Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015

Kazalo

2529. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Dravograd, stran 7111.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 Odl. US: U-I-210/10-10), 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 101/13) je Občinski svet Občine Dravograd na 7. seji dne 2. 7. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Dravograd
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Dravograd (Medobčinski uradni vestnik, št. 21/2003 in Uradni list RS, št. 135/03 in 44/12; v nadaljevanju: odlok) se četrti odstavek 13. člena dopolni z novo dejavnostjo tako, da se vključi nova šesta dejavnost, ki se glasi:
»L. POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.«
2. člen
V odloku se spremeni 28. člen tako, da se glasi:
»Javni zavod upravlja svet zavoda, ki šteje pet članov:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– en predstavnik zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Dravograd v skladu s svojimi akti.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno.
Predstavnika zainteresirane javnosti izvolijo uporabniki z volitvami. Način imenovanja zainteresirane javnosti v svet zavoda ter pogoje in postopek razrešitve članov sveta, se natančneje določi v statutu zavoda.
Svet zavoda razpiše volitve predstavnika delavcev in predstavnikov zainteresirane javnosti v svet zavoda s sklepom najmanj trideset dni pred vsakokratnimi lokalnimi volitvami. Volitve se opravijo najkasneje petnajst dni pred potekom mandata v svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev in imenovani volilni komisiji se mora javno objaviti v zavodu.«
3. člen
Spremeni se 29. člen, ki se glasi:
»Mandat vseh petih novih članov sveta zavoda začne teči z dnem konstitutivne seje novega sveta in traja do prve naslednje konstitutivne seje sveta. Novi svet zavoda se mora sestati najkasneje v 30 dneh po zaključenem postopku volitev v občinski svet in imenovanju članov sveta s strani ustanovitelja. Prvo sejo novega sveta skliče predsednik starega sveta zavoda, ki jo vodi do izvolitve predsednika novega sveta zavoda. Na prvi seji se verificirajo mandati novih članov. Predsednika sveta izvolijo člani sveta izmed predstavnikov ustanovitelja zavoda.
Mandat predstavnikov ustanovitelja, ki so hkrati člani občinskega sveta je vezan na njihov mandat v občinskem svetu.
Če predsednik starega sveta ne skliče prve seje novega sveta v roku iz prvega odstavka tega člena, skliče sejo ustanovitelj prek svojih predstavnikov v novem svetu zavoda v nadaljnjih 15-dneh.
Svet zavoda lahko veljavno sprejema sklepe, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Podrobnejše delovanje sveta zavoda ureja statut zavoda.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
Svet zavoda mora uskladiti statut zavoda, številčno sestavo članov in vodstvo sveta zavoda s temi spremembami in dopolnitvami Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Dravograd v roku petinštirideset dni po njihovi uveljavitvi.
Kolikor svet zavoda v tem roku ne uskladi statuta zavoda, številčne sestave članov in vodstva sveta zavoda, mu mandat preneha avtomatično po izteku tega roka. V tem primeru stari predsednik sveta zavoda o prenehanju mandata pisno obvesti ustanovitelja in člane sveta javnega zavoda ter k imenovanju in izvolitvi novih predstavnikov pozove Občinski svet Občine Dravograd in vodstvo javnega zavoda.
Mandat novoizvoljenih članov sveta, v primeru iz drugega odstavka tega člena, je krajši in traja od konstitutivne seje do prve naslednje konstitutivne seje sveta.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2015-41
Dravograd, dne 2. julija 2015
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost