o standardih in normativih za izvajanje storitev za trg dela in metodologiji za oblikovanje cen teh storitev (Uradni list RS, št. 74/11).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-20/2015
Ljubljana, dne 10. septembra 2015
EVA 2015-2611-0047
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

AAA Zlata odličnost