Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2015 z dne 4. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2015 z dne 4. 9. 2015

Kazalo

2659. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom, stran 7531.

  
Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom
1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom (Uradni list RS, št. 75/05, 85/06, 68/07, 73/08, 18/11, 51/14 in 79/14 – popr.) se za 36.a členom doda nov 36.b člen, ki se glasi:
»36.b člen
(plačilo za vrednotenje preizkusov znanja)
Merila in kriterije za plačilo vrednotenja preizkusov znanja iz nacionalnega preverjanja znanja določi minister, pristojen za šolstvo.«
KONČNA DOLOČBA
2. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-31/2015
Ljubljana, dne 4. avgusta 2015
EVA 2015-3330-0018
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica za izobraževanje,
znanost in šport