Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015

Kazalo

2524. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Tabor, stran 7103.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spr.) ter 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine Tabor na 8. redni seji dne 13. 7. 2015 sprejel
S P R E M E M B E I N  D O P O L N I T V E  S T A T U T A
Občine Tabor
V Statutu Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) se črta drugi odstavek 16. člena, ter se doda nov odstavek, ki se glasi: »Nezdružljivost te funkcije ureja zakon, ki ureja delovanje lokalne samouprave.«
Črta se besedilo četrte alineje 24. člena.
Besedilo tretjega odstavka 25. člena se spremeni tako, da se glasi: »Prvo sejo delovnega telesa skliče župan ali imenovani predsednik delovnega telesa.«
Besedilo 29. člena se dopolni tako, da se doda nova deseta alineja: »– najmanj enkrat na leto poroča občinskemu svetu o delu občinske uprave in organov skupne občinske uprave.«
V 58. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Do 31.3. tekočega leta tajnik občine pripravi za župana in občinski svet poročilo o upravnem poslovanju občinske uprave za preteklo leto.«
Črta se besedilo 66. člena in se nadomesti z novim: »Nezdružljivost te funkcije ureja zakon, ki ureja delovanje lokalne samouprave.«
Popravi se besedilo tretje alineje 71. člena, ki se glasi: »– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev in ukinitev krajevnih odborov občine oziroma za spremembo njihovih območij,«
Črta se besedilo prvega odstavka 87. člena in se nadomesti z novim: »Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih v skladu z zakonom določi s svojim splošnim aktom, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom (lokalne javne službe).«
Črta se besedilo četrte alineje drugega odstavka 87. člena in se nadomesti z novim: »– na drug način, določen v skladu z zakonom.«
Črta se besedilo 89. člena in se nadomesti z novim:
»Dvoje ali več občin lahko zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb skupaj ustanovi javni zavod ali javno podjetje. Občine lahko za izvajanje javne službe podelijo skupno koncesijo.«
Črta se besedilo 94. člena in se nadomesti z novim:
»Občinski sveti občin ustanovijo za uresničevanje ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz prejšnjega odstavka svet ustanoviteljic oziroma svet koncedentov, ki ga sestavljajo župani. Akt o ustanovitvi sveta ustanoviteljic oziroma sveta koncedentov mora določati njegove naloge, organizacijo dela in način sprejemanja odločitev, financiranje in delitev stroškov med občinami.
Svet ustanoviteljic in svet koncedentov opravljata svoje naloge v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile. Sedež sveta ustanoviteljic je v občini, v kateri je sedež javnega zavoda ali javnega podjetja. Sedež sveta koncedentov je v občini, ki jo določi koncesijski akt.
Strokovne naloge za svet ustanoviteljic oziroma svet koncedentov opravlja občinska uprava občine, v kateri je njegov sedež, če z aktom o ustanovitvi sveta ustanoviteljic oziroma sveta koncedentov ni določeno, da te naloge opravlja organ skupne občinske uprave.
Če je za javne službe, ki jih občine zagotavljajo na način iz tretjega odstavka tega člena, ustanovljena zveza občin, opravlja naloge sveta ustanoviteljic svet zveze občin.«
Besedilo 116. člena se spremeni tako, da glasi:
»Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem glasilu Občine Tabor in začnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
Vsebina in oblika uradnega glasila Občine Tabor je predmet urejanja v odloku.
V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.«
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2015
Tabor, dne 14. julija 2015
Župan
Občine Tabor 
Anton Grobler l.r.

AAA Zlata odličnost