Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2015 z dne 4. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2015 z dne 4. 9. 2015

Kazalo

2661. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o varnosti omrežij in storitev, stran 7534.

  
Na podlagi 86. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B in 54/14 – odl. US) izdaja direktor Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
S P L O Š N I  A K T
o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o varnosti omrežij in storitev
1. člen
V naslovu Splošnega akta o varnosti omrežij in storitev (Uradni list RS, št. 75/13) se za besedo »storitev« doda besedilo »ter delovanje v izjemnih stanjih«.
2. člen
V 1. členu se za besedo »storitev« doda vejica, besedilo »ter celovitosti omrežij« pa se nadomesti z besedilom »celovitosti omrežij ter delovanja v izjemnih stanjih«.
3. člen
V prvem odstavku 2. člena se doda nova 17. točka, ki se glasi:
»17. Nosilec sistema zaščite in reševanja pomeni organ, ki je pooblaščen za programiranje, načrtovanje, organiziranje, izvajanje, nadzor, financiranje ukrepov ter dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.«.
4. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(varnostna politika in politika neprekinjenega poslovanja)
Varnostna politika in politika neprekinjenega poslovanja je dokument ali zbirka dokumentov, s katerim operater uradno izraža splošen namen in usmeritev SUVI in SUNP. Politika ravnanja v izjemnih stanjih je del politike neprekinjenega poslovanja. Operater mora v varnostni politiki in politiki neprekinjenega poslovanja (v nadaljevanju: politika) določiti cilje in načela za ukrepanje pri zagotavljanju varnosti omrežij in storitev, celovitosti omrežij in delovanja v izjemnih stanjih. Najvišje vodstvo operaterja mora odobriti politiko. Politika mora upoštevati poslovne, pravne in zakonodajne zahteve ter pogodbene obveznosti pri zagotavljanju varnosti omrežja in storitev, celovitosti omrežja ter delovanja v izjemnih stanjih.«.
5. člen
V drugem odstavku 7. člena se besedilo »ocene varnostnih« nadomesti z besedilom »te ocene«.
6. člen
Za 14. členom se doda novo poglavje »II.a DELOVANJE V IZJEMNIH STANJIH« ter nova člena 14.a in 14.b, ki se glasita:
»14.a člen
(obseg in meje SUNP v izjemnih stanjih)
(1) Operater, ki ima sklenjeno pogodbo ali dogovor z nosilci varnostnega in obrambnega sistema ter sistema zaščite in reševanja, in operater, ki z njim sodeluje po prvem odstavku 14.b člena tega splošnega akta, mora identificirati tiste dele omrežja, ki so nujni za nemoteno delovanje omrežij nosilcev varnostnega in obrambnega sistema ter sistema zaščite in reševanja v izjemnih stanjih.
(2) Operater, ki zagotavlja javna telefonska omrežja, mora voditi evidenco omrežnih priključnih točk, ki jim je dodeljena funkcija prednosti.
14.b člen
(ukrepi za zagotavljanje celovitosti omrežja v izjemnih stanjih)
(1) Operater, ki ima sklenjeno pogodbo ali dogovor z nosilci varnostnega in obrambnega sistema ter sistema zaščite in reševanja mora načrt za zagotavljanje celovitosti omrežja iz 12. člena tega splošnega akta dopolniti z relevantnimi ukrepi iz tretjega odstavka tega člena. V primeru sodelovanja z ostalimi operaterji je dolžan te ukrepe medsebojno uskladiti na način, da se zagotovi nemoteno delovanje omrežij nosilcev varnostnega in obrabnega sistema ter sistema zaščite in reševanja v izjemnih stanjih. Ukrepi za ravnanje v izjemnih stanj se morajo predhodno uskladiti z nosilci varnostnega in obrambnega sistema ter sistema zaščite in reševanja.
(2) Operater, ki zagotavlja javna telefonska omrežja, mora načrt za zagotavljanje celovitosti omrežja iz 12. člena tega splošnega akta dopolniti z relevantnimi ukrepi iz tretjega odstavka tega člena, s katerimi se bo zagotovila funkcija prednosti.
(3) Ukrepi za zagotavljanje celovitosti omrežja v izjemnih stanjih obsegajo najmanj:
– postopek dodeljevanja funkcije prednosti,
– postopek vzpostavitve nadomestnih ter obhodnih poti v čim krajšem možnem času z minimalnim časom aktiviranja poti, določitve rezervnih naprav ter vseh potrebnih protokolov za uporabo,
– postopek vzpostavitve ustreznih varnostnih ukrepov na nadomestnih poteh,
– postopek usklajenega ukrepanja in medsebojni pomoči v primeru velikih naravnih in drugih nesreč,
– spisek vseh operaterjev, ki operaterju, ki ima sklenjeno pogodbo ali dogovor z nosilci varnostnega in obrambnega sistema ter sistema zaščite in reševanja, zagotavlja nadomestne ter obhodne poti ali katere koli druge povezave in
– določitev vseh nadomestnih, obhodnih poti in drugih povezav, ki operaterju, ki ima sklenjeno pogodbo ali dogovor z nosilci varnostnega in obrambnega sistema ter sistema zaščite in reševanja, zagotavljajo drugi operaterji.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Operaterji morajo svoj SUNP uskladiti z določbami tega splošnega akta v roku 6 mesecev od začetka veljavnosti tega splošnega akta.
8. člen
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-7/2015/12
Ljubljana, dne 1. septembra 2015
EVA 2015-3330-0033
Franc Dolenc l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti