Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2015 z dne 4. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2015 z dne 4. 9. 2015

Kazalo

2658. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, stran 7531.

  
Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10 in 51/14) se za 43.a členom doda nov 43.b člen, ki se glasi:
»43.b člen
(plačilo za vrednotenje preizkusov znanja)
Merila in kriterije za plačilo vrednotenja preizkusov znanja iz nacionalnega preverjanja znanja določi minister, pristojen za šolstvo.«
KONČNA DOLOČBA
2. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-32/2015
Ljubljana, dne 4. avgusta 2015
EVA 2015-3330-0019
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica za izobraževanje,
znanost in šport

AAA Zlata odličnost