Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2015 z dne 25. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2015 z dne 25. 9. 2015

Kazalo

2766. Uredba o enkratni pomoči uporabnikom oziroma lastnikom ribiških plovil, ki jim je bilo začasno prepovedano izvajanje gospodarskega ribolova, stran 7820.

  
Na podlagi drugega odstavka 35. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o enkratni pomoči uporabnikom oziroma lastnikom ribiških plovil, ki jim je bilo začasno prepovedano izvajanje gospodarskega ribolova
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa pogoje, merila, upravičence, postopek dodelitve in spremljanja za dodelitev enkratne pomoči v obliki nepovratnih sredstev uporabnikom oziroma lastnikom ribiških plovil, ki jim je bilo začasno prepovedano izvajanje gospodarskega ribolova z zaporno plavarico od 1. do 15. aprila 2015 (v nadaljnjem besedilu: enkratna pomoč).
(2) Enkratna pomoč se dodeli v skladu s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis za izvajanje Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L, št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU).
2. člen
(namen in finančna sredstva)
(1) Enkratna pomoč po tej uredbi se dodeli uporabnikom oziroma lastnikom ribiških plovil z namenom pomoči zaradi začasne prepovedi izvajanja gospodarskega ribolova z zaporno plavarico od 1. do 15. aprila 2015.
(2) Za izvajanje ukrepa enkratne pomoči se v letu 2015 namenijo sredstva iz proračuna Republike Slovenije v višini do 16.524,00 eurov.
3. člen
(upravičenci in pogoji za pridobitev sredstev)
(1) Do enkratne pomoči so upravičeni lastniki ali uporabniki plovila, za katerega je bila izdana odločba o začasni prepovedi izvajanja ribolova z ribolovnim orodjem zaporna plavarica od 1. do 15. aprila 2015 (v nadaljnjem besedilu: plovilo), ki so:
– pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so registrirane in opravljajo dejavnost gospodarskega ribolova;
– samostojni podjetniki posamezniki s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so registrirani in opravljajo dejavnost gospodarskega ribolova, ali
– fizične osebe, vpisane v evidenco ribičev fizičnih oseb, ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 717/2014/EU, se obravnavajo kot enotno podjetje.
(3) Za pridobitev enkratne pomoči morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. plovilo mora biti registrirano za gospodarski ribolov;
2. za plovilo mora biti izdano veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov;
3. oseba iz prvega odstavka tega člena je bila v času zapore ribolova na dano plovilo navedena kot lastnik oziroma uporabnik plovila na dovoljenju za gospodarski ribolov;
4. na dovoljenju za gospodarski ribolov plovila mora biti kot vrsta ribolovnega orodja navedena zaporna plavarica;
5. plovilo je moralo v letu 2014 opraviti najmanj 50 ribolovnih potovanj, od tega je moralo biti na najmanj 20 ribolovnih potovanjih uporabljeno ribolovno orodje zaporna plavarica, kar se dokazuje z izpolnjenimi in oddanimi ladijskimi dnevniki, in
6. za plovilo je bila izdana odločba o začasni prepovedi izvajanja ribolova z ribolovnim orodjem zaporna plavarica od 1. do 15. aprila 2015.
4. člen
(vloga za izplačilo enkratne pomoči)
(1) Vloga za izplačilo enkratne pomoči (v nadaljnjem besedilu: vloga) mora vsebovati naslednje podatke oziroma priloge:
1. osebno ime in naslov oziroma naziv, sedež in zakonitega zastopnika vlagatelja;
2. davčno številko vlagatelja;
3. matično številko vlagatelja (le za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike);
4. številko transakcijskega računa vlagatelja in naziv banke;
5. registrsko številko plovila, za katero vlagatelj uveljavlja pomoč;
6. izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je vlagatelj prejel v predhodnih dveh proračunskih letih in v tekočem proračunskem letu, na obrazcu iz priloge, ki je sestavni del te uredbe;
7. izjavo vlagatelja, ali gre za enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 717/2014/EU, na obrazcu iz priloge te uredbe;
8. izjavo o združitvi oziroma pripojitvi podjetja v obdobju od 1. januarja 2013 do datuma vložitve vloge na obrazcu iz priloge te uredbe in
9. izjavo o delitvi podjetja v obdobju od 1. januarja 2013 do datuma vložitve vloge na obrazcu iz priloge te uredbe.
(2) Če je bil v času prepovedi izvajanja ribolova uporabnik plovila vlagatelj, ki ni lastnik plovila, mora vlogi, poleg prilog iz prejšnjega odstavka, priložiti tudi pisno soglasje lastnika plovila.
5. člen
(izračun in merila za omejitev višine pomoči)
(1) Enkratna pomoč na posamezno plovilo znaša do 2.754,00 eurov (459 eurov na vsakega od šestih članov posadke ribiškega plovila upravičenca, ki uporablja ribolovno orodje zaporna plavarica).
(2) Če je za posamezno plovilo vloženih več vlog, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena te uredbe, se znesek iz prejšnjega odstavka za to plovilo proporcionalno razdeli med posamezne upravičence.
(3) Če izračunana enkratna pomoč skupaj z drugimi pomočmi de minimis v sektorju ribištva in akvakulture, ki jih je upravičenec prejel v zadnjih treh proračunskih letih, preseže 30.000,00 eurov, se mu dodeli le del enkratne pomoči, ki skupaj s prejetimi pomočmi de minimis v sektorju ribištva in akvakulture v zadnjih treh proračunskih letih ne preseže omejitve iz drugega odstavka 3. člena Uredbe 717/2014/EU.
(4) Ministrstvo izvede izračun v skladu s tem členom in 6. členom te uredbe ter izplača pomoč na transakcijski račun upravičenca v enkratnem znesku.
6. člen
(kumulacija pomoči)
Enkratna pomoč se lahko kumulira z drugimi pomočmi le pod pogoji iz 5. člena Uredbe 717/2014/EU.
7. člen
(postopek za pridobitev sredstev)
(1) Vlogo iz 4. člena te uredbe vlagatelj pošlje na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, ali jo osebno vloži v vložišču ministrstva najpozneje do 30. oktobra 2015.
(2) Vloge se obravnavajo po vrstnem redu prispelih vlog.
(3) Po odprtju vloge se preveri njena popolnost.
(4) Če je vloga popolna in vlagatelj izpolnjuje vse pogoje iz te uredbe, izda ministrstvo vlagatelju odločbo o dodelitvi in višini dodeljene pomoči z obrazložitvijo, da gre za pomoč de minimis, pri čemer se izrecno sklicuje na Uredbo EU št. 717/2014/EU z navedbo njenega naslova in objave v Uradnem listu Evropske Unije.
(5) Če vloga ni popolna, ministrstvo pozove vlagatelja k njeni dopolnitvi. Dopolnjena vloga se uvrsti na konec seznama prispelih vlog.
(6) Sredstva se razdelijo največ do razpoložljivega zneska iz drugega odstavka 2. člena te uredbe po vrstnem redu popolnih vlog.
8. člen
(neizpolnitev ali kršitev obveznosti)
Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da je pridobil sredstva na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, mora vrniti v proračun Republike Slovenije vsa že prejeta sredstva po tej uredbi, vključno z zamudnimi obrestmi od datuma dodelitve pomoči.
9. člen
(hramba dokumentacije in spremljanje)
Ministrstvo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tej uredbi, hrani deset proračunskih let od datuma dodelitve enkratne pomoči iz te uredbe za namen spremljanja iz 6. člena Uredbe 717/2014/EU.
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-43/2015
Ljubljana, dne 23. septembra 2015
EVA 2015-2330-0082
Vlada Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
Podpredsednik