Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015

Kazalo

2530. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občine Dravograd, stran 7111.

  
Na podlagi 29. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-3) (Uradni list RS, št. 101/13) je Občinski svet Občine Dravograd na 7. redni seji dne 2. 7. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občine Dravograd
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pogoji in sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Dravograd, ki jih za njihovo delo zagotavlja Občina Dravograd (v nadaljevanju: občina) ter o njihovih pravicah in obveznostih.
2. člen
Svetniške skupine v smislu določb tega pravilnika predstavljajo:
– dva ali več članov občinskega sveta.
Samostojni član občinskega sveta je:
– član občinskega sveta.
Vsak član Občinskega sveta Občine Dravograd je lahko član le ene svetniške skupine.
3. člen
Občinski svet na predlog župana določi višino finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta z Odlokom o proračunu Občine Dravograd za tekoče leto.
4. člen
Svetniške skupine in samostojni svetniki imajo pravico do porabe sredstev, ki so v proračunu občine za posamezno leto namenjena za posamezne svetniške skupine in samostojne svetnike za zagotavljanje materialnih pogojev za njihovo delo, povezano z nalogami občinskega svetnika.
5. člen
Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati v skladu z določbami tega pravilnika.
6. člen
Posameznemu svetniku (članu svetniške skupine ali samostojnemu svetniku) pripada 1/18 proračunskih sredstev, določenih v 3. členu tega pravilnika.
Poraba sredstev mora biti sorazmerna s časom, kar pomeni, da se praviloma vsak mesec porabi ena dvanajstina sredstev, namenjenih posamezni svetniški skupini oziroma samostojnemu svetniku. Morebitna neporabljena sredstva iz preteklega meseca se prenesejo v tekoči mesec.
V primeru izstopa svetnika iz svetniške skupine, svetniška skupina, iz katere je svetnik izstopil, s prvim dnem naslednjega meseca, ko je izstop sporočen občinski upravi, ni več upravičena do sredstev, ki so vezana na tega svetnika.
V primeru vstopa novega svetnika v svetniško skupino se svetniški skupini finančna sredstva povečajo za ustrezen znesek s prvim dnem naslednjega meseca po sporočilu občinski upravi o vstopu novega člana.
Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi za sredstva, ki pripadajo samostojnemu svetniku.
Evidenco porabe finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov vodi pooblaščena oseba občinske uprave, in sicer za vsako svetniško skupino in za vsakega samostojnega svetnika posamezno.
7. člen
Sredstva se lahko uporabljajo izključno za namene delovanja svetniških skupin, in sicer za:
– nakup pisarniškega in potrošnega materiala ter drobnega inventarja,
– plačilo potnih in poštnih stroškov,
– plačilo stroškov fotokopiranja in tiskarskih storitev,
– plačilo stroškov za obveščanje volivcev,
– stroški seminarjev, konferenc in simpozijev, neposredno povezanih z delom občinskega sveta, (stroški pogostitev na sestankih, stroški, ki nastanejo ob delovnih obiskih, protokolarnih in podobnih dogodkih),
– reprezentančni stroški, neposredno povezani z delom občinskega sveta,
– nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev (računalniki in programska oprema, pisarniška oprema, mobilni telefoni, fiksni telefoni, faksi in podobno),
– plačilo najemnin in stroškov povezanih z uporabo prostorov,
– plačilo po pogodbah o delu,
– plačilo stroškov študentskega servisa,
– plačilo stroškov dobrodelnih donacij,
– plačilo stroškov strokovne pomoči.
Za osnovna sredstva, nabavljena v skladu s prejšnjim odstavkom tega pravilnika, občinska uprava vodi evidenco, ki vsebuje naslednje podatke: nahajališče osnovnega sredstva, inventarna številka, datum nabave in vrednost osnovnega sredstva za vsako svetniško skupino in samostojne člane posebej.
Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta morajo z osnovnimi sredstvi, za katera so zadolženi, ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in so materialno odgovorni za izgubo oziroma nepooblaščeno izposojo osnovnega sredstva. Ravno tako so dolžni sami kriti stroške popravila v primeru poškodovanja osnovnega sredstva, ki nastane zaradi malomarnega ravnanja z njim.
Svetniška skupina in samostojni člani občinskega sveta morajo inventurni komisiji Občine Dravograd omogočiti vsakoletni pregled in popis osnovnih sredstev.
Osnovna sredstva, nabavljena skladno s tem pravilnikom so last občine in jih svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta le uporabljajo v času trajanja mandata njihovih članov. Najkasneje v 30 dneh po prenehanju mandata jih morajo vrniti občinski upravi. Za vračilo osnovnih sredstev so odgovorni vodje svetniških skupin oziroma samostojni svetniki.
Član sveta ima po koncu mandata možnost odkupa osnovnih sredstev v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem države in stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti.
Osnovna sredstva, ki jih ima na razpolago svetniška skupina, se lahko po koncu mandata prenesejo na novo izvoljene svetnike iste svetniške skupine. Prenos osnovnih sredstev se opravi zapisniško v soglasju s skrbnikom proračunske postavke.
8. člen
Vodje svetniških skupin in samostojni svetniki podajo pisni predlog za porabo sredstev za namene iz 7. člena pravilnika odredbodajalcu, ki uporabo sredstev odobri z naročilnico.
Vsak račun se mora glasiti na naslov občine s pripisom za svetniško skupino in z imenom svetniške skupine. Postopek naročila se izvede v skladu s predpisi o javnem naročanju.
Odredbe za uporabo finančnih sredstev izdaja župan, ki lahko za to pooblasti drugo osebo, zaposleno v občinski upravi.
Vodje svetniških skupin in samostojni člani občinskega sveta morajo pred prvim predlogom za porabo sredstev iz občinskega proračuna občinski upravi predložiti seznam svetnikov, ki so v svetniški skupini in originalni izvod izjave svetnika, da je član svetniške skupine oziroma da je samostojni član občinskega sveta.
Svetniki ene svetniške skupine pooblastijo enega izmed članov, da zastopa in predstavlja skupino ter v njenem imenu poda pisni predlog za izplačilo sredstev iz proračuna.
V primeru izstopa svetnika iz svetniške skupine mora svetnik podati pisno izjavo. S tem nastopijo posledice, določene v 6. členu tega pravilnika.
9. člen
Sredstva iz 3. člena tega pravilnika se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s tem pravilnikom in proračunom občine. Če svetniška skupina ali samostojni svetnik finančnih sredstev, ki jih prejema iz proračuna občine, ne uporabi za namene, določene s tem pravilnikom, se mu pravica porabe za tekoče leto zmanjša za višino nepravilno porabljenega zneska oziroma mora sredstva vrniti v proračun občine.
Za zakonito in pravilno porabo sredstev je odgovoren vodja svetniške skupine oziroma samostojen svetnik, ki je o višini in namenu porabe sredstev dolžan voditi lastno evidenco.
Nadzor nad porabo sredstev opravlja pooblaščena oseba občinske uprave, ki skrbi za proračunsko postavko.
10. člen
Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni ob koncu proračunskega leta, najkasneje do 31. 3., Občinskemu svetu Občine Dravograd predložiti pisno poročilo o porabi sredstev za preteklo leto.
Svetniški skupini oziroma samostojnemu svetniku, ki ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka tega člena, se financiranje iz proračuna občine začasno ustavi. Finančna sredstva ponovno lahko koristi z dnem izpolnitve obveznosti.
11. člen
Ob zaključku proračunskega leta se neporabljena finančna sredstva, namenjena za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov, ne prenašajo v proračun naslednjega leta.
Pravica do pridobitve finančnih sredstev iz tega pravilnika preneha z dnem poteka mandata občinskemu svetu.
12. člen
Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni med letom omogočiti nadzor nad izvajanjem porabe iz 7. člena tega pravilnika in nadzor nad finančnim poslovanjem v zvezi z namensko porabo dodeljenih sredstev Nadzornemu odboru Občine Dravograd.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se začne s 1. 1. 2016.
Št. 007-0011/2015
Dravograd, dne 2. julija 2015
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost