Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2015 z dne 25. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2015 z dne 25. 9. 2015

Kazalo

2767. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih, stran 7824.

  
Na podlagi petega odstavka 20. člena in za izvrševanje drugega odstavka 83. člena, četrtega odstavka 84. člena ter 104. in 105. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – MetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih
1. člen
V Uredbi o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15) se v prvem odstavku 1. člena besedilo »Uredbo Komisije (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L št. 365 z dne 19. 12. 2014, str. 89)« nadomesti z besedilom »Direktivo Komisije (EU) 2015/1127 z dne 10. julija 2015 o spremembi Priloge II k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L št. 184 z dne 11. 7. 2015, str. 13)«.
2. člen
Za osmim odstavkom 7. člena se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Imetnik ostanka proizvodnje dokazuje izpolnjevanje pogoja iz sedmega odstavka tega člena s tehnično dokumentacijo o proizvodnem procesu (tehnološko shemo proizvodnega procesa), iz katere je razvidno, da so običajni industrijski postopki iz prejšnjega odstavka sestavni del tega proizvodnega procesa.«.
Dosedanji deveti odstavek postane deseti odstavek.
Dosedanji deseti odstavek se črta.
V enajstem odstavku se v 3. točki besedilo »Uredbo Komisije (EU) 2015/628 z dne 22. aprila 2015 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede svinca in njegovih spojin (UL L št. 104 z dne 23. 4. 2015, str. 2)« nadomesti z besedilom »Uredbo Komisije (EU) 2015/830 z dne 28. maja 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L št. 132 z dne 29. 5. 2015, str. 8)«.
3. člen
V drugem odstavku 30. člena se za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. vlagatelj razpolaga s sredstvi in opremo za prevzem odpadkov in njihov prevoz,«.
Dosedanje 3., 4., 5. in 6. točka postanejo 4., 5., 6. in 7. točka.
4. člen
V drugem odstavku 31. člena se v 1. točki besedilo »4. in 5.« nadomesti z besedilom »4., 5. in 6.«.
5. člen
V prvem odstavku 32. člena se v 4. točki besedilo »zagotavljal prevzem odpadkov« nadomesti z besedilom »prevzemal odpadke«.
6. člen
V drugem odstavku 39. člena se v 1. točki za vejico doda besedilo »s katerim vlagatelj dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 3., 4. in 5. točke drugega odstavka prejšnjega člena ter 3. točke drugega odstavka 30. člena te uredbe, če gre za primer iz tretjega odstavka prejšnjega člena,«.
V 2. točki se za besedilom »potrebna,« doda beseda »in«.
V 3. točki se besedilo »okolje, in« nadomesti z besedilom »okolje.«.
4. točka se črta.
V tretjem odstavku se v 1. točki za vejico doda besedilo »s katerim vlagatelj dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 3., 4. in 5. točke drugega odstavka prejšnjega člena ter 3. točke drugega odstavka 30. člena te uredbe, če gre za primer iz tretjega odstavka prejšnjega člena, in«.
V 2. točki se besedilo »objektov, in« nadomesti z besedilom »objektov.«.
3. točka se črta.
7. člen
V prvem odstavku 40. člena se v 3. točki za besedilom »imetnikih odpadkov,« doda besedilo »vključno s podatki o sredstvih in opremi, s katerimi bo prevzemal odpadke,«.
8. člen
V prvem odstavku 44. člena se v 8. točki črta besedilo »v postopku obdelave«, besedilo »s predpisom iz drugega odstavka 8. člena« pa se nadomesti z besedilom »z 8. členom«.
9. člen
V tretjem odstavku 45. člena se v 3. točki pod f) črtata beseda »obdelanih« in besedilo »v postopku obdelave«, besedilo »s predpisom iz drugega odstavka 8. člena« pa se nadomesti z besedilom »z 8. členom«.
10. člen
V tretjem odstavku 72. člena se številka »29« nadomesti s številko »28«.
11. člen
V prvem odstavku 80. člena se za besedilom »44.,« doda besedilo »55.,«.
12. člen
V prilogi 2 se besedilo opombe (1) spremeni tako, da se glasi:
»(1)To vključuje sežigalnice za predelavo trdnih komunalnih odpadkov samo takrat, kadar je njihova energetska učinkovitost enaka ali večja od:
– 0,60 za naprave, ki delujejo in imajo dovoljenje v skladu z veljavno zakonodajo pred 1. januarjem 2009,
– 0,65 za naprave z dovoljenjem po 31. decembru 2008,
kar se določi z uporabo naslednje enačbe:
energetska učinkovitost = (Ep – (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef))
v kateri:
– Ep pomeni letno proizvodnjo toplotne ali električne energije. Izračuna se z električno energijo, pomnoženo z 2,6, in toplotno energijo, proizvedeno za komercialno uporabo, pomnoženo z 1,1 (GJ/leto),
– Ef pomeni energijo, dovedeno v sistem, iz goriva, ki prispeva k proizvodnji pare, na leto (GJ/leto),
– Ew pomeni energijo, ki jo vsebujejo odpadki za obdelavo, izračunano z uporabo neto kalorične vrednosti odpadkov, na leto (GJ/leto),
– Ei pomeni dovedeno energijo, razen Ew in Ef, na leto (GJ/leto),
– 0,97 je faktor, ki pomeni energetske izgube zaradi pepela iz kotla in rešetk ter sevanja.
Ta enačba se uporablja v skladu z referenčnim dokumentom o najboljših razpoložljivih tehnikah za sežig odpadkov.
Rezultat enačbe za izračun energetske učinkovitosti se pomnoži s podnebnim korekcijskim faktorjem (CCF – climate correction factor) na naslednji način:
1. CCF za naprave, ki delujejo in imajo dovoljenje v skladu z veljavno zakonodajo pred 1. septembrom 2015:
CCF = 1, če je HDD ≥ 3 350
CCF = 1,25, če je HDD ≤ 2 150
CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698, če je 2 150 < HDD < 3 350
2. CCF za naprave z dovoljenjem po 31. avgustu 2015 in za naprave pod točko 1 z dovoljenjem po 31. decembru 2029:
CCF = 1, če je HDD ≥ 3 350
CCF = 1,12, če je HDD ≤ 2 150
CCF = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335, če je 2 150 < HDD < 3 350
Izračunana vrednost CCF se zaokroži na tri decimalna mesta.
Vrednost HDD (heating degree days – stopinjski dnevi ogrevanja) se določi kot povprečje letnih vrednosti HDD lokacije sežigalnice, izračunano za obdobje 20 zaporednih let pred letom, za katero se izračuna CCF.
Za izračun vrednosti HDD se uporabi naslednja metoda Eurostata:
HDD = (18 °C – Tm) × d, če je Tm ≤ 15 °C (prag ogrevanja)
HDD = 0, če je Tm > 15 °C
Tm = (Tmin + Tmax) / 2
Tm je povprečna zunanja temperatura v obdobju d dni. Izračuni se opravijo za vsak dan (d = 1) in se seštejejo za eno leto.«.
13. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-33/2015
Ljubljana, dne 23. septembra 2015
EVA 2015-2550-0140
Vlada Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti