Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015

Kazalo

2528. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Dravit«, stran 7110.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10 in 40/12 – ZUJF), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-3) (Uradni list RS, št. 101/13) je Občinski svet Občine Dravograd na 7. redni seji dne 2. 7. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Dravit«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda »Dravit« (Uradni list RS, št. 117/08, 38/09 in 8/10) se spremeni 11. člen tako, da se glasi:
»Javni zavod upravlja svet zavoda, ki šteje sedem članov:
– štirje predstavniki ustanovitelja,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– dva predstavnika zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Dravograd v skladu s svojimi akti.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno.
Dva predstavnika zainteresirane javnosti imenujejo društva organizirana v zveze društev na območju Občine Dravograd. Način imenovanja predstavnikov delavcev zavoda in zainteresirane javnosti v svet zavoda ter pogoje in postopek razrešitve članov sveta, se natančneje določi v statutu zavoda.
Svet zavoda razpiše volitve predstavnika delavcev in prične z vodenjem aktivnosti za imenovanje predstavnikov zainteresirane javnosti v svet zavoda s sklepom najmanj trideset dni pred vsakokratnimi lokalnimi volitvami. Volitve se opravijo najkasneje petnajst dni pred potekom mandata v svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev in imenovani volilni komisiji se mora javno objaviti v zavodu.
Podrobnejši postopek volitev in imenovanj v svet zavoda ureja statut javnega zavoda.«
2. člen
Spremeni in dopolni se 13. člen odloka, ki se glasi:
»Mandat članov sveta javnega zavoda traja štiri leta.
Mandat vseh sedmih novih članov sveta zavoda začne teči z dnem konstitutivne seje sveta in traja do prve naslednje konstitutivne seje sveta. Novi svet zavoda se mora sestati najkasneje v 30 dneh po zaključenem postopku volitev v občinski svet in imenovanju članov sveta s strani ustanovitelja. Prvo sejo novega sveta skliče predsednik starega sveta zavoda, ki jo vodi do izvolitve predsednika novega sveta zavoda. Na prvi seji se verificirajo mandati novih članov. Za člana sveta je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zapored. Predsednika sveta izvolijo člani sveta izmed predstavnikov ustanovitelja zavoda.
Mandat predstavnikov ustanovitelja, ki so hkrati člani občinskega sveta je vezan na njihov mandat v občinskem svetu.
Svet zavoda lahko veljavno sprejema sklepe, če je na seji navzoča večina članov sveta. Podrobnejše delovanje sveta zavoda ureja statut zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih sestavo, postopek, izvolitev oziroma imenovanje, pristojnosti ter način dela se določi s statutom zavoda.
Če predsednik starega sveta ne skliče prve seje novega sveta v roku iz prvega odstavka tega člena, skliče sejo ustanovitelj prek svojih predstavnikov v novem svetu zavoda v nadaljnjih 15 dneh.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
Svet zavoda mora uskladiti statut zavoda, številčno sestavo članov in vodstvo sveta zavoda s temi spremembami in dopolnitvami Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Dravit« v roku petinštirideset dni po njihovi uveljavitvi.
Kolikor svet zavoda v tem roku ne uskladi statuta zavoda, številčne sestave članov in vodstva sveta zavoda, mu mandat preneha avtomatično po izteku tega roka. V tem primeru stari predsednik sveta zavoda o prenehanju mandata pisno obvesti ustanovitelja in člane sveta javnega zavoda ter k imenovanju in izvolitvi novih predstavnikov pozove Občinski svet Občine Dravograd, vodstvo javnega zavoda in predstavnike zainteresirane javnosti.
Mandat novoizvoljenih članov sveta, v primeru iz drugega odstavka tega člena, je krajši in traja od konstitutivne seje do prve naslednje konstitutivne seje sveta.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2015
Dravograd, dne 2. julija 2015
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost