Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2015 z dne 4. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2015 z dne 4. 9. 2015

Kazalo

2660. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, stran 7531.

  
Na podlagi četrtega odstavka 102. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
1. člen
V Pravilniku o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08 in 38/14) se besedilo 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni izpit v skladu s tem pravilnikom lahko opravljajo kandidati, ki so delovne izkušnje pridobili kot pripravniki na področju vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: pripravniki), in kandidati, ki so delovne izkušnje pridobili kot drugi strokovni delavci, ki v vrtcu oziroma šoli opravljajo vzgojno-izobraževalno delo (v nadaljnjem besedilu: drugi strokovni delavci).«
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo »če izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi.«
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
V novem drugem odstavku se beseda »usposablja« nadomesti z besedilom »je usposabljal«.
V novem tretjem odstavku se beseda »usposablja« nadomesti z besedilom »je usposabljal« in besedilo »če uspešno opravi« nadomesti z besedilom »če je uspešno opravil«.
3. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »4 mesecih« nadomesti z besedilom »560 urah« in besedilo »6 mesecih« nadomesti z besedilom »840 urah«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko drugi strokovni delavec uveljavlja kot ustrezne delovne izkušnje za pristop k strokovnemu izpitu v skladu s tem pravilnikom tudi:
– pedagoško prakso v deležu največ ene tretjine obsega pedagoške prakse, določene z izobraževalnim oziroma študijskim programom,
– organizirano neposredno aktivnost z namenom vzgoje in izobraževanja največ v obsegu 55 ur za strokovne delavce s srednješolsko izobrazbo oziroma 80 ur za strokovne delavce z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo.
Pedagoška praksa se uveljavlja na podlagi javne listine o končanem izobraževalnem oziroma študijskem programu in dokazila o obsegu pedagoške prakse izvajalca izobraževalnega oziroma študijskega programa. Organizirana neposredna aktivnost z namenom vzgoje in izobraževanja se uveljavlja na podlagi dokazila organizatorja, iz katerega je razviden obseg aktivnosti, in poročila drugega strokovnega delavca o opravljeni aktivnosti.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
V novem četrtem odstavku se besedilo »če uspešno opravijo« nadomesti z besedilom »če so uspešno opravili«.
4. člen
V 19. členu se v četrtem odstavku na koncu pika nadomesti z vejico in doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– za kandidate, ki uveljavljajo delovne izkušnje v skladu z drugim odstavkom 7. člena tega pravilnika, dokazilo o končanem izobraževalnem oziroma študijskem programu oziroma dokazilo organizatorja neposredne aktivnosti z namenom vzgoje in izobraževanja in poročilo kandidata o opravljeni aktivnosti.«
5. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-38/2015
Ljubljana, dne 28. avgusta 2015
EVA 2015-3330-0025
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica
za izobraževanje,
znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti